اعوذ باالله من الشيطن الرجيم        بسم الله الرحمن الرحيم        الحمد لله  رب العالمين .        الرحمن الرحيم .       ملك  يوم الدين .        اياك نعبد و اياك نستعين .        اهدناالصراط المستقيم .       صراط الذين  انعمت عليهم '    غيرالمغضوب عليهم  ولاالضالين
Ieškau Allah prieglobsčio nuo prakeikto šėtono. Vardan Allah, Gailestingojo, Maloningojo. Visa šlove Allah'ui, Visatos Viešpačiui. Gailestingiausiajam, Maloningiausiajam. Teismo Dienos Valdovui. Išties, Tave viena mes garbiname, iš Tavęs mes prašome pagalbos. Išvesk mus į tiesų kelią. Į kelią tų, kuriuos apdovanojai gėrybėmis, o ne tų, kurie nusipelnė Tavo nepasitenkinimo ar paklydo.
 
 
     
 
 

Versija spausdinimui  

Sura Ibrahim

Allaho Maloningojo,Gailestingojo vardu

1.Alif. Liam. Ra. Atsiuntėme tau Knygą, kad išvestum žmones iš tamsybių į šviesą su jų Viešpačio pagalba. Į Galingojo, Šlovingojo kelią.

2.Į Allaho nustatytą kelią, Kuriam priklauso viskas, kas dangaus aukštybėse ir žemėje. Bėda laukia netikinčiųjų, nuo baisios bausmės Pragare.

3.Kurie teikė pirmenybę pasaulietiškam gyvenimui vietoj Paskutinio ir nukreipė kitus nuo Allaho nustatyto kelio bei  iškreipė jį. Jie-giliame paklydime.

4.Atsiuntėme kiekvieną pranašą, kuris kalbėjo savo tautai jos kalba, kad išaiškintų jiems. Allah suklaidina ką panori ir veda tiesiu keliu ką panori. Jis-Galingas, Išmintingas.

5.Pasiuntėme Mozę su Mūsų ženklais liepdami:“-Išvesk savo tautą iš tamsybių į šviesą ir primink jiems apie Allaho išbandymo dienas!“ Iš tiesų, tame ženklai kiekvienam kantriam, dėkojančiam.

6.Kai Mozė pasakė savo tautai:“-Prisiminkite Allaho malonę skirtą jums, kai Jis išgelbėjo jus nuo Faraono žmonių. Jie kankino jus kankinančia bausme, papjaudami jūsų sūnus ir palikdami gyvomis moteris. Tai buvo didelis išbandymas jums nuo Viešpačio jūsų.

7.(Prisiminkite kai vieną kartą Mozei) pranešė jūsų Viešpats:“-Jei jūs būsite dėkingi už viską, Aš būtinai padauginsiu jums iš malonės, o jeigu nepatikėsite, iš ties Mano bausmė baisi.“

8.Mozė pasakė:“-Jeigu jūs ir visi kas ant žemės taptų netikinčiais, tai Allah yra Turtingas,Šlovingas.“

9.Nejaugi nepasiekė jūsų žinia apie tuos, kurie gyveno dar prieš jus,- apie Nojaus tautą, Ado bei Samūdo istorija, apie tuos, kurie atėjo po jų. Niekas visko apie juos nežino, išskyrus Allah. Pas juos ateidavo pranašai su ženklais, tačiau jie užsidengdavo rankomis burnas ir sakydavo:“-Iš ties mes netikime tuo, su kuo jūs pasiųsti, bei abejojame tuo, į ką mus kviečiate.“

10.Jų pranašai sakydavo:“-Ar abejojate Allahu, dangaus aukštybių ir žemės Sutvėrėju?! Jis kviečia jus, kad atleistų jums nuodėmes ir atidėtų jums atsiskaitymą iki nustatyto laiko.“  Jie atsakydavo:“-Jūs tokie pat žmonės, kaip ir mes bei norite nukreipti mus nuo to, ką garbino mūsų tėvai. Pateikite mums aiškų įrodymą!”

11.Jiems pranašai pasakydavo:“-Mes tokie pat žmonės kaip ir jūs, tačiau Allah pamalonina iš Savo vergų, ką panori. Mes negalime pateikti jums įrodymo savarankiškai, išskyrus tik su Allaho leidimu. Tad tegu tikintys pasikliauja Allahu.

12.Kodėl gi mums nepasikliauti Allahu, juk Jis išvedė mus į vadovavimosi kelią! Mes būsime kantriais, tad tegu pasikliaujantys pasikliauja Allahu!

13.Tie, kurie neįtikėjo pasakė savo pranašams:“-Mes išvarysime jus iš mūsų žemės, arba grįžkite į mūsų religiją.“ Jų Viešpats apreiškė jiems:“-Būtinai pražudysime neteisinguosius.

14.Pas apgyvendinsime jus šioje žemėje po jų. Tai skirta tiems, kas bijo susitikimo su Manim ir bijo Mano pažado grėsmingo.“

15.Laimėjo pranašai, o pražuvo kiekvienas engėjas užsispyręs.

16.Kurio po to laukia Pragaras. Jį girdys ten supuvusiu vandeniu.

17.Gers gurkšniais jį ir sunkiai galės praryti. Mirtis apsups jį iš visų pusių, tačiau jisai nemirs. Nes jo laukia baisios kančios.

18.Darbai tų, kurie nepatikėjo savo Viešpačiu, panašūs į pelenų krūvą, kuriuos nupūtė stiprus vėjas audringą dieną. Jie nesugebės pasinaudoti tuo, ką įgijo šiame gyvenime. Tai ir yra gilus paklydimas.

19.Ar tu nematai, juk iš ties Allah sukūrė dangaus aukštybes ir žemę dėl tiesos.Jei Jis panorės, tai paims jus pakeičiant nauju kūriniu.

20.Allahui tai nesunku padaryti.

21.(Teismo dieną) visi stos prieš Allahą, tada pasakys silpnieji tiems, kurie pasididžiavo:“-Iš ties mes pasekėme jumis, gal jūs galite padėti mums išsigelbėti nuo Allaho bausmės?“ Anie atsakys:“-Jei būtų Allah išvedęs mus į tiesos kelią, mes būtumėm išvedę ir jus, tačiau dabar tas pats mums, ar gailėsimės, ar kentėsime, nėra vietos mums pasislėpti.“

22.Kai reikalas buvo nulemtas, šėtonas tarė:“-Iš tiesų, Allah pažadas tiesa, ir aš jums pažadėjau, tačiau neištesėjau duoto žodžio. Pas mane nebuvo galios ant jūsų, aš tik pakviečiau jus, o jūs paklausėte manęs. Todėl nekeikite manęs, o keikite patys save. Aš negaliu padėti jums, o jūs negalite padėti man. Aš nepripažįstu to, jog jūs priskyrėte mane bendrininku Allahui prieš tai.Iš ties neteisingiems paruošta skaudi bausmė.“

23.Tie, kurie įtikėjo ir darė gerus darbus bus įvesti į Rojaus sodus, kuriuose teka upės. Jie liks ten amžinai su Allaho leidimu. Jiems pasveikinimas tenai-taika!

24.Ar nematai kokius Allah pateikė palyginimus pavyzdžiais, geras žodis, kaip geras medis, kurio šaknys stiprios, o šakos kyla dangun.

25.Jis duoda vaisių kas kart, laiku, su jo Viešpaties pagalba. Pateikia Allah palyginimus žmonėms, gal jie prisimins ir susimąstys!

26.O blogas žodis, kaip blogas medis, kurį iš žemės išrovė, neskirta jam įsitvirtinti.

27.Allah sustiprina tikinčius tvirtu žodžiu šiame gyvenime ir Paskutiniame. O neteisiuosius suklaidina, Allah daro ką panori.

28.Ar nematei tų, kurie iškeitė Allaho malonę į netikėjimą bei įstūmė savo tautą pražutin,

29.Pragaran į kurį jie pateks. Kokia bjauri pasilikimo vieta!

30.Jie prilygino Allahui bendrininkus, kad nukreiptų žmones nuo Jo kelio. Sakyk:“-Mėgaukitės, iš ties jūsų kelias veda Ugnin.“

31.O Mano vergams, kurie įtikėjo pasakyk, kad jie atliktų maldą ir aukotų iš to, kuo apdovanojome juos, prieš tai, kol neatėjo ta diena, kai nebus prekybos ir draugystės.

32.Allah, Kuris sukūrė dangaus aukštybes ir žemę. Atsiuntė iš dangaus vandenį ir išaugino juo vaisius jums pragyvenimui. Padarė jums pavaldžiais laivus, kurie plaukia jūra Jo valia, padarė jums upes.

33.Įtvirtino jums saulę ir mėnulį, kurie juda paeiliui.Įtvirtino jums naktį ir dieną.

34.Davė jums viską ko prašėte Jo. O jei paskaičiuotumėt Allaho malones, tai nesuskaičiuotumėte jų. Iš tiesų, žmogus-neteisingas ir nedėkingas.

35.Prisiminkit,kai Abraomas prašė:“-Mano Viešpatie, padaryk šią šalį saugia, apsaugok mane ir mano sūnus nuo stabų garbinimo.

36.Mano Viešpatie, iš ties jie suklaidino daugelį žmonių. Kas pasekė manim, tas mano pasekėjas, o kas nepakluso man, tai juk Tu esi Atleidžiantis, Gailestingas!

37.Mano Viešpatie, aš apgyvendinau savo palikuonis slėnyje, kur nėra augalų, šalia Tavo garbinimui pastatyto namo. Mūsų Viešpatie, kad jie atliktų maldą. Padaryk žmonių širdis linkstančias į juos, apdovanok juos vaisiais, gal jie bus dėkingi.

 
Atgal