اعوذ باالله من الشيطن الرجيم        بسم الله الرحمن الرحيم        الحمد لله  رب العالمين .        الرحمن الرحيم .       ملك  يوم الدين .        اياك نعبد و اياك نستعين .        اهدناالصراط المستقيم .       صراط الذين  انعمت عليهم '    غيرالمغضوب عليهم  ولاالضالين
Ieškau Allah prieglobsčio nuo prakeikto šėtono. Vardan Allah, Gailestingojo, Maloningojo. Visa šlove Allah'ui, Visatos Viešpačiui. Gailestingiausiajam, Maloningiausiajam. Teismo Dienos Valdovui. Išties, Tave viena mes garbiname, iš Tavęs mes prašome pagalbos. Išvesk mus į tiesų kelią. Į kelią tų, kuriuos apdovanojai gėrybėmis, o ne tų, kurie nusipelnė Tavo nepasitenkinimo ar paklydo.
 
 
     
 
 

Versija spausdinimui  

SURA Al-Hadž,

 

Priėjome prie naujos keturių Surų serijos, nagrinėjančios aplinkas ir metodus, padedančius mūsų dvasiniam progresui, kaip paskutinės penkios Suros kalbėjo apie Pasiuntinius, kurie įvairiais būdais atėjo skelbti Tiesos ir įveikti blogio. Žiūrėkite įvadą į 17 Surą.

Konkrečiai šios Suros turinys yra iš esmės susijęs su dvasinėmis Šventųjų Namų, Piligriminės kelionės, Aukų, Stengimosi ir Kovojimo ginant Tiesą, kada puolama, bei kitų veiksmų, kurie prisideda prie Nesavanaudiškumo ir išrauna Netiesą su šaknimis, prasmėmis.

Dėl šios Suros chronologijos nuomonės skiriasi. Kai kurios dalys tikriausiai buvo atskleistos vėlyvuoju mekiečių periodu, o kai kurios Medinoje. Tačiau chronologijos klausimas čia neturi jokios reikšmės.

 

Santrauka.- Dvasinės Ateities svarba ir tvirtumo reikalingumas Tikėjime: pagalba už Tiesą ir bausmė už Blogį (xxii. 1-25).

Piligriminė kelionė reiškia Tyrumą, Maldą, Nuolankumą ir Tikėjimą; didinga Auka mes išreiškiame savo dėkingumą ir pagarbą Alachui; mūsų noras dalintis maistu su skurdesniais broliais; Stengimasis ir Kovojimas ginant Tiesą, kada puolama, yra reikalingi kaip pasiaukojimo išmėginimai (xxii. 26-48).  

Blogio skatinimai gali kliudyti Alacho Pranašo darbui, bet tas darbas privalo triumfuoti, ir Alacho Malonė ir Tiesa privalo įsigalėti; todėl tarnaukite Alachui nuolankiai, o Jis apsaugos ir padės jums (xxii. 49-78).

 

Al-Hajj, arba Piligriminė kelionė.

Alacho vardu, Gailestingiausiojo, Maloningiausiojo.

 

 1. Žmonija! Bijokite savo Viešpaties! Nes (Teismo) Valandos sukrėtimas bus siaubingas dalykas![2770]
 2. Tą Dieną jūs tai pamatysite, kiekviena žindanti motina pamirš savo žindomą vaiką ir kiekviena nėščioji pames savo naštą (neišsivysčiusią): tu pamatysi žmoniją tarsi girtose riaušėse,[2771] tačiau negirtą: bet labai baisi bus Alacho Bausmė.
 3. Ir dar tarp žmonių yra tokių, kurie ginčijasi apie Alachą, be žinių, ir seka kiekvienu Šėtono užsispyrimu maištaudami!
 4. Apie kurį (Šėtoną) yra paskelbta, kad kas tik atsigręš į jį draugystei, tą jis paklaidins, ir jis nuves jį į Ugnies Bausmę.[2772]
 5. Žmonija! Jei jūs abejojate dėl Prisikėlimo,[2773] (apgalvokite), kad Mes sukūrėme jus iš dulkių, tada iš spermos, tada iš kraujasiurbiško gumulėlio, tada iš mėsos gabalėlio, iš dalies suformuoto,[2774] iš dalies nesuformuoto, tam, kad Mes galėtume apreikšti (Savo galią) jums; ir Mes leidžiate tiems, kuriems Mes norime,[2775] ilsėtis įsčiose paskirtą laiką, tada Mes jus išimame (???) kaip kūdikius, tada (globojame jus), kad jūs pasiektumėte savo pilnos jėgos amžių; ir kai kurie jūsų yra pakviečiami mirti, o kai kurie yra grąžinami į silpniausią senatvę, kad jie nieko nežinotų po to, kai žinojo (daug).[2776] Ir (dar), tu matai žemę skurdžią ir negyvą, tačiau kada Mes išliejame lietaus ant jos, ji pabunda (gyvenimui), ji išbrinksta ir išleidžia visų rūšių puikių augalų (poromis).[2777]
 6. Taip yra, nes Alachas yra Realybė: tai Jis yra Tas, Kuris duoda gyvybę mirusiam, ir Jis yra Tas, Kuris turi galią visiems dalykams.[2778]
 7. Ir iš tikro Valanda ateis: negali būti jokios abejonės dėl to, arba dėl (fakto), kad Alachas prikels visus, kurie yra kapuose.
 8. Tačiau būna tarp žmonių toks, kuris ginčijasi apie Alachą be žinių, be vedimo ir be Apšvietimo Knygos, -[2779]
 9. (Žeminančiai) lenkiantis į savo pusę tam, kad išklaidintų (žmones) iš Alacho Kelio: jam yra nemalonė[2780] šiame gyvenime, o Teismo Dieną Mes priversime jį pajusti degančios (Ugnies) bausmės skonį.
 10. (Bus pasakyta): „Taip yra dėl darbų, kuriuos tavo rankos skleidė, nes iš tikro Alacho nėra neteisingas Savo tarnams.“[2781]

 

2 DALIS

 

 1. Yra tarp žmonių tokių, kurie tarnauja Alachui, tarsi būtų ant krašto:[2782] jei gera jiems nutinka, jie yra tuo labai patenkinti; bet jei išmėginimas ateina pas juos, jie atgręžia savo veidus: jie pražudo ir šį pasaulį ir Pomirtinį Gyvenimą: tai iš tikrųjų yra akivaizdi netektis.  
 2. Jie šaukiasi tokių dievybių,[2783] be Alacho, kurios negali nei pakenkti, nei būti naudingoms jiems: tai iš tikrųjų yra klydimas toli (iš Kelio)!
 3. (Galbūt) jie šaukiasi to, kurio žala yra arčiau[2784] nei jo nauda: blogis iš tikrųjų yra patronas, ir blogas kompanionas (pagalbai)!
 4. Iš tiesų Alachas priims tuos, kurie tiki ir daro dorus darbus, į Sodus, po kuriais upės teka: nes Alachas įvykdo viską, ko Jis trokšta.[2785]
 5. Jei kas galvoja, jog Alachas nepadės jam (Savo Pasiuntiniui) šiame pasaulyje ir Pomirtiniame Gyvenime, teprisiriša[2786] virvę prie lubų ir pasikaria: tegul tada jis pamato, ar jo planas pašalins tai, kas (jį) siutina!
 6. Taip Mes atsiuntėme[2787] Aiškius Ženklus; ir iš tiesų Alachas veda tą, kurį Jis nori!
 7. Tie, kurie tiki (Koranu), tie, kurie seka žydų (šventraščiais), ir sabianai,[2788] krikščionys, magianai[2789] ir politeistai, - Alachas teis tarp jų Teismo Dieną: nes Alachas yra visų dalykų liudininkas.
 8. Ar nematai, kad Alachui nusilenkia visi dalykai, kurie danguje ir ant žemės,-[2790] saulė, mėnulis, žvaigždės; kalvos, medžiai, gyvūnai; ir didžiulis skaičius žmonijos? Bet (taip pat) didžiulis skaičius yra tokių, kuriems Bausmė yra pagrįstai priklausanti. Ir tokių, kuriuos Alachas sugėdins, - niekas negali prikelti valandai: nes Alachas įvykdo viską, ką Jis nori.[2791]
 9. Šie du antagonistai ginčijasi[2792] vienas su kitu apie savo Viešpatį: bet tie, kurie neigia (savo Viešpatį),- jiems bus sukirptas Ugnies drabužis: virš jų galvų bus liejamas verdantis vanduo.
 10. Su juo bus ištirpinta, kas yra jų kūnuose, kaip ir (jų) odos. [2793]
 11. Be to dar bus geležies lazdų jiems (bausti).[2794]
 12. Kiekvieną kartą kai jie panorės pasprukti nuo to, nuo kančios, jie bus sulaikyti ten, ir (bus pasakyta): „Paragaukite Degančios bausmės!“

 

3 DALIS

 

 1. Alachas įleis tuos, kurie tiki ir daro dorus darbus į Sodus, po kuriais[2795] teka upės: jie bus papuošti ten aukso apyrankėmis ir perlais: ir jų drabužiai bus iš šilko.
 2. Nes jie buvo vedami (šiame gyvenime) į tyriausią iš kalbų; jie buvo vedami į Kelią To, Kuris yra Vertas (viso) Šlovinimo.
 3. O tiems, kurie atmetė (Alachą) ir sulaikydavo (žmones) nuo Alacho Kelio, ir nuo Šventosios Mečetės, kurią Mes padarėme (atvirą) visiems žmonėms – lygūs yra gyventojas ten ir lankytojas iš šalies – ir visus, kurių tikslas ten yra neteisėta šventvagystė,[2796] juos Mes priversime pajusti skausmingiausios bausmės skonį.

 

4 DALIS

 

 1. Štai! Mes nurodėme Abraomui (Šventųjų) Namų vietą[2797] (sakydami): „Nesiek nieko (garbindamas) su Manimi; ir pašventink Mano Namus tiems, kurie juos apsupa,[2798] arba atsistoja, arba nusilenkia, arba guli kniūbsti (ten maldoje).“
 2. „Ir skelbk Piligriminę Kelionę tarp žmonių: jie ateis pas tave pėsčiomis ir (raiti) ant kiekvieno kupranugario, sublogusio (dėl kelionių) per gilius ir tolimus kalnų vieškelius;[2799]
 3. „Kad jie galėtų paliudyti naudą, (suteiktą) jiems,[2800] ir aukštinti Alacho vardą paskirtomis Dienomis,[2801] per galvijus,[2802] kuriuos Jis suteikė jiems (aukojimui): tad valgykite iš jų ir maitinkite stokojančius varguolius.
 4. „Tada leisk jiems užbaigti ritualus, jiems nurodytus,[2803] išpildyti jų įžadus[2804] ir (dar kartą) apeiti Senuosius Namus.“
 5. Tokia (yra Piligriminė Kelionė): kas tik gerbia šventus Alacho ritualus, tam yra gera jo Viešpaties akivaizdoje, Leistini jums (maistui Piligriminėje Kelionėje) yra galvijai, išskyrus tuos, paminėtus jums[2805] (kaip išimtys): taigi, venkite bjaurasties stabų ir bjaurasties žodžio, kuris yra neteisingas, -
 6. Būdami tikri tikėjime į Alachą ir niekada nepriskirdami partnerių Jam: jei kas nors skiria partnerių Alachui, tas yra tarsi būtų kritęs iš dangaus ir pastvertas paukščių, arba tarsi vėjas būtų smigęs (kaip paukštis į savo auką) ir nunešęs jį į tolimą vietą.[2806]
 7. Tokia (yra jo padėtis): ir kas tik gerbia Alacho Ritualus,[2807] (aukojant gyvūnus), tokia (pagarba) tikrai turėtų eiti iš širdies pamaldumo.
 8. Juose[2808] jūs turite naudos paskirtam laikui: galiausiai jų aukojimo vieta yra netoli[2809] Senųjų Namų.

 

5 DALIS

 

 1. Kiekvienai tautai Mes paskyrėme (aukojimo) ritualus, kad jie galėtų šlovinti Alacho vardą per išlaikymą, kurį Jis davė jiems iš gyvūnų, (tinkamų maistui).[2810] Tačiau jūsų Dievas yra Vienas Dievas: tad nusilenkite Jam (Islame): ir perduok gerų žinių[2811] tiems, kurie nusižemina,-
 2. Tiems, kurių širdys, kada Alachas yra paminimas, prisipildo baimės, kurie rodo kantrų atkaklumą savo varguose, išlaiko reguliarų meldimąsi ir leidžia (labdaroje) iš to, ką Mes suteikėme jiems.[2812]
 3. Aukojamus kupranugarius Mes padarėme jums kaip vienus iš ženklų nuo Alacho: juose yra (daug) gero jums: tad tarkite Alacho vardą virš jų, kai jie išsirikiavę (paaukojimui):[2813] kada jie yra nugriuvę (po skerdimo), valgykite iš jų ir maitinkite tokius, (kurie neprašo, bet) gyvena patenkinti,[2814] ir tokius, kurie prašo su tinkamu nuolankumu: taip Mes padarėme gyvūnus jums pavaldžiais, kad jūs galėtumėte būti dėkingi.
 4. Tai ne jų mėsa ir ne jų kraujas yra tai, kas pasiekia Alachą: Jis taip padarė juos pavaldžius jums, kad jūs galėtumėte šlovinti Alachą už Jo vedimą jums:[2815] ir skelbkite Geras Žinias visiems, kurie daro gerą.
 5. Iš tiesų Alachas gins (nuo blogio) tuos, kurie tiki: iš tiesų, Alachas nemyli nieko, kas yra neištikimas, nedėkingas.

 

6 DALIS

 

 1. Tiems, prieš kuriuos[2816] karas yra kariaujamas, leidimas yra duotas (kovoti), nes jie yra nuskriausti; - ir iš tiesų, Alachas yra Galingiausias jų pagalbai; -
 2. (Jie yra) tie, kurie buvo išvyti iš savo namų nepaisant teisės, - (dėl jokios priežasties) išskyrus tai, kad jie sako: „Mūsų Viešpats yra Alachas“. Jei Alachas nebūtų patikrinęs vienos žmonių grupės pasinaudojant kita,[2817] tikrai būtų nugriauti vienuolynai, bažnyčios, sinagogos ir mečetės, kuriuose Alacho vardas yra gausiai minimas. Alachas neabejotinai pagelbės tiems, kurie padeda Jo (labui); - nes iš tiesų Alachas yra Kupinas Jėgos, Aukštas Galioje,[2818] (Galintis priversti vykdyti Savo Valią).
 3. (Jie yra) tie, kurie, jei Mes įkuriame juos šalyje, nustato reguliarų meldimąsi ir duoda Zakat, reikalauja gero ir draudžia blogą:[2819] nuo Alacho priklauso (visų) reikalų pabaiga ir sprendimas.  
 4. Jei jie netiki tavimi, taip elgėsi ir Žmonės prieš juos (su savo Pranašais),-[2820] Nojaus, ‘Ád ir Thamúd Žmonės; 
 5. Ir tie Abraomo bei Loto;
 6. Ir Medianos žmonių Kompanionai[2821]; ir Mozė buvo atmestas (tokiu pat būdu). Bet Aš suteikiau atsikvėpimą Netikintiesiems ir (tik) po to Aš nubaudžiau juos: bet kokia (siaubinga) buvo Mano bausmė (jiems)![2822]
 7. Kiek gyventojų Mes sunaikinome, kurie buvo linkę į nuodėmę? Jie nugriuvo[2823] ant savo stogų. Ir kiek šulinių glūdi nenaudojami ir apleisti,[2824] bei pilių didingų ir puikiai pastatytų?
 8. Ar jie nekeliauja per kraštą, kad jų širdys (ir protai)[2825] galėtų taip pasisemti išminties ir jų ausys galėtų taip išmokti girdėti? Tikrai tai ne jų akys yra aklos, bet širdys, kurios yra jų krūtinėse.
 9. Tačiau jie prašo tavęs pagreitinti Bausmę! Bet Alachas neapvils[2826] Savo pažade. Iš tiesų Diena tavo Viešpaties akyse yra kaip tūkstantis metų jūsų skaičiavimu.
 10. Ir kiek gyventojų aš leidau atsikvėpti, kurie[2827] buvo linkę į nuodėmę? Galiausiai Aš nubaudžiau juos. Pas Mane yra (visų) galutinis taškas.

 

7 DALIS

 

 1. Sakyk: „Žmonės! Aš esu (atsiųstas) jums tik duoti aiškų įspėjimą:[2828]
 2. „Tiems, kurie tiki ir dorai elgiasi, jiems yra atleidimas ir išlaikymas dosniausias.[2829]
 3. „Bet tie, kurie kovoja prieš Mūsų Ženklus, kad sužlugdytų[2830] juos, - jie bus Ugnies kompanionai.“
 4. Mes visada siųsdavome tik pasiuntinį ar pranašą prieš tave, kada jis išreikšdavo norą, Šėtonas įmesdavo (tuštybės)[2831] į jo troškimą: bet Alachas panaikins bet ką (tuščio), ką Šėtonas įmes, ir Alachas patvirtins (ir įtvirtins) Savo Ženklus: nes Alachas yra kupinas žinių ir išminties:[2832]
 5. Kad Jis galėtų padaryti mintis, įmestas Šėtono, išbandymu[2833] tik tiems, kurių širdyse yra liga ir kurie yra[2834] užkietintos širdies: iš tiesų nusidėjėliai yra atskaloje toli (nuo Tiesos):
 6. Ir kad tie, kuriems[2835] žinios buvo suteiktos, galėtų išmokti, kad (Koranas) yra Tiesa iš tavo Viešpaties, ir kad jie galėtų tikėti ja, ir jų širdys būtų padarytos nuolankiai (atviros) jai: nes iš tiesų Alachas yra Vedlys tų, kurie tiki, į Tiesų Kelią.
 7. Tie, kurie atmeta Tikėjimą, nesiliaus būti[2836] abejonėje dėl (Atskleidimo), kol (Teismo) Valanda staigiai juos užklups arba ateis pas juos skurdžios dienos Bausmė.
 8. Tą Dieną Viešpatavimas[2837] bus Alacho: Jis teis tarp jų: taigi tie, kurie tiki ir daro dorus darbus, bus Džiaugsmo Soduose.
 9. O tiems, kurie  atmeta Tikėjimą ir neigia Mūsų Ženklus, bus žeminanti Bausmė.

 

8 DALIS

 

 1. Tiems, kurie palieka savo namus Alacho vardan ir tada yra nužudomi ar miršta, - tiems Alachas iš tiesų suteiks didelį Aprūpinimą:[2838] tikrai Alachas yra Tas, Kuris suteikia geriausią Aprūpinimą.
 2. Iš tiesų Jis įleis juos į vietą, kuria jie bus labai patenkinti: nes Alachas yra Visa Žinantis, Labiausiai Susilaikantis.[2839]
 3. Tai (yra taip). Ir jei kas atsiteisė ne daugiau už žalą, jo patirtą, ir vėl yra nepaprastai užpuolamas, Alachas padės jam: nes Alachas yra Tas, Kuris sunaikina (nuodėmes) bei (vėl ir vėl) atleidžia.[2840]
 4. Tai yra, nes Alachas pakeičia Naktį į Dieną, ir Jis pakeičia Dieną į Naktį, ir iš tiesų tai Alachas, Kuris girdi ir mato (visus dalykus).[2841]
 5. Tai yra, nes Alachas – Jis[2842] yra Realybė; o tie be Jo, kurių jie šaukiasi, - jie yra tik tuščia Melagystė: iš tiesų Alachas yra Jis, Aukščiausiasis, Didingiausiasis.[2843]  
 6. Ar nematai, kad Alachas atsiunčia lietų iš dangaus ir tuojau pat žemė tampa apsidengusi žaluma? Nes Alachas yra Visa Sumanantis, Visa Žinantis.[2844]
 7. Jam priklauso visa, kas yra danguje ir ant žemės: nes iš tiesų Alachas, - Jis yra neturintis jokių trūkumų, vertas viso šlovinimo.[2845]

 

9 DALIS

 

 1. Argi nematai, kad Alachas padarė pavaldžiais jums (žmonėms) viską, kas yra ant žemės, ir laivus, kurie plaukia[2846] per jūrą pagal Jo įsakymą? Jis sulaiko dangų[2847] nuo griuvimo ant žemės, išskyrus Jam leidus: nes Alachas yra Maloniausias ir Gailestingiausias žmogui.
 2. Tai Jis, Kuris davė jums gyvybę, privers jus mirti ir dar kartą duos jums gyvybę: tikrai žmogus yra nedėkingiausias kūrinys!
 3. Kiekvieniems Žmonėms Mes paskyrėme ritualus,[2848] kurių jie privalo laikytis: tad neleisk jiems ginčytis su tavimi apie tai, bet pakviesk (juos) pas savo Viešpatį: nes tu tikrai esi Teisingame Kelyje.
 4. Jei jie kivirčijasi su tavimi, sakyk: „Alachas žino geriausiai, kas yra tai, ką jūs darote.“[2849]
 5. „Alachas teis tarp jūsų Teismo Dieną dėl dalykų, kuriuose jūs nesutariate.“[2850]
 6. Argi nežinai, kad Alachas žino viską, kas yra danguje ir ant žemės? iš tikrųjų viskas yra įrašyta, ir tai yra lengva Alachui.[2851]
 7. Tačiau jie garbina, be Alacho, dalykus, dėl kurių jokių įgaliojimų jiems nebuvo atsiųsta ir apie kuriuos jie (tikrai) neturi jokių žinių: tiems, kurie nusideda, nėra jokio padėjėjo.[2852]
 8. Kada Mūsų Aiškūs Ženklai bus išvardinti jiems, tu pastebėsi neigimą[2853] Netikinčiųjų veiduose! Jie vos nepuola su įtūžiu tų, kurie vardija Mūsų Ženklus jiems. Sakyk: „Ar pasakyti jums kai ką (žymiai) blogesnio nei tai?[2854] Tai (Pragaro) Ugnis! Alachas pažadėjo ją Netikintiesiems! Ir blogas yra tas tikslas!“

 

10 DALIS

 

 1. Žmonės! Čia yra alegorija pateikiama! Tie, kurių, be Alacho, jūs šaukiatės, negalėtų sukurti (netgi) musės, net jei jie visi kartu susitiktų šiam tikslui! Ir jei musė pačiuptų ką nors iš jų, jie neturėtų jokios galios atimti to iš musės. Silpni yra tie, kurie maldauja[2855] ir tie, kurių jie maldauja!
 2. Jie neturi teisės vertinti Alacho, nes Alachas yra Galingas ir Stiprus.[2856]
 3. Alachas renkasi Pasiuntinius[2857] iš angelų ir iš žmonių, nes Alachas yra Tas, Kuris girdi ir mato (visus dalykus).[2858]
 4. Jis žino, kas yra prieš juos ir kas yra už jų: ir pas Alachą grįžta vis reikalai (nusprendimui).[2859]
 5. Jūs, kurie tikite! Lenkitės, nusižeminkit ir garbinkite savo Viešpatį; ir darykite gera; kad jūs galėtumėte klestėti.[2860]
 6. Ir kovokite Jo vardan kaip jūs turite kovoti (nuoširdžiai ir disciplinuotai).[2861] Jis pasirinko jus ir nepaskyrė jums[2862] jokių sunkumų religijoje; tai yra jūsų tėvo Abraomo religija. Tai Jis yra Tas, Kuris pavadino jus musulmonais, tiek anksčiau[2863], tiek šiame (Atskleidime); kad Pasiuntinys galėtų būti liudininkas jums, o jūs būti liudininkais žmonijai![2864] Todėl įtvirtinkite reguliarų Meldimąsi, duokite zakat ir tvirtai laikykitės Alacho! Jis yra jūsų Globėjas – Geriausias globoti ir Geriausias padėti!


[2770] Svarstomos rimtos problemos yra pažymimos parodant, kokios siaubingos pasekmės bus tiems, kurie nepaklūsta Alacho Valiai. Siaubas bus tik tiems, kurie maištauja ir nepaklūsta: dorieji nuo jo nekentės, bet priešingai – bus džiaugsmingai pasveikinti angelų (xxi. 103).

[2771] Trys metaforos yra panaudojamos nepaprastam siaubui, kurį sukels Baisioji Diena: (1) net ir didžiausiame pavojuje jokio motina nepalieka kūdikio, laikomo prie savo krūtinės; tačiau taip nutiks šią Siaubingą Valandą; (2) besilaukianti motina nešioja naują gyvybę savyje su didžiuliu pasididžiavimu ir viltimi: tačiau siaubas tą „Valandą“ nustelbs viltį ir prigimties veikimas apsivers; (3) žmonės paprastai išlaiko savitvardą, išskyrus pasigėrę: čia jie ir be pasigėrimo pradės šėlti iš siaubo.

[2772] Netgi po įspėjimų yra tokių žmonių, kurie yra tokie kvailiai, jog nusigręžia nuo Alacho, kuris sukūrė juos ir puoselėja juos Savo meile ir rūpesčiu; jie tampa esančiais už įstatymo ribų Jo Karalystėje, draugaujantys su šėtonu, kas yra maištas Alacho Karalystėje.

[2773] Jei jie tikrai turi abejonių dėl gyvenimo po mirties, jiems tereikia atkreipti dėmesį ar į savo pačių prigimtį, ar į aplink esančią gamtą. Koks nuostabus yra jų pačių fizinis augimas nuo negyvos medžiagos iki sėklos, apvaisinto kiaušinėlio, embriono, vaiko, brandos ir mirties! Kaip jie gali abejoti, kad visų šių nuostabių jų gyvenimo stadijų Autorius gali duodi jiems kitokio pobūdžio gyvenimą pasibaigus šiam gyvenimui? Arba, jei jie pažvelgtų į išorinę gamtą, jie pamatytų negyvą ir skurdžią žemę bei Alacho tręšiančias liūtis, sugrąžinančias ją į gyvybę, augimą ir grožį įvairiose formose. Šio didžio Grožio reginio Kūrėjas neabejotinai gali sukurti dar kitokį ir naujesnį pasaulį.

[2774] Žmogaus fizinio augimo stadijos nuo nieko iki kol jis užbaigia šio gyvenimo ciklą yra apibūdinamos žodžiais, kurių tikslumas, grožis ir visapusiškumas gali būti pilnai suprastas tik biologų. Paraleliai fiziniam augimui, gali būti suprantamas žmogaus dvasinis augimas, - taip pat stadijomis ir pagal Alacho kūrybišką meistriškumą.

[2775] T.y., berniukams ar mergaitėms, gražiems ar atstumiantiems vaikams, geriems ar maištingiems vaikams, ir t.t., įtraukiant nesuskaičiuojamas genetikos ir paveldimumo paslaptis.

[2776] Taip pat xvi. 70. Tame fragmente mūsų gyvenimo paslaptis buvo panaudota iliustruoti Alacho gausioms malonėms ir palankumui mums. Čia ji yra panaudota iliustruoti Alacho galiai suteikiant mums netgi didesnio pažado ateities Gyvenimą.

[2777] Puikios gamtos fragmentas yra toks prasmingas, jog uoliausias studentas stebisi, kokia magija ir tiesa buvo perteikta per tiek nedaug žodžių. M.P. egiptiečių kolega prof. Gamravis (žiūrėti M. P. išnašą šiame fragmente) tik išreiškė kiekvieno kruopštaus studijuojančio Koraną žmogaus jausmus. „Prasmės subtilumas ir turtas“ yra iš tikrųjų nuostabūs.

[2778] Visi šie nuostabūs ir ryškūs gyvybės ir gamtos reginiai rodo į Realybę už jų, t.y. į Alachą. Jie žus, bet Jis yra amžinas.

[2779] Dėl „Apšvietimo Knygos“ žiūrėkite iii. 184 ir išn. 490. Aš suprantu „žinias“ čia kaip reiškiančias jų žmogiškas žinias ar intelektą, „vedimą“ kaip reiškiantį dievišką vedimą, tokį, kuris ateina iš Alacho, Alacho pranašų ar Alacho atskleidimo, o „Apšvietimo Knygą“ kaip reiškiančią fundamentalų vadovą į gerą elgesį, aiškias taisykles, nustatytas visose Sistemose padėti žmonėms gyventi gerus gyvenimus. „Apšvietimo Knyga“ gali reikšti atskleistą Knygą; tokiu atveju „Vedimas“ nurodytų dievišką vedimą per Alacho pranašą.

[2780] Kai kurie Komentatoriai mano, kad čia yra kalbama apie Abu Džialą, tačiau žodžiai yra visiškai bendrieji, - tokių žmonių pasitaiko visais laikais. Tas pats gali būti pasakyta apie 3 eilutę: Komentatoriai pateikia skubų nurodymą vien į Nadarą ibn Haritą. 

[2781] „Tai, ką tu kenti, yra tavo paties nuodėmingų darbų pasekmė; Alachas yra teisingas; Jis nėra neteisingas net ir menkiausiam Savo kūriniui.“

[2782] Tai yra žmonės, kurių dvasia nėra tvirta: jie turės tikėjimą, jei viskas gerai jiems klosis, bet kai tik jie yra išmėginami, jie pasirodo jo stokojantys. Jie yra kitokie nei veidmainiai: jų nuodėmė yra ne apgaulė ar dvigubas elgesys, o silpna dvasia, riboti sprendimo standartai pagal sėkmę, savanaudiškumas, kurie nieko neduoda, bet visko prašo, siauraprotiškumas, kuris nesugeba išlįsti už nereikšmingų kasdienių apmąstymų ribos – už „tiksliai suskaičiuotų mažiau ar daugiau“ šio pasaulio gerų dalykų. Jiems nepasiseka abiejuose pasauliuose, o jų nesėkmė šiame pasaulyje yra akivaizdi kiekvienam stebėtojui.

[2783] Tokiems protams religija nereiškia aukšto stengimosi, pasiaukojimo kilniam tikslui, Alacho beribio pasaulio pripažinimo, bet tik nežymų nusileidimą formalizmui, galbūt dovaną stabui (realiam ar įsivaizduojamam), galbūt dalyvavimą garbinime, jei tam padaryti nekyla kokių nors trukdžių! Jie garbina netikrus dievus, ir kuo daugiau jie garbina, tuo labiau klysta.

[2784] Toks klaidingas garbinimas ne visada yra neutralus, neatnešantis nei žalos, nei gero. Galbūt žala ateina pirma, - ir nebūna jokios pagalbos iš Alacho. Tokie protai patys savaime yra demoralizuoti ir pasidarę netinkami pagalbai!

[2785] Alachas išpildo Savo pažadus ir Jis turi galios įvykdyti Savo Valią ir Planą.

[2786] Šiek tiek skiriasi nuomonės dėl šios eilutės interpretacijos. Dauguma Komentatorių sutaria, kad įvardis „jis“ eilutės pradžioje („nepadės jam“) žymi šventąjį Pranašą, ir kad „kas“ reiškia jo priešus, kurie norėjo matyti jį sunaikintą ir pašalintą iš jų darbų scenos. Ibn Abasas, kuriuo aš čia remiausi, ir kuriuo seka didžiulis skaičius Komentatorių, interpretuoja tolimesnius sakinius tiesiogine teksto prasme. Laisvai parafrazavus, tai reikštų: „Jei Alacho Pasiuntinio sėkmė siutino jo priešus, tegul jie prisitvirtina virvę prie savo lubų ir pasikaria.“ Taip Samáa  yra perteikiama žodžiu „lubos“. Jei Samáa būtų perteikiama žodžiu „dangus“ (įprastinė reikšmė), parafrazė būtų tokia: „Jei Alacho Pasiuntinio priešus siutina pagalba, kurią jis gauna iš dangaus, tegul jie pritvirtina virvę prie dangaus ir pamato, ar jie gali tokiu būdu pagalbą atkirsti!“ – kitai žodžiais tariant, jie yra kvailiai, jei jie mano, jog gali sustabdyti Alacho pagalbą savo menkomis užmačiomis!

[2787] Vietoje pinklių rezgimo prieš Alacho Pasiuntinį, Netikintieji turėtų pastebėti Aiškius Ženklus, kuriuos jis atnešė, bei paklusti ir sekti Vedimu, kuris ateina iš Alacho pagal Įstatymus, kuriuos Jis nustatė pagal Savo šventą Valią ir Planą.

[2788] Dėl sabianų žiūrėkite ii. 62, išn. 76. Jie taip pat yra minimi v. 72. Abiejuose tuose fragmentuose musulmonai yra minimi kartu su žydais, krikščionimis ir sabianai, kaip gaunantys Alacho apsaugą ir malonę. Čia, be keturių religijų, dar yra minimi magianai ir politeistai: nėra pasakyta, kad jie gaus Alacho Malonę, o tik kad Alachas teis tarp įvairių tikėjimo formų.

[2789] Tai vienintelė vieta Korane, kur yra minimi magianai (Majús). Jų kultas yra itin senas. Jie laikė Ugnį tyriausiu ir tauriausiu elementu, ir garbino ją kaip tinkamą Alacho simbolį. Jų gyvenamoji vieta buvo persų ir medianų aukštumos bei Mesopotamijos slėniai. Jų religija reformavo Zarduštas (nežinoma tiksli data, apie 600 pr. Kr.). Jų šventraštis yra Zend-Avesta, Parsio biblija. Jie buvo „išminčiai iš rytų“, minimi Evangelijose.

[2790] Taip pat xxi. 79, išn. 2733. Visų sukurtų dalykų, gyvųjų ir negyvųjų, egzistencija priklauso nuo Alacho. Ši priklausomybė gali būti vertinama kaip jų Sajda arba nusilenkimas garbinant. Jų pati egzistencija byloja apie jų priklausomybę. Kaip gali jie būti garbinimo objektais? Dėl haqqa šioje eilutėje taip pat xv. 64, išn. 1990.

[2791] Taip pat xxii. 16. Ten argumentas buvo toks, kad tie, kurie veikia harmonijoje su Alacho Įstatymu ir Valia, gaus savo atlygį, nes Alachas visada įvykdo Savo Planą. Čia yra paralelus argumentas: tie, kurie nepaklūsta Alacho Valiai, privalo kentėti skausmą ir gėdą, nes Alachas tikrai gali įvykdyti Savo Valią.

[2792] Du antagonistai: t.y., antagonistų grupės, - konkrečiai, Tikėjimo Žmonės, kurie išpažįsta savo Viešpatį ir siekia vykdyti Jo Valią, bei Žmonės, kurie neigia savo Viešpatį ir nepaiso Jo Valios.

[2793] Bausmė bus visa apimanti, o ne tik paviršutiniška.

[2794] Skaitykite tai kartu su sekančia eilute. Nebus jokio išsigelbėjimo nuo galutinės priteistos Bausmės po to, kai atgailos laikas praeis.

[2795] Xxii. 14 eilutėje buvo apibūdinta Dorųjų atpildas palyginant su prisitaikėlių ir tų, kurie garbina netikrus dievus (10-13): čia kalbama apie tuos, kurie buvo persekiojami, koneveikiami, neleidžiami įžengti į Ka‘bą ir netekę visko, kas padaro gyvenimą ramų, malonų ir patogų. Jiems atlygis yra apibūdinamas tokiu būdu, kuris panaikina šiuos vargus: prabangūs papuošalai (palyginti su namų ir nuosavybės netekimu), kalbos tyrumas (palyginti su gautu plūdimusi), Šlovės Viešpaties Kelias (palyginti su patirtu nuožmiu ir pagiežingu persekiojimu).

[2796] Visa tai buvo baisūs nusikaltimai, kuriuos pagonių gauja, turėdama valdžią Mekoje, vykdė prieš Hijrat ir jos metu.

[2797] Mekos apylinkės buvo suteiktos Abraomui (ir jo sūnui Išmaeliui) garbinimo vietai, kuri turėjo būti tyra (be stabų, garbinimas skirtas Alachui, Vienam Tikram Dievui) ir universali, neuždaryta kokiai nors Tautai ir Rasei.

[2798] Taip pat ii. 125. Atkreipti dėmesį, kad čia žodis qámín („kurie atsistoja maldai“) pasirodo vietoje ‘ákifín (kurie naudoja ją kaip prieglobstį). Praktiškai reikšmė yra ta pati. Tie, kurie atvyksta į Ka‘bą prieglobsčiui, pasilieka ten kuriam laikui.  

[2799] Kada Piligriminė Kelionė buvo paskelbta, žmonės atvykdavo iš visų šalių, iš arti ar toli, pėsčiomis ar raiti. „Sublogęs kupranugaris“ , atkeliaujantis po varginančios kelionės per tolimus kalnų kelius, simbolizuoja keliavimo sunkumus, kurių Piligrimai nepaisydavo dėl pasaulietinės ir dvasinės naudos, minimos sekančioje eilutėje.

[2800] Yra naudos tiek šiam mūsų materialiam gyvenimui, tiek ir mūsų dvasiniam gyvenimui. Pirmosios rūšies naudingumas yra tai, kas sietina su socialiniais santykiais, kurie palaiko prekybą ir gilina žinias. Antrosios rūšies naudingumas yra progos realizuoti kai kuriuos savo dvasinius troškimus per šventus ryšius, kurie siekia seniausius laikus. Abiems naudingumo rūšims gali būti priskiriamos galimybės, kurias Piligriminė Kelionė sudaro mūsų tarptautinės Brolijos stiprinimui.  

[2801]  Trys ypatingos Hajj dienos yra aštunta, devinta ir dešimta Zul-hijjah mėnesio dienos bei dvi ar trys vėlesnės Tashriq dienos: žiūrėkite ritualus, paaiškintus ii. 197 eilutės išnašoje 217. Tačiau paprastai mes į terminą galime įtraukti pirmąsias dešimt Zul-hijjah dienų.

[2802] Didžioji memorialinio Aukojimo diena (‘Id-ul-Adhhá) yra dešimtoji Zul-hijjah diena: tada paskerdžiami gyvuliai yra skiriami maistui ir išdalinti vargšams.

[2803] Tafath  ant žmogaus kūno augantys dalykai, tokie kaip nagai, plaukai ir t.t., kurių neleidžiama šalinti per Ihrám. Jie ali būti pašalinami dešimtą dieną, kada Hajj yra užbaigiama – tai yra užbaigimo ritualas.

[2804] Piligriminė kelionė yra užbaigiama atliekant šiuos ritualus. Piligrimas turėtų išlaikyti mintyse apsivalymą, įgytą atlikus savo piligriminę kelionę. Tada ateina galutinis Tawáf.

[2805] Pagrindiniai maisto draudimai yra ii. 173, v. 4-5 ir vi. 121, 138-146 eilutėse. Jie skirti sveikatai ir švarumui, bet labiausiai vengtinos bjaurastys yra klaidingo garbinimo ir netinkamos kalbos. Čia svarstomas dalykas yra maistas Piligriminės Kelionės metu. Galima valgyti leistiną mėsą, bet ne medžiojamų paukščių ir žvėrių. 

[2806] Kupina prasmės alegorija. Žmogus, kuris nupuola nuo Alacho, Vieno Tikro Dievo, garbinimo, yra kaip žmogus, kuris krenta iš dangaus. Kai jis užsiima klaidingais garbinimo objektais, tai yra lyg krentantį žmogų ore pagautų paukščiai plėšrūnai. Tačiau klaidingi garbinimo objektai negali ilgam išlaikyti jo savo naguose. Staigus vėjo gūsis – Alacho Rūstybė – sukyla ir išplėšia jį, numeta į tolimą vietą – į žymiai tolimesnę vietą nei jis galėjo įsivaizduoti – į pragarą tų, kurie nepakluso Alachui.

[2807] Sha‘áir, simboliai, ženklai, žymės, pagal kurias yra žinoma, kad kažkas priklauso tam tikrai žmonių grupei, pvz. vėliavos. Ii. 158 eilutėje žodis buvo taikomas Safá ir Marwa: žiūrėkite išn. 160. Čia jis, atrodo, yra taikomas aukojimo ritualams. Toks aukojimas yra simbolinis: jis turėtų rodyti atsidavimą ir širdies pamaldumą.

[2808] Juose: galvijuose arba gyvūnuose, paskirtuose aukojimui. Visiškai teisinga, kad jie yra naudingi žmogui daugeliu aspektų, pvz., kupranugariai dykumų šalyse yra naudingi kaip jojami, nešuliniai ar pieną duodantys gyvūnai. Taip pat yra ir arklių ar galvijų atžvilgiu. Kupranugariai ir galvijai taip pat yra tinkami mėsai, o kupranugario vilna gali būti suaudžiama į audeklą; ožkos ir avys taip pat duoda pieno, mėsos ar vilnos. Tačiau jei jie yra panaudojami aukojimui, jie tampa simboliais, per kuriuos žmonės parodo, kad jie nori atiduoti dalį savo privilegijų vargingesnių brolių poreikių patenkinimui. 

[2809] Ilá = link, netoli. Tikrasis aukojimas yra atliekamas ne Ka‘boje, o Minoje, už penkių ar šešių mylių, kur Piligrimai įsikuria: žiūrėkite ii. 197, išn. 217. Thumma = tada, pagaliau, galiausiai; t.y. tada, kai visi ritualai yra atlikti, Tawáf, Safá ir Marwa bei ‘Arafát. 

[2810] Tai yra tikrasis aukojimo tikslas – ne aukštesnių jėgų nuraminimas, nes Alachas yra Vienas ir Jis nesigėri mėsa ir krauju (xxii. 37), bet padėkos Alachui simbolis, pasidalinant mėsa su artimais žmonėmis. Iškilmingas Alacho vardo paminėjimas virš aukos yra esminė ritualo dalis.

[2811] Geros žinios: t.y. Alacho Žinia, kad Jis priims mūsų pasiaukojimą artimųjų labui.

[2812] Čia yra paminimos kai kurios atsidavusių Alachui žmonių savybės didėjančia tvarka: (1) nuolankumas prieš Alachą padaro juos imliais, paruošia juos klausytis Alacho Žinios; (2) Alacho baimė, kuri yra artima meilei, paliečia jų širdis ir prasiskverbia į jų giliausias esatis; (3) jie nieko nebijo mirtingame gyvenime; jie kantriai ištveria savo išbandymus, jie nuolatos keliauja doros keliu; (4) jų meldimasis dabar nebėra formalumas, bet tikras ryšys su Alachu su tokiu pasikliovimu, kokį ištikimas tarnas jaučia būdamas malonaus ir mylinčio šeimininko akivaizdoje; ir (5) dėkingumas Alachui, parodomas praktiniais labdaros veiksmais visiems mus supantiems.

[2813] Žiūrėkite xxii. 33, išn. 2808. Tai, kas buvo išreikšta bendrais žodžiais, čia yra pritaikoma konkrečiai kupranugariams, vertingiausiems ir naudingiausiems Arabijos gyvūnams, kurių skerdimo aukojimui būdas skiriasi nuo analogiško mažesnių gyvūnų skerdimo būdo: ypatingas tokio aukojimo žodis yra Nahr (cviii. 2).

[2814] Prašyme, kaip ir labdaroje yra tam tikra etika. Nėra pritariama išdidžiam ar įžūliam prašymui, nors labdara ir apima visokį vargo palengvinimą – pelnytą ir nepelnytą. Tačiau į tuos, kurie prašo su nuolankumu ir kurie priima dovanas su dėkingumu ir pasitenkinimu, yra atkreipiamas ypatingas dėmesys. Labdara neturėtų būti duodama tam, kad pasirodyti arba atsikratyti įkyrių reikalavimų. Ji turėtų išsiaiškinti tikrus poreikius ir patenkinti juos.

[2815] Aukojimo esmė buvo paaiškinta 2810 išnašoje. Nė vienas neturėtų manyti, kad mėsa ar kraujas yra priimtini Vienam Tikram Dievui. Tai buvo pagonių išsigalvojimas, jog Alachas galėtų būti patenkintas kraujo atnaša. Tačiau Alachas priima mūsų širdžių aukas, ir kaip tokios aukos simbolis yra reikalingas koks nors matomas atributas. Jis suteikė mums valdžią prieš gyvuliškus kūrinius ir leido mums valgyti mėsą, bet tik jei mes ištariame Jo vardą atsakingo gyvybės atėmimo akto metu, nes be šio iškilmingo pasimeldimo, mes esame linkę užmiršti gyvybės šventumą. Pasimeldimas mums primena, kad mūsų mintyse yra ne beprasmis žiaurumas, o tik maisto poreikis. Dabar jei toliau mes atsisakome didžiosios maisto dalies (kai kurie teologai nustato tris ketvirtadalius ar du trečdalius) mūsų skurdesnės brolijos labui iškilmingame susirinkime Haram apylinkėse (šventojoje teritorijoje), mūsų simboliniai aktai praktiškai išreiškia geranoriškumą, o tai yra dorybė, kurios siekiama išmokyti. Mes turėtume būti dėkingi Alachui už Jo vedimą šioje srityje, kurioje daugelis Tautų klydo, ir skelbti teisingą doktriną, kad dorumas ir labdara tarp žmonių išaugtų.

[2816] Keletas vertėjų neatkreipė dėmesio į tai, kad yuqátalúna (geriausiai patvirtintuose tekstuose) yra neveikiamosios rūšies; „prieš kuriuos karas yra kariaujamas“, - o ne „kurie griebiasi ginklo prieš netikinčiuosius“, kaip Seilas tai verčia. Sakinys „ir iš tiesų ...jų pagalbai“ yra įterptinis. 40 eilutė siejasi su „jie yra nuskriausti“. Skriauda yra nurodoma: „persekiojimo išvaryti iš savo namų, dėl jokios kitos priežasties negu kad jie garbino Vieną Tikrą Dievą.“ Tai pirmas atvejis, kada kovojimas – ginantis – buvo leistas. Todėl šis fragmentas neabejotinai priskiriamas Medinos laikotarpiui.

[2817] Leidimas doriems žmonėms kovoti prieš nuožmius ir blogybes mylinčius žmones buvo pilnai pagrįstas. Tačiau pateisinimas buvo žymiai didesnis tada, kada nedidelė musulmonų bendruomenė kovojo ne tik dėl savo išlikimo prieš Mekos kuraišitus, bet ir dėl Vieno Tikro Dievo Tikėjimo egzistavimo. Jie turėjo tokią pačią teisę būti Mekoje ir garbinti Ka‘aboje kaip ir kiti kuraišitai; tačiau jie buvo išvyti dėl savo Tikėjimo. Tai kenkė ne vieno kokio nors žmogaus tikėjimui. Iš esmės tai apėmė visus žydų, krikščionių ar musulmonų garbinimus ir visus įsteigimus, paremtus pamaldžiais ritualais.

[2818]Aziz reiškia Aukštą valdžioje, range, kilnume; Neprilygstamą; Kupiną galios ir didybės; Galintį priversti vykdyti Savo Valią. Paskutinis pažymėjimas čia yra dominuojantis. 

[2819] „Gero reikalavimas ir blogo draudimas“ yra esminė musulmonų Ummah pareiga ir viena pagrindinių priežasčių, dėl kurių ji buvo iškelta. (Žiūrėkite iii. 104, 110; ix. 71, 111-112, xxii. 41).

[2820] Nieko naujo, jei Alacho Pranašas yra kaltinamas apsišaukimu. Taip buvo elgiamasi visais laikais; pvz., su Nojumi (vii. 64); su ‘Ád žmonių pranašu Hudu (vii. 66); su Thamúd žmonių pranašu Sálih (vii. 76); su Abraomu (xxi. 55); su Lotu  (vii. 82); su Medianos žmonių pranašu Shu‘aib (vii. 85) ir taip pat su Girios Kompanionų (xv. 78). Mozės atvejis yra paminėtas atskirai, nes jo žmonės išliko iki mūsų Pranašo laikų ir gyvuoja iki šiandienos ir dažnai maištavo prieš Mozę (ii. 49-61).

[2821] Ar jie buvo tokie patys kaip Girios Kompanionai? Žiūrėkite xv. 78, išn. 2000.

[2822] Mano Rūstybė jiems ir visiškas jų laimės apsivertimas kaip Jos pasekmė.

[2823] Stogai griuvo pirmiausia, o visa konstrukcija, sienos ir visa kita, nugriuvo iš paskos, kaip būna griuvėsiuose. Vieta buvo apversta aukštyn kojom.

[2824] Tokioje sausoje šalyje kaip Arabija šulinys yra gyvenančių, klestinčių gyventojų simbolis. Daugelis vietovardžių reiškia „tokio ir tokio šulinys“, pvz. Bír ‘Alí, kaimas truputį piečiau Medinos, kuris yra pagarsėjęs savo geriamo vandens kokybe, arba Abyár Ibn Hassán, žinoma sustojimo vieta kelyje iš Mekos į Mediną, apie 92 mylios nuo Medinos.

[2825] Žodis „širdis“ arabų kalboje reiškia tiek intelektinių sugebėjimo ir supratimo vietą, tiek ir jausmų ir emocijų vietą. Tie, kurie atmeta Alacho Žinią, gali turėti savo fizines akis ir ausis, bet jų širdys yra aklos ir kurčios. Jei jų supratimo sugebėjimai būtų veiklūs, negi jie nepamatytų Alacho Apvaizdos ir Alacho Rūstybės Ženklų gamtoje aplink juos, miestuose ir griuvėsiuose, jei jie keliauja protingai?

[2826] Jei Alachas duoda atsikvėpti, tie, kuriems atsikvėpimas yra suteikiamas, turi tikrą progą gailėtis ir pasitaisyti. Jis neapribos Savo atokvėpio pažado. Bet kita vertus, Jis pažadėjo pakviesti kiekvieną atsiskaityti už savo darbus, o tai apima teisingumą ir bausmę už nuodėmes. Šis pažadas taip pat bus išpildytas. Kvaila yra bandyti jį paskubinti. Laikas pas Jį yra niekas. Mes skaičiuojame laiką savo reliatyviems apskaičiavimams. Jo egzistencija yra absoliuti, nesąlygota Laiko ir Vietos. Tai, ką mes vadiname tūkstančiu metų, Jam gali būti ne daugiau nei diena ar minutė.

[2827] Argumentas, pradėtas xxii. 45 eilutėje, dabar yra užbaigiamas.

[2828] Pasiuntinio pareiga yra perduoti įspėjimą nedoriesiems aiškiausiais žodžiais. Į jo pareigą neįeina priversti juos, vertinti juos ar sukelti jiems Bausmę. Tai priklauso tik Alachui. Tačiau pats įspėjimas yra pilnas Malonės: nes jis suteikia aukščiausią viltį atgailaujančiam nusidėjėliui, kuris atsigręžia ir ateina pas Alachą.

[2829] „Išlaikymas“ turi būti suprantamas platesne reikšme – tiek dvasinis, tiek ir intelektualinis bei fizinis. Atlygis už dorumą yra žymiai dosnesnis už bet kokį galimą nuopelną kūrinio, sekančio jo Kūrėjo Valia.

[2830] Ne jų galioje bus sužlugdyti Alacho Planą; viskas, ką jie darys, tai tik vis labiau kris savo dvasinėje būklėje, vis giliau ir giliau į savo Pragarą.

[2831] Pranašai ir pasiuntiniai (skirtumas yra paaiškintas xix.51 eilutės 2503 išnašoje) yra tik žmonės. Jų veiksmai yra dori, o jų motyvai tyri. Tačiau sprendžiant apie viską iš žmogiško požiūrio taško, į jų galvas gali ateiti (iš Šėtono) mintis, kad būtų gera turėti valdžios, turto ar įtakos už prisidėjimą prie Alacho tikslo arba kad gali būti gerai sutaikyti kokias nors grupuotes, kurios gali būti nesuderinamos. Iš tikro, Alacho Plane gali būti priešingai. Alachas per Savo malonę ir įkvėpimą panaikins bet kokias tokias neteisingas ar tuščias mintis bei patvirtins ir sustiprins Savo paties Įsakymus, paskelbs Savo Valią per Savo Ženklus ar atskleidimus.

[2832] Šis sakinys ir panašus sakinys sekančios eilutės pabaigoje yra įterptiniai.

[2833] Jei kokia mintis ateina į žmogaus protą, kuri nedera su Alacho Valia ir Planu, ji gali turėti du priešingus efektus: blogam protui ji yra išbandymas ir gundymas iš šėtono, bet Tikėjimą išmanančiam protui ji iš karto yra savaime smerktina ir tampa Tikėjimo stiprinimo priemone, sužadinimas padvigubina pastangas paklusti Alacho Valiai.

[2834] Taip pat ii. 10. Aš suprantu „ligą širdyje“ kaip pirminę prakeikimo stadiją, kuri veda į stipresnę formą – „širdies kietumą“.

[2835] Paskutinis paskutiniosios eilutės sakinys buvo įterptinis. Traktuokite šį sakinį kaip paralelinį pirmam 53 eilutės sakiniui, „kad Jis galėtų padaryti“, ir t.t. Tuomet abu jie siejasi su „Alachas patvirtins (ir įtvirtins) Savo Ženklus“ 52 eilutėje. Žiūrėkite išn. 2833.

[2836] Bausmė už sąmoningą Tikėjimo atmetimą yra ta, kad taip besielgiantis asmuo užveria iš Alacho tekančios Malonės kanalus. Jis visada bus abejonių ir prietarų vergas, kol ateis toks laikas, kada nuo jo dvasinių akių nukris visas žemiškas šydas. Tačiau tada nebebus laiko Atgailai: bus per vėlu pasinaudoti Alacho vedimu, duotu per Atskleidimą.

[2837] Tokia galia kaip Blogis, valdžiusi tuos, kurie jai pasidavė (xvii. 62-64), tada bus dingusi, kadangi Šėtonui suteiktas atokvėpis bus pasibaigęs ir Alacho Karalystė įsigalės.

[2838] Rizq: išlaikymas, aprūpinimas. Aš čia teikiau pirmenybę antrajam žodžiui, nes po mirties mes apie rizq galime galvoti tik plačia metaforiška prasme, t.y., kaip apie visą aprūpinimą, reikalingą asmeniui pilnatviškam ir laimingam Ateities Gyvenimui, o taip pat ir, mano nuomonę, aprūpinimą jo išlaikytiniams bei artimiems ir brangiems žmonėms šiame gyvenime.

[2839] Kankinystė yra gyvybės aukojimas tarnaujant Alachui, todėl atlygis už ją yra dar didesnis nei už paprastą gerą gyvenimą. Kankinio nuodėmės yra atleidžiamos pačiu kankinystės aktu, kuris reiškia tarnystę ir nusileidimą aukščiausia žodžio prasme. Alachas žino visą jo praeitą gyvenimą, bet susilaikys nuo jo kvietimo atsiskaityti už dalykus, kurie griežtai turėtų įeiti į jo sąskaitą.

[2840] Paprastai musulmonams yra įsakyta kęsti žalą su kantrybe ir geru atsilyginti už bloga (xxii. 96). Tačiau yra situacijų, kada žmogiški jausmai paima viršų prieš mūsų išmintingus sprendimus arba kada, konfliktuojant ar kariaujant, mes atsilyginame „tokiu geru, kokį patys gauname“. Tokiu atveju mūsų atsiteisimas yra leistinas su sąlyga, jog mūsų daroma žala nėra didesnė už mūsų patirtąją. Po tokio atsiteisimo mes esame lygūs, tačiau jei kita pusė vėl elgiasi agresyviai ir peržengia visas ribas mus puldama, mes gauname teisę į apsaugą iš Alacho nepaisant visų mūsų kalčių; nes Alachas yra Tas, Kuris sunaikina mūsų nuodėmes bei dar ir dar kartą atleidžia.

[2841] Kai kuriems gali atrodyti keista ar netgi nesuderinama, kad Alachas būtų ir Gailestingas, ir Teisingas; kad Jis ir saugotų Jam atsidavusiuosius, tačiau tuo pačiu ir prašytų jų pasiaukojimo; kad jis ir lieptų jiems atsilyginti geru už blogą, tačiau tuo pačiu ir leistų atsiteisti esant tam tikriems apribojimams. Tačiau tokios mintys yra trumparegiškos. Negi jie nemato daugybės nesuderinamumų visoje Gyvybėje, visoje Gamtoje ir visoje Kūryboje? Kodėl, netgi tokiame paprastame fenomene kaip Naktis ir Diena viena pereina į kitą, ir niekas negali pasakyti, kada tiksliai viena prasideda, o kita baigiasi. Tačiau mes galime apytikriai matyti, kad viena duoda poilsį, o kita - aktyvumą, kad viena atskleidžia žvaigždėto dangaus grožybę, o kita – saulės didybę. Nesuskaičiuojamu kiekiu būdu mes galime matyti Alacho išmintį ir nepakartojamą meistriškumą. Gamtoje yra ir tokių subtilių niuansų ir perėjimų, kuriuos mūsų intelektas vargiai gali perprasti. Žmonių gyvenimas ir žmonių santykiai yra dar sudėtingesni, ir tik vienas Alachas gali matyti subtilius skirtumus ir išgirsti visų Savo kūrinių garsus pasaulyje, kurį Tenisonas apibūdino kaip „kruvinų dantų ir nagų“.  

[2842] Kategoriškas konstruktas atkreipia dėmesį į faktą, kad Alachas yra vienintelė nuolatinė Realybė. Visa kita yra kaip šešėliai, kurie praeis.

[2843] Žiūrėkite išn. 2841. Mūsų tušti išsigalvojimai, nepagrįstos abejonės, kvailos subtilybės ir klaidingas garbinimas turėtų užleisti vietą pasitikėjimui ir tikėjimui viena ir vienintele Realybe.

[2844] Latíf, kaip Alacho vardas, yra taip sunkiai išreiškiamas žodžiais, kaip kad ir idėja, kurią jis siekia pristatyti, yra sunkiai mūsų protų suvokiama. Jis reiškia: (1) puikus, subtilus (pagrindine reikšme); (2) toks puikus ir subtilus, jog nepastebimas žmogaus regėjimui; (3) toks tyras, jog nesuvokiamas; (4) su tokiu tobulu regėjimu, jog matantis ir suprantantis rafinuočiausius subtilumus ir paslaptis; (5) toks švelnus ir gailestingas, jog dovanojantis puikiausias dovanas; nepaprastai gailestingas ir suprantantis. Nr. 4 yra dominuojanti reikšmė čia ir xii. 100 eilutėje; Nr. 2 ir 3 – vi. 103 eilutėje; Nr. 5 – xlii. 19; tačiau kiekvienas reikšmės atspalvis privalo būti turimas omeny kiekvienu atveju, kaip papildomas faktorius dvasinėje melodijoje.

[2845] Kiekviena iš xxii. 61-63 paminėjo po dvi Alacho savybes ryšium su atitinkamos eilutės turiniu. Ši eilutė apibendrina visa argumentą, o dvi savybės, kuriomis ji pasibaigia, reziumuoja idėją, pagal kurią mes galime suprasti Alacho gerumą. Alacho meilingas švelnumas ir malonės nėra tokie kaip žmonių, kurie visi priklauso vieni nuo kitų ir dažnai tikisi gauti kažkokio švelnumo ir pripažinimo atgal mainais. Alachas yra aukščiau visų trūkumų ir niekaip nepriklauso nuo Savo kūrinių. Dėl šios priežasties Jo malonės turi ypatingą kokybę, kurios mes negalime apibūdinti, išskyrus dėkingai šlovindami Alachą. 

[2846] Žemė ir jūra buvo padarytos pavaldžiomis žmogui pagal Alacho įsakymą, kad žmogus galėtų laisvai vystyti savo gyvenimą žemėje.

[2847] Samáa reiškia (1) ką nors aukšto; (2) stogą, lubas; (3) dangų, dangaus skliautą; (4) debesį ar lietų. Mano nuomone, čia turima omenyje paskutinioji reikšmė, nors dauguma autoritetingų šaltinių perteikia ją tokiais žodžiais kaip „dangus“. Jei mes suprantame reikšmę kaip lietų, tada mes turime pilną trijų elementų, kuriuose žmogus gyvena, vaizdą – žemė, oras ir jūra. Lietus taip pat yra tinkamas minėti kartu su Alacho gerumu ir malone. Jis reguliuoja lietų žmogaus naudai.

[2848] Ritualai ir ceremonijos gali atrodyti nereikšmingi dalykai palyginus su „svaresniais Įstatymo reikalais“ bei su aukštesniais žmogaus dvasinės prigimties poreikiais. Tačiau jie yra reikalingi socialinei ir religinei organizacijai, o jų efektas individui taip pat neturėtų būti niekinamas. Bet kuriuo atveju, kadangi jie yra matomi išoriniai simboliai, jie sukelia karščiausius ginčus. Tokie ginčai turi būti griežtai smerkiami. Tai nereiškia, kad į mūsų ritualus ir ceremonijas reikia žiūrėti pro pirštus. Jie Islame yra remiasi aukščiausiais žmogaus socialiniais ir religiniais poreikiais, o jeigu mes esame įsitikinę, jog mes esame Teisingame Kelyje, mes turėtume kviesti visus prisijungti prie mūsų, nesileisdami į ginčus apie tokius dalykus.

[2849] „Jūs kivirčijatės apie dalykus, apie kuriuos jūs neturite jokių žinių, nei kokio nors gilaus religinio jausmo. Visi jūsų elgesio šaltiniai yra atviri prieš Alachą, ir Jis teis jus.“

[2850] „Jūs ne tik būsite kaltinami dėl kelių, labai paprastų ritualų ir ceremonijų Islame: jūs, neišpažįstantys Islamo, neturite jokių ritualų ir ceremonijų, dėl kurių jūs esate susitarę, tiek kaip krikščionys ar kaip žydai, ar vieną palyginti su kitu.“

[2851] Mes, žmonės, galime tik pagalvoti apie žinias, tiksliai ir visam laikui išsaugotas įrašo dėka. Alacho žinios turi visas tobulo įrašo savybes. Be to, jos yra pilnutinės ir visapusės. Tai nėra sunku Jam, iš Kurio plaukia visos žinios ir protas.

[2852] Kada paprastas blaivumas rodo klaidingo garbinimo absurdiškumą, kurio negrindžia jokios žinios, joks protas ar įgaliojimai (veikiau priešingai), kas gali padėti suklaidintiems kūriniams, kurie negerbia Alacho klaidingai garbindami?

[2853] Munkar: (1) atsisakymas priimti ką nors pasiūlyto; (2) ko nors išdėstyto ar nurodyto neigimas; (3) nepritarimo jausmas, aktyvus nenoras arba bjaurėjimasis.

[2854] Čia yra ironija. „Jūs manote, kad Alacho atskleidimai ir Ženklai yra jums nemalonūs! Bus kai kas dar nemalonesnio jums, jei jūs neatgailausite! Ką jūs pasakytumėte apie neišvengiamą Bausmę!“

[2855] Tiek stabai, tiek jų garbintojai yra varganos, kvailos ir silpnos būtybės!

[2856] Niekas negali iš tikro suvokti Alacho, kas nusileidžia iki žemų klaidingo garbinimo formų. Alachas turi visą galią. Jis pilnai gali įvykdyti kiekvieną Savo Valios ir Plano dalį. Jis yra aukščiau visų galioje ir kilnume. Taip pat xxii. 40, išn. 2818 dėl pilnos ‘Aziz reikšmės.

[2857] Žmonės yra pasirenkami kaip Pasiuntiniai eiliniams žmonėms; nes eiliniai žmonės negalės suprasti ir bendrauti su tokiomis rafinuotomis būtybėmis kaip angelai. Tačiau angelai yra siunčiami kaip Pasiuntiniai Alacho pasirinktiems pranašams kartas nuo karto perduoti Žinią. Abiem atvejais jie yra pasirenkami Alacho, pavaldūs Alacho Valiai ir neturėtų būti garbinami kaip dievai.

[2858] Kadangi Alachas atsižvelgia į nuolankiausius Savo kūrinius ir išklauso jų maldas, Jis atsiunčia pasiuntinius žmones iš jų pačių brolijos (žiūrėkite paskutiniąją išnašą). Tokiems pasiuntiniams Jis per Savo angelus perduoda aukščiausias dvasines Tiesas.

[2859] Praėjęs ar būsimas laikas gali turėti tam tikros svarbos žmonėms. Jie gali ginčytis apie tai, kokia buvo pirmoji Žinia ir kokia yra paskutinioji Žinia. Alachui šis ankstesnė ar vėlesnio vykimo klausimas neturi jokios reikšmės. Visi klausimai galiausiai grįžta pas Jį ir yra iš esmės nusprendžiami. 

[2860] Klestėti: dvasine prasme tiek šiame, tiek ir Pomirtiniame gyvenimuose.

[2861] Kiek kovojimas yra susijęs su Jihád siaurąja prasme, žiūrėkite išlygas ii. 190, išn. 204 ir ii. 191, išn. 205. Tačiau žodžiai yra tobulai bendri ir tinka visam teisingai ir nesavanaudiškam kovojimui už dvasinė gėrį.

[2862] Žydai buvo varžomi daugybės apribojimų, o jų religija buvo rasinė. Krikščionybė, kokia ji buvo skelbiama pradžioje, buvo atsiskyrėlių religija: „išparduok viską, ką turi“ (Morkaus x. 21); „negalvok apie rytdieną“ (Mato vi. 34). Islamas, koks jis buvo skelbiamas pradžioje, suteikia laisvę ir pilną visokių žmogaus sugebėjimų veikimą. Jis yra universalus ir tvirtina esantis prasidėjęs nuo Adomo: tėvas Abraomas yra paminėtas kaip didis Protėvis tų, tarp kurių Islamas buvo pirmiausia paskelbtas (žydų, krikščionių ir arabų).

[2863] Anksčiau: žiūrėkite Abraomo maldą ii. 128 eilutėje. Šiame atskleidime: tiek šioje konkrečioje eilutėje, tiek ir kitose vietose.

[2864] Žiūrėkite ii. 143, išn. 143 ir 144. Kaip Pranašas yra vedlys ir pavyzdys mums, taip musulmonai turi būti pavyzdžiais žmonijai. Geriausi Alacho Tiesos liudininkai yra tie, kurie rodo jos šviesą savo gyvenimuose.

 
Atgal