اعوذ باالله من الشيطن الرجيم        بسم الله الرحمن الرحيم        الحمد لله  رب العالمين .        الرحمن الرحيم .       ملك  يوم الدين .        اياك نعبد و اياك نستعين .        اهدناالصراط المستقيم .       صراط الذين  انعمت عليهم '    غيرالمغضوب عليهم  ولاالضالين
Ieškau Allah prieglobsčio nuo prakeikto šėtono. Vardan Allah, Gailestingojo, Maloningojo. Visa šlove Allah'ui, Visatos Viešpačiui. Gailestingiausiajam, Maloningiausiajam. Teismo Dienos Valdovui. Išties, Tave viena mes garbiname, iš Tavęs mes prašome pagalbos. Išvesk mus į tiesų kelią. Į kelią tų, kuriuos apdovanojai gėrybėmis, o ne tų, kurie nusipelnė Tavo nepasitenkinimo ar paklydo.
 
 
     
 
 

Versija spausdinimui  

Sura Al-A'raf

Vardan Allah'o Gailestingojo,Maloningojo...

 

1.Alif, Liam,Mym,Saad. 2.Šis Šv.Raštas yra patikėtas(pasiųstas) tau o (Muhammad) ir lai tavo širdis būna rami - dėl jo,juk tu įtikinėjai (įkalbinėjai) juos, ir buvo jis tikintiesiems nurodymu.

 

3.Sekite (o muslimai) pagal tai,kas buvo pasiųsta jums jūsų Viešpaties,ir nesirinkite kitų užtarėjų nei Jis.Bet jūs retai apie tai prisimenate.

 

4.O kiek gi Mes pražudėme kaimų(tautų).Ir užklupdavo juos Mūsų bausmė naktį,ar net per vidudienio poilsį.

 

5.O kai  užklupdavo juos Mūsų bausmė, jie tik ir dejuodavo:"Ištiesų mes buvome nusidėjėliai."

 

6.(Teismo dieną) Mes pakviesime atsakymams tuos,pas kuriuos Mes pasiuntėme pranašus,taip pat pakviesime (atsakymams) ir pačius pranašus.

 

7.Ir Mes parodysim jiems (su pasitikėjimu) tai ką jie darė - Mes juk neatsiskyrėme nuo jų.

 

8.Ir tą dieną bus sąžiningai pasverti( visi jų darbai): tų kurių svarstyklių lėkštė persvers,atsidurs tarp laimėjussiųjų.

 

9.O tų gi, kurių svarstyklių lėkštė pakils į viršų,pražudė patys save,arba atstuminėjo Mūsų ženklus.

 

10.Mes suteikėme jums prieglobstį žemėje,o žmonės !Ir davėme gyvenimo būdą.Bet kokie jūs nedėkingi.

 

11I.Mes sukūrėme jus( iš naujo),po to suteikėme jums išvaizdą.Poto mes įsakėme angelams:nusilenkite Adomui"visi nusilenkė,išskyrus Iblis',kuris nebuvo iš paklusniųjų tarpo.

 

12.Paklausė (Allah):kas tau trukdo paklusti,jeigu jau  Aš įsakiau tau? Iblis' atsakė:" Aš geresnis už jį:tu sukūrei mane iš ugnies,o jį iš molio"(žemės).

 

13.Pasakė (Allah):"Nešdinkis iš čia,nėra čia ko tau pūstis (didžiuotis) rojuje.Išeik-arba tu vienas iš pasmerktųjų".

 

14.Iblis' pradėjo maldauti:"suteik man dar vieną galimybę iki tos dienos,kol bus vėl prikelta (Adamo karta).

 

15.(Allah) pasakė:"Ištiesų tu iš tų,kuris gavo galimybę".

 

16.Iblis' atkirto:"Už tai,kad Tu nukreipei mane( nuo tiesos kelio) ,aš maišysiu (trukdysiu) jiems (sekti) Tavo tiesiu keliu".

 

17.Aš būtinai jiems būsiu(atsirasiu) ir iš priekio ir iš galo,iš kairės ir dešinės,ir tu įsitikinsi tuo, kad dauguma iš jų yra nedėkingi (Tau)".

 

18..(Allah) atsakė:"Išeik iš rojaus pažemintas,ir apšmeižtas.O tuos, kurie paseks paskui tave,aš iki atsisakymo užpildysiu............?

 

19.Tu,Adomai,įsikurk kartu su savo žmona rojuje,valgykite tai ką pageidaujete,bet nesiartinkite prie šito medžio,nes kitaip tapsite nusidėjėliais.

 

20.Iš pradėjo šėtonas jiems šnibždėti(kuždėti),kad atvertų jiems akis, į jų begėdiškas vietas(dalis),į kurias jie (anksčiau) nekreipė dėmesio.Ir jis pasakė jiems:"Jūsų Viešpats šio medžio vaisius jums uždraudė tik todėl, kad jūs netaptumėte angelais ir negyventumėte amžinojo gyvenimo."

 

21.Ir jis prisiekė jiems:"Ištiesų aš jums esu geras patarėjas".

 

22.(Tokiu būdu) jis sugundė juos ir išvedė iš( rojaus į žemę).Kada gi jie paragavo to medžio vaisiaus,(akivaizdžiai) jie pamatė savo gėdingas(vietas) dalis,ir jie pradėjo dengti iš rojaus(medžio lapų savo nuogumą). Tada Viešpats pareikškė jiems: "Argi Aš neuždraudžiau jums (valgyti šio medžio vaisių) ir nesakiau jums,kad šėtonas yra jūsų priešas?"

 

23.Jie atsakė:"Viešpatie mūsų.Mes nubaudėme patys save,ir,jeigu Tu neatleisi mums ir nepasigailėsi mūsų,mes būtinai atsidursime didžiausioj netekty.

 

24.Jis pranešė(paskelbė):"Leiskitės (iš rojaus į žemę,ir jūsų palikuonys bus) priešai vieni kitiems.Žemėje jums teks pasilikti, ir naudotis tik laikinomis žemiškomis gėrybėmis".

 

25.(Dar) Jis pasakė:"Žemėje jūs gyvensite,ant jos ir mirsite,ir iš jos prisikelsite ( prisikėlimo Dieną).

 

26.O Adomo sūnūs !Mes pasiuntėme jums drabužius,kad pridengtumėte jais savo gedingas vietas, ir papuošimus (drabužiams).Tačiau pagarbos drabužiai yra geriau".

Tai vienas iš Allah - ženklų,galbūt jis pasitarnaus,kaip įsakymu jums.

 

27.O Adomo sūnūs !Lai nesugundo jūsų šėtonas,taip kaip jis sugundė (suviliojo) ir išvijo iš rojaus jūsų tėvus,panaikindamas jų drabužius,kad aiškiai parodytų jų gėdingas vietas.

Ištiesų, šėtonas ir jo tarnai,mato jus,tada kai jūs  nematote jų.Ištiesų Mes šėtonus padarėme netikinčiųjų laiduotojais.

 

28.Kai jie daro kokį nors niekšišką darbą,jie  pasiaiškina taip:"Ir mūsų tėvai taip elgėsi,ir Allah mums įsakė elgtis būtent taip.O tu ( O Muahmmad) atsakyk:

"Ištiesų,juk Allah neįsako niekšiškai elgtis.Nejaugi jūs pradėsite išsigalvoti tai,apie ką jūs visai neišmanote?"

 

29.Sakyk:"Mano Viešpats įsakė elgtis sąžiningai,ir savo veidą kreipti į (Jį),kiekviename darbe ir šauktis tiktai Jo.Ir tikėjime būti nuoširdiems.Kaip Jis jus sukūrė,taip ir grįšite pas Jį.

 

30.Vienus  iš jūsų Allah nukreipė tiesiu keliu,kitus iš jūsų Jis paskyrė pasiklydimui,už tai,kad atstumdami Allah jie pripažino šėtonus savo užtarėjais(gelbėtojais) ir manė,kad jie pasirinko teisingą kelią.

 

31.O Adomo sūnūs !Apsivilkite savo drabužius,kur beatliktumėte savo garbinimą.Valgykite ir gerkite,tik ne piktnaudžiaukite,nes Allah nepatinka kurie piktnaudžiauja.

 

32.Sakyk( O Muhammad):"Kas gi mano,kad Viešpaties papuošalai ir nuostabus likimas,kurį jis pasiuntė savo vergams,-uždrausta?" Sakyk (jiems) :"Tiems jie,kas šiame gyvenime nuoširdžiai tikėjo teismo Diena".

Taip Mes paaiškinome ayatus nusimanantiems žmonėms.

 

33.Sakyk:"Ištiesų, mano Viešpats uždraudė nieko vertą elgesį,kaip atvirą,taip ir slaptą,o taip pat ir nuodėmingus darbus,nesąžiningumą,pripažinimą kitų dievų kartu su Allah,

nors ir apie tai jis nepasiuntė jokio nurodymo.(Uždraudė Jis ) taip pat ir išsigalvojimus,apie tai,ko jūs visai nežinote.

 

34.Ir kiekvienai religingai tautai - savas laikas.Kai ateina jų laikas,jie negali nei pratęsti(nors ir valandai),nei pralenkti (jo).

 

35.O Adomo sūnūs !Jeigu pas jus ateis pranašai iš jūsų tarpo,perduodami jums Mano atskleidimus (paslaptis),tai nėra ko bijotis tiems,kurie buvo dievobaimingi ir darė tik gerus darbus,

ir nebus jie nuliūdinti.

 

36.O tie,kurie Mano atskleidimus pavadino melu ir su pasididžiavimu atstumdavo juos,bus pragaro gyventojai,ir pasiliks jie ten amžių amžiams.

 

37.Kas gali būti nesąžiningesnis to,kuris išgalvoja melą apie Allah arba neigia Jo ženklus?Juos užklups likimas( kuris paskirtas jiems) Šv.rašte.Tada, kai ateis pas juos Mūsų pasiuntiniai,kad nuramintų juos,ir paklaus:"

Kurgi tie,į kuriuos jūs kreipiatės,išskyrus Allah?" - tai atsakys:"Jie paliko mus ir (tuo pat metu) jie paliūdys,kad buvo neteisūs.

 

38.(Allah) pasakys:"Eikite į pragarą kartu su žmonėmis ir džinais,kurie išėjo( iš gyvenimo) dar anksčiau prieš jus".Kaskart kaip tik į (pragarą) įeina kokia nors tauta,jis prakeikia panašiai į save(pagal tikėjimą).

Kai jie pragare susirinks visi kartu,tai pasekėjai sakys  savo lyderiams:"Viešpatie mūsų !Štai jie ir išvedė mus ir tikėjimo kelio:atlygink jiems pragare dviguba bausme".(Allah) pasakys:"Kiekvienam iš jų atlyginama dvigubai,bet jūs nematote to".

 

39.Lyderiai sakys savo pasekėjams:"Jūs nė kiek negeresni už mus.Pajauskite gi bausmę už tai kaip elgiatės."

 

40.Ištiesų,neatsivers dangaus vartai priešais tuos, kurie neigė(atstuminėjo) mūsų ženklus ir žiūrėjo į juos su išdidumu.Ir neįeis jie į rojų,tol kol kupranugaris nepereis lyno iš adatų.Taip Mes atlyginam nusidėjaliams.

 

41.ir gultu,ir uždangalu nusidėjėliams bus pragaras.Taip Mes atlyginam daugiadieviams.

 

42.Ir  nė ant vieno,kuris darė tik gerą,Mes neuždėjome (naštos),tik tai įvykdomą(įmanomą).Ir jie bus rojaus gyventojai,ir amžinai jie ten pasiliks.

 

43.Ir ištrynėme Mes iš jų širdžių blogį,(ir dabar) priešais juos teka upės,ir jie taria:"Garbė Allah'ui,kuris atvedė mus iki šito.Mes nebūtume sekę tiesiu keliu,jeigu Allah nebūtų nukreipęs mūsų.

(Pas mus) atėjo mūsų Viešpaties pasiuntiniai su Atskleidimu".Jiems bus pranešta (Allah'o vardu):"Šis rojus jums duotas už tai,ką jūs darėte".

 

44.Rojaus gyventojai kreipsis į tuos,kurie pragare:"Štai mes įsitikinome,kas pažadėta Allah'o - tiesa.Ar jūs įsitikinote,kad pažadas Allah'o - tiesa?"

(Pragaro gyventojai) atsakys:

"Taip" ir paskelbs(praneš) pranašai, rojaus gyventojams,ir pragaro gyventojams:

Lai prakeiksmas Allah (kris) ant nusidėjėlių,

 

45.kurie išveda (žmones) iš kelio Allah',stengiasi iškraipyti (religiją) ir netiki būsimu gyvenimu".

 

46.Tarp rojaus ir pragaro yra (uždanga) (šydas),o už užtvarų žmonės,kurie atpažįsta rojau gyventojus ir pragaro gyventojus,pagal jū bruožus.Ir tie žmonės praneš rojaus gyventojams:

"Taika jums,patys jie neįeis į rojų,nors jie tuo tikisi.

 

47.Kai jų žvilgsniai kreipsis į pragaro gyventojus,jie sušuks:"O mūsų Viešpatie,nepatalpink(neapgyvendink) mūsų su (šiais) nuodėmingais žmonėmis !"

 

48.Vyrai,kurie yra už užtvaros,sušuks (pragaro) vyrams,kuriuos jie atpažins pagal jų išvaizdą su žodžiais:"nepadėjo jums tai,ką jūs sutaupėte,ir tai kuo jūs taip diždiavotės !"

 

49.Argi ne tiems,kuriuos jūs tvirtinote ir prisiekinėjote,kad Viešpats neapgaubs savo malone (bus pasakyta):"Įeikite į rojų.Nėra jums ko bijotis,ir nebūsite jūs nuliūdinti.

 

50.Pragaro gyventojai kreipsis į rojaus gyventojus:"Pasidalinkite su mumis vandeniu,arba duokite (truputį) to,ką jums davė Allah".Jie atsakys:

"Allah uždraudė duoti ir šį,ir aną netikintiesiems,

 

51.kurie religiją priėmė kaip malonumą ir užsiėmimą, ir gėrėjosi žemišku gyvenimu".( O Allah) pasakys:"Mes gi šiandien atsidavėm jų užmiršimui,taip kaip jie užmiršo,kad jie

stos (priešais Mus) per teismo dieną ir tai, kad neigė Mūsų ženklus".

 

52.O anksčiau Mes davėme jiems Šv.Raštą,kurį išaiškinome jiems pagal jų žinojimą,kaip (pasukimą) į tiesų kelią ir gailestį tikintiesiems.

 

53.Nejaugi netikintys tikisi,jog neišsipildys (numatyta bausmė) Šv.Rašte.Tą dieną, kai išsipildys kas yra numatyta Šv.Rašte,tie,kurie pamiršo apie tai anksčiau,sakys:

"Mūsų Viešpaties pranašai buvo atėję (ir pranešinėjo)tiesą.Ar atsirastų mums užtarėjai,kurie gi užtartų už mus?"O gal mus sugrąžins atgal (į žemiškajį pasaulį),kad mes darytume tai,ko nedarėme( anksčiau)?"

Jie patys save nuskriaudė,ir paliko juos tie,kuriais jie tikėjo.

 

54.Ištiesų jūsų Viešpats - Allah,kuris sukūrė dangų ir žemę per šešias dienas.O po to Jis atsisėdo į sostą.Jis naktimi uždengia dieną,kuri skuba paskui  ją sekti.Jis (sukūrė) saulę,mėnulį ir žvaigždes

paklusnius jam.Argi ne jam yra duota viską kurti ir įsakinėti?Palaimintasis  Allah,Viešpats(pasaulių) valdovas.

 

55.Kreipkitės į savo Viešpatį susikaupę ir paklusnūs.Ištiesų Jam nepatinka storžieviai.

 

56.Nesėkite(neplėskite) žemėje nesąžiningumo poto, kai ant jos  buvo  teisybė.Kreipkitės į Jį su baime ir viltimi.Juk ištiesų Allah gailestis artimas darantiems gera.

 

57.Jis - tas,kas nukreipia vėją  kaip  pranašautoją Savo noru,taip,kad kai vėjas stumia lietingus debesis,tai Mes juos gename (vejame) į išsausėjusią žemę,

paleidžiame iš jų lietų ,ir tokiu būdu Mes priverčiame augti visokiausius augalus.Panašiai Mes ir atgaiviname mirusiuosius:galbūt jūs prisiminsite tai,kaip pamokymą.

 

58.Geroje žemėje augalai su jos Viešpačio leidimu auga (gausiai),blogoje žemėje jie auga skurdžiai.Taip Mes paaiškiname Mūsų ženklus dėkingiems žmonėms.

 

59.Anksčiau dar prieš jus Mes pasiuntėme Nojų jo tautai,ir jis pasakė:

"O tauta mano !Garbinkite Allah,nėra pas jus kito dievo,išskyrus Jį.Ištiesų aš baiminuosi,kad jus nubaus, dižiają (t.y.Teismo) dieną".

 

60.Jo tautos vyrai pareiškė:"Ištikrųjų mes matome,kad tu esi visiškame pasiklidyme".

 

61.(Ibrahim'as) pasakė:"O tauta mano.Neklystu aš.Atvikščiai.Aš -  pasaulių Viešpaties pranašas.

 

62.Aš pristatau jums žinią nuo mano Viešpaties ir duodu jums gerą patarimą.Aš žinau(atskleidimo dėka) tai,ko  nežinote jūs.

 

63.Nejaugi jūs stebitės tuo,kad jūsų Viešpaties nurodymai perduoti žmogui, kuris  iš jūsų (tarpo),ir  dar įtikintų jus,kad taptumėte dievobaimingais?Ir galbūt tada, jūsų pasigailės.

 

64.Vistiek jie paskaitė jį melagiu.O mes išgelbėjome jį ir tuos, kurie buvo su juo laive,ir nuskendinome  tuos,kurie atstūme Mūsų ženklus.Juk ištiesų jie buvo akli.

 

65.(Mes pasiuntėme) žmonėms pragaro-tautai jų brolį Hud'ą.Jis pasakė:"O mano tauta.Garbinkite jūsų Allah.Neturite jūs kito dievo,tik Jį !Nejaugi jūs nesibijote Allah'o?"

 

66.Jo tautos vadai,kurie netikėjo (Allah'u),atsakė:"Ištikrųjų matome mes,kad tu esi kvailys,ir mes manome,kad tu - melagis".

 

67.(Hud'as)  pasakė:"O tauta mano !Aš visai ne kvailys.Atvirkščiai.Aš -  pasaulių Viešpaties pranašas.

 

68.Aš( tik) pristatau žinią nuo jūsų Viešpaties.Ir aš jums - esu patikimas patarėjas.

 

69.Nejaugi jūs stebitės,kad jūsų Viešpačio nurodymai perduoti žmogui iš jūsų pačių tarpo,tam kad jis įtikintų jus?Prisiminkite gi,kaip Jis padarė jus Nojaus tautos įpėdiniais daug stipresniais

ir ištvermingesniais(nei Nojaus tauta),atminkite gi suteiktą jums Allah geradarystę,galbūt ,jūs būsite lamingi".

 

70.Jie paklausė:"Ar dėl to tu atėjai čia,kad mus (priverstum) garbinti vienintelį Allah,ir nusisukti nuo to,ką garbino mūsų tėvai.Tad įgyvendink savo grąsinimą,jei tu sakai tiesą".

 

71.(Hud'as) pasakė:"Jau jus užklupo jūsų Viešpaties  pyktis ir bausmė.Nejaugi jūs pradėsite ginčytis su manimi dėl vardų,kuriais jūs pavadinote savo(dievus) jūs ir jūsų tėvai?Allah nepasiuntė jokio įrodymo apie juos.

Tad laukite, ir aš lauksiu su jumis.

 

72.Mes išgelbėjome jį ir tuos, kurie buvo kartu su juo,su Mūsų gailestingumu  sunaikinome iki paskutiniojo tuos,kurie atstūmė Mūsų ženklus ir netikėjo( Allah'u).

 

73I.O Samudo kartai (giminei) Mes pasiuntėme jų brolį Salih"ą.Jis kreipėsi:"O mano tauta !Garbinkite Allah:nėra jums kitų dievų,išskyrus Jį.Jums jau pasirodė aiškus stebuklas nuo jūsų Viešpaties - štai ši Allah'o kupranugarė,kaip

ženklas.Lai ji pasilieka ant žemės,priklausančios Allah'ui,nedarylite jai nieko blogo,o jei ne,jus gali užklupti kankinanti bausmė.

 

74.Prisiminkite,kaip Jis jus padarė pragaro-kartos palikuonimis.Jis apgyvendino jus žemėje,lygumose kuriose jus statote pilis,o kalnuose ištašote(išsikertate) būstus.Atminkite gi  Allah jums suteiktą gerovę,ir neplėskite(nedarykite) žemėje neteisėtumo ir neteisybės.

 

75.besipučiantys (besididžiuojantys) jo tautos vadai paklausė tikinčiųjų iš nelaimingųjų tarpo:"Ar žinote jūs,kad Salih yra pasiųstas savo Viešpačio?" Jie atsakė:"Ištikrųjų mes tikime viskuo,kas

yra pasiųsta jam".

 

76.Pasipūtėliai pasakė:"Ištiesų mes atmetame (nepriimame),tai kuo jūs tikite".

 

77.Vėliau jie papjovė kupranugarę,paklausė savo Viešpaties ir pasakė:"O Salih'ai.Įrodyk mums tai,kuo tu mums grąsinai,jeigu tu esi pranašas".

 

78.Ir tada  užklupo  juos žemės drebėjimas,ir krito negyvi jie savo namuose.

79.(Salih'as) nusisuko nuo jų ir pasakė:"O tauta mano !Aš atnešiau iki jūsų mano Viešpaties žinią,įtikinėjau jus eiti (tiesos keliu),bet jums nepatinka įtikinėtojai".

 

80.(Pasiuntėme Mes) taip pat ir Lutą,ir jis pasakė savo tautai:"Nejaugi jūs pradėsite sau leisti tiek,kiek neleido sau nė vienas pasaulio gyventojas iki jūsų ?"

 

81 jūs aistrai(renkatės) naudojatės vyru,o ne moterimi.Juk jūs  jau perėjote visas ribas !

 

82.Jo tautos atsakymas buvo vienas:"Išvykite juos iš jūsų žemės !Ištiesų,jie - žmonės,kurie vadina save(moraliai,dorai) švariais".

 

83.Mes išgelbėjome jį,ir jo pasekėjus,išskyrus jo žmoną,kuri buvo iš likusiųjų tarpo,(kurie linkėjo bausmės).

 

84.ir Mes paliejome ant jų (akmeninį) lietų.Pažiūrėk koks buvo nusidėjėlių galas.

 

85.Madianitams (Mes pasiuntėme) jų brolį Šu'aibą.Jis paskė:"O tauta mano !Garbinkite Allah !Nėra jums kito dievo,išskyrus Jį.Jums pasirodė aiškus ženklas nuo jūsų Viešpačio.

Neapsverkite ir nepersverkite žmonių (per susitarimus),neapgaudinėkite jų klausimais susijusiais su turtu,ir neplėskite žemėje neteisybės,po viso to,kaip jau joje nusistovėjusi tiesa.Taip bus geriau jums,jeigu jūs esate tikintys.

 

86.Neužtverinėkite (tiesos) kelių,grąsindami ir nustumdami(nukreipdami) nuo kelio Allah tų,kurie tiki Juo,ir nesistenkite iškreipti šito kelio.Prisiminkite(tuos laikus),kai jūsų buvo mažai.O Jis juk padidino jus skaičiumi.

Pamąstykite gi apie tai,koks buvo nesąžiningųjų galas.

 

87.Jeigu viena dalis iš jūsų tikėjo tuo, su kuo pasiųstas  pas jus  aš,o kita netikėjo,tai laukite tol,kol Allah neišteisins jūsų,juk Jis geriausias iš teisėjų.

 

88.Jo tautos vadai,apimti pasididžiavimo,pasakė:"Mes išvarysim tave,o Šu'aibai,ir tuos,kurie įtikėjo kartu  su tavimi,iš mūsų miesto,jeigu tu nesugrįši į mūsų visuomenės tikėjimą".

Šu'aibas paklausė:"Net ir jeigu mes jaučiame(puoselėjame)  pasibjaurėjimą jai?"

 

89.Mes įvykdysime melagystę priešais Allah,jeigu sugrįšime prie jūsų visuomenės  tikėjimo,po viso to,kai Allah išlaisvino (išgelbėjo)  mus nuo jo.Nebus to,kad mes sugrįžtume prie jūsų tikėjimo,jeigu tik to

nepanorės Allah,mūsų Viešpats,kuris nugali viską kas egzistuoja, savo žinojimu.

 

90.Jo tautos vadai,kurie neįtikėjo,pasakė:"

Jeigu jūs paseksite paskui Šu'aibą,tai  jūs tuojau pat atsidursite tarp pralaimėtojų".

 

91.Ir užklupo juos žemės drebėjimas,ir krito jie negyvi,savo namuose.

 

92.Tuos,kurie nepripažino Šu'aibo (pranašu),lyg ir nebūtų niekada ten buvę:tų,kurie nepripažino Šu'aibo pranašu,jie ir atsirado tarp pralaimėjusiųjų.

 

93.(Šu'aibas) nusisuko nuo jų ir pasakė:"O tauta mano !Aš atnešiau iki jūsų mano Viešpaties žinią ir daviau jums pamokymų.Kodėl gi man liudėti dėl netikinčiųjų žmonių.

 

94.Ir jeigu Mes įkokią nors gyvenvietę(kaimą) pasiųsdavome pranašą,tai tuojau pat siųsdavome ant jos gyventojų nelaimę ir neturtą,kad taptų jie paklusnūs.

95.Poto Mes (jiems) negandas pakeisdavome gerove, kad jie pajustų  palengvėjimą,ir tada jie sušukdavo:"Mūsų protėvius taip pat užklupdavo sunkumai"Bet Mes pademonstruodavome jiems bausmę netikėtai,

taip jie ir (nespėdavo) suprasti.

 

96.Jeigu šių kaimų  (gyvenviečių) gyventojai būtų tikėję ir buvę dievobaimingi,Mes būtume atvėrę  priešais juos  gerovės vartus iš dangaus ir žemės.Bet jie neįtikėjo,ir Mes juos nubaudėme už tai ką jie padarė.

 

97.Nejaugi šio kaimo gyventojai tikėjosi,kad Mūsų bausmė neužklups jų naktį,tada kai jie miega?

 

98.Nejaugi kaimo gyventojai tikėjosi,kad Mūsų bausmė neužklups jų iki sutemos,tada kai jie pasiduoda malonumams?

 

99.Nejaugi jie nesisaugojo sumanymų Allah?Tiktai žmonės pasiklydėliai nesisaugo Allaho sumanymų.

 

100.Argi Jis nepaaiškino tiems,kurie paveldėjo žemę iš ankstesnių gyventojų, kad jeigu Mes tik būtume panorėję,tai būtume nubaudę  juos už jų nuodėmes ir pažymėję jų širdis taip, kad jie taptų kurti.

 

101.Mes pasakojame tau ( O Muhammad) pasakojimą apie šių kaimų (gyventojus).Pas juos buvo atėję pranašai su aiškiais įrodymais.Vistiek jie buvo nepaliankiami,kad įtikėtų tuo,ko jie nepripažino anksčiau.

Taip  Allah pažymi netikinčiųjų širdis.

 

102.o didžiajai daliai iš jų mes neradome (tikslios ) priesaikos.Ištiesų,Mes įsitikinome,kad dauguma iš jų - nesąžiningieji.

 

103.Po jų Mes Far'aonui ir jo( tarnybiniams asmenims) tarnams pasiuntėme Mozę su Mūsų ženklais(įrodymais).Bet jie nesąžiningai  pasielgė  su jais,tad pažiūrėk koks buvo nesąžiningųjų galas.

 

104.Mozė pasakė Far'aonui:"Ištiesų aš esu (pasaulių) Viešpaties pranašas".

 

105.Man priklauso apie Allah sakyti tiktai tiesą.Aš pas jus atėjau su aiškiais įrodymais nuo jūsų viešpačio,tad paleisk su manimi Israil'io sūnus".

 

106.(Far'aonas) atsakė:"Jei tu atėjai su įrodymu (ženklu) tai parodyk jį mums,jeigu tu sakai mums tiesą".

 

107.(Mozė) metė savo lazdą,ir ji tuojau pat pavirto gyvate.

 

108.Po to jis iškėlė(ištraukė) ranką iš po (užančio),ir ji buvo( visiškai) balta tiems,kurie į ją žiūrėjo.

 

109.Far'aono tarnai sušuko:"ištiiesų  jis yra sumanus(patyrę) burtininkas.

 

110.Jis trokšta išvyti jus iš jūsų  šalies".(Far'aonas) paklausė:"Tai ką jūs siūlote daryti?"

 

111.Jie atsakė:"Liepk jam ir jo broliui palaukti (truputį) ir pasiuntė į  miestus pranašautojus,

 

112.kad tie sušauktų pas tave visus geriausius burtininkus".

 

113.Pas Far'aoną atėjo burtininkai ir pareiškė:"Ištiesų jai mes tapsime nugalėtojais, tai mums priklausys apdovanojimas(atlygis).

 

114.(Far'aonas) atsakė:"Taip,jus tuojau pat tapsite mano advokatais".

 

115.(Burtininkai) pasiūlė:"O Moze,Arba tu mesk lazdą,arba mesime mes".

 

116.Meskite:"- atsakė jis.Tada ,numesdami (lazdas),jie užbūrė žmomių akis,ir prigąsdinę juos  įvykdė didžiulę magiją.

 

117.Tada Mes patarėme Mozei:"Mesk savo lazdą"( numesta lazda pavirto į gyvatę) ir pradėjo ryti tai,ką padarė magai.

 

118.  Ir Tiesa pasitvirtino, viskas buvo veltui (tuščia),tai ką jie sukūrė.

 

119.Toje pat vietoje jie buvo nugalėti ir tapo jie pažeminti(paniekinti).

 

120.Tada burtininkai puolė ant kelių.

 

121.Jie pasakė:"Mes įtikėjome(patikėjome) Viešpačiu(pasaulių valdovu).

 

122.Mozės ir Harun'o Viešpačiu".

 

123.Far'aonas pasakė:"Jūs įtikėjote Juo be mano leidimo.Ištikrųjų tai tik - gudrybės,kurias jūs sugalvojote(sumanėte) mano mieste,kad išvarytumėte iš jo gyventojus.Štai, aš jums parodysiu.

 

124.Aš ( įsakau) kryžmai nukirsti rankas ir kojas,o po to numarinti jus visus".

 

125.Jie atsakė:"Ištiesų,po mirties mes sugrįšime pas savo Viešpatį".

 

126.Tu mus baudi,tik už tai,kad mes įtikėjome Mūsų Viešpaties ženklais,kai jie pasirodė mums.Viešpatie mūsų.Suteik mums atsidavusiems (Tau) kantrybės ir ramybės".

 

127.Far'aono tarnai paklausė( jo):"Nejaugi tu leisi Mozei,ir jo tautai kurti žemėje neteisybę ir nusisukti nuo tavęs ir  tavo dievų?(Far'aonas atsakė:

"Mes žudysime jų sūnus,ir paliksime gyvas tik moteris.Ir,ištikro mes juos atitolinsime".

 

128.Mozė savo tautai pasakė:"Prašykite pagalbos pas Allah ir kentėkite.Ištiesų žemė juk priklauso Allah'ui,jis leidžia ją paveldėti tiems iš Savo vergų,kam panorėjęs,o ateitis priklauso dievobaimingiesiems".

 

129.Jie atsakė:"Mes iškęsime kančias ir prieš ir po tavo atėjimo pas mus".(Mozė) pasakė jiems:"Galbūt jūsų Viešpats pražūdys jūsų priešus,padarys jus jų įpėdiniais,ir pažiūrės kaip jūs elgsitės".

 

130 Ir pribloškėme (nubaudėme) Mes Far'aono kartą sausra ir nederliumi,- galbūt jie persigalvos.

 

131.Kai pas juos buvo geras derlius,jie sakė:"Tai - mums"O jeigu juos užklupdavo nederlius,tai jie už nelaimes kaltindavo Mozę ir jo pasekėjus.Bet juk visos nelaimės(negandos) Allah valdžioje,nors dauguma

iš jų to nesuopranta.

 

132.(Far'aono žmonės) sako:"Kokius tu besiųstum mums ženklus,kad užburti mus jais,mes vistiek neįtikėsime".

 

133.Ir pasiuntėme Mes jiem įvairiais įrodymais(būdais) potvynį,skėrius,utėles,rūpužes,ir kraują .Vistiek jie pasididžiavo ir tapo nusidėjėliais.

 

134.Tada,kai juos  užklupo Mūsų bausmė,jie sušuko:"O Moze !Pasimelsk už mus savo Viešpačiui ,už tai,ką jis pažadėjo tau (dėl mūsų)".

Jeigu tu nukreipsi nuo mūsų(šią Dievo bausmę),tai mes įtikėsime tavim ir išleisime su tavimi Israil'io sūnus".

 

135.Ir Mes (nukreipėme) nuo jų(Savo) bausmę iki tam tikro laiko,bet jie,kai laikas pasibaigė,(priesaiką) sulaužė.

 

136.Ir atkeršijome Mes jiems,paskandindami juos jūros bedugnėje,už tai,kad jie neigė Mūsų ženklus ir buvo neatsargūs su jais.

 

137.ir davėme Mes palikimą žmonėms, kuriuos Mes skaitėme silpnais, vakarų ir rytų  Mūsų  palaimintas žemes ,.Išsipildė tavo Viešpaties žodis Israil'io sūnums,už tai ką jie iškentėjo.Pražudėme mes tai,ką

 

statė farr'aonas ir jo tauta ir tai ,kas buvo pastatyta.

 

138.Mes perkėlėme Israil'io sūnus per jūrą,ir atėjo jie pas žmones kurie garbino savo dievus.(Israil'io sūnūs) pasakė:"o Moze !Sukurk mums tokį dievą,kaip pas juos".

jis atsakė:" Ištiesų - jūs esate neišmanėliai.

 

139.Ištiesų ,pas šiuos žmones, viskas kuo jie tiki pavirs į dulkes,ir  viskas veltui,tai ką jie daro.

 

140.(Mozė) pridėjo:"Nejaugi aš pradėsiu jums ieškoti kito dievo,išskyrus Allah,juk Jis suteikė jums pirmenybę prieš visus gyventojus".

 

141.(Prisiminkite),kaip Mes išgelbėjome jus nuo kartos Fara'ono,kurie jus bausdavo žiauriomis bausmėmis,žudydami jūsų sūnus ir palikdami gyvas tiktai moteris.Tame (jums) - yra didžiulis išbandymas nuo Viešpaties.

142.Mes Mozei pažadėjome trisdešimt (dienų) ir naktų (ant Sinai kalvos) ir pridėjome (dar) dešimt,taip kad  jo Viešpaties skirtas laikas susidėjęs  iš keturiasdešimt (dienų ir ) naktų baigėsi.

Ir tada Mozė pasakė savo broliui Harun'ui:"Buk vietoje manęs,mano tautoje,elkis sąžiningai ir nebūk neteisingas".

 

143.Kai Mozė atėjo ant (Sinai kalno) paskirtu Mūsų laiku,jo Viešpts prakalbo jam,ir Mozė paprašė:"O Viešpatie.Pasirodyk man,kad aš galėčiau pažiūrėti į Tave".

(Allah) pasakė:"Tu manęs nepamatysi,bet tu pažvelk į šią kalvą,jei ji išstovės savo vietoje,tai tu pamatysi Mane"Kai jo Viešpats pasirodė kalvoje,Jis pavertė ją dulkėmis,ir Mozė krito kaip perkūno trenktas.

Kai jis atsigavo,sušuko:"Garbė tau !Aš kreipiausi į Tave su atgaila - ir aš pirmasis įtikėjęs.

 

144.(Allah) pasakė:"O Moze !Ištiesų,Aš išsirinkau tave iš visų žmonių Mano nurodymams ir Mano žodžiui.Imk gi tai,ką Aš tau duodu,ir būk dėkingas".

 

145.Ir užrašėme Mes jam ant lentelės  apie įvairiausius dalykus paaiškinimus įvairiems dalykams.Sek tuo, kas parašyta ant jos, ir įsakyk savo tautai,kad jie laikytųsi geriausio iš jos.

Nes aš greitai parodysiu jums  nesąžiningųjų prieglaudą.

 

146.Aš nukreipsiu (nusuksiu) nuo  Savo ženklų(įrodymų) tuos,kurie giriasi be reikalo.Ir jeigu jie pamatytų nors kokį ženklą,tai nepatikėtų juo,o jeigu pamatytų tiesos kelią,tai neitų juo;

o jeigu pamatytų klystkelį,tai pasirinktų jį savo keliu.Tai už tai,kad jie Mūsų ženklus skaitė melu ir buvo neatsargūs su jais.

 

147.Tušti darbai yra tų,kurie nepripažino Mūsų ženklų,nei to,kad stos jie (priešais Mūs) Teismo dieną.Nejaugi jiems nebus atlyginta už tai ką jie daro.

 

148.Kol Mozės nebuvo(esant jam ant Sinai kalno) jo tauta iš savo (auksinių) dirbinių nuliejo (dievą garbinimui), veršio pavidalo statulą kuri mūkė(baubė).Argi jie nematė,kad (veršis)

nesikalbėjo  su jais ir nevedė tiesiu keliu?Jie pradėjo garbinti jį(kaip dievą) ir tapo nesąžiningais daugiadieviais.

 

149.Tada ,kai jie pasigailėjo ir patys įsitikino,kad nukrypo nuo tiesos kelio,tai pasakė:"Jeigu mūsų Viešpats nepasigailės mūsų,ir neatleis mums,tai mes tuoj pat atsidursime tarp pasiklydėlių".

 

150.Kai Mozė sugrįžo pas savo tautą,tai su nepasitenkinimu ir liudesiu pasakė:"Niekšiška tai,ką jūs padarėte neesant man.Nejaugi jūs galite pagreitinti jūsų Viešpačio įsakymus .

Numetė jis lenteles ir suėmė už galvos savo brolį,pritraukdamas jį prie savęs. Jis pasakė:"O mano motinos sūnau !Nuslopinę mane žmonės,  buvo pasiruošę nužudyti mane.

Nesuteik priešams progos piktnaudžiauti,ir nelygink manęs su neteisingaisiais.

 

151.(Mozė)  atsakė:"Viešpatie !atleisk man ir mano broliui ir apgobk mus savo gailesčiu,juk tu Gailestingiausias iš gailestingųjų".

 

152.ištiesų,tuos,kurie garbino veršį,užklups pyktis Allah,o taip pat pažeminimas šiame gyvenime.Taip mes atlyginame tiems,kurie išsigalvoja melą.

 

153.Kas gi liečia tuos, kurie darė blogus darbus,o po to pasigailėjo ir tapo tikintys,tai,juk ištikrųjų ,tavo Viešpats(netgi) po (to) jų - Atleidžiantis,Gailestingas.

 

154.Kai Mozės pyktis nurimo,jis pakėlė lenteles,ant kurių buvo surašyti nurodymai į tiesų kelią ir pasigailėjimas tų,kurie bijosi savo Viešpaties.

 

155.Ir išrinko tada Mozė iš savo tautos septyniasdešimt vyrų(susitikimui su Mumis) paskirtu Mumis laiku. O kai prieš juos (ant Sinai kalno) sudrebėjo žemė,Mozė pasakė:"Viešpatie.

Jeigu tu būtum panorėjęs,tu būtum juos pražudęs jau anksčiau,o taip pat ir mane.

Ar pražudysi mus dėl to,ką padarė kažkokie tai kvailiai iš mūsų tarpo?Visa tai tik išbandymas,kuriuo tu išvedi iš tiesaus kelio,ką panorėjęs,ir vedi juo,ką panorėjęs.

Tu - mūsų gynėjas,atleisk gi ir pasigailėk mūsų,juk Tu geriausias iš  atleidžiančiųjų.

 

156.Nulemk gi mums nuostabų gyvenimą šiame pasaulyje ir būsimame,juk mes kreipėmės į tave atgailaudami".Allah atsakė:"Aš Savo bausme baudžiu,ką panorėjęs,o Mano gailestis(malonė) plečiasi per visą visatą.

Ir todėl aš skiriu pasigailėjimą dievobaimingiesiems ir tiems,kurie duoda zakat ir tiki mūsų ženklais

 

157.ir seka paskui pranašą,beraštį pranašą,raštu,kurį jie ras Toroje ir (ankstesnėje) Evangelijoje.Jis ragina daryti tik gerus darbus ir draudžia daryti peiktiną,leidžia valgyti gerą maistą ir draudžia neleistiną,

išlaisvina nuo (sunkumų) naštos ir pančių.kuriais buvo surakinti anksčiau(ankstesnėmis religijomis).Būtent tie,kurie patikėjo juo,palaikė jį,padėjo jam(kovose su priešais) ir sekė kartu su juo pagal pasiųstą jam šviesą(Koranu), -

jie ir yra išsigelbėjusieji nuo pragaro liepsnos.

 

158.Sakyk(O Muhammad):"O žmonės !ištiesų aš Allah pranašas jums visiems.Allah'o kuris valdo viską kas danguje ir ant žemės.Nėra kito dievo išskyrus jį.Jis prikelia (mirusiuosius) ir pasiima (gyvuosius).

Tad tikėkite gi Allah'u ir Jo pranašu,beraščiu pranašu,kuris tiki Allah'u ir Jo žodžiu.Sekite gi paskui jį, - gal būt jūs įeisite į tiesų kelią.

 

159.Mozės tautoje buvo žmonių,kurie nurodinėjo tiesos kelią ir sąžiningai baudė pagal jį.

 

160.Mes šiuos žmones išskirstėme į dvylika kolonijų.Kai Mozės tauta paprašė pas ją vandens atsigerti,Mes pasiūlėme(pakišome mintį)  Mozei.:

"Suduok su savo lazda  į šią kalvą "Ir išsiveržė iš jos dvylika šaltinių,ir visi žmonės žinojo,iš kokio šaltinio jiems gerti.Uždengėme Me juos debesiu,ir pasiuntėme jiems manas ir  putpėlių.

maitinkitės gėrybėmis,kuriomis Mes jus apdalijome.Jie(t.y Mozės pasekėjai)  Mūsų neįskaudino(nenuskriaudė savo nuodėmėmis),bet jie patys save nuskriaudė(pakenkė).

 

161.(Prisimink O Muhammad) kaip jiems buvo pasakyta:"Apsigyvenkite šiame mieste,valgykite tenais sau( iki valios ),kur panorėsite,sakykite:"Atleisk (mums mūsų nuodėmes) ir įeikite pro(miesto) vartus su žemišku

nusilenkimu.(Ir tada) Mes atleisime jums jūsų blogus darbus ir padauginsime juos gerais darbais.

 

162Tie iš jų,kurie elgėsi ne pagal nurodymus,pakeitė kitaip tą žodį,kuris buvo pasakytas jiems.Ir Mes pasiuntėme jiems bausmę iš dangaus už tai,kad jie elgėsi nesąžiningai.

 

163.Paklausk taip pat  jų apie koloniją ant jūros kranto,apie tai kaip,jos gyventojai šeštadienį  sulaužė  (Allah'o įsakymą),kai šeštadienio dieną žuvys artinosi prie jų,plaukiodamos( vandens paviršiumi).

O ne šeštadienio dieną žuvys neatplaukdavo.Taip mes juos  išbandydavome už jų nesąžiningumą.

 

164.(Prisimink) taip pat,kaip kai kurie žmonės iš jų tarpo teiraudavosi:"Kodėl jūs įtikinėjate ,kuriuos Allah pražūdys arba nubaus žiauria bausme?"Jie atsakė:"Kad galėtume pasiteisinti prieš jūsų Viešpatį.

Ir gal būt ,jie taps dievobaimingais".

 

165.Kada gi ( uždraustojo šeštadienio pažeidėjai) pamiršo apie tai,kas jiems buvo  pasakyta (priminta).mes išgelbėjome tuos,kurie nukreipdavo juos nuo nuodėmės.Tuos gi,kurie elgėsi

neteisingai,Mes nubaudėme juos baisia bausme už tai ką jie darė.

 

166.Tada, kai jie peržengė tai,nuo ko juos sulaikydavo,Mes pasakėme jiems:"Tapkite (būkite) niekingomis bezdžionėmis".

 

167.Taip pat (prisimink) Kaip tavo Viešpats pranešė,kad būtinai  baus iki pat paskutinės teismo dienos tuos,kurie baus juos žiauriomis bausmėmis.Ištiesų juk Viešpats greičiausias  baudžiant,ir,ištiesų,Atleidžiantis,Gailestingas.

 

168.Ir išskirstėme Mes juos po visą žemę (skirtingomis) tautomis:tarp jų yra ir teisingu(sąžiningų) ir blogų.Ir išbandėme mes juos gėriu, bei blogiu, - galbūt jie atsisuks.

 

169.Ir liko po jų palikuonys,kurie paveldėjo Šv.Raštą.Vistiek (jie nepaisė Šv.Rašto),atidavę (suteikę) pirmenybę žemiškiems malonumams sakydavo:"Mums bus atleista".

O jeigu jiems pasitaikytų sekantis(toks pat) malonumas,tai jie ir jį pasisavintų.Ar nebuvo jiem Šv.Rašte paaiškinta,kad jie apie Allah sakytų tiktais tiesą?O juk jie išmoko viską iš Šv.Rašto.Tiem ,kas bijosi Allah,geriau bus būsimame gyvenime,tai kas ten yra.Nejaugi jūs nesusiprotėsite?

 

170.(Kas gi liečia) tuos,kurie laikosi Šv.Rašto nurodymų,meldžiasi visas kasdienines maldas,juk Mes nepaliekame be atlygio,tų,kurie daro tiktai gerą.

 

171.(Prisimink) kaip Mes išdidinome Sinai kalną,tarytum iki dangaus,ir manė jie,kad ji nukris ant jų.(Ir Mes pasakėme):"Paimkite tai,ką Mes davėme jums,ir atminkite kas ten yra,galbūt jūs tapsite dievobaimingais".

 

172. (Prisimink O Muhammad),kaip Viešpats ištraukė(iškėlė) iš Adomo sūnų, iš po jų nugarų ,jų palikuonis ir privertė paliūdyti prieš pačius save:"Argi  ne Aš jūsų Viešpats?" Jie atsakė:"Taip,

mes liudijame..."Kad nesakytumėte Teismo dieną:"Mes nieko negirdėjome apie tai."

 

173Ar,kad nesakytumėte:"Juk dar  iš anksčiau mūsų tėvai buvo daugiadieviai,o juk mes buvome jų palikuonys".Nejaugi Tu mus pražudysi už tai,ką padarė netikinys(nesąžiningieji)?"

 

174.Taip Mes paskirstome mūsų ženklus(įrodymus) - galbūt jie atsisuks?

 

175.Perskaityk(pranešk)  jiems žinią  (O Muhammad) apie tai,kam Mes davėme Mūsų atskleidimus,o jis atstūme juos.Šėtonas pavertė jį savo pasekėju,ir jis tapo pasiklydėliu.

 

176.Jeigu Mes būtume panorėję,Mes būtume išaukštinę (išgarsinę) jo vardą.Bet jis įsitaisė patogiai žemėje ir pakluso savo aistroms,kaip šuo:jeigu prieisi prie jo, iškiš liežuvį,ir jeigu paliksi jį iškiš liežuvį.

Tai patarlė apie žmones,kurie mūsų ženklus skaitė melu.Papaskok jiems kaip pasakojimą - gal tada jie persigalvos.

 

177.Blogas pavizdys tų žmonių,kurie Mūsų ženklus skaitė melu:patys nuskriaudė save.

 

178.Ką vedasi Allah,tas eina tiesiu keliu,o kurį Jis iškreipia - tie tampa pasiklydėliais.

 

179I.Mes sukūrėme į pragaro ugnį patekti daug džinų ir žmonių:jų širdys, kurios nieko nesupranta,jų akys,kurios nieko nemato,jų ausys,kurios nieko negirdi.Jie panašūs į žvėris, bet dar labiau nuklydę.

Jie yra visiški neišmanėliai(religijoje).

 

180.Allah turi nuostabiausius vardus,tad vadinkite Jį šiais vardais,ir palikite tuos kurie peikia Jo vardus.Jiems bus atlyginta už tai,ką jie daro.

 

181.Tarp sukurtų (Mumis) žmonių yra tokių,kurie veda (kitus) tiesos keliu ,ir  juo eidami daro  gera.

 

182I.O tuos,kurie neigia Mūsų ženklus.Mes vienus paskui kitą nusiųsime į pragarą,taip,kad jie to net nesužinos.

 

183.Ir duodu jiems aš tam tikrą laiko (tarpą),juk tai ką aš nusprendžiu - neišvengiama.

 

184.Nejaugi jiems net neatėjo į galvą,tai kad tarp jų...........

 

185.Nejaugi jie nesusimąstė apie tai(kam priklauso) dangaus ir žemės valdos,visą kas egzistuoja,ką sukūręs yra Allah,apie tai,kad galbūt jau,artinasi jų mirties valanda?

Tad  kokiu  pasakojimu,  po šio jie galės patikėti.

 

186.Tie,kurie nukrypo nuo tiesos kelio su Alllah'o valia,niekas  nebesugrąžins jų,ir paliks Jis juos pasiklydusius.

 

187.Jie pradės klausinėti tavęs(apie paskutiniąją ) valandą:"kada,,tai įvyks?

Atsakyk:"Ištiesų,tai žino tiktai mano Viešpats.Tiktai Jis parodys,kada bus tam laikas.Ir danguje ir ant žemės bus sunki ši valanda.Ir tai įvyks visai netikėtai".

Jie klausia tavęs apie šį laiką,lyg tu žinotum apie tai.Atsakyk:

"Ištiesų tai žino tik Allah,nė vienas žmogus nenusimano (nežino) apie tai".

 

188.Sakyk ( O Muhammad ) "Ne mano jėgose sau atnešti naudą,ar pridaryti žalos,jeigu tik to nepanorės Allah.Jeigu tik aš žinočiau paslaptis,tai(dalį) gėrio pasisavinčiau sau,o blogis manęs net nepaliestų.

Bet aš juk tik pranašas ir pranešėjas,tiems kurie tiki".

 

189.Būtent Jis jus sukūrė iš vienintelės sielos ir iš jos taip pat  sukūrė ir žmoną,kad jis galėtų(t.yra Adomas) rasti ramybę joje.Tada, kai jis suėjo su ja,ji  nešėsi lengvą naštą ir pradėjo vaikščioti su ja.

O kai pavargo nuo naštos,jie kreipėsi į Allah,savo Viešpatį:

"Jeigu Tu mums padovanosi pamaldų(sūnų),tai tik Tau mes būsime dekingi".

 

190.Kada Jis padovanojo jiems abiems pamaldų sūnų,jie pradėjo pripažinti kartu su Juo ir sąjunginikus už tai,ką padovanojo jiems.Bet juk Allah aukščiausiai tų,kuriuos jie pripažįsta (Jo) sąjungininkais.

 

191.Nejaugi jie pripažįsta kartu su Allah ir kitus dievus,kurie nieko negali sutverti,nes yra patys sutverti,

 

192.kurie negali suteikti pagalbos nei žmonėms,nei sau patiems?

 

193.O jeigu jūs( o tikintieji) pakviesite juos eiti tiesiu keliu,jie neis su jumis.

Kviesite jūs juos (eiti tiesiu keliu) ar tylėsite - jums tas pat.

 

194.Ištiesų tuos,į kuriuos jūs kreipiatės(kaip į dievus) praleidžiant Allah, - yra vergai,kaip ir jūs patys.

 

195.Ar turi jie kojas,kad prireikus pagalbos,ateitų pas jus?Ar turi jie rankas,kad paimtų( ką nors)? Ar turi jie akis,kad galėtų matyti?Ar turi jie ausis,kad galėtų girdėti?

Sakyk ( O Muhammad):"Prisišaukite tuos,kuriuos  jūs garbinate  (išskyrus Allah), o jau poto regzkite prieš mane pinkles ir neduokite man galimybės.

 

196.Ištiesų mano gynėjas yra Allah,kuris pasiuntė Šv.Raštą.Būtent Jis pagelbėja tikintiesiems  vyrams.

 

197.Tie,kuriuos jūs garbinate,išskyrus Allah,negali suteikti jokios  pagalbos nei jums,nei sau patiems".

 

198.Jeigu tu ( O Muhammad) pakviesi (eiti) tiesos keliu,jie neseks paskui tavo (pakvietimą).Tu atidžiai žvelgi į  juos,kaip jie įsispoksojo į tave,bet jie nemato(to įžvalgumo).

 

199.Būk atlaidus (žmonėms),ragink juos  daryti gerą ir neprasidėk su neišmanėliais.

 

200.O jeigu šėtonas bandys tave sugundyti,tai prašyk prieglobsčio pas Allah,juk Jis yra Girdintis,Žinantis.

 

201.Tie,kurie yra dievobaimingi,kada  prisiartina šėtono šešėlis , prisimena - ir štai  mato.

 

202.O jų broliai palaiko juos pasiklydime  ir poto, jie nebesustoja būti uolūs (savo darbuose).

 

203I.Jeigu tu ( O Muhammad), neparodysi jiems įrodymo,jie sako:"Kodėl tu neišprašei jo (pas Allah)?" Atsakyk:"Aš einu tik paskui tai,kas man yra siunčiama nuo mano Viešpačio.Šie visi įrodymai(ženklai) - nuo jūsų Viešpačio.

Jie - tai kelias į tiesą,ir malonė tikintiesiems".

 

204.Kai yra skaitomas Koranas,tai klausykitės jo (įdėmiai),tylėdami,- tada gal jūsų pasigailės.

 

205.Ir prisimink savo širdyje Viešpatį su baime ir nusižeminimu,prisimink sau,be garso, ryte ir vakare,ir nebūk neatidus.

 

206.Ištiesų ,ir tie,kurie randasi šalia tavo Viešpaties,neatsisako pasididžiuodami patarnauti  Jam,-(atvirkščiai) garbina Jį,ir lenkiasi Jam !

 
Atgal