اعوذ باالله من الشيطن الرجيم        بسم الله الرحمن الرحيم        الحمد لله  رب العالمين .        الرحمن الرحيم .       ملك  يوم الدين .        اياك نعبد و اياك نستعين .        اهدناالصراط المستقيم .       صراط الذين  انعمت عليهم '    غيرالمغضوب عليهم  ولاالضالين
Ieškau Allah prieglobsčio nuo prakeikto šėtono. Vardan Allah, Gailestingojo, Maloningojo. Visa šlove Allah'ui, Visatos Viešpačiui. Gailestingiausiajam, Maloningiausiajam. Teismo Dienos Valdovui. Išties, Tave viena mes garbiname, iš Tavęs mes prašome pagalbos. Išvesk mus į tiesų kelią. Į kelią tų, kuriuos apdovanojai gėrybėmis, o ne tų, kurie nusipelnė Tavo nepasitenkinimo ar paklydo.
 
 
     
 
 

Versija spausdinimui  

ANGELAI

Vertė: Jurgita Azhar

Šv. Korane, kaip Allah kūriniai, yra minimi ne tik žmonės, bet ir angelai, džinai bei Iblis (Šėtonas). Yra žinomos 2 islamiškosios tradicijos (hadith), kurios palygina žmones, gyvūnus bei džinus. Pirmasis hadisas teigia: "Žmonės yra sukurti iš molio, angelai - iš šviesos, o džinai - iš ugnies". (Taipogi žr. Šv.Koraną 38:76). Antrasis hadisas teigia: "Dievas sukūrė angelus su intelektu, bet be geidulingų jausmų, gyvūnus - su geidulingais jausmais, bet be intelekto, o žmones - ir su intelektu, ir su geidulingais jausmais."

Nors egzistuoja tam tikri skirtumai, tačiau, bendrai paėmus, islamiškasis požiūris į angelus mažai skiriasi nuo judėjiškosios bei krikščioniškosios tradicijų.Angelai yra būdingi visoms 3 monoteistinėms religijoms ir jų funkcija yra būti tarpininkais tarp Dievo ir žmonių. Žodis "angelas" atėjo iš graikų kalbos, kurioje jis atsirado iš hebrajų kalbos ir reiškia: pasiuntinys. Tikėjimas angelais yra vienas iš penkių Islamo tikėjimo (iman) piliorių/punktų. Šv.Korane angelai yra minimi daugiau negu 80 kartų. Iš to galima spręsti, jog Pranašo Muhamedo (saws) amžininkai žinojo, kas tai yra angelas. Remiantis Šv.Koranu, nors angelai ir veikia šiame pasaulyje, jie patys priklauso kitam pasauliui, kuris neturi fizinės formos. Dievas sutvėrė angelus iš šviesos - mažiausiai materialios substancijos. Angelai turi lytį, tačiau nesidaugina (t.y. neturi palikuonių). Jie neturi laisvos valios, dėl to nenusideda. Šv.Korano suroje sakoma, jog angelai turi tu, tris arba keturis sparnus. (35:1).

Kadangi angelai yra be nuodėmės ir priklauso aukštesniajam pasauliui, jie yra laikom tam tikra prasme pranašesni už žmones, todėl, kai Šv.Korane yra minimas angelas, po jo vardo seka lygiai toks pats palinkėjimas, kaip ir po pranašo vardo - "tegu būna jam taika". Tačiau, jeigu pažiūrėtume iš kitos perspektyvos, žmonės turi didesnį potencialą, negu angelai. Dėl to, kai Dievas sukūrė žmogų, Jis įsakė angelams nusilenkti ir pagarbinti jį (žmogų). Taipogi, kuomet Pranašas Muhamedas (saws) naktinėje kelionėje buvo paimtas į dangų, angelas Gabrielius buvo Jo palydovas, tačiau iki tam tikros ribos. Jam nebuvo leista kilti į aukščiausiuosius dangaus sluoksnius, ir Muhamedas (saws) turėjo tęsti kelionę link Dievo vienas.

Taigi, aptarkime, kokios yra angelų funkcijos, remiantis tuo, ko moko Islamas:

  • Angelai yra pasiuntiniai tarp Dievo ir žemiškojo pasaulio.
  • Angelai nesustodami šlovina Dievą dieną bei naktį (sura 21:20), kaip tai daro 2 sparnuotosios būtybės Serafimas ir Čerubimas (kurie iš tiesų nėra angelai) žydų Biblijoje.
  • Pačiame aukščiausiame danguje angelai tvirtai laiko sostą, kuriame sėdi Dievas.
  • Angelai saugo Rojaus bei Pragaro sienas bei vartus į kiekvieną Rojaus bei Pragaro lygmenį.
  • Kiekvienas žmogus turi vieną arba du angelus sargus.
  • Angelai užrašo kiekvieno žmogaus darbus knygoje, kuri bus panaudojama Dievo Teisme žmonėms prisikeliant. Šv.Korane sakoma: "Virš Jūsų yra stebėtojai, kilnios būtybės, užrašantys ir žinantys viską, ką jūs darote".(82:1-12).
  • Kai ir Krikščionių bei Žydų Biblijoje, angelai vaidina svarbų vaidmenį tam tikruose istorijos etapuose. Pvz.: Lemiamame Badr mūšyje angelas Gabrielius, dėvėdamas geltoną turbaną, vadovavo angelų kariuomenei, kuri padėjo musulmonams laimėti pergalę.
  • Angelai visuomet yra šalia žmogaus, kuomet jis atlieka Salat (meldžiasi) ir yra pasveikinami besimeldžiančiojo maldos pabaigoje.
  • Šiitai tiki, jog jų imamams vadovauja angelai. Prieš ateinant 12-tajam imamui danguje pasirodys angelas, kuris visiems praneš apie šį įvykį.
  • Angelai vaidina pagrindinį vaidmenį žmogaus mirties ir prisikėlimo etapuose.

Islame angelai turi hierarchiją. Patys svarbiausieji angelai yra 4: Gabrielius, Mykolas, Israfilas ir Izra'ilas. Žemiau pateikiame keleto pagrindinių angelų apibūdinimą bei aptariame jų paskirtį.

ARCHANGELAS GABRIELIUS yra neabejotinai pats svarbiausias iš visų angelų tiek Šv.Korane, tiek Biblijoje. Šv.Korane Gabrielius yra minimas tik 2 kartus: sura 2:97 bei sura 66:4. Tačiau, islamiškoji tradicija teigia, jog Gabrielius ir yra tas bevardis angelas, kuris atsiranda Muhamedui (saws) jį kviečiant (sura 53:4-14) ir kuris vėliau lydi Jį naktinėje kelionėje į dangų, bei vėliau, nužengiant iš dangaus Jeruzalėje. (Sura 17:1-2). Ibn Ishaq'o parašytoje Pranašo Muhamedo (saws) bibliografijoje, Gabrielius pasirodo daugybę kartų svarbiais Pranašo gyvenimo momentais. Kartu su archangelu Mykolu, Gabrielius panaikina juodas dėmes iš Muhamedo (saws) širdies, kuriuos simbolizuoja ateities nuodėmes. 624 m. Badr mūšio metu bei 630 m. Hunayn mūšio metu Gabrielius vadovauja angelų kariuomenei ir padeda musulmonams laimėti pergalę. Kiek vėliau Gabrielius apsireiškia Muhamedui (saws) ir moko Jį apsivalymo bei maldos ritualų. Gabrielius apsireiškia ne tik Muhamedui (saws), bet ir kitiems, prieš Jį buvusiems pranašams. Dievas padarė Gabrielių atsakingą už tai, ką žmogus kalba.

ARCHANGELAS MYKOLAS yra minimas kiek rečiau. Kartu su angelu Gabrieliumi, jis yra minimas suroje 2:97. Taipogi, kartu su angelu Gabrieliumi, jis padeda išvalyti pranašo širdį nuo nuodėmių bei padeda musulmonams Badr mūšio metu. Pagal islamišką tradiciją, Dievas padarė Mykolą atsakingą už žmogaus atmintį, t.y. jis suteikia galimybę prisiminti praeities įvykius.

'IZRA'IL'AS - mirties angelas (sura 32:11) - yra trečiasis angelas pagal svarbą. Jis neminimas Biblijoje, o Šv.Korane, nors ir kalbama apie jį, jo vardas neminimas. Post-biblinėje judėjų tradicijoje jis atsiranda vėliau, kur jo funkcijos bei paskirtis beveik sutampa su tuo, ką apie jį sako islamiškoji tradicija. Izra'ilas yra milžiniško dydžio angelas. Jis turi 4 sparnus, 70,000 kojų, o jo kūnas nusėtas akimis ir liežuviais. Remiantis kai kuriais duomenimis, kuomet Dievas pasiryžo sukurti žmoniją iš molio, žemė tam priešinosi. Nė vienas iš kitų angelų neišdrįso žengti priekin ir saugoti likusį molį, išskyrus Izra'ilą. Izra'ilas turi ritinį, kuriame surašyti visi žmonių vardai, su jų pomirtiniu likimu - Rojun arba Pragaran. Kuomet nuo medžio, esančio prie Dievo sosto, nukrenta lapas, Izra'ilas žino, jog to žmogaus gyvenimo laikas baigtas. Tuomet jo pagrindinė užduotis būna per 40 dienų nuo žmogaus mirties atskirti jo sielą nuo kūno. Dievas padarė Izra'ilą atsakingą už žmonių sugebėjimą rašyti.

ISRAFILAS yra paskutinysis iš 4 pagrindinių angelų ir savo milžinišku dydžiu yra panašus į Izra'ilą. Jis nėra minimas Šv.Korane, tačiau, iš vėlesnių šaltinių yra žinoma, jog jo kojos yra po žeme, o galva - danguje. Kaip ir Izra'ilo, jo kūnas yra padengtas, liežuviais, burnomis, plaukais ir jis turi 4 sparnus, iš kurių vienas yra atsuktas į Šiaurę, antras - į Pietus, trečiasis - į Rytus, o ketvirtasis - į Vakarus. Jis skaito Dievo nuosprendžius iš lentelės, esančios tarp jo akių ir perduoda juos kitiems angelams, kurie yra atsakingi už šių nuosprendžių vykdymą Žemėje. Jo pagrindinė funkcija yra pūsti trimitą Paskutiniojo Teismo Dieną, kai žmonės bus prikelti. Dievas paskyrė Israfilą atsakingą už žmonių sugebėjimą mąstyti.

Angelai MUNKAR'as ir NAKIR'as vaidins svarbų vaidmenį paskutiniuose pasaulio įvykiuose. Jie yra juodi ir turi žydras akis. Žmogui, esant kape, jie klausinėja jį apie jo tikėjimą. Šie du angelai nėra minimi Šv.Korane ir neturi jokių atitikmenų post-biblinėje krikščionių bei judėjų tradicijoje.

 
Atgal