Atgal

Spausdiniti

This page is printed from WWW.ISLAMAS.LT

Islamas - Jūsų prigimtinė teisė

ISLAMAS - JŪSŲ PRIGIMTINĖ TEISĖ

Vertė: J.S. Azhar

              Žmogaus ir viso pasaulio egzistavimas nėra kažkoks paprasčiausias atsitiktinumas. Šis pasaulis ir viskas kas jame yra, įrodo ir nukreipia visagalio kūrėjo įsisąmoninimą. Todėl žmogaus pareiga yra stengtis kuo daugiau žinoti apie savo kūrėją ir šeimininką, Alachą.

            Tai reiškia, kad už mūsų egzistavimo turėtų būti kūrėjas (Dievas). Iš tikrųjų, Alachas (vienintelis tikras Dievas) yra pasakęs mums apie save dieviškame apreiškime, kurį Jis pasiuntė žmonijai. Žmonija yra gavusi šį dievišką apreiškimą per pranašus, kurie buvo išrinkti Alacho, kad perduotų Jo pranešimus žmonijai ir kad būtų gyvais pavyzdžiais savo tautoms. Šitie pranašai buvo siusti žmonijai, kad paaiškintų jai kas yra jos Dievas Kūrėjas, kokia yra šio gyvenimo prasmė, ir kas visiems atsitiks po mirties, ir t.t. Visi pranašai skelbė tą pačią idėją: garbinti tik Dievą. Tačiau pranašų mokymai skiriasi kanoniniais mokymais, kurie buvo priskirti jų tautoms.

          Visi Dievo pranašai skelbė šią vienatinio Dievo idėją. Tačiau ankstesnieji Dievo apreiškimai buvo išnykę arba sunaikinti vėlesnių kartų. Rezultate, tikrasis Dievo apreiškimas tapo užterštas mitais ir išgalvotų būtybių egzistavimu, prietarais, stabmeldyste ir iracionaliomis filosofinėmis idėjomis. Bet gailestingasis Alachas neleido žmonėms nueiti klaidingu keliu. Iš tikrųjų, Jis pasiuntė pranašus, kad atkurtų tikrąjį apreiškimą ir pakviestų žmones į tiesos kelią. Iš šitų pranašų paskutinis buvo Mahometas (MOHAMMAD) (tebūnie Alacho taika ir palaima jam), kuris skelbė Alacho mokymą tokį, kokį ir dabar matome Islame. Jis yra universalus, tinka visiems ir visada.

          “Islamas” yra arabų kalbos žodis ir reiškia ‘pasidavimas’ ir ‘paklusnumas’. Kaip religija, Islamas liepia visiškai pasiduoti ir paklusti Alacho valiai. Kita pažodinė “Islamo” reikšmė yra “taika”, ir tai rodo, kad žmogus gali pasiekti tikrąją proto bei jausmų santarvę ir gėrį visuomenėje tik pasiduodamas ir paklusdamas Alachui.

PENKI ISLAMO PILIORIAI

          Garbinimas yra pagrindinis veiksmas Islame, apimantis besąlygišką Alacho garbinimą asmeniškai ir viešai, veiksmais ir posakiais, taip, kaip Alachas mus yra mokęs. Islamas laiko kiekvieną veiksmą doru, jei jis yra atliktas su ta mintimi, kad pamaloninti Alachą bei jį garbinti, už kurį žmogui bus atlyginta dievo. Yra keli Alacho garbinimo būdai, dar kitaip vadinami penkiais Islamo pilioriais, kuriais yra išreikštas Islamo tikėjimo pagrindas.

Penki Islamo pilioriai yra šie:

1. TIKĖJIMAS VIENU DIEVU.

Tikėjimas tik vienu Dievu yra Islamo pagrindas. Žmogus prisijungia prie Islamo bendruomenės tikėdamas ir skelbdamas savo tikėjimą tik vienu Dievu:: “Nėra jokio Dievo (verto garbinti) tik Alachas, ir Mahometas yra Jo pranašas.   Šio tikėjimo priėmimas skiria musulmoną nuo kitų ne-musulmonų.

2.MALDOS.

Kiekvienas musulmonas privalo atlikti savo pareigą prieš Alachą ir melstis penkis kartus per dieną. Maldų laikas yra nustatomas pagal Saulę ir kinta priklausomai nuo metų laiko. Kiekvienas musulmonas kasdien meldžiasi aušros, vidurdienio, popietės, saulėlydžio metu bei Saulei nusileidus. Kiekvienas musulmonas laikui atėjus gali melstis visur, nors vyrams yra įsakyta melstis susirinkus (DŽAMAAT) mečetėje. Malda sulygina visus tikinčiuosius: vargšus ir turtuolius, vadovus ir pavaldinius, baltaodžius ir juodaodžius. Visi tikintieji stoja maldai šalia vienas kito vienoje eilėje, ir nuolankiai lenkiasi Alachui. Malda stiprina tikėjimą Alachu ir kelia žmogaus moralę. Ji taipogi padeda apvalyti širdį ir atsilaikyti nuo pagundų daryti nuodėmes.

3.PASNINKAVIMAS RAMADANO MĖNESĮ.

Pasninkauti musulmonams yra privaloma kartą per metus, RAMADANO mėnesį, kuris yra devintas pagal mėnulio kalendorių. Pasninkauti - reiškia susilaikyti nuo maisto, gėrimo, ir lytinių santykių nuo aušros iki saulėlydžio. Pasninkavimas moko nuoširdumo ir skiepija pasišventimą Dievui. Tai stiprina pasninkaujančio žmogaus sąžinę, ištvermę, savitvardą, valios jėgą ir supratimą apie tai, kaip visuomenės skurstantieji praleidžia savo gyvenimą. Medikai tvirtina, kad pasninkas taipogi padeda palaikyti gerą sveikatą.

4.ZAKATAS (AUKOS/LABDARA)

Kiekvienas musulmonas, kurio grynas kasmetinis pelnas yra virš tam tikros nustatytos minimalios sumos, turi sumokėti metinį mokestį kuris sudaro 2,5% nuo savo pajamų vargšams ir skurstantiems. ZAKATAS apvalo žmogų nuo noro kaupti turtą. Tai skatina musulmonų geraširdiškumą ir išvaduoja juos nuo savanaudiškumo ir gobšumo. Zakatas taipogi padeda sumažinti įžeidinėjimus ir pavydą tarp visuomenės turtingųjų ir vargšų.

5.HADŽAS (kelionė į Meką).

HADŽAS taipogi yra Dievo garbinimo aktas, kurį kiekvienas musulmonas privalo įvykdyti nors vieną kartą per gyvenimą, jeigu yra tam pajėgus fiziškai ir finansiškai. Hadžo metu susitinka viso pasaulio musulmonai ir meldžiasi vieninteliam Dievui Alachui. Tai suburia tikinčiuosius ir stiprina tikėjimą, kad visi musulmonai yra lygus, nepriklausomai nuo jų geografinės, kultūrinės ir rasinės kilmės.

ŠEŠI TIKĖJIMO PILIORIAI ISLAME

Musulmonas tiki šiomis šešiomis tikėjimo tiesiomis:

1. Kiekvienas musulmonas tiki į vienintelį Dievą, kuris yra  aukščiausias ir amžinas, maloningas ir gailestingas, visų kūrėjas ir aprūpintojas.

2. Kiekvienas musulmonas tiki į visus Alacho pranašus neteikdamas svarbos ir neišskirdamas nė vieno iš jų. Kiekviena tauta yra turėjusi vieną arba keletą pranašų, siustų Alacho, kad perduotų Jo pranešimą, ir kad būtų pavyzdžiu žmonijai. Šv.Korane minima tik dvidešimt penki pranašų vardais, tačiau čia yra nurodyta,jų yra buvę labai daug. Tarp tų dvidešimt penkių pranašų yra minimi Nojus, Abraomas, Izmaelis, Izaokas, Jokūbas, Mozė, Dovydas, Saliamonas, Jonas, Jėzus, ir, paskutinis, Mahometas, tebūna Dievo taika ir palaiminimas su jais visais. Kiekvienas pranašas buvo siustas tam tikrai tautai, bet pranašas Mahometas (tebūna Dievo taika ir palaiminimas su juo), buvo siustas visai žmonijai. Šis ypatingas pranašo Mahometo kaip paskutiniojo pranašo (tebūna Dievo taika ir palaiminimas su juo) statusas įpareigoja visus musulmonus gerbti Mahometą (tebūna Dievo taika ir palaiminimas su juo) bei  gerbti visus pranašus, kurie buvo siusti žmonijai prieš jį. Įrodymų ir požymių, kad Mahometas (tebūna Dievo taika ir palaiminimas su juo) yra Alacho apaštalas, yra daugiau nei tūkstančiai ir visi jie yra suminėti jo biografijoje. Didžiausias pranašo Mohamedo stebuklas, kartu įrodantis jo pranašavimo autentiškumą, yra Šv.Koranas (Alacho žodis), kurį tik pranašas galėjo perduoti žmonėms. Biblijos eilutėse, net ir dabartinėse jų formose, aiškiai paminėta pranašo Mahometo (tebūna Dievo taika ir palaiminimas su juo) atėjimas. Žiūrėkit Deut. (18: 18), (18: 15), (33: 2-3) ir Jono (16: 12-14).

3. Kiekvienas musulmonas tiki į visus Dievo siustus šventus raštus, tačiau į jų originalias formas. Šie šventi raštai informuoja apie apreiškimus, kuriuos gavo pranašai, kad parodytų Alacho tiesos kelią. Šv.Korane yra speciali informacija apie Abraomo knygą (SUCHOFAI), apie Mozės Tauratą (mokymus), apie Dovydo Zaburą (Psalmes) ir apie Jėzaus Indžylą (Evangelija). Bet seniai prieš pranašo Mahometo (tebūna Dievo taika ir palaiminimas su juo) gimimą, šios Dievo apreikštos knygos išnyko arba buvo iškraipytos žmonių. Alachas perdavė Šv.Koraną pranašui Mahometui (tebūna Dievo taika ir palaiminimas su juo) kaip paskutinį apreiškimą ir pamokymą visiems žmonėms ir visam laikui.

4. Kiekvienas musulmonas tiki į angelų egzistavimą, kaip nematomą pasaulio dalį. Angelai yra  bekūnės nuostabios būtybės, kurios iš prigimties nereikalauja maisto, gėrimo arba miego. Jie atlieka Alacho jiems pavestus darbus.5. Kiekvienas musulmonas tiki į paskutiniąją teismo dieną. Šv.Koranas moko, kad gyvenimas yra kaip išbandymas žmogui, kad paaiškintų, ar jis seks Alacho nurodytu keliu, ar ne. Atitinkamai, kiekvienas musulmonas turi pasiruošti amžinam gyvenimui po mirties, darydamas gerus darbus. Žmonės bus prikelti paskutiniąją teismo dieną, kad stotų prieš Alachą ir atsakytų už savo veiksmus. Žmonės, darę gerus darbus, bus dosniai atlyginti ir šiltai pasveikinti į Alacho kelyje į Rojų, o darę blogus darbus, bus nubausti ir įmesti į pragarą. Per tikėjimą Alachu ir paskutiniąja teismo diena, Islamas skiepija žmogaus širdyje meilę Alachui ir skatina paklusnumą Dievui be jokios išorinės prievartos.

6. Kiekvienas musulmonas tiki, kad kas tik atsitiks šitame pasaulyje, yra įsakyta ir iš anksto nulemta Alacho. Alachas yra labai išmintingas, taigi, ką tik Jis daro, turi reikšmingą tikslą, net jei kartais mes nesugebame to suvokti.

   MUSULMONAI - NUOSAIKI TAUTA

Pagrindinė Islamiško gyvenimo savybė – tai dvasinio ir žemiškojo gyvenimo vienovė. Islamas taipogi nepripažįsta kraštutinumų rituale, gyvenime, bei mokslo atsiskyrime nuo religijos.Kiekvienam musulmonui visi gyvenimo aspektai, ar tai bebūtų dvasiniai, ar materialiniai, valstybiniai ar religiniai, visi yra susiję tarpusavyje, todėl kad viskas priklauso tik Alachui. Islamas duoda atsakymus bei rodo tiesų kelią visose gyvenimo srityse: asmeninėje, socialinėje, moralinėje, vyriausybinėje, politinėje, ekonominėje, dvasinėje, ir t.t. Dėl nuosaikumo ir absoliutaus atsidavimo Dievui, Šv.Koranas vadina musulmonus nuosaikia tauta. 

           ISLAMIŠKO MOKYMO ŠALTINIAI.

Islamiškas gyvenimo būdas yra paremtas  Šv.Korano ir Hadisų mokymais. Šv.Koranas yra pagrindinis Islamo mokymų ir įstatymų šaltinis. Šv.Koranas yra Alacho žodžiai, apreikšti pranašui Mahometui (tebūna Dievo taika ir palaiminimas su juo) per Angelą Gabrielių. Visas Šv.Koranas buvo apreikštas pranašui Mahometui (tebūnie Alacho taika ir palaiminimas su juo) po dalį per 23 metus, jo pranašavimo laiku. Kai tik viena Šv.Korano dalis būdavo apreikšta, tai pranašo draugai užrašydavo tą dalį į palmės lapą ar pergamentą, kaip pranašo buvo nurodyta. Yra žinoma daugelis atvejų, kai pranašo bendražygiai išmokdavo Šv.Koraną mintinai.

Po pranašo Mahometo mirties (tebūnie Alacho taika ir palaiminimas su juo), pirmasis kalifas Abu-Bakr įsakė surinkti visas Šv.Korano dalis į vieną knygą. Toks Šv.Koranas buvo išsaugotas iki trečiojo kalifo Osmano laikų, kuris paruošė keletą kopijų ir išsiuntę jas į skirtingas musulmonų apgyventas teritorijas. Nuo to laiko praėjo daugiau kaip tūkstantis keturi šimtai metų, tačiau Šv.Koranas nepakito. Ta pati originali Šv.Korano kopija, su autentiškais žodžiais, įsakymais ir kalba, be jokio taško pridėjimo ar išbraukimo, yra naudojama ir dabar. Trumpiau tarant, Šv.Koranas yra vienintelis autentiškas dieviškas apreiškimas, likęs iki šių laikų nepakitęs ir pasiekęs mūsų laikus,, kuris pasižymi savo aiškiu istorinių faktų traktavimu, neužginčijamu tikslumu, neabejotinu autentiškumu ir visiška garantija į tikrą apreiškimo kalbą.

Hadisai yra pranašo Mahometo (tebūnie Alacho taika ir palaiminimas su juo) pasakymų, pamokymų, bei poelgių rinkinys, smulkmeniškai surinktas, užrašytas ir išsaugotas pranašo Mahometo (tebūnie Alacho taika ir palaiminimas su juo) bendražygių. (te Alachas jiems visiems atlygina). Hadisai išaiškina ir detalizuoja Šv.Korano eilutes.

ISLAMAS - LYGYBĖS RELIGIJA    

Islame nėra jokios žmonių diskriminacijos dėl jų spalvos, genties, rasės, tautos ir panašiai.. Taip yra todėl, kad visi žmonės yra kilę iš vieno tėvo ir vienos motinos: Adomo ir Ievos. Islamas moko, kad dorybė yra viso ko pagrindas. Vienoje Šv.Korano eilutėje sakoma, kad “labiausiai gerbiamas pas Alachą yra (tas kuris yra) doriausias”. Šv.Koranas (Al-Chudžarat:13)

ISLAMAS - TAI JŪSŲ PRIGIMTINĖ TEISĖ.

Kiekvienas gimsta būdamas “Fitrato” būsenoje (pasiruošęs garbinti Alachą ir tik juo vienu tikėti.). Priimti Islamą nereiškia atsukti nugarą visiems ankstesniems apreiškimams ir pranašams (tebūnie Alacho palaiminimas su jais). Iš tikrųjų tai yra kaip grįžimas į tikrąjį tikėjimą vienu Dievu, kam sutverti mes visi ir esame.  Todėl Islamas yra mūsų visų prigimtinė teisė.

Aš tikiuosi padėjau Jums bent truputį suprasti Islamo tikėjimo prasmę ir suteikiau galimybę pamąstyti apie savo tikrąjį gyvenimo kelią.