اعوذ باالله من الشيطن الرجيم        بسم الله الرحمن الرحيم        الحمد لله  رب العالمين .        الرحمن الرحيم .       ملك  يوم الدين .        اياك نعبد و اياك نستعين .        اهدناالصراط المستقيم .       صراط الذين  انعمت عليهم '    غيرالمغضوب عليهم  ولاالضالين
Ieškau Allah prieglobsčio nuo prakeikto šėtono. Vardan Allah, Gailestingojo, Maloningojo. Visa šlove Allah'ui, Visatos Viešpačiui. Gailestingiausiajam, Maloningiausiajam. Teismo Dienos Valdovui. Išties, Tave viena mes garbiname, iš Tavęs mes prašome pagalbos. Išvesk mus į tiesų kelią. Į kelią tų, kuriuos apdovanojai gėrybėmis, o ne tų, kurie nusipelnė Tavo nepasitenkinimo ar paklydo.
 
 
     
 
 

Versija spausdinimui  

Sura An-Nisa

 

Vardan Allah Gailestingo, Maloningojo

 

1.O žmonės! Bijokitės jūsų Viešpaties! Kuris jus sukūrė iš vienos sielos,ir iš jos sukūrė jai porą. Ir iš jų abiejų apgyvendino(aplink pasaulį) daug vyrų bei moterų. Bijokitės Allah,kurio vardu prašote viens kito,ir bijokitės nutraukti giminystės ryšius(gerbkite šeimą). Ištiesų juk Allah stebi jus.

 

2.Atiduokite našlaičiams jų turtą (tai kas jiems priklauso) ir nekeiskite gėrio į blogį.Nemaišykite jų turto kartu su savuoju. Ištiesų tai didžiulė nuodėmė.

 

3.Jeigu jūs bijotės,kad  su našlaičiais jūs nebūsite sąžiningi (teisingi),tad veskite kitas moteris,kurios patinka jums:  vesti galite ir dvi, ir tris, ir keturias. Jeigu jūs bijotės,kad nebūsite vienodai sąžiningas su visomis,tuomet džiaukitės viena,arba ta kuri patikimiausia (vergė).tai geriausia išeitis išvengti nesąžiningumo.

 

4.Dovanokite savo  moterims vestuvių dovanas( nuoširdžiai).O jeigu jos savo noru  atsisakys ko nors iš  dovanos,tuomet galite naudotis ja savo norams(poreikiams) 

 

5.Neatiduokite turto neprotaujantiems(nevispročiams) našlaičiams,kurį Allah paskyrė jums kaip pagalbą jiems.Pamaitiknkite juos iš jų (sąskaitos) aprenkite. ir tarkite gerus žodžius jiems.(Elkitės gerai)

 

6.Išandykite(patikrinkite) juos(našlaičius),(kuriuos jūs prižiūrite) iki ,tol kol sulauks brandos amžiaus(nepradės protingai mąstyti).Tuomet  atiduokite jiems priklausantį turtą,o ne gobšaukite ir išlaidaukite niekams ,bijodamiesi,kad jie sulaukę pilnametystės atsisakys jūsų (globos teisių).Kuris iš globėjų yra turtingas,lai susilaiko(nuo išlaidavimo našlaiciu turtu);kurie vargšai,lai maitinasi iš jo,priklausomai nuo jų teisių.Kuomet jus įteikiate jiems jų turtą,lai dalyvauja liudininkai iš jų pačių pusės.Ir tik Allah'ui yra matomas teisingas skaičiavimas.

 

7.Vyrams priklauso dalis to,ką jiems (palikimu) paliko tėvai ar giminaičiai.Ir moterims priklauso dalis to,ką joms (palikimu) paliko tėvai ar giminaičiai:ar tai  būtų daug ar tai  būtų mažai,toks jau yra (įstatymas).

 

8.Jeigu dalinant palikimą dalyvauja giminaičiai,našlaičiai ar vargšai,tuomet apdalinkite ir  juos(kažkiek dalimi) ir pasakykite jiems gera žodį.

 

9.Lai pasisaugo tie,kurie jaudinasi dėl savo silpnų (neigalių) palikuonių (nes su jais t.y ju vaikais,gali būti pasielgta nesąžiningai),jeigu jiems reiktų palikti juos po savęs.Lai jie bijosi Allah,ir kalba teisingai.

 

10.Ištiesų,tie kurie nesąžiningai sunaudoja(suryja) našlaičių turtą,patys savo pilvus užpildo ugnimi ir degs jie pragaro ugnyje.

 

11.Allah jums įsako perduoti  savo vaikams palikimą taip:sūnui priklauso dalis,lygi dviejų dukterų daliai.Jeigu visi  likę vaikai -moterys,tuomet joms priklauso dvi trečiosios to,kas joms palikta.Jeigu yra tiktai viena dukra,tuomet jai priklauso pusė palikimo.O mirusiojo tėvams,jeigu dar ir yra vaikas,kiekvienam priklauso viena seštoji to,ką jis paliko.O jaigu mirusysis neturėjo kūdikio ir jam perrašo tėvai,tuomet motinai priklauso viena trečioji turto.Jeigu mirusysis turėjo brolių,tuomet motinai priklauso viena šeštoji po viso  turto  išskaičiavimo ir visų skolų išmokų.Jūs nežinote kas jums daugiau atneša naudos- ar tėvai ar sūnūs jūsų,ir Allah nustatė įstatymus(palikimo).Juk Allah Žinantis,Išmintingas.

 

12.Jums priklauso pusė to,ką paliko  jūsų žmonos,jeigu jos neturėjo vaikų.Jeigu jos turėjo vaikų,tuomet jums priklauso ketvirtadalis palikimo(Toks jau išskaiciavimas),po jų palikimo  išskaiciavimo ir  apmokėjimo visų skolų.Jūsų našlėms priklauso ketvirtadalis to,ką jūs palikote,jeigu jūs neturite vaikų.Jeigu jūs turėjote vaikų,tuomet našlėms priklauso viena aštuntoji to,ką jūs palikote po vis palikomo išskaičiavimo ir apmokėjimo visų skolų.Jeigu vyras ir moteris neturi artimų įpėdinių,o ji arba jis turėjo brolį arba seserį,tuomet kiekvienam iš jų priklauso viena šeštoji.O jeigu brolių ar seserų daugiau nei du,tuomet visi turi pasidalinti po lygią vieną trečiają turto dalį,po viso palikimo išskaičiavimo ir skolų apmokėjimo,jeigu tik tai nepakenks(įpėdiniams).Toks jau Allah'o sprendimas.Ištiesų juk Allah Visažinantis,Nuolankus.

 

13.Tokie jau yra  Allah apribojimai(nurodymai).Tie kurie paklūsta Allah'ui ir Jo pranašui.Jis įves juos į Rojų,kur upės teka.Pasiliks jie tens amžinai.Ir tai-Didžiulis išsigelbėjimas.

 

14.O tą kuris nepakūsta Allah'ui ir Jo pranašui,Jis įstums jį į pragaro ugnį.Amžinai jis tenais pasiliks,ir paruošta jam žeminanti bausmė.

 

15.O prieš tas jūsų žmonas kurios nedorai elgiasi(neištikimos) pakvieskite kaip liudytojus keturis iš jūsų.Jeigu jie liūdidami patvirtins  (neištikimybę),tuomet uždarykitežmonas namuose iki kol mirtis ateis,arba iki kol Allah nenurodys kito kelio.

 

16.O jeigu jūs abu pasielsgite nedorai(tapsite neištikimi).Tuomet nubauskite abu.O jeigu jie pasigailės ir pasikeis,tuomet atleiskite jiems.Istiesų juk Allah Atleidžiantis,Gailestingas.

 

17.Istiesų Allah'o atleidimas tiems,kurie neteisingai pasielgę iškarto gailisi.Tokiems atleidžia Allah-Visažinantis,Išmintingas.

 

18.Bet atleidimo nėra tiems,kurie (visą gyvenimą) nedorai elgėsi,ir tik atėjus mirčiai sako:''O! aš  ištikrųjų  gailiuosi ''.Allah neatleidžia tiems,kurie miršta būdami neteisingi!O jiems Mes paruošėme  kankinančią bausmę.

 

19.O jūs kurie tikite,jums nėra leistina persekioti savo žmonų prieš jų valią.Nedrauskite joms pasiimti dalies mahr(vestuvinės dovanos),kurią jūs joms įteikėte susituokiant.(jeigu tik jos buvo ištikimos).(gyvendami)Su savo žmonomis elkitės pagarbiai.Nors  jos jums ir  yra nemielos,o gal tame kas  jums yra nemalonu,Allah sudėjo daug gėrio.

 

20.Jeigu jūs nusprendėte pakeisti žmoną ir jeigu jūs pirmai padovanojote  mahr dovana,nors tai ir  būtų kintaras aukso,tuomet neimkite iš jos nieko.Nejaugi jūs atimsite tai,elgdamiesi neteisingai ir darydami didžiulę nuodėmę.

 

21.Ir kaip jūs galite pasiimti dalį (mahr) ,jeigu jūs buvote suarteję su jomis,ir jeigu žmonos gavo is jūsų tvirtą pažadą.

 

22.Neimkite i žmonas tų,kurias buvo vedę jūsų tėvai,jeigu tik tai neivyko anksčiau.Ištiesų juk tai niekšiškas,nepadorus ir pasibjaurėtinas toks kelias.

 

23.Jums uždrausta imti į žmonas,jūsų motinos,jūsų dukterys,jūsų seserys,jūsų tetos iš tėvo pusės,jūsų tetos iš motinos pusės,brolio dukterys,jūsų motinos maitinusios jus pienu,jūsų (netikros) seserys,jūsų žmonų motinos,podukros-jūsų auklėtojos,su motinomis kuriomis jūs suėjote(o jeigu nesuėjote su jų motinomis,tuomet nenusidėsite imdami į žmonas jų podukras);uždraustos jums taip pat jūsų sūnų žmonos,negalima vienu metu tekėti už dviejų seserų,jeigu tik tai neįvyko anksčiau.Istikrųjų juk Allah Gilestingas,Mielaširdingas.

 

24.Taip pat (uždraustos) jums ištekėję moterys,nebent jos buvo paimtos i nelaisvę,kaunantis vardan Allah.Visa tai jums nurodė(įsakė) Allah.Ir leistina jums (išskyrus paminėtasias) savo noru susirasti(nepaleistuvajant) sau skaisčia žmoną (vedyboms).O už tą malonumą,kurį gaunate iš jų,dovanokite joms mahr(skyrybų atveju) .Ir nebus jums nuodmės-jai draugiškai susitarsite dėl mahr (dalybų).

 

25.O kas neišgali vesti tikinčios skaisčios moters,tuomet  tuoktitės su tikinčiomis merginomis iš vergių tarpo.Allah žino geriausiai ,koks jūs esate tikintis.Visi jūs priklausote vienai žmonių(žmonijos) grupei.Tad veskite verges atsiklausę jų saugotojų ir dovanokite joms vertingą mahr.(ir lai jos būna) pilnavertės (žmonos) o ne sugulovės (paleitsuvės) ar slaptos meilužės.Jeigu jos paimtos jūsų  kaip žmonos ir taps jums neištikimos,tuomet jų bausmė turi būti lygi pusę laisvos moters bausmei.Šis leidimas (vesti vergę) yra leistinas tiems,kurie bijosi tapti neištikimais(neesant žmonai).O jeigu jūs būsite kantrūs ir (nevestumėte vergės),tai būtų geriau jums.Itiesų Allah yra viską Atleidžiantis,Gailestingas.

 

26.Allah nori paaiškinti (nurodyti)  jums (visus nurodymus).Nukreipti jus i ankstesnių pranašų įstatymus (kelius) ir atleisti jums.Juk Allah Visąžinis,Išmintingas.

 

27.Allah nori atleisti jums.O visomis jėgomis atsidavusieji savo aistroms bando išvesti jūs (iš tiesos kelio).

 

28.Allah nori palengvinti jums gyvenimą (esant toli nuo namų).Juk žmogus yra silpnas.(silpnavalis)

 

29.O jūs,kurie tikite!Nesiekite viens kito turto neteisingu keliu,o tik prekybos keliu ir abipusiu susitarimu.Ir nežudykite viens kito.Juk Allah yra gailestingas jums.

 

30.Mes įstumsime į pragaro ugnį tą,kuris savo priešiškumu ir nesąžiningumu pasielgs taip (kaip buvo pasakyta).Juk Allah'ui tai visai ne sunku.

 

31.Jeigu jūs vengsite didžiųjų nuodėmių,kurios jums yra uždraustos,tuomet Mes atleisime jums jūsų (mažąsias) nuodėmes ir įvesime per palaiminimo vartus.

 

32.Netrokškite to,betkokiu būdu,kuo Allah apdalino (turtu) vienus žmones per kitus.Vyrams priklauso dalis to,ką jie užsitarnavo (savo darbais),moterims taip pat duota dalis to,ką jos užsitarnavo.Prašykite Allah (jums skirtos dalies)  Jo malonės,juk Allah žino apie viska kas egzistuoja.

 

33.Kiekvieno žmogaus (likusiam po jo mirties) palikimui mes nustatėme įpėdinius:tai tėvai,artimiausieji giminaičiai ir tie su kuriais jūs sudarę priesaikas.Atiduokite jiems jų dali.Juk Allah liūdytojas viskam kas egzistuoja.

 

34.Vyrai-saugotojai (globėjai) savo žmonų.Kadangi Allah davė turtą vieniems žmonems per kitus,ir todėl vyrai išlaidauja (išlaiko) savo žmonas iš savo turto.Teisingos(sąžiningos) žmonos atsidavę savo vyrams ir saugo garbę,kurią Allah yra įsakęs saugot.O tų žmonų,kurių garbe nepasitikite,išpradžių įspėkite,o vėliau atsisakykite šeimyniės lovos(lytinių santykių),galu gale suduokite.O jeigu jos paklus jums,neskriauskite jų.Ištiesų Allah yra Išaukštintas,Didis.

 

35.Jeigu jūs bijotės skyrybų tarp sutuoktinių,tuomet paskirkite po sąžiningą atstovą iš jo ir jos šeimos.Jeigu jie abu nori susitaikyti,juk ištiesų Allah Visažinis,Visamatantis.

 

36.Lenkitės Allah ir nepriskirkite Jam  jokių partnerių.Darykite gera tėvams,giminėms,našlaičiams,vargšams,kaimynams turintiems giminystės ryšių ir nesusijusių su ja(gimine),bendrakeleiviams,keliautojams,belaisviams(vergams).Juk Allah nemėgsta pasipūtėlių ir pagyrūnų,

 

37.šykštuolių,kurie patys gaili ir kitiems liepia šyšktėti ir slepia tai ką Allah davė suteikdamas malonę.Mes juk paruošėme netikintiesiems žeminančią bausmę.

 

38.Jie išlaidauja savo turtais,tam kad pasirodytų  žmonėms ir netiki Allah ir Paskutiniąja Teismo Diena.Jeigu šetonas jų draugas,tuomet tai nekoks (blogas) draugas!

 

39.Kodėl gi jie netiki Allah ir Teismo diena ir neišlaidauja  iš to (geriems tikslams)  kuo apdalijo juos Allah?Juk Allah viską žino apie juos.

 

40.Ištiesų,juk Allah niekam ir niekuo nesąvivaliauja(nesukčiauja),o jeigu kuris nors padarys gerą darbą,tai juk Jis atlygins už tai dvigubai,atlygins didžiuliu atlygiu (apdovanojimu).

 

41.Kas gi atsitiks (Teismo dieną),kuomet Mes kiekvienai (tikinčiujų) miniai atvesime (pranašą) kaip liudytoją,o tave atvesime kaip liudytoju priešais tuos,kurie nepakluso tau?

 

42.Tą dieną kurie neitikėjo ir nepakluso pranašui,norės kad juos prarytų žemė.Bet visviena jiems nepaslėpti nuo Allah to,kas atsitiko.

 

43.O jus,kurie tikite!Nesimelskite būdami neblaivūs,(ir laukite) iki tol kol pradėsite suprasti tai ką kalbate.Nesimelskite būdami nešvarūs(po lytinių santykių) tol kol nenusiprausite(tinkamai) nebent esate kelyje. Jeigu jus sergate ar esate kelyje,ar kuris nors naudojotės (tualetu) ar buvote suartėjęs su moterimi ir negalite rasti vandens,tuomet apsiprauskite (atlikite apsiprausimą) švariu smulkiu smėliu ir patrinkite(paberkite) juo savo veidus ir rankas (iki alkūnių).Ištiesų juk Allah Nuolaidus,Atleidžiantis.

 

44.Argi tu nepagalvojai(nepamąstei) (O Muhammad) apie tuos kuriems buvo duota dalis Šv.Rašto?Kurie yra paklydime ir nori kad jūs (o muslimai!) iškryptumėte iš tiesos kelio.

 

45.Allah geriau žino jūsų priešus.Juk Allah yra jūsų Globėjas.Juk Allah yra jums Padėjėjas.

 

46.Tarp judėjų yra tokių,kurie perstato (Viešpaties) žodžius iš jiems skirtos vietos ir sako:''Mes girdėjome  ir nepaklusime!''.arba'' klausyk to ko negali išgirsti'' arba ''apsaugok mus''Jie iškraipo žodžius savo burnomis(liežuviais) teršdami religiją.Tačiau Allah prakeikė juos už jų netikėjimą ir jie netiki,išskyrus nedaugelį.

 

47.O tie,kam buvo duotas Šv.Raštas! Įtikėkite tuo,ką mes pasiuntėme kaip patvirtinimą (įrodymą) to,tai kas jau buvo pas jus,ir tol kol mes nenutrynėme jūsų veidų ir nepasukome jų atgal,tol kol Mes neprakeikėme jūsų,kaip prakeikėme tuos,kurie sulaužė(pažeidė) šiaštadienį Neišvengiami įsakymai Allah.(Allah įsakymai neabejotinai pildosi)

 

48.Ištikrųjų,Allah neatleidžia tiems,kurie garbina kitus dievus nei Jis,o visas kitas nuodėmes (išskyrus šitą) gali atleisti kam panorėjęs.Tas kuris,Allah priskiria partnerius,daro didžiulę nuodėmę.

 

49.Argi  tu nepamąstei apie tuos,kurie šlovina (giria) patys save?O ne! Allah šlovina(giria) kuriuos panorėjęs,ir nebus jie nuskriausti nei per menkiausią  ant datules kauliuko esantį plaukelį.

 

50.Pažiūrėk,kaip jie šmiežia Allah.Šito jau pakanka ,kad darytumėt didelę nuodėmę!

 

51.Argi tu nepamąstei apie tuos,kuriems buvo duota dalis Šv.Rašto?Jie tiki Džibt'u ir Tagutu ir kalba apie netikinčiuosius,kad jie teisingiasneme kelyje nei tie,kurie eina tiesos(teisingu) keliu.

 

52.Būtent juos prakeikė Allah.O tas, kurį prakeikė Allah,neturi užtarėjo (gynėjo)!

 

53.O gal jie turi dalį galios(valdžios) Allah'o?O jeigu ir  taip būtų,jie žmonėms neduotų ne plaukelio ant datulės kauliuko.

 

54.O gal judėjai pavydi (arabams) dėl to,kuo Allah apdalijo juos būdamas Dosnus.Juk anksčiau(prieš tai) Mes  Ibrahimo giminei siuntėme Šv.Raštą ir išmintį o taipogi suteikėme didžiąją valdžia( galią).

 

55.Tarp Ibrahimo palikuonių buvo  kurie pripažino jį (Muhammad),ir tokių kurie atstūmė jį.Ir nėra stipresnės (baisesnės) ugnies nei pragaro.

 

56.Ištiesų Mes sudeginsime ugnyje tuos,kurie neįtikėjo Mūsų ženklais.Ir kuomet jų oda pavirs į pelenus,mes pakeisime ją kita,kad jie pajaustų kančias (nesibaigiančias).Ištiesų Allah yra Visagalis,Išmintingas.

 

57.O tuos,kurie įtikėjo ir darė gerus darbus,Mes įvesime juos amžių amžiams į Rojaus sodus,kuriuose upės teka.Rojuje jiems bus -dori sutuoktiniai.Įvesime Mes į vėsų šešėlį.

 

58.Ištiesų juk,Allah liepia sugrąžinti turtą sąvininkams,kuris jums buvo patikėtas(saugoti) ir sąžiningai teisti,kai teisiate jūs žmones.Kaip nuostabu tai,kad Allah jums praneša!Ištiesų Allah yra Visamatantis,Visažinis.

 

59.O tie,kurie tikite!Pakluskite Allah,pakluskite pranašui ir tiems kurie turi valdžia tarp jūsų.Jeigu jums kas nors sunku,nesuprantama,tuomet pasikliaukite(kreipkites) Allah ir pranašu,jeigu tik jūs tikite Allah ir Teismo diena.Taip jums bus geresnė ir prasmingesnė (pasekmė).

 

60.Argi tu nepamąstei apie tuos,kurie tvirtina kad jie įtikėjo į tai kas buvo siųsta tau ir prieš tave,bet į teismą nori kreiptis pas Tagut'ą,nors jiems buvo liepta netikėti juo?Bet šėtonas nori,kad jie atsidurtų didžiuliame paklydime.

 

61.Kuomet( munafikams) yra sakoma:''prašymu (sprendimo) kreipkitės į tuos kuriuos jums siuntė Allah,ir į Pranašą,tu matai kaip jie (veidmainiai) skubiai nusisuka nuo tavęs.

 

62.O kaip jie elgiasi,kuomet juos užklumpa nelaimė už tai,ką padarė jų pačių rankos? Tuomet jie eina  pas tave prisiekinėdami Allah vardu ir (sako);''mes norėjome tiktai gėrio ir taikos(susitaikymo)''.

 

63.Allah žino kas jų širdyse.Tad perspėk juos ir (nusisuk) ir  pranešk (sakyk) jiems įtikinančius žodžius.

 

64.Mes pasiuntėme pranašus tik tam,kad jiems paklustų su Allah žinia (įsakymu).Jeigu tik jie neteisingai pasielgę (tarpusavy),būtų atėję pas tave ir paprašę atleidimo Allah,jeigu ir pranašas būtų paprašęs atleidimo už juos,tuomet jie isitikintų kad Allah yra  Atlaidus,Gailestingas.

 

65.Na ne - priesiekiu tavo Viešpačiu! Jie neitikės,tol kol neišrinks tavęs teisėju,viso to kas sukelia tarp jų (pačių)  nesutarimus,Ir tuomet  jie neprieštaraus  sau (širdyse), tavo sprendimams ir paklus jiems pilnai.

 

66.Jeigu Mes būtume nurodę (įsakę) jiems:''Atiduokite savo gyvenimus(sielas) (nužudykite patys save)''arba'' palikite savo namus''-tam paklustų tik nedaugelis iš jų.O jeigu jie darytų tai (elgtųsi) kas jiems buvo liepta(įsakyta),tai būtų daug geriau jiems patiems ir sustiprintų savo (tikėjima).

 

67.Ir dovanotume Mes jiems didžiulį atlygį (apdovanojimą)

 

68.ir įvestume į tiesos kelią.

 

69.Tie kurie paklūsta Allah ir Jo pranašui, (rasis)bus kartu su pranašais,teisingaisiais ( vyrais),žuvusiais kovoje dėl Allah,geradariais,su  visais kuriuos pamalonino(pasieme į savo malonę)Allah.Ir kokia tai nuostabi draugija.

 

70.Ir visa tai Allah malonė.Ir tik Allah viską mato.

 

71.O jūs,kurie tikite! Būkite atsargūs  kovodami,pulkite (atskiromis) eilėmis arba visi kartu.

 

72.Istiesų tarp jūsų bus toks,kuris stabdys jūsų puolimą,ir jei jūs pralaimėsite,tuomet jis sakys:''Allah man suteikė malonę,nebūti kartu su jais''.

 

73.O jeigu jus aplankys sekmė ( apglėbs malonė Allah),tuomet jis neabejotinai pasakys,lyg tarp jūsų nebūtų buve jokiu draugystės ryšsių:''Jeigu tik bučiau buvęs kartu su jais,būčiau užsitarnavčs didžiulę sėkmę!''

 

74.Lai Allah kelyje kaunasi tie,kurie perkasi būsimajį gyvenimą (parduodami) žemiskajį (savo gyvybę ).Tas kuris žus kaudamasis vardan Allah ar laimės kovą,Mes dovanosime didžiulį atlygį.

 

75.O kodėl gi jums nesikovus Allah kelyje dėl  silpnesnių vyrų,moterų ir vaikų kurie sako:''Viešpatie mūsų! Išvesk mus iš šio miesto,kurio gyventojai tyronai.Paskirk nuo Savęs mums globėją ir paskirk mums nuo Savęs padėjėją?''

 

76.Tie kurie tiki,kaunasi Allah kelyje,o tie kurie netiki kaunasi Taguto kelyje.Kovokite su šėtono draugužiais,ištiesų juk silpnos yra šėtono pinklės.

 

77.Argi tu nepamąstei apie tuos kuriems buvo pasakyta:''Sulaikykite rankas(nuo kovų),atlikite maldą,ir išmokėkite zakat''.Kuomet jiems buvo liepta kautis,kaikurie iš jų- žmoniu bijojosi taip,kaip bijomasi Allah,netgi  dar labiau.Jie pasakė:''Viešpatie mūsų!Kodėl tu įsakei mums kovoti?Jeigu tik mums būtum suteikęs dar vieną atokvėpį (pertraukėlę) kažkuriam laikui !''Sakyk:''Žemiškieji malonumai nesitęsiantys amžinai(trumpi),o paskutinysis gyvenimas(būsimasis) geriausias tiems kurie dievobaimingi.Jūs nebūsite nuskriausti nė per datules kauliuko plaukelį.''

 

78.Kur jūs bebūtumėte,mirtis jus užklups,net jeigu ir būtumėte auksčiausiuose bokštuose besitęsiančiuose (iki pat dangaus).Jeigu juos aplanko gėris jie sako:''Tai nuo Allah''.Jeigu juos užklumpa nelaimė,jie sako:''Tai nuo tavęs'' Sakyk:'' tai nuo Allah''.Kas gi atsitiko su šiais žmonėmis,kodėl jie nesupranta,tai kas jiem yra sakoma?

 

79.Visa kas gera atsitinka tau,visa tai nuo Allah.O visa kas bloga atsitinka tau,visa tai ateina nuo tavęs pačio.Ir Mes Savo pranašu tave pasiuntėme žmonėms.(tam,kad praneštum).Pakanka to,kad Allah yra visa ko Liūdytojas.

 

80.Kas pakluso pranašui,tas pakluso Allah.O jeigu kas nusisuks ir išeis,juk mes tavęs nesiuntėme kaip sergėtojo.

 

81.Jie sako:''Mes paklūstame''.Kuomet jie palieka tave,kai kurie iš jų naktimis mąsto visai apie kitką,nei tu sakei.Allah užrašo viską,ką jie galvoja naktimis.Nusisuk tu nuo jų,ir pasitikėk Allah.Pakanka ,kad Allah yra Globėjas ir Saugotojas!

 

82.Nejau jie nepamąsto apie Koran'ą.Jeigu jis būtų siųstas ne  Allah,jie būtų suradę daug  Prieštaravimų (netikslumų).

 

83.Kuomet iki jų ateina žinia apie saugumą  arba pavojų jie ,tuojau pat paskelbia(praneša) ją.Jeigu jie kreiptūsi (šiuo klausimu) į pranašą ar turinčius įtakos aplink juos,tuomet jie sužinotų iš jų,kurie galėtų išsiaiskinti visa tai.Jeigu ne Allah malonė ir pasigailėjimas jums,tuomet jūs,išskyrus nedaugelį,pasektumėte paskui šėtoną.

 

84.Kaukis (kovok) Allah kelyje,juk atsakomybę turi tik už patį save,ir skatink(pastūmėk) tikinčiuosius.Galbūt Allah sulaikys netinkinčiųjų pyktį.Juk Jis stipriausias Savo galia,Stipriausias bausmėje.

 

85.Kuris atstovauja darant gerus darbus,tas gaus jo dalį,kas atstovaus darant nedorus (blogus) darbus,tam bus viso to našta.Juk Viešpats valdo visą esybę.

 

86.Kuomet su jumis sveikinasi (pasisveikina), jūs pasveikinkite  tuo pačiu ir dar geriau.Juk ištiesų Allah viską skaičiuoja.

 

87.Allah! nėra kitų dievų išskyrus Jį !Jis  ištiesų (beabejonės) surinks jus Teismo dieną,kuri beabejo įvyks.Kuris gali būti (kalbant) protingesnis (teisingesnis) nei Allah?

 

88.Kodėl gi tarp veidmainių,jūs pasidalinote i dvi grupes?Allah atstūmė juos atgal,už tai ką jie padarė.Nejau jūs norite išvesti į tiesos kelią tą,kurį Allah suklaidino?Juk nerasti tiesaus kelio,tam kurį suklaidino Allah.

 

89.Jie nori,kad jūs taptumėte tokie pat netikintys kaip jie,-kad butumėte lygus su jais.Jūs neieškokite tarp jų draugų ir padejėjų (nesiekite draugystės),iki tol kol jie neatsistos  į kelią Allah.Jeigu jie nusisuks,tuomet čiupkite juos ir žūdykite,kur besutiktumėte juos.Nejieškokite tarp jų nei užtarėjų,nei padejėjų.

 

90.Išskyrus tuos,kurie prisijungė prie jūsų tautos,su kuriais esate  sudarę sutartis arba kurie atėjo pas jus be noro kautis su jumis ar prieš savo tautą.Jeigu tik Allah panorėtų,jis leistų jiems paimti viršų (nugalėti)  ir tuomet beabejo jie susikautų su jumis.Jeigu jie atsitraukė nuo jūsų,nepuolė kautis su jumis ir pasiūle taiką,tuomet Allah neatveria jums kelių prieš juos.

 

91.Jus pastebesite,kad tarp jus ir kitu, yra kurie nori buti įsitikinę jumis dėl  savo tautos saugumo.Ir visada,kuomet juos pakviečia (kviečia) neramumus (maištavimus),jie  (jau pasiruošę) pasineria i juos.Ir iki kol jie neatstos nuo jūsų,ir nepasiulys jums taikos ir nepatrauks nuo jūsų ranku.Tad kur besutiktumėte juos,čiupkite juos ir žudykite.Mes prieš juos suteikiame jums galią.

 

92.Tikinčiajam nevalia žudyti tikinčiojo,nebent per klaidą.Kas benužudytu tikintijį per klaidą,jam priklauso išlaisvinti tikintijį vergą ir įteikti išpirką  žuvusiojo šeimai,jeigu jie nepanorės atiduoti labdarai(išmaldai).Jeigu (žuvęs) tikintysis buvo jūsų priešas,tuomet jums priklauso išlaisvinti tikintijį vergą.Jeigu žuvusysis priklausė tautai,su kuria jūs esate sudaręs sutartį,tuomet jums priklauso ižmokėti jo šeimai išpirką ir išlaisvinti tikintijį vergą.Kuris neišgali tai įvykdyti,tuomet jam priklauso nepertraukiant pasninkauti du mėnesius ir atgailauti priešais Allah.Ištiesų Allah yra Visažinis,Išmintingas.

 

93.Tam kuris tikintiji nuzudys samoningai, jo alygis(atpildas) bus pragaras.Kuriame  jis pasiliks ten amziams. Allah rustybe ir prakeiksmas bus jam ir  paruostos kankinancios bausmes.

 

94.O jūs kurie tikite!Kuomet jus esate  kelyje Allah,įsitikinkite ir nesakykite tam,kuris jus pasveikina taika:''Tu netikintysis'',-siekdami pelnyti atsitiktinės (nevertos) žemiskosios naudos.Allah turi gausybę,galybę malonės ir gėrio.Tokie jūs buvote prieš tai,bet Allah suteikė jums malonę,todėl ir būkite įsitikinę.Ištiesų juk Allah mato viską kaip jūs elgiatės.

 

95.Ir tarp tikinčiujų negali susilyginti tie,kurie sėdi (prie žemiškojo židinio) nejausdami vargo(nenešdami naštos) ir tie kurie  savo turtu ir sielomis kovoja Allah kelyje.Allah išaukštino tuos kurie kovoja savo turtu ir sielomis prieš tuos kurie neturi vargų,pilnu žingsniu auksčiau.Tačiau kiekvienam iš jūsų pažadėjo geriausia -Rojų.Allah išaukštino (atskyrė) kovojančiuosius nuo sėdinčių (namuose)  didžiuliu atlygiu-

 

96.per žingnsį nuo Jo,atleidumu ir Jo Malone.Juk Allah Atleidžiantis,Gailestingas.

 

97.Kuomet angelai pasiims sielas tų,kurie (žemėje) buvo nesąžiningi (patys sau).Jie(angelai) pasakys jiems:''Kokioje jūs buvote padėtyje?'' Jie atsakys:''Mes žemėje  buvome silpni ir prislėgti'' Jie(angelai) sakys:''Nejau Allah žemė nebuvo išplėsta tam  (nebuvo daugiau vietos),kad persikeltumėte i kitą vietą''.Jų prieglauda pragaras bus.Kokia tai gėdinga vieta.

 

98.Tai neliečia tų,silpnesnių vyrų,moterų,vaikų kurie neturi tam galimybių ir negali rasti teisingo kelio.

 

99.Tokiems Allah gali atleisti,Atlaidus Jis ir Gailestingas.

 

100.Kuris vardan Allah palieka savo (gimtuosius namus),ir persikelia i svetimus kraštus,atras sau tinkamą vietą.O kas  gimtinę savo paliks vardan Allah ir Jo pranašo,ir ten jį mirtis užklumpa.Tuomet atpildas jam nuo Allah.Juk jis Atlaidus ir Gailestingas.

 

101.Kuomet jūs keliaujate po pasaulį,jūs nenusidėsite,jeigu jūs sutrumpinsite maldas,bijodamiesi  pavojaus iš netikinčiųjų .Ištiesų netikintieji yra jūsų akivaizdūs priešai.

 

102.Kuomet tu (Muhammad) esi tarp jų,ir vadovauji maldai lai viena jų grupė atsistoja kartu su tavim ir pasiima savo ginklus.Kuomet jie baigia maldą,lai jie nueina,ir te ateina tie,kurie dar neatliko maldos,ir tegu meldžiasi kartu su tavimi.Bet kad būtų atsargūs ir su savimi  turėtų ginklus.Netikintiesiems norėtusi,kad jūs aplaidžiai elgtumėtės su savo daiktais ir ginklais,tam kad jie galėtų pulti jus viena vienintelį kartą.Jūs nenusidėsite jei jūs atidėsite savo ginklus,kuomet jaučiate nepatogumą ar esate silpni,bet būkite atsargūs.Ištiesų juk Allah netikintiesiems paruoše kankinančią bausmę.

 

103.Kuomet jūs praleidžiate maldą,  prisiminkite Allah stovint sėdint ar gulint.O tuomet kai aplink bus ramu, pasimelskite.Ištiesų juk malda yra nustatyta tam tikru laiku.

 

104.Nepasirodykite nuvargę,persekiojant savo priešus.Jeigu jūs kenčiate,tai juk jie kenčia taip pat kaip ir jūs.Bet jūs tikitės gauti iš Allah tą,ko jie nesitiki.Ištiesų Allah yra Visamatantis,Išmintingas.

 

105.Mes apreiškeme tau Šv.Raštą su tiesom,tam kad galėtum teisti žmones,taip kaip tau  nurode Allah.Tad negink (neužtark) išdavikų.

 

106.O maldauk (prašyk) Vieštapties atleidimo,juk Nuolaidus yra Allah ir Mielaširdingas.

 

107.Negink (neužtark) tų,kurie(išduoda ) priduoda patys save (nepaklūsta Allah).Juk Allah nemėgsta  išdavikų,ir nusidėjelių.

 

108.Jie gali pasislėpti nuo žmonių,bet jiems nepasislėpti nuo Allah,tuomet kai Jis yra kartu su jais,kuomet jie naktimis taria žodžius ,kuriais Jis  yra nepatenkintas.Allah viską žino,kaip jie elgiasi.

 

109.Štai tu bandai apsaugoti(užtarti) juos šiame gyvenime.O kas gi užtars juos Teismo Dieną  priešais Allah?Ir kas gi bus jų Užtarėjas?

 

110.Kuris pasielgs negerai(padarys blogą darbą) ar bus nesąžiningas sau pačiam,o poto kreipsis Allah atleidimo.Tas suras Allah Atleidžiantį,Gailestingą.

 

111.Kuris pasielgė blogai,tas padarė blogiau sau pačiam.Allah Visažinantis,Išmintingas.

 

112.O tas kuris padaręs blogą darbą  apkaltina nekaltą,tas užsimeta ant savęs melo ir nuodemės naštą.

 

113.Jeigu ne gailestingumas tau ir malonė Allah,kiti jau yra sumąstę išvesti tave iš tiesos kelio,tačiau jie  į klystkelį išveda tik patys save ir niekuo nekenkia tau.Allah apreiškė tau Šv.Raštą ir išmintį,išmokė to,ko tu nežinojai.  Tau didžiulė yra Allah malonė.

 

114.Daugumoje jų slaptų naktinių poklabių nėra geri,išskyrus tuos kurie (apsivalymui) moka išmaldą,patys daro gerus darbus skatindami kitus.Tam kuris taip elgiasi norėdamas pelnyti malonę Allah,dovanojame didžiulį atlygį (atpildą).

 

115.Kuris nusisuks nuo pranašo,kuomet  buvo jau nurodytas tiesos kelias,ir nepaseks tikinčiujų keliu,tuomet Mes jį paliksime eiti keliu,kurį jis pasirinko pats.(Ir per tą kelią) įvesime mes jį į Ugnį.Kokia tai gėdinga vieta.

 

116.Ištiesų Allah neatleidžia tiems,kurie priskiria Jam partnerius. Išskyrus nuodėmę šią,Jis gali atleisti viską,kam panorėjęs.O tas kuris priskirs jam partnerį,tas puolęs į neapsakomą klystkelį.

 

117.Jie vietoj  Allah ,kreipiasi į dievus turinčius moterišką giminę.Ir jie šaukiasi tik šėtono užsispyrusio,kiršintojo.

 

118.Allah prakeikė jį, ir jis pasakė:''Aš nepriimsiu iš Tavo tarnų ,pasiimsiu tai kas man priklauso.

 

119.ir tuojau pat į klystkelį įvesiu juos,pažadinsiu juose (ištvirkusius,pagiežingus) norus,paliepsiu gyvuliams apipjaustyti ausis ir iškraipyti Dievo kūrinius.Kuris šėtoną vietoj Allah pasiima sau kaip užtarėją, pats save veda  į pražūtį .

 

120.Jis duoda jiems pažadą ir suteikia viltį.Tačiau šėtono pažadai ne kas kita kaip apgaulė (sau pačiam).

 

121.Jų prieglauda (užuovėja) bus pragaras,ir jie neras išsigelbėjimo iš tenais.

 

122.O tuos,kurie tikėjo ir dorai elgėsi,Mes įvesime į Rojaus sodus,kur upės teka.Jie pasiliks ten žinai,taip kaip žadėjo Allah.Kuris  gali būti sąžiningesnis (duodant žodį)  nei Allah.

 

123.Ir visa tai įvyks nepaisant jūsų svajonių nei svajonių  Knygos žmonių ,kas daro bloga,tuo pačiu jiems bus atsilyginta! Ir niekas jo  neužtars  niekas neapgins, išskyrus Allah.

 

124.O tie kurie darė gera,ar tai būtų vyras ar tai būtų moteris ir jeigu jis dar tikintysis,įeis i Rojaus sodus ir nebus jie nuskriausti nė per datulės kauliuko plaukelį!

 

125.Kieno religija gali būti nuostabesnė nei religija to,kuris pilnai atsidavė Allah (atsuko savo veidą) ir pasekė Ibrahimo-haifo tikejimu?O juk Allah  Ibrahimą padare savo numylėtiniu.(draugu)

 

126.Viskas priklauso Allah kas danguje ir kas ant žemės.Ir Allah žino apie viską kas egzistuoja.

 

127.(muslimai) prašys tavęs pateikti (atnešti) nuosprendį apie moteris.Sakyk:''Allah pateikia  jums nurodymus dėl jų (moterų) ir tai kas surašyta Knygoje:'' apie moteris ir našlaites merginas,kurioms jūs neduodate  to,kas joms priklauso norėdami jas  vesti ,taip pat dėl bejėgių vaikų,taip pat jūs turite elgtis sąžiningai su načlaičiais

 

128.Jeigu moterys bijosi,kad su ja vyras blogai elgsis ar vengs jos,tuomet jiems (abiems) nebus nuodėmės,jeigu jie susitaikys,juk susitaikymas geriausia išeitis.Nors žmonės (tokie jau yra) šykštūs,bet jeigu jūs gerai elgsitės ir ir būsite dievobaimingi,tai juk ištiesų Allah mato viską,kaip jūs elgiatės.

 

129.Jūs niekuomet negalėsite su visomis žmonomis elgtis vienodai,kad ir kaip to norėtumete.Nelinkite visiškai prie vienos žmonos,palikdami (kitą) vieną-apleistą.O jeigu jūs pasitaisysite (santykiuose) ir būsite dievobaimingi tai juk Allah Atleidžiantis,Gailestingas.

 

130.Jeigu sutuoktiniai išsiskirs,tuomet  Allah kiekvieną  aprūpins savo malone.Allah  yra gausiai Duodantis,Išmintingas.

 

131.Allah viskas priklauso,kas danguje ir kas ant žemės.Mes perdavėme tiems,kuriems iki jūsų buvo siųstas Šv.Raštas,o taip pat (muslimams),tam kad bijotumėtės Allah.O jeigu jūs neįtikėsite (nepatikėsite) Allah,tai juk Allah priklauso viskas kas danguje ir kas ant žemės,ir Allah yra Turtingas,Visagalis.

 

132.Allah priklauso viskas kas danguje ir kas ant žemės.Ir tik Allah yra jūsų užtarėjas.

 

133.Jeigu tik Allah panorėtų o žmones,Jis jus išvestų (iš šio pasaulio) ir įvestų į kitus-juk Jis gali tai padaryti.

 

134.Jeigu kuris nori atlygio šiame pasaulyje(gyvenime),tai juk Allah priklauso visi ir šio ir būsimo gyvenimo(apdovanojimai).Juk Allah-Visamatantis,Visagirdintis.

 

135.O jūs,kurie įtikėjote!Liūdydami priešais Allah.išlikite sąžiningi (teisingi),netgi tada kuomet  visi įrodymai prieš jus pačius,arba prieš tėvus arba prieš( artimus) giminaičius. Ar jis būtų ar vargšas ar turtuolis Allah arčiau jų abiejų.Nepasiduokite norams,kad nenutoltumėte nuo teisybės.Jeigu jūs nukrypsite ar atsitrauksite nuo teisybės,tai juk Allah viską mato,kaip jūs elgiatės.

 

136.O jūs kurie įtikėjote! Tikėkite Allah Jo pranašu ir Šv.Raštu - kurį Jis pasiunte Savo Pasiuntiniui ir Šv.Raštu kuris buvo siųstas prieš tai.O kurie netiki   Allah,Jo angelais,Jo Šv.Rastu,Jo pranašais ir Paskutiniąja diena,tas puolė į didžiulį klystkelį.

 

137.Ištiesų Allah neatleis ir neatves į kelią,tų kurie pradžioj įtikėjo,o po to paliko religiją,poto vėl įtikėjo ir vėl nebetikėjo,ir palikę religiją pasinėrė į dar didesnį netikėjimą.

 

138.tad nudžiugink (munafikus) žinia,apie jiems paruoštą kankinančią bausmę,

 

139.tuos kurie  sieja draugystes su netikinčiais vietoj tikinčiųjų.Nejaugi jie nori įgauti galios būdami su jais,jeigu visa galia priklauso Allah.

 

140.Jis jau  jums yra  įsakęs Šv.Rašte,kad jūs nesėstumėte kartu su jais,jeigu išgirstumėte,kad jie neigia ženklus Allah ir tyčiojasi iš jų,tol kol jie nepradės kalbėti apie ką kitą.Kitu atveju jūs būsite(tokie patys) panašūs į juos.Ištiesų, Allah visus (munafikus) įstums į pragaro ugnį.

 

141.(Munafikai) uoliai stebi jus laukia kuomet jus ištiks nesekmė.O jeigu jus su Allah pagalba aplanko sekmė (laimite kovoje) tuomet jie sako:''Argi mes nebuvome su jumis?''O jeigu netikinčius sekmė aplanko  jie sako:''Argi mes nepadėjome (jums laimėti) prieš juos,argi mes neginėme jūsų nuo tikinčiujų?''Juk Allah  prisikėlimo dieną teis(nuties) jus visus.Ir Allah nedovanoja pergalių netikintiesiems priešais tikinčiuosius 

 

142.Istiesu (munafikai) bando apgauti Allah,o juk tuo tarpu Allah apgaudineja juos.Kuomet jie atlieka salat(malda) jie tai daro nenoriai,tam kad pasirodytu zmonems ir prsimena Allah tik retkarciais.

 

143.Jie svyruoja(dvejoja) tarp (tikėjimo ir netikėjimo),bet neprikaluso nei vieniems nei kitiems.Tą kurį Allah išveda iš tiesos kelio,tam  jau  neberasti kelio atgal(tiesos).

 

144.O jūs kurie tikite!Neimkite sau į pagalbą ar į draugus netikinčiujų vietoj tikinčiujų.Nejaugi jūs norite suteikti Allah akivaizdžia priežąstį prieš jus patį?

 

145.Ištiesų (munafikai) (degs) pačiame pragaro vyduryje.Ir nebus jiems užtarėjų,

 

146.nebent jie pasigailės ir pasikeis taps sąžiningi ir maldaus Allah atleidimo išvalydami savo tikėjimą priešais Jį.Tokie pasiliks su tikinčiaisiais,o juk Allah tikinčiuosius apdovanos didžiuliu apdovanojimu.(Atlygiu)

 

147.Kodėl gi Allah jus turėtų bausti,jei jūs būsite dėkingi ir įtikėsite?Allah juk yra Dėkingas,Visažinis.

 

148.Allah nemėgsta kuomet yra piktžodžiaujama garsiai,jeigu tik tai nedaro tas,su kuriuo pasielgta neteisingai.Istiesų Allah yra viską Girdintis, Viską žinantis.

 

149.Jeigu jūs darysite gerą ar tai būtų slapčia ar atvirai,atleistumėte blogą poelgį-juk Allah Nuolaidus,Visagalis.

 

150.Ištiesų tie kurie netiki Allah ir Jo pranašais, kurie nori atskirti Allah (tikėjimą) nuo (tikėjimo)  Jo pranašų sako:''Mes tikime vienais (pranašais),bet netikime kitais(ir nori pasirinkti vidurio kelią),

 

151.jie ir yra nedori netikintieji.Ir Mes paruošėme jiems žeminančią bausmę.

 

152.Tuos gi,kurie įtikėjo Allah ir Jo pranašais,ir nejieško tame jokių skirtumų,apdovanos juos pagal nuopelnus.Juk Allah Atlaidus,Gailestingas.

 

153.Šv.Rašto žmonės prašo tavęs,kad tu Šv.Raštą pasiųstum jiems iš Dangaus.Prieš tai jie Mozės prašė ir daugiau ir sakė:''Parodyk mums atvirai  Allah!Tuomet į juos  trenkė perkūnas už jų nesąžiningumą.O vėliau jie pradėjo garbinti veršį,poto kai jiems pasirodė aiškūs ženklai,bet Mes atleidome tai ir dovanojome Mozei aiškų įrodymą.

 

154.Mes  iškėlėme prieš juos (Sinai) kalną sudarant su jais priesaiką ir pasakėme jiems:''Įeikite pro vartus žemai lenkdamiesi!''Mes tai pat pasakėme jiems:''  Nepažeiskite ('Nesulaužykite) šiaštadienio''Mes su jais sudarėme griežtą sutartį.

 

155.Už tai,kad jie sulaužė savo priesaiką ir nepatikėjo Allah ženklais,nesąžiningai žudydavo pranašus jie pasakė:''Mūsų širdys tikėjimui yra nepasiekiamos(Mūsų širdys perpildytos žiniomis)''.O ne ! tai juk Allah užantspaudavo jų širdis,ir todėl sunaikintas jų tikėjimas (ir tik nedaugelis jų  yra tikintis).

 

156.Už tai,kad jie neįtikėjo,ir  neteisėtai apkaltino Maryam

 

157.už jų žodžius:''Ištiesų,mes nužudėme Mesijų,Jėzų,Maryam sūnų,Allah pranašą''(bet jie nenužudė jo ir nenukryžiavo,jiems tik pasirodė tai) ištiesų tų kurių nuomonės skiriasi (šiuo atveju),abejoja ir nieko nesupranta apie tai ir tik seka mįslėmis.O jie ! žinoma nenužudė jo.

 

158.O ne! Tai Allah pakėlė (pasiėmė) jį pas Save,juk Allah Visagalis,Išmintingas,

 

159.ištiesų,tarp Šv.Rašto žmonių atsiras ir tokių kurie nepatikės Jėzumi iki savo mirties,-tuomet Teismo dieną jis (t.y.Jėzus) stos kaip liūdytojas prieš juos.

 

160.už judėjų prievartą( už tai,kad  judėjai  elgėsi nesąžiningai),o taip pat ,kad daugelį vedė iš kelio Allah.Mes uždraudėme jiem naudotis gėrybėmis,kurios buvo leidžiamos jiems.

 

161.Netikintiesiems iš judėjų tarpo Mes paruošėme žeminančią bausmę,už tai kad jie ėmė mokesčius(tam tikrus),nors tai jiems buvo uždrausta ir be jokio leidimo grobdavo (pasiglemždavo) turtą žmonių.

 

162.Tačiau Mes dovanosime didžiulį atlygį tiems,kurie tvirti savo tikėjime ir žiniose,kurie tikėjo tuo kas buvo siųsta tau ir siųsta iki tavęs,kurie atlieka salat ir moka zakat Tiki Allah ir Teismo diena.

 

163.Ištiesų,mes įteikėme tau Atskleidimą,taip kaip iteikėme Nojui ir pranašams po jo,taip Mes įteikėme Ibrahimui,Ismaeliui,Iškui,Jokūbui jų palikuonims(12-kai jo sūnų),Jėzui,Ajubui,Junusui,Salamonui,taip mes ir Dovydui įteikėme psalmę.

 

164.(mes pasiuntėme)  pranašus,apie kuriuos Mes tau jau pasakojome anksčiau, ir apie  kuriuos nepasakojome.Ir Allah kalbėjosi tiesiai (be tarpininku) su Moze.

 

165.Mes siuntėme pranašus kurie pranašavo gerą žinią,iki pasirodant pranasams žmonės neprieštaravo Allah (neturėjo priežąsčių prieš Allah).Allah Visagalis,Išmintingas

 

166.Tašiau Allah liudija tuo,ką pasiunte Jis tau savo Išmintigumu.Ir angelai liudija tai.Pakanka Allah kaip liudininko.

 

167.Ištiesų tie kurie netikėjo,ir kitus vedė  iš kelio Allah,puolė į didžiulį klystkelį (esa didžiuliame paklydime)

 

168.Ištiesų tų kurie neįtikėjo ir elgėsi nesąžiningai Allah neatleis jiems ir nepaves jokiu keliu,

 

169.išskyrus keliu i Pragarą ,kuriame jie pasiliks amžinai.Juk Allah tai paprasta visai.

 

170.O žmonės!Pas jus pasirodė (atėjo) pranašas su tiesa nuo jūsų Viešpačio!Įtikėkite (pagaliau)savo naudai.Jeigu jūs neįtikėsite,tai juk Allah priklauso viskas kas danguje ir kas ant žemės.Allah Visažinis,Išmintingas.

 

171.O Šv.Rašto žmonės!Neperženkite (tiesos ribų) tikėjime ir apie Allah kalbėkite tik tiesą.Juk Mesijas,Jėzus Maryam sūnus - Allah pranašas ir Jo žodis kurį jis patikėjo Maryam ,(jis) dvasia Jo sukurta.Tikėkite Allah ir Jo pranašais.Ir nesakykite :''trejybė'' ,susilaikykite nuo šių žodždių-taip bus geriau jums.Ištiesų,Allah yra vienintelis Dievas,ir neturi jis sūnaus.Jam priklauso viskas kas danguje ir ant žemės.Ir tik Allah gali Garantuoti už viską.

 

172.Nei Mesijus,nei angelai niekuomet nesijautė pažeminti esant Allah vergais.O tie kurie  jausis pažeminti lenkdamiesi Allah ir parodys pasididžiavimą,Jis pasikvies juos Teismo dieną!

 

173.O tiems kurie įtikėjo ir dorai elgėsi .Jis pilnai atlygins ir dar padaugins savo Atlygį savo Malone.Tiems kurie parodė pasididžiavimą ,Jis nubaus kankinančiomis bausmėmis.Ir nesuras jie išskyrus Jį,nei padejėjo,nei užtarėjo.

 

174.O žmonės!Jums jau pasirodė įrodymas nuo jūsų Viešpačio,ir Mes jums pasiuntėme aiškią šviesą.

 

175.Tie kurie įtikėjo Allah ir tvirtai įsikibo į Jį Įves Jis  į savo malonė ir Dosnumą ir ves pas Save tiesiu keliu.

 

176.Jie prašo tavęs pateikti (pareikšti) sprendimą Sakyk:''Allah nurodė jums sprendimą,liečiant tuos kurie po savęs nepalieka įpėdinių.Jeigu žus vyras,kuris neturi vaiku,bet turi seserį,tuomet jai priklauso pusė to,ka jis paliko.Taip pat pareikšdamas,jei nėra pas ją vaikų.O jeigu seserys dvi,tuomet joms priklauso dvi trečiosios to kas joms yra palikta(brolio).Jeigu (giminėje) likusieji broliai ir sesrys,tuomet vyrui priklauso dalis lygi dviejų seserų daliai.Allah nurodo(išaiškina) tai,tam kad jūs nenuklystumėte nuo tiesos kelio.Ir Allah žino apie viską kas egzistuoja.

 
Atgal