اعوذ باالله من الشيطن الرجيم        بسم الله الرحمن الرحيم        الحمد لله  رب العالمين .        الرحمن الرحيم .       ملك  يوم الدين .        اياك نعبد و اياك نستعين .        اهدناالصراط المستقيم .       صراط الذين  انعمت عليهم '    غيرالمغضوب عليهم  ولاالضالين
Ieškau Allah prieglobsčio nuo prakeikto šėtono. Vardan Allah, Gailestingojo, Maloningojo. Visa šlove Allah'ui, Visatos Viešpačiui. Gailestingiausiajam, Maloningiausiajam. Teismo Dienos Valdovui. Išties, Tave viena mes garbiname, iš Tavęs mes prašome pagalbos. Išvesk mus į tiesų kelią. Į kelią tų, kuriuos apdovanojai gėrybėmis, o ne tų, kurie nusipelnė Tavo nepasitenkinimo ar paklydo.
 
 
     
 
 

Versija spausdinimui  

Sura Al-Imran...

 

Vardan Allah Gailestingojo,Maloningojo.

 

1. Alif liam mym.

 

2. Allah-nėra kitų Dievų,-išskyrus Jį,Amžinajį,Teisingajį.. 

 

3. Jis patikėjo tau ( Muhammad) Koraną - (Šv.raštą) tikrą patvirtinimą to,kas buvo pasiųsta iki jo.

Prieš tai Jis patikėjo Torą ir Evangeliją, -

 

4.kaip vadovavimasį žmonėms,pasiuntė atskyrimą (tiesos nuo melo).Ištiesų, - tiems,kurie netikėjo Allah ženklais,paruošta griežta bausmė. Juk Allah -   yra Visagalis,Dalinantis atpildą.

 

5. Ištikrujų, nei danguje,nei ant žemės,niekas nepasislėps nuo Allah.

 

6. Jis - yra Tas kas suteikia jūsų (embrionui)  dar įsčiose, išvaizdą(litį),kokią panorėjęs..Nėra Dievo,išskyrus Jį.Visagalio,Išmintingojo.

 

7. Jis - Tas Kas(apreiškė)  Koraną ir perdavė jį tau .Jame yra aiškiai išdėstyti ajatai,kuriuose Šv.Rašto esmė.Kai kurie ajatai reikalauja paaiškinimo. O ( žmonės) ,kurių širdyse įsišaknijęs vengimas ( tiesai),seka ajatus,kurie reikalauja paaiškinimų.,stengdamiesi suvilioti (tiesos žmones) ,ir interpretuoti Koraną ( pagal savo nuožiūrą ) Bet niekas nežino jo aiškinimo ,išskyrus Allah.Nusimanantieji per užsėimimus sako: Mes tikėjome juo. Visas ( Koranas )(apreikštas) nuo mūsų Viešpaties. Bet tik protingi vyrai seka jų pamokymais.

 

8. Viešpatie mūsų !Po to kai mūsų širdis Tu pasukai į tiesų kelią,nenustumk jų ( nuo jo ). Suteik mums malonę nuo Tavęs,ištiesų Tu -esi Suteikiantysis.

 

 9. Viešpatie mūsų !Ištiesų Tu surinksi žmones tą dieną (ateinant ),kuri be abejonės  ateis.

 

10. Ištikrujų tie kurie netikėjo ir (stos) prieš Allah (Teismo dieną) ,ir nė kuo negalės padėti,nei jų padėtis,nei jų vaikai.Jie bus tik prakuromis (Pragaro liepsnai).

 

11. Lygiai taip,(nepadėjo) žmonėms,nei Fir'aunas,nei tų poelgiai, kurie gyveno iki jų. O jie neigė Mūsų (t.y.Allah) duotą ženklą.Ir Jis yra griežtas savo bausmėse.

 

12. Sakyk-( O Muhammad) ,tiems kurie netikėjo:"Jūs būsite nugalėti ir išsiųsti į Pragarą.Negeras ten prieglobstis."

 

13. Ženklu jums buvo - dviejų armijų( būrių) susidūrimas: vienas būrys kovėsi  vardan Allah,o kitas netikėjo (Juo).

Tikintieji pastebėjo,kad klaidatikai skaičiumi viršija juos du kartus.(Be)t juk Allah padeda tiems,kam panorėjęs.

Ištikrųjų šiame (įvykyje) - pamoka tiems,kurie naudojasi savo pastebėjimu.

 

14. Žmonės vertina malonumus,aprūpintas žmonas,vaikus,sukauptais aukso ir sidabro kalnais,grynakraujais žirgais,raguočiais ir laukais. Bet (visa tai) - (tiktai) laikinai  šiame pasaulyje - tada kaip pas Allah - geriausias prieglobstis.

 

15. Sakyk (O Muhammad)" Papasakoti jums apie kai ką geresnio,nei žemiškos gėrybės"?

Tiems kurie bijo Allah - pas Viešpatį - Sodai Rojaus,kuriuose upės teka, -  ir jie pasiliks ten amžinai, - o taip pat tyros žmonos ten,ir  Allah Gerumas (malonė). Allah puikiausiai mato (elgesį savo) vergų.

 

16. kurie sako "O mūsų Viešpatie" Juk ištiesų mes tikėjome" tad atleisk, mums mūsų nuodėmes,ir apsaugok nuo Pragaro liepsnos kančių.

 

17. kurie kantrūs,teisingi,paklusnūs,negailintys išmaldos - ir prašo( Allah) atleidimo aušros metu.

 

18. Liudija Allah ,o taip pat ir angelai  aprūpinti (tikėjimo žiniomis),kad nėra kito Dievo išskyrus Jį, - teisybės Valdovo, - kad nėra kito Dievo,Visagalio,Išmintingojo.

 

19. Ištiesų   Allah'o tikėjimas - tai Islamas.Ir tada,kai pasirodė (tikrasis) žinojimas tiems,kuriems buvo pasiųstas šis Šv.Raštas.

Stojo jie vieni prieš kitus į nesutarimus - abipusį priešingumą. Jeigu jie nusisuko nuo( Allah) ,tai, iš tiesų Allah greičiausias - atlyginant.

 

20. Jeigu jie bandys ginčytis su tavim  ( O Muhammad),tai atsakyk:" Aš atidaviau save (visą) ( į valdžią) Allah,o taip pat it tie,kurie pasekė su manim."

"Paklausk tų,kuriems pasiųstas šis Raštas,o taip pat kitatikių :"Ar atsidavėte jūs ( į valdžią Allah).Jeigu jie atsidavė,tai jie esa teisingam kely.

O jeigu jie nusisuko nuo (Allah), tai juk tau patikėta tik įspėti juos(apie tikėjimą)

Juk Allah mato (elgesį savo) vergų.

 

21. Ištiesų (O Muhamad) "nudžiugink žinia" kankinančia bausme tuos,kurie išsižada  Allah'o ženklo, nesąžiningai žudo pranašus,ir tuos iš žmonių, kurie liepia tai daryti.

 

22. Tai yra tie - kurių poelgiai tušti (nieko verti) šiam pasauly,ir ateity jie neturi jokių užtarėjų.

 

23. Nejaugi tu negalvojai apie tuos,kuriems buvo perduota(tik) dalis Šv. Rašto.

Juos kvietė pažinti AllahŠv. Raštą.Arba (vistiek) jis (Šv.raštas) būtų nuteisęs.

Bet kai kurie iš jų nusisukdami atsisakė jo.

 

24. Taip (jie elgiasi) tik manydami,kad  Pragare  jie liks ,vos keletą dienų.

Bet...juk šie išsigalvojimai,tik klaidina jų tikėjimo jausmus.

 

25. O kaip jie pasielgs,kai Mes surinksim juos visus (per Teismo dieną),kuri be abejo ateis .( Kai ) kiekvienam žmogui bus pilnai atlyginta,tai,ką jis užsitarnavo pats?

Ir jam bus sąžiningas - atlygis.

 

26. Sakyk  "O Allah" Viešpatavimo Lorde,Tu suteiki valdžią kam panorėjęs,ir atimi iš ko panorėjęs.

Išaukštini ką pageidauji,ir nužemini ką pageidauji! !

Tavo rankose - malonė.Tu valdai visą - kas egzistuoja.

 

27. Tu prailgini naktį,sutrumpini dieną,tu sutrumpini naktį ir prailgini dieną.

Tu paverti mirusį gyvu,ir gyvą mirusiu.Ir neskaičiuodamas dalini likimus,kam panorėjęs.

 

28. Lai tikintieji vengia draugystės su kitatikiais, ignoruodami (draugystę) su tikinčiaisiais.

O jeigu kas draugauja su netikinčiaisiai,tai jis neužsitarnaus jokios malonės nuo Allah,išskyrus tokį atvejį,jei jums gresia pavojus iš jų pusės.

Allah įspėja jus nuo pačio Savęs,ir pas jį jūs būsite sugrąžinti.

 

29. Sakyk "Jei nuslėpsite jūs ką nors savo širdyse ar parodysite,Allah (vistiek) žinos (apie tai).

Juk Jis žino kas yra danguje,ir ant žemės.

Jis valdo viską kas egzistuoja.

 

30. Tą dieną,kai stos prieš žmogų visa kas gera ir bloga,tai ką jis padarė,panorės jis,kad ši diena neateitų,kaip galima ilgiau.

Allah įspėja jus,nuo pačio Savęs.Ištiesų Allah Gailiastingas savo vergui.

 

31. Sakyk ( O Muhammad) "Jeigu jūs mylite Allah,tad sekite paskui mane. Ir (tada) pamils jus Allah,ir atleis jums jūsų nuodėmes."

Allah - yra Gailestingas,Maloningas.

 

32. Sakyk ( O Muahammad )" Pakluskite Allah'ui ir Pranašui.O jeigu jūs nusisuksite,žinokit,kad Allah nemyli netikinčiujų."

 

33. Ištiesų,Allah išaukštino ( virš) visų, nuo pat Adomo kartos gyventojų,Ibrahim'o ir Imran'o šeimas

 

34. ir padarė Jis juos vienas kito palikuonimis Juk Allah -  viską Girdintis,Žinantis.

 

35. (Prisimnk,) kai iš Imran'o šeimos moteris pasakė:Viešpatie,ištiesų aš daviau pažadą (paaukoti Tau savo vaiką ),kuris mano įsčiose,

Išlaisvintas (nuo visokiausių rūpesčių,išskyrus paklusnumą Tau.)Tad priimk jį nuo manęs,juk,ištiesų Tu -  esi viską Girdintis,Žinantis.

 

36. Tada kai ji susitvarkė su našta,ji pasakė:"O Viešpatie,mano kūdikis moteriškos giminės"

Viešpats geriau žinojo,koks kūdikis jai gims.Juk vyriška lytis,ne moteriška.-Jai vardą Maryam aš parinkau."

Aš atiduodu ją ir visus jos palikuonis į Tavo apsaugą,nuo prakeiktojo šėtono.

 

37. Viešpats priėmė ją  nuostabiai užauginęs pavedė ją Zakarijui.Kaskart kai Zakarijus ateidavo poilsio pas ją.Rasdavo prie jos maisto,ir (kartą) paklausė:"O Maryam,iš kur pas tave tai?" Ji atsakė: "

Tai - nuo Allah.Ištiesų Allah dalinantis maistą,kam panorėjęs,be jokių apribojimų."

 

38. toje pat vietoje Zakarijus kreipėsi į savo Viešpatį ir sušuko:

"Viešpatie.padovanok man nuo Tavęs nuostabų palikuonį.

Juk tu - Girdintis maldas."

 

39. atsakė jam angelai,kai jis vis dar meldėsi mihra'boje.

"Ištiesų Allah praneša tau didžią naujieną( apie sūnų) Jahja (Jonas),šeimininką,susilaikantį vyrą,ir pranašą iš einančių tiesiu keliu,

kuris patvirtins Tiesą nuo Allah."

 

40. (Jis) Zakarijus pasakė:"Mano Viešptie,iš kur  pas mane bus sūnus,juk aš sulaukiau jau senyvo amžiaus,ir mano žmona nevaisinga?"

Pasakė ( angelas Gabrielius), Šitaip,Allah daro tai,ką panorėjęs."

 

41. (Zakarijus) pasakė: "Mano viešpatie parodyk man ženklą  Atsakė (Gabrielius) ženklu bus tau tai,jog tu (nesugebėsi) kalbėtis su žmonėmis tris naktis  paeiliui.

Šlovink savo Viešpatį nuoširdžiai,garbink jį ir vakare ir ryte."

 

42. (Prisimink O Muhammad ) kada angelai pasakė: O Maryam,ištiesų Allah išsirinko tave,padarė tyrą (tikėjime) ir išaukštino tarp visų pasaulio moterų.

 

43. O Maryam,būk nuolanki tavo Viešpačiui,lenkis žemyn,ir melskis kartu su tais,kurie meldžiasi."

 

44. Visa tai - iš slaptų pasakojimų.Ir mes tai pranešame tau atvirai.Tu nebuvai tarp jų, kai jie palikinėjo būstą

savo(kad nuspręsti  likimą),kuris iš jų apsaugos Maryam.

Ir tu nebuvai tarp jų,kai jie vaidijosi.

 

45. (Prisimink O Muhammad ) kada angelai pasakė:O Maryam,ištiesų .mes perduodam Allah  Žodžius pranešti džiugią žinią:"Tau gims sūnus.

Vardas jo (Jėzus) Maryam sūnus.(Jis bus) gerbiamas šiame pasaulyje,ateinančiame,ir artimas Allah.

 

46. Jis kalbėsis su žmonėmis (dar) esant lopšyje.Ir suaugusiems jis bus- kelias į tiesą.

 

47. Ji pasakė:Mano Viešpatie,iš kur pas mane gali būti kūdikis,jei manęs niekada nė vienas vyra nėra lietęs,ir niekados aš nebuvau nedora.

Pasakė (angelas Gabrielius).Šitaip,sukuria Allah,ką panorėjęs.Kai Jis nusprendžia,kokį reikalą,kad( įvyktų) - Jis tik pasako (būk)  ir jis bus.

 

48. irJis išmokys tavo vaiką,rašto,išminties,Evangelijai ir Torai

 

49  (ir padarys jį) pranašu ir Israil'io sūnumi,(ir jis pasakys jiems),aš atėjau pas jus su žinia nuo jūsų Viešpaties.

Aš iš molio sukursiu jums paukštį,papūsiu i jį,ir jis taps paukščiu su Allah leidimu.

Aš pranešu jums apie tai,ką jūs valgote ir ką kaupiate namuose.ištiesų, visa tame ženklas jums ,jei jūs tikintys.

 

50. Ir ( aš atėjau ) kad patvirtinčiau tiesą to,kas jums buvo patikėta Toroje dar iki manęs.

Kad leisti jums kai-ką,kas buvo uždrausta prieš tai.Aš atėjau  su žinia pas jus ,nuo jūsų Viešpačio.

tad bijokitės Allah ir pakluskite man.

 

51. Ištiesų Allah - mano Viešpats,ir jūsų Viešpats.Tad garbinkite Jį:-tai ir yra tiesos kelias.

 

52. Kai Isa (Jėzus) įsitikino jų nepasitikėjimu,jis paklausė:"kas mano pagalbininkai ,vardan Allah?"

Apaštalai atsakė: mes pagalbininkai Allah.Mes tikime Allah.

Paliūdyk (prašau) ,kad mes atsidavę (Allah'ui)

 

53. Viešpatie mūsų.mes tikėjome (viskuo),ką tu mums pasiuntei,ir pasekėme mes paskui pranašą.

"Tad įskaityk mus į pripažįstančiujų ratą(tikrą tikėjimą)".

 

54. Judėjai bandė gudrauti,ir Allah gudravo,o juk Allah - Tobuliausias tarp gudraujančių.

 

55. (Prisimink O Muhammad),kai pasakė Allah:O Isa.(Jėzau) Aš pasiimsiu tavo sielą,pasiimdamas tave kartu.ir nuprausiu tave nuo tų kurie netikėjo,

o tuos kurie ėjo paskui tavė išaukštinsiu iki pat Prisikėlimo dienos prieš tuos kurie netikėjo.o po to jūs sugryšite pas Mane .Ir Aš būsiu jūsų teisėjas,ten kur nesutarėt vieni su kitais.

 

56. O tie kurie netikėjo,Aš griežtai nubausiu dabartiniame ir būsimame gyvenime,ir niekas nepadės jiems.

 

57. Tiems,kurie tikėjo,ir dorai elgėsi,Jis pilnai atlygins ir apdovanos.

Juk Allah nemyli tų,kurie engia.

 

58. Tai Mes pranešame tau  iš ženklų ir  išmintingų pamokymų(raginimų).

 

59. Ištiesų 'Isa Allah'ui kaip ir Adomas: Jis sukūrė jį iš dulkės,paskui paliepė "būk" -ir jis buvo.

 

60. Tiesa nuo tavo - Viešpačio.tad nebūk tarp abejojančių.

 

61. Tam,kas bandys ginčytis su tavim,vardan 'Isa (Jėzaus),po to kai tu gavai (Dievo) įsakymą,

sakyk:O Muhammad."Lai sušaukiam  mūsų sūnus,ir jūsų sūnus,mūsų žmonas,ir jūsų žmonas,mus pačius ir jus pačius.

o po to nuolankiai sudėję rankas maldai,paprašysime Allah prakeikimo - tiems kurie meluoja."

 

62. Ištiesų ,šis pasakojimas - tiesa.Ir nėra kitų Dievų išskyrus - Allah,

ir ištiesų Allah - Didis ir Galingas.

 

63. Jeigu jie nepripažins tiesos (apie Jėzų),tai juk Allah mato (esmę) tų,kurie elgiasi neteisėtai.

 

64. Sakyk,O Muhammad.O Šv.Rašto žmonės."Lai duokime žodį,mums ir jums,jog negarbinsime nieko kito ,išskyrus Allah,kad nieko kito nesulyginsime su Allah,

ir pripažinkime savo šeimininku tik Allah."

O jeigu jie atsisakys(pripažinti),tai pasakykite jiems ( o muslimai):"liudikite,kad mes atsidavę į valdžią( Allah)."

 

65. O Šv.Rašto žmonės.

Kodėl jūs prieštaraujate dėl Ibrahim'o?Juk Tora ir Evangelija buvo patikėta jau po jo.

Nejaugi jūs nesuprantate (šito)?

 

66. juk būtent jūs paklausėte apie tai,kas jums jau buvo aišku.

Tad kodėl (dabar) jūs klausiate to,kas jums neaišku ?Allah žino(tiesą) o jūs nežinote.

 

67. Ibrahim'as nebuvo nei judėjas,nei krikščionis.Jis buvo hanif'as,atsidavęs Allah'ui,ir nebuvo  daugiadievis.

 

68. Beabejonės,patys artimiausi žmonės Ibrahim'ui buvo tie,kurie sekė paskui jį,o taipogi ir Muhammad,ir tie kurie tikėjo.

Allah - tikičiujų globėjas.

 

69. Kai kurie iš( Šv.Rašto) tarpo žmonių  norėjo išvilioti jus (o muslimai) iš doros kelio,

jiems neišvilioti nieko iš doros kelio ,išskyrus pačius save, - bet jie nesupranta to.

 

70. O Šv.Rašto žmonės !Koėl jūs neigiate Allah ženklus(įrodymus)?Juk jūs matote juos ir viena akimi.

 

71. O Šv.Rašto žmonės  !Kodėl jūs maišydami tiesą su melu, nusliapete tiesą?Juk jūs (tikrai) žinote tiesą ,

 

72. kai kurie Šv.Rašto žmonės sako: Prasidėjus dienai tikėkite į tai ,kas yra pasiųsta tikintiesiems,o atsisakykite jai pasibaigus.

Galbūt jie sugrįš (į mūsų religiją).

 

73. Ir tikėkite tik tais, kurie pasekė mūsų religija. Sakyk (O Muhammad):"Ištiesų tiesiausias vadovavimas - tik nuo Allah.

Argi jie pradės(o,muslimai) ginčytis su jumis,prieš jūsų Viešpatį?" Sakyk ( O Muhammad):"Ištiesų

malonė - Allah rūstybėje,Jis dovanoja ją,kam panorėjęs."

Ištiesų Allah - Visagalis,Visažinis.

 

74. Jis apdovanoja savo mielaširdingumu,ką panorėjęs.

Ir valdo savo didžia malone.

 

75. Tarp Šv.Rašto žmonių yra tokie,kurie,jei tu patikėsi jiems (nors) kintarą,jie tau gąžins jį.

Ir yra tarp jų tokie,kurie jei tu patikėsi jiems dinarą,negrąžins tau jie jo,nors ir užliptum ant jų sąžinės.

Taip elgdamiesi jie sako:kokie čia gali būti reikalai mums su neišmanėliais?

šitaip specialiai, jie užsitraukia rūstybę Allah.

 

76. Tas,.Kuris ištikimas Jo taisyklėms,ir Dievobaimingas,juk Allah myli Dievobaimingus.

 

77. Ištiesų,tiems kurie parduoda už niekinamą kainą,taisykles su Allah,ir savo prakeiksmus,

nėra likimo jiems būsimame gyvenime.Allah nesikalbės su jais,net nežiūrės į juos Prisikėlimo dieną,

ne nunuvalys  nuo jų (jų pačių) nuodėmių.

Ir paruošta jiems kankinanti bausmė.

 

78. Juk tarp jų yra ir tokių,kurie savo kalboje iškraipo Šv.Raštą,ir pateikia jums (iškraipytą),kaip tikrą Šv.Raštą.

O jis visai ne Šv.Raštas.Ir sako jie:"Tai - nuo Allah."O jis visai ne nuo Allah. Ir priveda jie Allah prie rūstybės.

 

79. Žmogui,kuriam Allah pasiuntė Šv.Raštą,išmintį ir pranašavimą,nedera sakyti:"Būkite vergais man,o ne Allah."

o (derėtų sakyti) "Jūs garbinkite tiktai Dievą,visatos sukūrėją,juk mokote jūs ir kitus šio rašto,ir elgiatės patys pagal jį."

 

80. Ir nemoko Jis,kad angelus ar pranašus vadintute valdovais savo.

Nejau nepasitikėjima Jis įsakys.

Kai jūs jau esat musulmonai.

 

81. (Atsiminkite,o Šv.Rašto žmonės),kaip Allah paėmė priesaiką iš pranašų ir pasakė:"Štai patikių jums Knygą Aš ir išmintį.

Ir su laiku pas jus pranašas ateis,kad tiesą kurią jus turite,patvirtintų,-pasitikėkite gi juo ir padėkite.

Ar sutinkate su tokia sąlyga, ir  sutvirtinti  susitarimą amžinai  su Manimi?

Jie atsakė:"Sutinkame"

Ir Jis pasakė:"Tad jūs liūdikite,ir Aš  paliūdysiu kartu su jumis."

 

82. O kas atsitrauks (sulaužys) (nuo priesaikos)tas - išdavikas.

 

83. Nejaugi jie trokšta kitokio tikėjimo,nei tikėjimo Allah?Juk jam atsidavę visa kas danguje ir ant žemės,savo noru ar buvo priversti.

Ir pas Jį jie bus sugrąžinti.

 

84. Sakyk ( O Muhammad) :"Mes tikėjome Allah'u, ir į tai,kas buvo perduota Ibrahim'ui,Ismail'iui,Jokūbui ir jų palikuonims.

Į tai kas buvo patikėta Mozei,Jėzui,ir pranašams nuo jų Viešpaties.Mes nejieškome skirtumų tarp jų,ir Jam mes atsidavę."

 

85. Jeigu kas išsirinks kitokį tikėjimą nei Islamas,tai tokiam elgesiui nebus pritarta,ir būsimajame gyvenime,jie rasis tarp nukentėjusiujų.

 

86. Kaip gi Allah atves į tiesos kelią tuos,kurie nusisuko nuo religijos,po to kai tikėjo,pripažino pranašų  tiesą? .

Juk Allah neveda tiesos keliu nesąžiningų žmonių.

 

87. Atpildas tokiems žmonėms - Allah'o prakeiksmas,(angelų,ir visų teisingų žmonių).

 

88. Prakeikti jie amžnai.Nebus jiems nei bausmės sušvelninimo,nei atidėliojimų,

 

89. išskyrus tuos,kurie gaililėsis tai padarę,ir pasitaisys.Ištiesų,Allah - yra  Atleidžiantis,Gailestingas.

 

90. Ištiesų,nebus priimta atgaila tų,po to kai  buvo pasirinkę tikėjimą(Allah),nusisuko nuo jo ir dar sustiprino savo netikėjimą.

Tai jie -  ir yra paklydėliai.

 

91. Ištiesų,iš tų, kurie netikėjo ir mirė netikintys, nuodėmių atsipirkimas,nebus priimtas,nors ir už visą pasaulio auksą.

paruošta jiems kankinanti bausmė,ir nebus jiems užtarėjų.

 

92. (O Islamo pasekėjai ) jūs nė už ką netapsite pamaldūs(religingi),tol kol neatiduosite išmaldai,tai kas jums brangiausia.

Ir kiek jūs beatiduosite (vargšams) ;Allah mato viską.

 

93. Bet koks maistas buvo leidžiamas Israil'io sūnums,išskyrus tą,kuri Israil'is uždraudė pats sau,dar  prieš Torą.

Sakyk ( O Muhammad):"Tad atneškite Torą ir perskaitykite ją,jei jūs sakote tiesą".

 

94. O tie ,kurie šioje situacijoje užsitraukė rūstybę Allah - klaidatikiai.

 

95. Sakyk ( O Muhammad ):"Allah kalba tiesą.Sekite gi Ibrahim'o tikėjimu,hanifų,juk jis nebuvo kitatikis."

 

96. Ištiesų,pirmasis namas,kuris buvo įrengtas,kad žmonės galėtų atsiduoti(Dievo garbinimui), - tai tas kuris yra Bakk'oje.

Jis palaimintas ir tarnauja tik vardan tiesos,visiems pasaulio gyventojams.

 

97. Šiame name - aiškūs ženklai žmonėms.Tai nuolatinė Ibrahim'o vieta.Tas kas įeis į šį namą,bus visiškai saugus.

Allah įpareigoja,tuos žmones,kurie turi galimybę,atliekant Hajj aplankyti šį Namą.

O jeigu-kai kurie yra netikintys(ir neatlieka Hajj),tai ir Allah nereikauluja iš šių žemės gyventojų.

 

98. Sakyk (O Muhammad ):"O Šv.Rašto žmonės.Kodėl jūs atsisakote Allah ženklų?

Juk Allah mato (viską) ,kaip jūs elgiatės.

 

99. Sakyk. O Šv.Rašto žmonės !Kodėl jūs klaidinate tikinčiuosius (iš kelio Allah),priversdami meluoti?

Juk jūs matote tiesą(net viena akimi),Allah'ui viskas žinoma,ką jūs darote.

 

100. O jūs,kurie tikite. !Jeigu jūs paklausysite kieno-nors iš Šv.Rašto žmonių,tai jie,po to kai jūs priėmėte šią religiją,vėl jus pavers nedorais.

101. Kaip jūs galite netikėti,jeigu jums skaito Allah'o įsakymus,ir kai  Pranašas su jumis ?O tas kas tiki Allah, - tas jau tiesos kely.

 

102. O jūs kurie tikite !Bijokitės Allah,ir nemirkite nepriėmę Islamo.

 

103. Laikykitės visi  už (virvės) Allah.Ir neišsiskirstikite į (nesutariančias grupes) ir prisiminkite apie malonę Allah,tada kai nesutariate vieni su kitais.

Jis sutaikė jūsų širdis,ir tik Jo dėka jūs tapote broliais.O prieš tai jūs stovėjote ant ugninės bedugnės krašto,nuo kurio išgelbėjo jus Allah.

Taip parodo Savo ženklus Allah - galbūt ir  jūs  prisijungsite prie tiesos kelio?

 

104. ir susidarys iš jūsų bendruomenė,kuri kvies į gėrį,skatins gerovę ir atsisakyti blogio.

Ir tokie žmonės bus palaiminti.

 

105. Nelyginkite tų,kurie išsiskirstė į grupes ir nesutapo nuomonėse,po viso to kai buvo aiškūs visi ženklai.

Paruošta jiem griežta bausmė

 

106. tą dieną, kai (vienų) veido išraiškos prašviesės,ir (kitų) patamsės.O tiems kurių veido išraiška patamsės (bus pasakyta),

Nejaugi jūs tapote neištikimais,po to kai buvote įtikėję?

Paragaukite dabar savo bausmės už savo neištikimybę.

 

107. Tie kurių veidai prašviesėję bus,apglėbs Allah malonė juos,ir jie ten liks amžinai.

 

108. tai ženklas - nuo Allah'o.Mes paskelbiame tau juos (tikrai),

ištiesų ,Allah nelinki neteisingumo - žemės gyventojams.

 

109. Allah'ui priklauso tai kas danguje ir tai kas ant žemės.

Ir pas Allah viskas sugrįžta.

 

110. Jūs geriausia iš visuomenių,sukurta žmonių gerovei;jūs patariate daryti tiktai gerą(pagal šariah ir su protu),

draudžiate blogį,ir tikite Allah'u.O,jeigu Šv.Rašto žmonės būtų tikėję( Islamu),tai būtų buvę geriausia jiems.

Tarp jų yra tikinčiujų,bet dauguma jų - nesąžiningi.

 

111. Jie nepadarys jums nieko blogo,tik sudarys nedidelių nemalonumų.Jeigu jie stos prieš jus į kovą,tuo pat metu jie ir pabėgs nuo jūsų,

ir niekas niekada jiems nepadės.

 

112. Užklups judėjus pažeminimas,ir jie kreipsis prieglobsčio pas Allah ir muslimus.

 Bet Allah rūstybę užsitraukė jie,ir vargas užklupo juos.Ir viskas už tai,kad neigė jie Allah ženklus ir žudė nekaltus pranašus,

už tai,kad buvo nepaklusnūs ir nusikaltėliai.

 

113. Tarp jų yra ir kitokių žmoniu,(jie nevienodi)tarp jų yra ir teisingų žmonių,

kurie naktimis klaupdamiesi lenkia galvas prie žemės,skaitydami Allah'o ayatus.

 

114. Jie tiki Allah'u ir Teismo diena,liepia daryti tik pritariamus darbus,ir atsisakyti nepritariamų(Allah).

ir stengiasi geruose darbuose pralenkti vieni kitus.

Tai yra tie,kurie pagarbumo(pamaldumo) pilni.

 

115. Ir kiek bebūtų padarę gero,-niekas nebus pamiršta,

atlyginta jų sieloms bus pilnai.

Allah žinomi visi,kurie jam atsidavę.

 

116. Prieš Allah.klaidatikių jau niekas neišvaduos,

nei jų gerovė,nei jų vaikai,-

Jie yra Ugnies gyventojai,ir liks jie ten amžinai.

 

117. tie trupinėliai materialinių gėrybių,kur išleisti per visą gyvenimą,

panašūs į ledinę audrą,kuri sunaikina derlių laukuose,užsėtuose netikinčiųjų rankom,

 ir jų sielas žudo ne Allah,jas žudo  nuosavos jų rankos.

 

118. O jūs kurie tikite,nejieškokite draugų sau ne iš jūsų rato,draugaukite tik su tais kurie,

supa jus(aplinkui) jie negalės  pakenkti jums,ir džiaugtis jūsų nesėkme, jų neapykanta jų lūpose,o

(neapykanta) užslėpta jų širdyse-dar stipresnė.

.Mes atskleidėme jums ayatus-jeigu tik jūs suprastumėte juos.

 

119. Štai-jūs mylite juos,o jie jūsų ne.Jūs tikite visu Šv.Raštu.Kai jie susitinka su jumis sako jums:

"Mes įtikėjome"O kai pasilieka vieni,tai jie net pirštus graužia iš pykčio jums.Sakyk:"Mirkite nuo savo pykčio.

Ištiesų juk Allah mato,tai kas jų širdyse."

 

120. Jei jums kas nors pasiseks,tai įskaudins juos:jeigu jus užklups nesekmė,tai jiems bus džiaugsmas.

Jeigu js būsite kantrūs ir Dievobaimingi,tai jų intrigos nepakenks jums nė kiek.

Ištiesų Allah mato,kaip jie elgiasi.

 

121. (Prisimink O Muhammad),kaip tu ankstų rytą palikai savo šeimą,ir rinkai tikinčiuosius į rikiuotę kovai.

O Allah - viską Girdintis,Žinantis.

 

122. (Prisimink) kaip dvi rikiuotės iš visų sumanė pasitraukti iš mūsšio lauko,

  Nors Allah ir padėjo jiems.

 Lai tik Allah pagalbos  tikisi tikintieji.

 

123. IPrieš tai Allah pagelbėjo jums(kaunantis) su Badr'a,kai buvote silpni.

tad bijokitės Allah,galbūt dėkingi tapsite (Jam).

 

124. (Prisimink O Muhamedai) kaip tu sakei tikintiesiems:"Nejaugi jums neužtenko to,kad į pagalbą jūsų Viešpats pasiunčia mums tris tūkstančius angelų"?

 

125. Taip.Jeigu jūs būsite kantrūs ir Dievobaimingi,ir jei priešai jus užklups netikėtai,

tai jūsų Viešpats pagelbės jums netgi penkiais(o ne trimis) tūkstančiais angelų.

 

126. Allah siunčia jums džiugią žinią apie angelus,kad jūsų sielos ramybę rastų,jos dėka.

o pergalę laimėti,gali padėti tik Allah - Didis,Išmintingas.

 

127. (Pranešė,kad) sunaikinti(nužudyti) dalį netikinčiujų,kad neužpultų kitų,

kad likusieji gyvi sunerimę grįžtų atgal.

 

128. Tavęs, ( O Muhammedai)..visa tai neliečia,ar tavo priešininkams Allah atleis,ar nubaus.

Ištiesų jie yra - nasąžiningieji.

 

129. Kas yra danguje,ir kas ant žemės,visa tai priklauso Allah.

Jis atleidžia kam panorėjęs,ir baudžia ką panorėjęs.

Allah yra - atleidžiantis,Mielaširdingas.

 

130. O jūs kurie tikite.Nepasiduokite plėšikavimams.

Imdami dvigubas sumas,ir dar jas padidindami.

Bijokitės Viešpačio,ir,galbūt jums pasiseks.

 

131. Bijokitės Ugnies paruoštos klaidatikiams.

 

132.  Pakluskite Allah'ui ir jo pranašui.Galbūt, jūsų pasigailės.

 

133. Stenkitės įgauti (Allah) atleidimą ir rojų,besitęsiantį per dangų ir žemę,

paruoštą tiems,kurie bijosi Allah.

 

134. Tie kurie aukoja,turėdami pakamkamai,ar neturėdami visai,

tie kurie sulaikydami piktį atleidžia žmonėms.

Ištiesų Allah myli tuos,kurie daro gerus darbus.

 

135. Ir tiems kas pasielgė blogai,nusidėdami patys sau,

o poto kreipėsi į  Allah prašydami Jo atleidimo(savo nuodėmių).

O kas daugiau gali atleisti - jei ne Allah?

Ir nepakartos tai daugiau,kuo jau nusidėjo.

 

136. Atlygis jiems -  Allah atleidimas,ir sodai su tekančiomis upėmis ,

amžinai pasiliks jie ten.

Ištiesų tai vertingas atlygis,tiems kurie elgiasi dorai.

 

137. Labai seniai,dar prieš jus(Allah atidėliojo netikinčiųjų bausmes),

tad pereikite per  žemę,ir pasižiūrėkite koks buvo jų galas,kurie neigė(pranašus).

 

138. Čia slepiasi ir paaiškinimai,ir vadovavimai,ir įtikinimai(raginimai),

tiems kurie bijosi Allah.

 

139. tad nenusiminkite ir nenusivilkite,jūs sukaupsite jėgas ir būsite aukščiau kitų,

Jei tik visa širdime tikėsite Allah.

 

140. Jeigu jums buvo suteiktas skausmas,tai panašų skausmą jautė ir jie,

Mes kaitaliojame tarp žmonių (pakeičiame) tokias dienas(sėkmes ir pralaimėjimus),kad

Viešpats galėtų atskirti kurie iš jūsų tikintys yra,ir išrinkti  šahid'us(visus tuos kurie žuvo vardan Allah) iš jūsų,

Ištiesų Allah nemyli nesąžiningujų,-

 

141. kad nuvalytų(sielas) tikinčiųjų,ir sunaikintų netikinčiuosius.

 

142. Ar jūs manėte,kad įeisite į Rojų,o Allah nebus dar atpažinęs,kuris iš jūsų kovėsi vardan (Allah),ir kuris buvo kantrus?

 

143. Jūs troškote mirties,tol kol nesusidurėte su ja.

Štai ji prieš jus,o jūs įbedę žvilgsnį  žiūrite į ją (pasimetę).

 

144. Muhammedas yra tik pranašas.Iki jo taip pat buvo pranašų.Nejaugi

jei jis mirs ar bus nužudytas,nejaugi jūs nusisuksite (nuo Islamo)?

O jeigu ir nusisuks kas nors nuo jo(Islamo),tai tuo jis tikrai nepakenks Allah'ui.

Bet dėkingiesiems Allah pilnai atlygins.

 

145. Ir kiekviena siela sužinos apie mirtį,tik su Allah leidimu,

ir laikas yra(amžinojoje) Knygoje tam tikras nustatytas.

Ir kas pageidauja atlygio šiame gyvenime,-atlyginsim Mes jiems šiame gyvenime.

O kas pageidauja atlygio būsimame gyvenime,-atlyginsim Mes būsimame.

Mes apdovanojame visus dėkinguosius (Mums).

 

146. Kiek buvo pranašų,su kuriais kartu kovėsi daug tikinčiųjų vyrų.

Jie nepasitraukė nuo sunkumų,iškilusių jiems(kovoje) vardan Allah.

Nesusitaikė (su priešais),ir nepasidave (jiems).

Ištiesų Allah myli kantrius.

 

147. Ir jie (prieš išmėginimus) tik tai sušukdavo:Viešpatie mūsų,ateisk mums mūsų nuodėmes,

ir tas klaidas kurias padarėme tarnaudami Tau.Sustiprink mūsų gretas,ir padėk mums prieš neteisinguosius.

 

148. Ir Allah dalino jiems atlygius šiame gyvenime,o dar geresnius būsimame.

Ištiesų Allah myli geradarius.

 

149. O jūs kurie tikite !Jei jūs paklusite klaidatikiams,tai jie iškart nusuks nuo(tikėjimo),ir liksite jūs jų aukomis.

 

150. Be to Allah yra - užtarėjas jūsų,ir geresnio pagalbininko negali būti..

 

151. Mes įvesime baimę į netikinčiųjų širdis už tai,kad jie garbino ir sulyginoJį su kitais dievais,

 ir kurie net neapreiškė jokio Šv.Rašto.

Ugnyje jie amžiams pasiliks.Ši baisi vieta tik klaidatikiams.

 

152. Allah išpildė savo pažadą,tada kai jūs  beveik nugalėjote priešą su Jo pagalba,ir kol jūs nepabūgote, nepradėjote ginčytis ir neklausyti (pranašo)įsakymų,

po viso to kai Jis jums parodė,kas jums patinka.Vieni iš jūsų buvo pasekėjai šio pasaulio,kiti ano pasaulio(būsimojo).

Tada Allah leido pasitraukti jums nuo priešų,kad išbandyti jus visus,ir Jis atleido jums,juk Allah yra - Gailestingas tikintiesiems.

 

153. (Prisiminkite) kaip jūs bėgote (iš Uhud'os mūšio lauko) į nieką nekreipdami dėmesio,o tuo pat metu pranašas kvietė jus(sugrįžti). Ir Allah atlygino jums už  liūdesį(vargą) (kurį jūs sukėlėte pranašui), (pralaimėjimo) liūdesiu. O  dabar nesigalilėkite to,kas jums atsitiko ir tai,kad nugalėjo jus. Ištiesų Allah mato viską ką jūs darote.

 

154. Poto, po visų nelaimių,kad nusiramintumėte,Allah pasiuntė jums sapną,kuris išplito ant kai kurių iš jūsų,tuo pat metu,

kai kitų sielos buvo užimtos mintimis tik apie save,ir jos susierzinusios  aptarinėjo Allah.

"Ar gi mūsų jėgose buvo galima ką nors išspresti?" Atsakyk (O Muhammad) "Ištiesų visos sprendimų teisės pilnai priklauso tik Allah."

Jie nuslėpdami visas mintis savo širdyse ir nepasidalindami su tavimi sako:"O kad mes nors-ką galėję būtume nespręsti patys,

tai (kai kurie) iš mūsų nebūtų dabar nužudyti čia."

Pasakyk jiems:"Jeigu jūs ir būtumėte pasilikę namuose,tai tie, kuriems nulemta būti nužudytiems,tai vistiek jie būtų ėję ten,ir būtų kritę ten kur jiemsir buvo nulemta.

Ir Allah (nulėme tai),kad sužinoti apie tai ką jūs slepiate,ir išvalyti tai ką esate sukaupę savo širdyse.

Juk Allah žino kas(slepiama) širdyse.

 

155. Ištiesų,tuos iš jūsų,kurie pasitraukėte tą dieną,kai susitiko dvi armijos,

šėtonas gundydamas vedė jus paskui save,atsilyginti už ankstesnes jo nuodėmes.

Bet-Allah jau atleido jiems,juk Jis yra Visaatleidžiantis.

 

156. O jūs kurie tikite !Nesilyginkite su tais,kurie yra klaidatikiai ir  kurie pasakė apie savo brolius patraukusius kelionėn(su reikalais):

"Jeigu jie būtų pasilikę su mumis namuose,tai jie nebūtų mirę ar nužudyti"

Juk Allah ir padarė tam panašų  į (verksmą).kad pripildyti liūdesio jų širdis.

Allah - Tas kas  suteikia gyvenimą ir mirtį,ir Jis mato kaip jūs elgiatės.

 

157. Prisiekiu,jeigu jūs mirsite ar būsite nužudyti( kovoje) vardan Allah,tai juk atleidimas Allah

ir Jo malonė daug geriau,nei  tai, ką jie kaupia per visą gyvenimą.

 

158. Jeigu jūs mirsite ar būsite nužudyti,ištiesų jums vistiek visiems susirinkti priešais Allah.

 

159. Po  pasigailėjimo suteikto tau nuo Allah,tu,O Muhammad atleidai jiems.Jeigu tu būtum buvęs griežtas ir žiaurus,

tuoj pat jie palikę būtų tave.Tad atleisk jiems pats,ir prašyk (Allah) pasigailėjimo jiems ir tarkis su jais reikaluose.

Kai tu ką nors nusprendi,pasikliauk tik Allah.Ištiesų Allah myli pasikliaujančius Juo.

 

160. Jeigu Allah suteikia jums pagalbą,tai niekas ir negalės  nugalėti jūsų.Jeigu Jis paliks jus be pagalbos,

tai kas bepadės jums išskyrus Jį.Tad tegu (tikintieji) pasikliauja tik Allah pagalba.

 

161. Neišdrįstų nė vienas pranašas ,nesąžiningu būti prieš pasitikėjimą Jo.

Bet tas kas meluot bandys,juk stos per Teismo dieną,su (sunkia našta) kuria įgijo pats.

Ir kiekvinam bus pilnai atlyginta,tai ką užsitarnavo pats,ir nė vienas nebus nuskriaustas nesąžiningai.

 

162. Argi tie kurie,stengiasi įgyti Allah palankumą,panašūs į tuos,kurie užsitraukė rūstybę Allah,ir kurių prieglobstis - Pragaras?

Bjauri šita vieta.

 

163. Jiems - tam tikri lygiai (atpildo) nuo Allah,ir Allah mato viską, ką jie daro.

 

164. Beabejonės Allah suteikė pagalbą tikintiesiems,paskirdamas jiems pranašą iš jų pačių,

kuriems jis įsakymus Jo skaito,ir nuvalo jų (nuo jų nuodėmių),Šv.Rašto ir išminties juos moko,

nors ir prieš tai jie buvo dideliame paklydime.

 

165. Ir tada kai jus nelaimė užklupo(per Uhud'ą),o juk anksčiau jūs (savo priešininkams) pridarėte dukartus daugiau (negandų per Badr'ą)

 Jūs paklausėte:" Iš kur tai?atsakyk mums,(O Muhammad).Pralaimėjimo priežąstis-juose pačiuose.(pas jus pačius)

Ištiesų Allah valdingas,viskam kas egzistuoja.

 

166. Neganda, kuri jus užklupo,susidūrus dviems armijoms(per Uhud'ą),atsitiko tik su Allah valia(noru),tam kad Jis atskirtų,

kurie iš jūsų (tikri) tikintieji,

 

167. kad atpažintų tuos,kurie veidmainiai.Jiems buvo pasakyta:"Ateikite ir kaukitės vardan Allah arba (nors)  atremkite/atstumkite priešą"

Jie atsakė:"Jeigu mes mokėtume kautis,tai mes pasektume paskui jus".Tą diena jie buvo arčiau netikėjimo,nei tikėjimo.

Jie savo lūpomis sako tai,ko visai nėra jų širdyse,bet juk Allah mato,tai ką jie slepia.

 

168. Tiems kurie patys nedalyvavo pralaimėjime,bet kalbėjo apie savo brolius(pagal tikėjimą):

jeigu jie būtų paklausę mūsų,dabar jie nebūtų nužudyti,"atsakyk mums (o Muhammad):

Nuvykite(atstumkite) mirtį nuo pačių savęs,jeigu jūs taip manote.

 

169. Ir neskaitykite mirusiais tų,kurie žuvo(kaunantis) vardan Allah.Ne, jie yra gyvi ir dabar gauna kiekvienas nuo savo Viešpačio (savo) likimą,

 

170. džiaukis tuo,kuo Allah apdovanojo juos (rojuje)savo mielaširdingumu,džiaugis tuo,kad nėra priežąsčių baimei ir liūdesiui tiems,

kurie dar neprisijungė prie jų.

 

171. Jie džiaugiasi Allah'o gailestingumu ir dosnumu,ir tuo kad tikinčiųjų  Allah nepaliks be atlygio,kurį jie užsitarnavo patys.

 

172. tuos (tikinčiuosius) kurie pasiklausė Allah ir pranašo,jau poto kai juos užklupo nelaimės(per Uhad'ą).Tiems iš jų kurie darė tik gerus darbus,ir buvo Dievobaimingi,

paruoštas didžiulis atlygis(atpildas);

 

173. tuos,kuriuos perspėjo kiti:"ištiesų prieš jus susirinko žmonės,tad Bijokitės jų" bet nuo to jiems dar labiau sustiprėjo tikėjimas,ir jie atsakė:

"mums pakanka Allah,-juk Jis geriausias užtarėjas(gynėjas)".

 

174. Ir  sugrįžo jie (iš mūšio lauko) saugomi Viešpaties malone ir dosnumu Jo.Jų neužklupo joks blogis,

juk jie ėjo Viešpaties keliu.Ištiesų Jis gailestingumo Valdovas.

 

175. Tai tik šėtonas jums įveda baimę prieš jūsų šalininkus.Nebijokite jų,o bijokitės Manęs,jeigu jūs tikintys.

 

176. lai neliūdina tavęs tie,kurie lenktyniauja netikėjimo kely,juk

jie nė kiek negali pakenkti Allah'ui.Nes būsimame gyvenime Allah neduos jiems nieko,išskyrus

griežtą bausmę.

 

177. Ištiesų kas netikėjimą perkasi tikėjimo kaina,

Allah'ui jie  nepadarys nė menkaiusios žalos,ir jiems paruošta kankinanti bausmė.

 

178. Lai  klaidatikiai nemano,kad Mes jų malonei  prailginame jiems (gyvenimo metus),

mes prailginame jiems todėl,kad pertektų jie savo nuodėmėse.

Ir paruošta jiems žeminanti bausmė.

 

179. Allah nepaliks jūsų tokioje padėtyje kokioje jūs (gyvenate) dabar,iki tol kol neatskirs Jis gėrio nuo blogio.

Allah net neskuba atskleisti jums paslėptos (tiesos).Tačiau Allah atiduoda pirmenybę iš pranašų tam,kam panorėjęs.

Tad tikėkite Allah ir jo pranašais,jeigu jūs įtikėsite ir būsite Dievobaimingi,tada jums paruoštas didžiulis atlygis.

 

180. Tie kurie godūs(taupūs) gavę viską nuo Allah,lai negalvoja,kad godumas jiems geriausia.

Atvirkščiai jiems tai ne į naudą.Juk Prisikėlimo dieną jų kaklai bus surakinti , grandinėmis iš to,ko jie gailėjo. Ir tik Viešpets valdo dangaus ir žemės palikimus.

 

181. Allah juk girdėjo (kalbas),kurie kalbėjo:"Ištiesų Allah yra vargšas,o mes turtingi" Mes užrašysim ir tai,ką jie kalbėjo,ir už nesąžiningą pranašų žūdymą  Mes pasakysim jiems:" Pajuskite Ugnies (pragaro) bausmę

 

182. baudžiant už tai,ką jūs paruošėte patys sau",juk Allah neskriaudžia savo vergų.

 

183. Tiems kurie tvirtina,"Allal mums pranėšė  netikėti  nė vienu pranašu,tol kol jis nepargrįš su auka, kurią iš (dangaus) prarys(nutrenks) ugnis ,sakyk:(O Muuhammad),"ir iki manęs pas jus buvo atėję pranašai, su aiškiais Viešpaties ženklais,ir net gi su tai,apie ką jūs kalbate,-tad kodėl gi jūs juos nužudėte, jei jūs (savo žodžiuose) tyri.(tikintys)

 

184. Jei jie pavadino tave melagiu,tai ir iki tavęs buvusius  pranašus vadino jie melaigiais,kurie buvo atėję su aiškiais ženklais(įrodymais),su šventomis knygomis,ir su Šv.Raštu,šviesa, kuri neša (Dieviškąją tiesą).

 

185. Kiekvienas žinoma pajaus mirtį.Ir ištiesųPrisikėlimo dieną,jums bus pilnai atlyginta.Ir tas,kas bus atleistas nuo ugnies ir įvestas į rojų pajaus palaimą.Juk žemiškasis gyvenimas - ,tik (trumpalaikis) susigundytas malonumas.

 

186. Ištiesų,Viešpats išbandymas palies ir jus ir jūsų sielas,ir jūs išgirsite žiaurius žodžius,iš tų,kuriems buvo patikėta Knyga,ir iš kitatikių išgirsite daug įžeidžiančių žodžių.Bet jei jūs būsite kantrūs ir pamaldūs,

tai jūs sutvirtinsite savo padėtį.

 

187. (Prisimink O Muhammad),kaip iš tų,kuriems buvo patikėtas Šv.Raštas,Jis paėmė priesaiką (susitarimą),ir kad jie žmonėms turės pasakoti(išaiškinti) Šv.Raštą,ir (nuo nieko) neslėpti jo.Bet jie nubloškė(į šalį) šią priesaiką,ir už tai jie gavo niekinantį atlygį. Koks žemas,-buvo jų susitarimas.

 

188. Nemanykit,kad nuo Pragaro ugnies išsigelbės tie,kurie džiaugiasi savo elgesiu ir myli pagyrimus,už tai,ko jie dar net nepadarė.

Nemanykit,kad juos atleis nuo bausmės,ištiesų jų laukia kankinanti bausmė.

 

189. Tik Allah valdo viską kas danguje ir kas ant žemės.Ir jis valdo visa kas egzistuoja.

 

190. Ištiesų, sukūrimas dangaus ir žemės,keitimasis dienos į naktį,čia slepiasi ženklai tiems kas valdosi protu,

 

191. kas garbina Allah stovėdami,sedėdami,(ir gulint) ant šono mąsto apie žemės ir dangaus sukūrimą,(ir sako)"Viešpatie  mūsų. Visa tai Tu sukūrei ne veltui.Garbė Tau. Apsaugok mus nuo Pragaro kančių."

 

192. Viešpatie mūsų.Tą ką pasiųsi tu į ugnį,tą ištiesų gėda apglėbs.Ir nesąžiningiems užtarėjų nebus.

 

193. Viešpatie mūsų.Išgirdome mes šaukimą,kuris kvietė įtikėti,tokiais žodžiais:Įtikėkite į jūsų Viešpatį(o žmonės) ir mes įtikėjome.Atleisk mums mūsų nuodėmes Viešpatie mūsų. Išvalyk mus nuo blogų poelgių(mūsų rankas) Ir pasiimk mūsų  sielas kartu su pamaldžiais(teisingaisiais).

 

194. Viešpatie mūsų.Apdovanok mus tuo,ką mums Tu pažadėjai. Per Savo pranašus.Ir Teismo dieną nenužemink mūsų,Tu juk nelaužantis pažadų.

 

195. Ir atsakė jiems Viešpats:Ištiesų,Aš nepraleisiu nė vieno poelgio,padaryto kurio-nors iš jūsų, vyro ar moters.Vieni jūs nuo kitų (sukurti). O tiems kurie pasitraukė,ar buvo išvyti iš savo būstų,nukentėjo (kovodami) vardan Manęs,susikovė ir buvo nužudyti, atleisiu Aš nuo nuodėmės ir įvesiu į sodus,kur upės teka,tai atlygis nuo Viešpats.O buvimas šalia Jo-geriausias atlygis.

 

196. Lai žemiškas netikinčiųjų tuštumas neįveda tavęs į klistkelį,-

 

197. jiems joje- nusibostantys malonumai,o po to prieglobsčiu Pragaras jiem bus. Baisi juk ši vieta !

 

198. Bet tiems, kurie bijosi savo Viešpaties,Sodai su upėmis paruošti.Amžinai jie ten pasiliks. Išaukštinti malone Allah.O tai kas (ką turi) Allah'o - teisingiesiems geriausias atlygis.

 

199. Tarp Šv.Rašto žmonių,ištiesų yra tie kurie  tikrai tikėjo Viešpačiu,ir tiki tuo kas buvo patikėta jums ir kas buvo patikėta jiems.Už niekinamą kainą(žemiškų gėrybių) Allah'o ayatais (ženklais) neprekiauja jie. Paruoštas jiems atlygis nuo jų Viešpaties.

Juk Allah greičiausias atlyginant !

 

200. O jūs kurie tikite!Kantrumu stiprinkite savo sielas,(Allah garbinimo našta ir kasdieninias nemalonumais) būkite tvirti(kaunantis su priešu).Ir bijokitės Allah - galbūt ir jums pasiseks.

 
Atgal