Atgal

Spausdiniti

This page is printed from WWW.ISLAMAS.LT

Žvilgsnis iš arčiau

ŽVILGSNIS IŠ ARČIAU Į KRIKŠČIONIS IR MUSULMONUS

 

KRIKŠČIONYBĖ

ISLAMAS

DIEVAS Dievas yra 3 dievai, susilieję į vieną Dievą. Šis vienas dievas yra vaidinamas Šv. Trejybe. Vis dėl to teigti, kad šis vienas dievas yra trys dievai butų šventvagystė. Visi 3 šv. asmenys yra tarsi vienas asmuo, lygus pagal rangą, todėl ši doktrina yra dar vadiname šv. Sakramentu. Dievas čia yra vienas, tikrąja šio žodžio prasme. Jis neturi nei vaikų, nei tėvų, nei nieko, kas jam prilygtų. Islame Dievas yra vadinamas ALLAHO vardu, ir taipogi dar 99 kitais vardais ; “Gailestingasis”, “Maloningasis”, “Galingasis” ir kt.
JĖZUS Antras ŠV. Trejybės narys,  Dievo sūnus, bet tuo pačiu ir pats yra dievas. Žmonių garbinamas kaip Dievo pasirinktas pranašas. Nė vienas musulmonas nėra musulmonas, jeigu tuo netiki.
Šv. DVASIA Trečiasis Šv. Trejybės narys, bet taipogi ir “Dievas”. Tai angelas Gabrielius. Angelas Gabrielius yra garbinamas kaip “patikima dvasia”.
JĖZAUS MOTINA MARIJA Tyra ir dievobaiminga mergelė, iš kurios gimė Jėzus Kristus, antrasis Šv. Trejybės narys, Dievo sūnus, bet tuo pačiu ir Dievas pilnoje šio žodžio prasme. Tyra ir dievo baiminga mergelė, kurią pasirinko Dievas savo pasiuntinio atėjimui į ši pasaulį ir kuri pagimdė kūdikį, būdama nepaliesta jokio vyro.
ŽODIS Dievo dalis, kuri buvo su Dievu, bet tuo pačiu ji pati buvo Dievas ir vėliau tapo Jėzumi, Dievo sūnumi. Dievo paliepimas “BŪK” ir taip Marijos  įsčiose užgimė gyvybė be jokio vyro prisilietimo.
BUVĘ PRANAŠAI   Visi  priimami, gerbiami ir jais tikima. Visi  priimami, gerbiami ir jais tikima.
BIBLIJA Priimama kaip 100% Dievo žodis. Musulmonai tiki į buvusiųjų pranašų knygas, įskaitant “TORĄ”, kuri buvo siųsta Mozei, “ZABOR`ą” (Psalmes) kuri buvo duota Dovydui, “INDŽYL” (Evangelija), kuri buvo duota Kristui ir “KORANĄ”, kuris buvo duotas  Muhamedui.Tačiau Musulmonai mano, kad anksčiau Dievo žmonėms duotieji raštai buvo suklastoti (t.y. iškraipyti) pačių žmonių, todėl Biblija turi būti priimame tik tiek, kiek tai leidžia KORANAS. Ją reikia gerbti tačiau joje esantys teigimai, kurie prieštarauja Koranui turi būti atmesti kaip žmonijos įtakos vaisius. 
MUHAMEDAS Įvairios nuomonės. Vieni mano, kad jis buvo melagis, kiti – lunatikas, treti – kad jis buvęs apsišaukėlis Mesijas, o ketvirti teigia, kad jis buvo išduotas velnio. Paskutinis Dievo pranašas žmonijai. Jis yra laikomas teisingu ir ištesinčiu savo žodį dar prieš jam gaunant apreiškimą. Jis buvo atsiustas iš Dievo gailesčio žmogui, tačiau atliko daug stebuklų Dievo pagalba.
KORANAS   Įvairios nuomonės. Vieni mano,  kad tai Biblijos nuorašas, kiti - kad tai Muhamedo kūrybos vaisius, treti – kad tai krikščionių ir žydų, kurie rezgė sąmokslą prieš Muhamedą, darbas.  Paskutinė Dievo žmonėms siųstoji knyga. Buvo duotas žmonėms asmeniškai nuo Dievo . Koranas yra parašytas taip, kaip nė vienas žmogus per visą pasaulio istoriją dar nėra rašęs , dar nė vienam iš gyvųjų nepasisekė parašyti kūrinį, panašų į Koraną. Koranas išliks nepakitęs iki paskutiniojo teismo dienos kaip vadovas žmonijai eiti Dievo link. 
JĖZAUS ŽINIA Jėzus buvo siustas Dievo (tuo pačiu, pats yra Dievas) tam kad numirtų ant kryžiaus ir atpirktų žmoniją nuo Adomo nuodėmės. Be šios aukos visa žmonija skendėtų nuodėmėje, kurią padarė Adomas. Po nukryžiavimo iš žmonijos yra reikalaujama gilaus tikėjimo. Jis buvo siųstas Dievo kaip pranašas žydams tam, kad gražintų juos į tyrą ir tikrąją Mozės religiją Jėzus mokė žydus tikėjimo ir teigė, kad reikia vieniems   palaikyti kitus.
JĖZAUS NUMIRUSIŲJŲ PRIKĖLIMAS, AKLŲJŲ BEI RAUPSUOTŲJŲ IŠGYDYMAS Viskas priimtina. Jėzus tai darė nes jis buvo Dievo sūnus, o tuo pačiu ir pats buvo Dievas ir Dievo įsikūnijimas. Viskas priimtina. Šie stebuklai buvo įmanomi Dievo dėka ir juos atliko tiek Mozė, tiek Nojus, tiek ir kiti pranašai, vadovaujami Dievo.
NUKRYŽIAVIMAS Jėzus buvo atiduotas žydams. Jis buvo spjaudomas, žeminamas, spardomas, mušamas rykštėmis, galiausiai nukryžiuotas ir mirė lėta bei skausminga mirtimi. Jėzus nebuvo paliktas žydų patyčioms, tačiau jie patys taip įsivaizdavo. Dievas išgelbėjo Jėzų pasiimdamas Jį atgal pas save.
ANTRAS JĖZAUS ATĖJIMAS Viskas priimtina. Iš pradžių to buvo tikimąsi dar Apaštalų gyvenimo laikotarpiu, tačiau vėliau pranašystės teigė, kad Jėzus gali ateiti bet kuriuo momentu. Dabar Jėzaus atėjimas yra laukiamas 2-jų tūkstantmečių sandūroje. Viskas priimtina. Jėzus nemirė, bet buvo paimtas į dangų. Į žemę Jis grįš paskutiniojo teismo dieną tam, kad sunaikintų apsišaukėlį Mesiją ir sugražintų ramybę bei teisingumą žmonėms. Jis nužudys kiaules, sulaužys kryžius ir pakvies visus žmones į Islamą. 
GIMTOJI NUODĖMĖ Ant visos žmonijos krito Adomo nuodėme. Ir ją galėjo panaikinti tik Dievo sūnaus, kuris yra be nuodėmės, mirtis. Nė vienas žmogus nėra gimęs švarus (nesusitepęs) nesvarbu, kad jis gyveno dar tik vieną dieną. Tiktai krikštas ir tikėjimas į Jėzaus mirtį gali išgelbėti žmogų Islame tokia dalyko nėra. Dievas sukūrė žmoniją ir pažadėjo jai Dangų, nebent ji nepaklus  jo įsakymams. Dievas lengvai atleidžia nuodėmes. Jam tai yra paprasta palyginti su sukūrimu viso to ką mes matome, girdime ar įsivaizduojame. Jam patinka dovanoti meilę ir gailestį savo kūriniams. Tam, kad gauti malonę, reikia įrodyti savo tikėjimą  ne žodžiais ,o darbais.
IŠPIRKIMAS Adomo padaryta nuodėmė buvo tokia didelė, kad Dievas negalėjo jos atleisti tik panorėjęs. Ji turėjo būti panaikinta nekalto ir be nuodėmes dievo Jėzaus, kuris pats buvo Dievas. Adomas išpirko savo nuodėmę sakydamas: “mano Dieve, aš nusidėjau, ir jeigu tu man neatleisi ir manęs nepasigailėsi tada aš esu žuvęs”. Dievas jam atleido. Todėl ir kiekvienas žmogus turi šansą būti atleistas Dievo iki savo mirties dienos. Nėra jokių tarpininkų tarp Dievo ir žmogaus. Jeigu asmuo nuoširdžiai atgailauja ir prašo Dievo atleidimo, kada Dievas atleidžia jam jo nuodėmes, nes Dievui nėra nieko malonesnio kaip atleisti nuodėmes tam, kas nuoširdžiai dėl jų gailisi.
KELIAS Į IŠGELBĖJIMĄ Jeigu žmogus tiki į nuodėmės kurią padarę Adomas, išpirkimą, ir visų žmonijos nuodėmių išpirkimą, tada jis bus išgelbėtas.  Čia užtenka tik tikėjimo, tačiau to įrodyti veiksmais  nereikalaujama. Jeigu žmogaus tiki į Dievą, jo pranašus ir paklūsta Dievo nurodymams, tada Dievas kiekvieną žmogaus gerą darbą padaugins daug kartų, ir jo blogus darbus panaikins. Iki paskutinės teismo dienos Dievo gailestingumas padės žmonėms padidinti gerų darbų skaičių ir taip garantuos jiems kelią į Rojų, kuris yra ramybės  buveinė ir ten žmonės gyvens amžinai

 

Išversta iš straipsnio, kuris yra šiame puslapyje: http://www.cadvision.com

Vertė: J.S.Azhar