اعوذ باالله من الشيطن الرجيم        بسم الله الرحمن الرحيم        الحمد لله  رب العالمين .        الرحمن الرحيم .       ملك  يوم الدين .        اياك نعبد و اياك نستعين .        اهدناالصراط المستقيم .       صراط الذين  انعمت عليهم '    غيرالمغضوب عليهم  ولاالضالين
Ieškau Allah prieglobsčio nuo prakeikto šėtono. Vardan Allah, Gailestingojo, Maloningojo. Visa šlove Allah'ui, Visatos Viešpačiui. Gailestingiausiajam, Maloningiausiajam. Teismo Dienos Valdovui. Išties, Tave viena mes garbiname, iš Tavęs mes prašome pagalbos. Išvesk mus į tiesų kelią. Į kelią tų, kuriuos apdovanojai gėrybėmis, o ne tų, kurie nusipelnė Tavo nepasitenkinimo ar paklydo.
 
 
     
 
 

Versija spausdinimui  

AL-KABAIR  (DIDŽIOSIOS NUODĖMĖS)

Parengta pagal M.Tahlawi knygą “Kelias į rojų”.

KIEKVIENAM MUSULMONUI YRA GRIEŽTAI DRAUDŽIAMA:

1. Asocijuoti Dievą su bet kuo kitu. (Shirk’as).
  • Didysis Shirk'as: bet kokių kitų dievybių garbinimas.
  • Mažasis Shirk'as: vadinamas Riya.
Pranašas yra pasakęs: "Argi aš neturėčiau įspėti Jūsų apie tai, kas Jums yra žalinga, daug žalingiau negu Dajjal? Tai yra paslėptasis Shirk’as: žmogus stoja maldai, ir, matydamas kitus žiūrint į jį, visais būdais stengiasi pagražinti savo maldą". (Sahih; Sunan ibn Majah)
2. Savižudybė. (Furqan; 68).
3. Raganavimas (užsiėminėjimas burtais). (2: 102)
4. Maldų praleidinėjimas. (Surah Maryam, 59)
5. Išmaldos (Zakato) nedavimas. (3: 180)
6. Ramadano pasninko nesilaikymas arba, apskritai, nepasninkavimas be jokios pateisinamos priežasties.
Pranašas yra pasakęs: "Islamas yra paremtas penkiais ramsčiais: liudijimu, kad nėra kito Dievo, išskyrus Alachą, o Muhamedas yra Jo Pranašas; meldimusi; išmaldos (Zakato) dalijimu; piligrimyste (Hadžu) į  šventąjį miestą Meką; bei pasninkavimu Ramadano mėnesį." (Sahih al-Jami, 2837).
7. Piligrimystės neatlikimas, turint visas galimybes tai padaryti. (Paremta aukščiau rašytu hadisu).
8. Tėvų neklausymas. (al-Isra: 23)
9. Santykių nutraukimas. (Muhammad: 22)
10. Paleistuvavimas, nesantuokiniai lytiniai santykiai. (al-Isra: 30)
11. Sodomija (pederastija).
Pranašas yra pasakęs: "Alachas nežiūrės į tą žmogų (nebus tam žmogui malonus),  kuris turi tokių santykių su vyru ar moterim." (Sahih al-Jami, 7678).
12. Procentų ar palūkanų ėmimas bei mokėjimas. (2: 275)
13. Našlaičių turto švaistymas. (4:10)
14. Teiginių apie Alachą ar hadisų klastojimas. (al-Zumar: 60)
15. Bėgimas iš mūšio. (al-Anfal: 16)
16. Kenkimas, apgaulė ar priespauda būnant viršininku. (al-Shura: 42)
17. Arogancija, pagyrūniškumas, tuštybė. (al-Nahl: 23)
18. Neteisingas liudijimas. (al-Furqan: 72)
19. Alkoholinių gėrimų gėrimas. (5: 90)
20. Lošimas. (5: 90)
21. Nekaltų moterų šmeižimas, liežuvavimas bei apkalbinėjimas. (al-Nur: 23)
22. Neteisėtas grobio (ar jo dalies)  pasisavinimas. (3:161)
23. Vagystė. (5:38)
24. Neteisingas (melagingas) prisiekinėjimas.
Pranašas yra pasakęs: "Jei kuriam nors iš Jūsų reiktų prisiekti, ir bet kuris iš Jūsų neteisingai (melagingai) prisiektumėt, norėdamas gauti kito musulmono turto, tuomet to žmogaus laukia Alacho pyktis." (Sahih al-Jami, 6083)
26. Kitų žmonių laikymas priespaudoje. (al-Shuara: 277)
27. Neteisėtų mokesčių rinkimas.
Pranašas yra pasakęs: "Ar Jūs žinote, kuris iš Jūsų yra žlugęs? Žlugęs iš Jūsų tarpo yra tas, kuris meldėsi, pasninkavo, mokėjo išmaldą, tačiau taipogi įžeidinėjo žmones, neteisingai juos šmeižė, atiminėjo jų turtą, ar praliejo vieno iš Jūsų kraują. Iš tokių žmonių gerų darbų bus daug atskaičiuota. Ir, jeigu tokiam žmogui pritruks gerų darbų, jam bus priskirta nuodėmių, ir Jis bus įmestas į Pragaro ugnį." (Sahih al-Jami, 87)
28. Eikvojimas, ar bet kokiu būdu stengimasis gauti to turto, kuris jums yra uždraustas. (2: 188)
29. Savižudybė. (4: 29)
30. Melavimas. (3: 61)
31. Valdymas pagal kitokius, negu Islamiškus įstatymus. (5: 44)
32. Kyšių davimas / ėmimas. (2: 188)
33. Moterims stengtis būti panašioms į vyrus, ir atvirkščiai.
Pranašas yra pasakęs: "Alacho prakeiksmas gula ant tų moterų, kurios atrodo kaip vyrai, ir ant tų vyrų, kurie atrodo kaip moterys." (Sahih al-Jami, 4976)
34. Buvimas dayyouth.
Dayyouth yra vadinamas tas žmogus, kuris pateisina neteisybę tarp savo moterų, kuris yra pilnas pavydo ir skatina neteisybę tarp dviejų žmonių.
Pranašas yra pasakęs: "Alachas uždraudė Rojų trims žmonių kategorijoms: alkoholikams; pabėgusiems vergams; ir tiems, kurie pateisina ar ignoruoja visus nedorus darbus, kuriuos daro jo šeima." (Sahih al-Jami, 3047)
35. Vedybos tik dėl to, jog vėliau ši moteris galėtų ištekėti už kito. (Baqarah)
36. Savo išmatų nevalymas nuo kūno.
Ibn Abbas atsimena, jog Pranašas praėjo pro kažkieno kapą ir pasakė: "Šiame kape gulintys du žmonės yra stipriai nubausti, ir jie yra nubausti ne už kažką sunkaus. Tačiau jų nuodėmės yra sunkios. Vienas iš jų nenusivalydavo nuo save savo šlapimo, o kitas visiems apie tai pasakodavo." (Sahih al-Jami, 2436)
37. Vaidyba. (al-Maoon: 4-6)
38. Stengimasis įgyti žinių tik dėl to, jog šiame pasaulyje turėtumėt naudos arba stengimasis nuslėpti savo turimas žinias. (2: 160)
39. Nesilaikymas duoto žodžio. (al-Anfal: 27)
40. Priminimas žmonėms, koks geras tu esi. (2: 27)
41. Savo lemties neigimas / netikėjimas lemtimi. (al-Qamar: 49)
"Jeigu Alachas turėtų nubausti dangaus bei žemės gyventojus, tuomet Jis juos ir nubaustų, ir viską Jis padarytų teisėtai bei teisingai. Jeigu Alachui reikėtų jų pasigailėti, tuomet Jo gailestis būtų didesnis, negu žmonių darbai. Jeigu žmogus turėtų tiek daug aukso, koks yra Uhud kalnas (sulig šio kalno dydžiu) ir jei jis išleistų visą tą auksą vardan Dievo, tai toks jo poelgis vis vien nebūtų Dievo priimtas tol, kol tas žmogus neįtikėtų tuo, jog viską, kas šiame pasaulyje vyksta gero ar blogo yra iš anksto nulemta. Ir jis turėtų suvokti, jog viskas kas jam atsitinka, nėra įmanoma išvengti, o kas jam nenutinka, tas ir neturi atsitikti. Ir kas iš Jūsų mirs tikėdamas kitaip negu čia yra parašyta, tas keliaus tiesiai į Pragarą." (Kitab al-Sunnah by Ibn Abu Asi, 245)
42. Slapta klausytis kitų žmonių asmeninių pokalbių. (Hujarat: 12)
43. Skleisti melagingas istorijas, pasakojimus. (al-Qamar: 10)
44. Prakeikti kitus.
Pranašas yra pašakės: "Koneveikti ir užgaulioti kitą musulmoną yra blogis/nuodėmė, o kovoti su juo yra netikinčiojo ženklas" (Sahih al-Jami, 3598)
45. Pažadų nesilaikymas.
Pranašas yra pasakęs: "Yra keturios charakterio savybės, pagal kurias galite atpažinti veidmainį. Taigi, žmogus, pasižymintis bent viena iš šių savybių yra laikomas veidmainiu, ir viena iš šių savybių yra pažado nesilaikymas..." (Bukhari)
46. Tikėjimas tuo, ką sako pranašautojai, žyniai ar astrologai.
Pranašas yra pasakęs: "Bet kurio iš Jūsų, kuris eina pas būrėją ir klausia jos patarimo, malda nebus priimta keturiasdešimt naktų iš eiles. (Sahih al-Jami, 5816)
47. Žmonai maištauti prieš savo vyrą. (4: 34)
48. Paveikslų  su gyvūnais, turinčiais sielą, vaizdavimas ant drabužių, užuolaidų, uolų (t.y. statulų) darymas.
Pranašas yra pasakęs: "…žmonės, kurie bus labiausiai baudžiami Paskutinio Teismo Dieną, yra tie, kurie varžosi su Dievu kūryboje (t.y. tie, kurie piešia paveikslus ar daro statulas)." (Sahih al-Jami, 1691)
49. Mušti save, aimanuoti, klykti, plėšti nuo savęs drabužius, rautis nuo galvos plaukus ar kaip nors panašiai elgtis gedint mirusio žmogaus.
Pranašas yra pasakęs: "Bet kuris iš Jūsų, kuris daužo sau per skruostus, plėšia nuo savęs drabužius ar rėkia, taip kaip buvo įprasta gedėti prieš islaminėje visuomenėje, nėra iš mūsų tarpo." (Sahih al-Jami, 5713)
50. Skriausti kitus, ar neteisingai / nedorai elgtis kitų atžvilgiu. (al-Shura: 42)
51. Primesti savo valią ar išnaudoti silpnuosius, vergus, žmonas ar gyvūnus.
Pranašas yra pasakęs: "Alachas kankins tuos, kurie kankina žmones šiame pasaulyje." (Muslim)
52. Kenkti kaimynams.
Pranašas yra pasakęs: "Žmogus, kurio kaimynas nėra saugus dėl jo elgesio, neįžengs į Rojų." (Sahih al-Jami, 7002)
53. Kenkti musulmonams bei juos įžeidinėti. (al-Ahzab: 58)
54. Dėvėti per ilgus drabužius, t.y. tokius, kurie yra žemiau kulkšnų.
Pranašas yra pasakęs: "Viskas, kas yra žemiau kulkšnų degs Pragaro ugnyje." (Bukhari)
55. Kenkti Alacho tarnams.
Pranašas yra pasakęs: „Anot Alacho, tie žmonės, kurie yra nesantaikoje mano tarnais, kariauja ir su manim." (Sahih al-Jami, 1778)
56. Vyrams dėvėti šilką ir auksą.
Pranašas yra pasakęs: "Auksas ir šilkas yra leidžiama tik moterims, ir draudžiama vyrams." (Sahih al-Jami, 209)
Pranašas yra pasakęs: "Vyrai, kurie dėvi šilką, neteks savo Rojaus dalies." (Muslim)
57. Pabėgti būnant vergu.
Pranašas yra pasakęs:  "Jeigu vergas pabėga, tuomet jo maldos nebus priimamos." (Sahih al-Jami, 257)
58. Aukoti gyvulius kam nors kitam nei Alachas.
Pranašas yra pasakęs: "Bet kuris iš Jūsų, kuris aukoja ne Alacho vardan, yra prakeiktas." (Sahih al-Jami, 4988)
59. Teigti, jog koks nors žmogus yra Jūsų tėvas, nors Jūs puikiai žinote, jog tai ne tiesa.
Pranašas yra pasakęs: "Bet kuris iš Jūsų, kuris teigia, jog koks nors žmogus yra Jūsų tėvas, nors puikiai žino, jog tai ne tiesa, nebus įleistas į Rojų.“ (Sahih al-Jami, 5865)
60. Pyktis ir rietis tik dėl vaidybos, bet nesistengiant išsiaiškinti tiesą.
Pranašas yra pasakęs: "Bet kuris iš Jūsų, kuris ginčijasi dėl ko nors, žinodamas, jog tai ne tiesa, Alachas pyksta ant to žmogaus tol, kol jis nesiliauja." (Sahih al-Jami, 6073)
61. Neleisti naudotis vandeniu.
Pranašas yra pasakęs: "Bet kuris iš Jūsų, kuris draudžia kitiems naudotis vandeniu, negaus Alacho palaimos Paskutinio Teismo Diena." (Sahih al-Jami, 6436)
62. Neteisingai atseikėti. (al-Mutafafifeen: 1-3)
63. Galvoti, jog žmogus gali išvengti to, ką jam planuoja Dievas. (al-Araf: 99)
64. Valgyti pastipusio gyvulio mėsą, kraują ar kiaulieną. (al-Anam: 145)
65. Nesimelsti drauge su kitais musulmonais, bet individualiai, (t.y. vienam) be pateisinamos priežasties.
Pranašas yra pasakęs: "Kas iš Jūsų beišgirstų kvietimą maldai ir neateitų melstis, tai jo malda netenka vertes, nebent jis turėtų pateisinama priežastį." (Sahih al-Jami, 6176)
66. Nuolatos nedalyvauti Penktadienio maldoje ar kitose bendrose maldose be pateisinamos priežasties.
Pranašas yra pasakęs: "Jei žmonės nenustos palikinėti Penktadienio maldą, tai Alachas užantspauduos jų širdis, ir jie taps kvailiais." (Muslim)
67. Kenkti kitiems manipuliuojant jų palikimu. (4: 12)
68. Apgaudinėti. (Fatir: 43)
69. Šnipinėti musulmonu tarpe ir atskleisti jų paslaptis. (al-Kalam: 11)
70. Bet kurio iš Pranašo bendražygių ar kompanionų šmeižimas.
Pranašas yra pasakęs: "Nekeikite ir neužgauliokite mano bendražygių ir draugų, nes vėliau, kad ir kiek aukso duotumėt išmaldai ar išleistumėt Dievo vardan, tai ne per saują nesulygs su tuo, kiek gero jie yra padarę." (Sahih al-Jami, 7187)
Padarę šias nuodėmes nuoširdžiai gailėkitės. Nuoširdi atgaila turi keturias sąlygas:
  • Gailestis dėl padarytos nuodėmės;
  • Tvirtas pasiryžimas daugiau nebenusidėti / nepakartoti tos nuodėmės;
  • Savo maldose (sakant Dua) prašyti Allah pasigailėjimo, atleidimo;
  • Jeigu kokiam nors žmogui buvo pakenkta dėl padarytos nuodėmės, tuomet tam žmogui reikia atlyginti.
 
Atgal