اعوذ باالله من الشيطن الرجيم        بسم الله الرحمن الرحيم        الحمد لله  رب العالمين .        الرحمن الرحيم .       ملك  يوم الدين .        اياك نعبد و اياك نستعين .        اهدناالصراط المستقيم .       صراط الذين  انعمت عليهم '    غيرالمغضوب عليهم  ولاالضالين
Ieškau Allah prieglobsčio nuo prakeikto šėtono. Vardan Allah, Gailestingojo, Maloningojo. Visa šlove Allah'ui, Visatos Viešpačiui. Gailestingiausiajam, Maloningiausiajam. Teismo Dienos Valdovui. Išties, Tave viena mes garbiname, iš Tavęs mes prašome pagalbos. Išvesk mus į tiesų kelią. Į kelią tų, kuriuos apdovanojai gėrybėmis, o ne tų, kurie nusipelnė Tavo nepasitenkinimo ar paklydo.
 
 
     
 
 

Versija spausdinimui  

Sura Al-Ma'ida

Vardan Allah Gailestingojo,Maloningojo...

 

1.O jūs.kurie tikite ! Laikykitės(vykdykite) savo įsipareigojimų.Jums leistina(valgyti)gyvulių mėsą,išskyrus tą,kurią jums draudžia (Koranas). (Jums) yra uždrausa medžioklė,tada kai jūs esate Mekkoje atlikdami piligriminę kelionę.Juk ištiesų viską sprendžia Allah taip, kaip Jis panorėjęs.

 

2.O jūs,kurie tikite.Nepažeidinėkite Dieviškųjų  apeigų šventumo,-nei uždraustojo mėnesio,nei aukojamų gyvulių.Nei papuošalų kabinamų ant jų, (kad galima būtų atskirti nuo paprastų gyvulių) Nei tų žmonių, kurie skuba,prie uždraustos(blogiui) Šventyklos. Kad gautų dosnumą ir palaiminimą  iš Allah . Kada  jūs jau būsite pabaigę Hajj,tada galėsite pradėti vėl medžioklę.Ir lai jūsų neapykanta tiems žmonėms,kurie neprileido jūsų prie Uždraustos Mečetės nepriveda jūsų prie nuodemės.  Geriau padėkite vieni kitiems, geranoriškuose ir dievobaiminguose darbuose,o nuodėmėje ir nesantaikoje nesuteikite pagalbos. Ir bijokitės Allah'o.Juk ištiesų Jis griežtas bausmėse.

 

3.Uždrausta yra  jums (valgyti) dvėsena ,kraujas,kiauliena,o taip pat, kas nudurta nepaminant  vardo Allah.Užmušto gyvylio mėsa,ar nugaišusio  nuo smūgio,ar nuskendusio, ar užbadyto (ragais),ar užgraužto kokio nors plėšraus gyvūno,išskyrus tą atvejį,jei dar jame yra šiltas kraujas,ir jūs pribaigiate jį su peiliu. Taip pat jums valgyti yra uždrausta,pagoniškai paaukoto gyvulio mėsa. Uždrausta jums taip pat,nuspėti ateitį yra.Visa tai - bedieviškumas.  Šiandien tie,kurie netikėjo, prarado viltį atitraukti jus,nuo jūsų tikėjimo.Bet jūs nebijokite jų,bijokitės Manęs. Šiandien įvykdžiau Aš (tikėjimą) jums jūsų religijos,privedžiau iki galo Savo malonę ir suteikiau jums Islamo religiją. Ir jeigu kas nors,kentėdamas alkį,bet ne linkdamas link nuodemės,priverstas bus(suvalgyti uždrausta),tai juk Allah - Atleidžiantis,Mielaširdingas.

 

4.Jie klaus tavęs,tai kas jiems yra leistina.Atsakyk: -Jums yra leistinas  puikus maistas.Valgykite ir tai,ką jums sugauna apmokyti medžiotojai.Kuriuos jūs išmokėte to,ką jus išmokė Allah. Tik paminėkite vardą Allah,arba Allah ištiesų greičiausias atsiskaitant.

 

5.Šiandien jums yra leistinas nuostabus maistas(produktai).Šventojo Rašto žmonių maistas yra leistinas jums,o jūsų maistas yra leistinas jiems. Doros moterys iš tikinčiųjų ir doros moterys iš tų,kurioms buvo įteiktas Šv.Raštas dar iki jūsų.(Leistinos jums vedyboms) jeigu jūs sumokėsite jų išpirką,ir jeigu jūs esate dori  ir neinate pasileidusiu keliu,arba neimate jų kaip įkaitėmis. Tuščias(nieko vertas) elgesys yra to,kuris nusisuko nuo tikėjimo,o būsimame gyvenime jis rasis tarp patyrusių nužeminimą.

 

6..O jūs,kurie tikite.Kai jūs ruošiatės atlikti maldą,nusiprauskite savo veidus,ir rankas iki alkūnių,(drėgnomis rankomis)perbraukite sau per plaukus ir nuplaukite kojas iki kulkšnių. o jeigu jūs esate susitepęs,tai išsimaudikyte nuo galvos iki kojų.Jeigu jūs ligotas,ar esate kely,ar susitepėte reikalui esant,ar santykius turėjote su moterimi,ir negalite gauti vandens, tai atlikite apsiplovimą su smulkiu smėliu.Patrindami juo veidą ir rankas. Allah visai nenori sudaryti jums nepatogumų - Jis pageidauja jums švaros ir nori privesti  iki  atlikimo Savo nuolankumui jus. Galbūt jūs atsidėkosite (Jam).

 

7..Atminkite Allah suteiktą malonę jums,o taip pat ir nurodymus,kuriuos Jis sudarė su jumis,tada kai jūs pasakėte"Mes girdėjome ir paklustame".Bijokitės Allah, juk Jis žino, kas slepiasi jūsų širdyse.

 

8..O jūs,kurie tikite ! Būkite tvirti (jūsų tikėjime ) Allah'u,sąžiningai liūdidami.Ir lai,  jūsų neapykanta kam-nors nepriveda jūsų prie nuodėmės. Būkite artimi tik teisybei,juk ji arčiau dievobaimingumo.Bijokitės Allah,juk Jis mato viską ką jūs darote.

 

9.Tiems kurie tikėjo ir darė tik gerus darbus,Allah žadėjo atleidimą,ir didžiulį atlygį.

 

10.O tie,kurie neįtikėjo ir atstūmė visus jūsų ženklus - pragaro liepsnos gyventojai.

 

11.O jūs, kurie tikite.Atsiminkite jums suteiktą malonę nuo Allah.Tada kai priešai norėjo  savo  bedieviškomis rankomis nugalėti jus, o Jis nuo jūsų sulaikė jų rankas .Bijokitės Allah,ir tik į Allah turėkite visas viltis.

 

12..Ir buvo laikas, kai Allah sudarė susitarimą su Israil'io sūnumis.Iš jų parinkom Mes dvylika valdininkų,ir Allah pasakė jiems "Aš su jumis" (Bet tik  jeigu)  jūs atliksite maldą,ir mokėsite zakat,ir tikėsite Mano pasiuntiniais,juos ginsite ir padėsite jiems.Tai padarysiteViešpačiui nuostabią paslaugą. Ir Aš nuvalysiu jus,nuo jūsų nuodėmių.Į sodus įvesiu su upėmis, -  Kas po šito vis tik liks netikintis,tas yra išėjęs iš tiesos kelio.

 

13.O už tai,kad jie sulaužė susitarimą,Mes prakeikėme juos,ir apkartinom jų širdis.Jie iškraipo Šventojo Rašto reikšmę , neteisingai interpretuodami (reikšmę) žodžius. Pamiršdami dalį to,kas jiems liepta prisiminti.O tu ir toliau žinosi tai,jog jie daro permainas,išskyrus,galbūt,kai-kuriuos iš jų.Bet tu atleisk jiems.Juk Allah myli darančius gera.

 

14.Ir Mes paėmėm priesaiką iš tų,kurie tvirtina"Mes krikščionys"Juk jie pamiršo tą Šv.Rašto dalį,kurią  jiems buvo liepta atminti.O mes pabudinome tarp jų nesantaiką ir piktį (viens kitam) iki pat Teismo Dienos.Ir tada Allah parodys jiems,kaip jie elgėsi.

 

15.O Šv.Rašto žmonės ! Pas jus atėjo Mūsų pranašas,kad atskleistų daugumą to,ką jūs nuslepiate iš Šv.Rašto,ir atleistų daugumą (jūsų nuodėmių). Pasirodė jums nuo Allah šviesa ir aiškus pašaukimas,

 

16.kuriuo veda Allah pasaulio keliais tuos,kurie priims Jo palankumą,savanoriškai išves iš tamsos į šviesą ir nukreips į teisingą kelią.

 

17.Netikėjo tie,kurie tvirtina:"kad Allah tai Messiah,Mariam sūnus." Sakyk,o (Muhammad):Ar kas nors gali sustrukdyti Allah'ui,jeigu Jis pageidaus,pražūdys Messiah,Mariam sūnų kartu su jo motina,ir tais kurie ant žemės,-visus?" Allah'ui priklauso visa  kas danguje,ir kas ant žemės,ir viskas, kas tarp jų.Jis sukuria tai ,ką panorėjęs,ir valdo viską kas egzistuoja.

 

18.Judėjai ir krikščionys tvirtina:"Mes Allah'o sūnūs ir jo numylėtiniai"Sakyk ! O (Muhammad);"tai kodėl gi Jis baudžia jus už jūsų nuodėmes? Priešingai,jūs žmonės - iš tų,kuriuos Jis sukūrė.Alteidžia Jis kuriam panorėjęs,ir baudžia kurį panorėjęs. Allah'ui priklauso visa kas danguje ir kas ant žemės,ir visa kas tarp jų,ir pas Jį viskas sugrįžta.

 

19.O Šv.Rašto žmonės ! Po ilgos(pertarukos) pranašų(grandinės)pasirodė jums mūsų Pranašas( t.y.Muhammad),paaiškindamas (dieviškąją tiesą) vardan to,kad jūs negalėtumėte trvirtinti;"pas mus nebuvo atėjęs pranašas".Ir štai pas jus atėjo pranašas. Juk ištiesų Allah valdingas viskam, kas egzistuoja.

 

20.Prisimink,kaip Mūza pasakė savo tautai;" O tauta mano ! prisiminkite malonę suteiktą Allah,kai Jis išrinko iš jūsų tarpo pranašus,padarė jus ponais,ir suteikė jums tai,ko nesuteikė niekam iš tautų gyventojų.

 

21.O tauta mano ! užlipkite ant šventosios žemės,kurią paskyrė jums Allah,neužgniaužkite kvapo(iš baimės jos valdininkams),kad nepasmerktumėte vėl nužeminimams savęs.

 

22.Jie atsakė;"O,Moze ! juk šioje žemėje milžinai gyvena,mes už nieką neužlipsime ant šios žemės,tol kol jie nepaliks jos.Jeigu milžinai paliks ją,tada mes įeisime į ją.

 

23.Du tikinčiuosius vyrus - lai suteikia jiems malonę Allah-pasakė ; "nesibijokite jų,ir ženkite į miestą per vartus,kada įeisite į miestą,tada ir įgysite viršų. Pasikliaukite Allah,jei jūs tikintieji.

 

24.Jie atsakė;"O Moze ! Ištiesų mes niekada nė už ką neįkelsime kojos į tą žemę,tok kol ten randasi (milžinai).Eik ir kartu su savo Viešpačiu kovoki (ten). Mes juk pabūsime(palauksime)  ir čia."

 

25.Pasakė (Mozė)."Viešpatie mano ! ištiesų aš stiprus tik prieš save ir  savo brolį.Tad išvesk gi mus su šia nuodėminga tauta."

 

26.(Allah) pasakė (Mozei):"Keturiasdešimt ilgų metų ji bus jiems uždrausta.Klaidžios jie po žemę, be prieglaudos jokios.O tu nesielvartauk dėl šios nuodėmingos tautos.".

 

27.Papasakok jiems(Muhammad) tikrą pasakojimą apie du Adomo sūnus.Apie tai kaip jie abu paaukojo auką,ir kaip iš vieno ji buvo priimta,o iš kito - ne. Ir antrasis pasakė:"Jei jau taip,tai aš užmušiu tave".(Brolis) atsakė:"Ištiesų Allah priima(auką) tik iš teisingų vyrų.

 

28.Jeigu tu ir pakelsi ranką,kad užmuštum mane,aš (vistiek) nepakelsiu rankos, kad užmuščiau tave.Juk aš bijausi Allah,pasaulio Valdovo.

 

29.Ištiesų,aš noriu,kad tu būtum atsakingas už  nuodėmę prieš mane ir savo nuodėmę,kad taptum pragaro gyventoju.Tokia juk bausmė niekšams.

 

30.Bet jo širdis paskatino jo (norą) užmužti savo brolį.Ir jis užmušė jį, ir atsidūrė pasiklydėlių tarpe.

 

31.Ir Allah pasiuntė varną jam,kuris pradėjo kasti žemę,kad parodytų jam (kapą),kaip palaidoti brolio (kūną).Ir jis pasakė:"O vargas man.Nejaugi aš toks bejėgis tapau,prieš šį varną,kad nebegaliu aš savo brolio palaidoti." Ir tuoj pat jis atsidurė tarp apgailestaujančiųjų(priešais Allah).

 

32.Ir todėl Mes nurodėme Israil'io sūnums:"Jeigu kas-nors užmuštų žmogų nekeršydamas už kitą (užmuštą) žmogų,ar ne keršydamas už smurtą žemėje,tai lygu užmušti visą žmoniją. Jeigu kas-nors atgaivino velionį,tai lygu atgaivinti visą žmoniją..." Ir.beabejonės, pas juos buvo atėję Mūsų  pranašai su aiškiais įrodymais.Netgi ir po to  dauguma iš jų(per nežinojimą) nesusilaikydavo (nuodėmėse).

 

33.Ištiesų tie,kurie kovoja prieš Allah ir jo Pranašą ,kuria žemėje bedieviškumą,bus kerštingai užmušti,arba (numarinti),arba jiems bus kryžmai nukirstos rankos ir kojos, ar netgi  bus išvyti iš šalies.Ir šios(visos bausmės) jiems - bus didelė didelė gėda šiame pasaulyje,o Būsimame gyvenime jiems bus paskirta didžiulė bausmė,

 

34.išskyrus tuos,kurie apgaillestavo dėl savo netikėjimo,dar prieš užvaldant juos.Lai būna jums aišku,kad Allah Atleidžiantis,Mielaširdingas.

 

35.O jūs kurie tikite ! Bijokitės Allah,ieškokite būdų prisiartinti prie Jo,ir būkite uolūs vardan Jo.Gal tada jums pasiseks.

 

36.Ištiesų, jeigu pas tuos,kurie netikėjo,būtų nors ir visi pasaulio(turtai) ir dar tiek pat,kad galėtų atsipirkti bausmę paskutinąją prisikėlimo Dieną,tai iš jo nepriimtų nieko(kaip išpirkos).

Ir paruošta jiems kankinanti bausmė.

 

37.Jie norės išsigelbėti nuo liepsnos,bet nė už ką jie neišsigelbės:paruošta jiems amžinoji bausmė.

 

38.atlpildas už tai,ką jie pasisavino, vagišiui ir vagišei nukirskite rankas ,tai bus Allah bausmė jiems,juk Jis Didis ir Išmintingas.

 

39.Allah atleis tam,kuris iš (pradžių) padaręs nuodėmę,pasigailės ir pasitaisys,juk Allah Atleidžiantis,Gailestingas.

 

40.Ar gi tu ( O Muhammad ) nežinai,kad Allah'ui priklauso žemė ir dangus?Jis baudžia ką panorėjęs,ir atleidžia kam panorėjęs.Juk Jis Galingas visa esybe.

 

41.O Pranaše ! Lai tavęs neliūdina tie,kurie esa netikėjime,ir iš tų kurie sako:"Mes - tikėjome" tuo metu , kai jų širdys visai netikėjo; o taip pat ir judėjai kurie (savanoriškai) klausosi melo iš kitų žmonių,

kurie nebuvo atėję pas tave(kad sužinotų tiesą).Jie iškraipo( Dieviškųjų ) žodžių reikšmę ir tvirtina:"Jeigu jums suteiktas (šis) tikėjimas,tai laikykitės jo.O jeigu jums nesuteiktas,tai venkite( jo)

Jeigu panorės Allah ką nors palenkti išbandymui,tai tu ( O Muhammad) niekuo negalėsi jam padėti prieš Allah,vadinasi Allah nepanorėjo nuvalyti jų širdžių(tikram tikėjimui).

Šiame pasaulyje jiems - gėda,o būsimame didžiulė bausmė.

 

42.Jie su (pasirengimu) klausosi melo,ir su (godumu) valgo tai kas uždrausta (Allah'o),ir vis gi, jei jeigu jie ateis (į teismą) pas tave,tai tu nuteisk juos arba nusisuk.

Ir jeigu tu nusisuksi,jie tau blogo nepadarys,o jeigu jau pradėsi teisti,tai teisk sąžiningai,juk Allah myli sąžininguosius.

 

43.Ir kodėl jie ima tave teisėju,tuomet kai pas juos yra Tora,kurioje visi nuosprendžiai Allah yra?O po to nebepripažįsta tavo(sprendimų).Ne,jie netikintys yra !

 

44.Juk iš tiesų,ir Torą pasiuntėmėme Mes,kurioje tiesusis kelias ir šviesa.Pagal ją atsidavusieji  visa širdimi pranašai (Allah),teisdavo judėjus.....ir mokytieji vyrai teisdavo pagal tai,kas jiems buvo  iš šios Dievo knygos patikėta (saugoti.),juk jie ir buvo šito liudininkai .

 

45.Ir joje Mes jiems įsakėme:gyvenimas už gyvenimą,akis už akį,nosis už nosį,ausis už ausį,dantis už dantį,už (padarytą) žalą - kerštas(atitinkamas žalai),

o jei kas atsisakytų savo keršto,tai būtų kaip atpirka už praėjusias padarytas jo klaidas.

O tiems,kurie kerštauja ne pagal tai,ką įsakęs yra Viešpats,jie prieš Viešpatį nusidėję yra(nusižengdami Jo įstatymams).

 

46.Paskui pranašus Mes pasiuntėme Jėzų,Mariam sūnų,su patvirtinimu tos tiesos,kuri buvo Toroje dar iki jo.Ir Evangeliją pasiuntėme jam Mes,o joje taip pat šviesa ir teisingas kelias  patvirtinantis tai,kas  ir Toroje buvo,

pasiųsdami nurodymus  tikintiesiems.

 

47.Lai Evangelijos pasekėjai sprendžia pagal tai,ką joje patikėjo Allah.O kas nespręs pagal tai,ką yra patikėjęs Allah,tas - nusidėjelis.

 

48.Mes patikėjome tau ( o Muhammad) šį Šv.Raštą(t.y.Koraną),kaip patvirtinančią tiesą to,kas anksčiau (išsakyta) buvo Šv.raštuose.Kad apsaugoti juos( nuo nukrypimo).

Tad teisk juos taip kaip,paliepė Allah.Ir nepasiduok jų norams,vengiantiems tiesos,kuri yra pas tave.Jeigu norėtų Allah,padarytų jus viena tikinčiųjų (tauta),Bet (Jis to nepadarė),

tam kad išbandytų jus,tai kuo jis  jus apdovanojo.Tad stenkitės aplenkti vieni kitus,geruose darbuose.Pas Allah visi sugrįšite,ir parodys Jis jums (tiesą),tai kaip nesutardavote vieni su kitais.

 

49.Tad teisk juos,taip kaip paliepė Allah,o nenuolaidžiauk jų noruose ir saugokis,kad jie savo pinklėmis tavęs neatitrauktų nuo nieko,ką patikėjęs tau Allah.Jeigu jie ir nukryps nuo tiesaus kelio,tai žinok,

kad tai Allah nori nubausti juos,už jų visas klaidas,juk ištiesų dauguma iš žmonių yra - nusidėjeliai (netikintys).

 

50.Nejaugi jie nori Džahilii laikų teismo?Ir kas gi gali būti auksčiau Allah,kad jie galėtų spręsti,pagal kokį teismą teisti tikinčiuosius?

 

51.O jūs kurie tikite.Neieškokite(neturėkite) draugų tarp judėjų ir krikščionių.Jie draugai yra vieni kitiems.O tie, kurie susidraugavo,jis iš jų tarpo - pats.

 Ištiesų Viešpats,nesiveda tų,kurie peržiangia Jo įstatymus.

 

52.Tu(,O Muhammad) juk matai ,kieno širdys netvirtos (tikėjime),skuba susidraugauti su jais,ir teisinasi prieš (muslimus):"Mes būkštaujame(bijomės),kad gali mus užklupt bėda".

O juk gali atsitikti tai,kad Allah suteiks(nuo Savęs) tkintiesiems, pergalę ar kokį nors įsakymą.Ir tada pasigalės jie to,ką slėpė savo širdyse.

 

53.O tie, kurie yra tikintys,pasakys (vieni kitiems):"Nejaugi tai tie patys žmonės,kurie prisiekinėjo (stipriausiomis iš priesaikų) Allah vardu,kad ištikrųjų jie kartu su jumis"?

Tušti yra jų poelgiai,ir jų širdys atsirado netekty.

 

54.O jūs,kurie tikite.Jeigu kuris nors iš jūsų nusisuks nuo tikėjimo,Viešpats pasirūpins kitais žmonėmis,kuriuos Jis mylės,ir kurie mylės Jį,nuolankius prieš tikinčiuosius,

griežtus prieš netikinčiuosius(Jam),bebaimius prieš priekaištavimus,kurie jiems priekaištauja.

Ir tai yra Allah - malonė.Jis dalina ją,kam panorėjęs,juk Jis užpildantis viską,ir žinantis viską.

 

55..Jūsų gynėjas(užtarėjas) tiktai - Allah (ir) Jo pranašas,(ir) tikintieji,kurie atlieka salat,moka zakat ir kurie nuolankiai klaupiasi(priešais Allah).

 

56.Tie,kurie ieško užtarimo tik pas Allah,Jo pranašą ir draugystės su tikinčiaisiais,jie -pasekėjai Allah.Ir jiems bus pergalė prieš visus.

 

57.O jūs,kurie tikite ! nesiekite draugystės su tais,kurie juokiasi iš jūsų religijos ir skaito ją,tik kaip pramoga,iš tų kuirems,dar iki jūsų buvo patikėtas Šv.Raštas.Ir nesusidraugaukite

su netikinčiaisiais.Bijokitės Allah,jeigu jūs ištiesų esate tikintys.

 

58.Kai šaukiate (athan'u) žmones maldai,tai (netikintieji) juokiasi ir tyčiojasi iš šito.Jie taip elgiasi todėl,kad jie neprotaujantys yra.

 

59.Pasakyk (O Muhammad judėjams):"O Šv.Rašto žmonės.Nejaugi jūs mus teisite vien dėl to ,kad mes tikime Allah,tuo kas mums buvo patikėta (Aukščiausiojo),ir tuo kas buvo patikėta anksčiau,

ar už tai kad didžioji dalis iš jūsų nusidėjaliai".

 

60.Sakyk (O Muhammad):"Ar nepapasakoti jums apie tuos,kurių laukia dar blogiau nuo Allah'o,apie tuos,kuriuos prakeikė Allah ir ant kurių užsirūstinęs Jis,kuriuos pavertė beždžionėmis ir kiaulėmis,

ir kurie garbino Tagu-tu?Būtent jiems yra paruošta pati baisiausia (blogiausia) vieta ( būsimame gyvenime) - juk tai jie nukrypo nuo tiesaus kelio".

 

61..Kai jie ateina pas jus ir sako:"Mes tikėjome" Juk jie atėjo netikėdami ir išėjo iš jūsų neįtikėję.Ir Allah žino geriausiai,ką jie slepia(širdyse)

 

62.Tu (ir viena akimi) matai,kaip jie stengiasi pralenkti viens kitą nuodėmėse,nesantaikoij,ir valgydami tai kas uždrausta(įstatymų).

Kaip niekšiška(žema) yra,tai kaip jie elgiasi..

 

63.Nesulaikyti....ir mokytiems vyrams jų nuo nuodėmių ir uždraustojo maisto,kaip niekšiškai jie elgiasi.

 

64.Ir pasakė judėjai:"Ranka Allah supančiota yra(prie kaklo)",(Ne) tai jų rankos  bus supančiotos,ir prakeikti už šias kalbas.Ne, Jo ištiestos rankos(dosnumui) - apdovanoja,Jis juo ką panorėjęs.

Ir tai,ką  suteikia Viešpats tau  iš aukščiau,daugumai iš jų tai padidiną užsispirimą nepaklusnume ir netikėjime(Allah'ui).( Už tai) Mes pažadinome juose nesantaiką ir neapykantą viens kitam iki pat Teismo Dienos.

Ir kas kart,kai tik norės uždegti karo liepsną,Allah (tuoj pat) gesina ją.Jie skuba žemėje bedieviškumą sėti,-Viešpats juk nemyli kas bedieviškumą sėja.

 

65.O,jeigu tik Šv.Rašto žmonės būtų tikėję Allah ir prisipildę baimės prieš Jį,Mes jiems būtume atleidę jų blogus darbus,įvedę į ramybės ir malonės sodus.

 

66.Jeigu jie būtų laikęsi (nurodymų) Toros, Evangelijos ir tai kas buvo siųsta Viešpats,tai jie būtų maitinęsi tuo,kas virš jų galvų,lygiai taip,kas ir po jų kojom.

Yra tarp jų ir santūrių (susilaikančių) žmonių.Bet bjauru yra tai,ką daro dauguma iš jų.

 

67.O Pranaše ! Pranešk (žmonėms) tai,ką tau perdavė Viešpats.Kol nepadarysi tu tai,-,kol neperduosi Viešpats žinios (ir tuo neišpildysi pavedimo savo),juk  Allah saugo tave nuo žmogiškojo (blogio) , Juk ištiesų Jis išdavikų teisingu neveda keliu.

 

68.Sakyk (O Muhammad) :"O Šv.Rašto žmonės ! Jūs negalėsite stovėti ant tvirto pagrindo,tol kol nepaseksite Toros ir Evangelijos (nurodymų),kuriuos pasiuntė jums Viešpats."

Tai,kas tau patikėta tavo Viešpaties,tik dar labiau didina nepaklusnumą (Allah'ui) ir netikėjimą netikintiesiems.Tad nesielvartauk dėl nusidėjelių.

 

69.Ištiesų ,neturėtų bijotis ir nebus nusiminę tie,kurie tikėjo,o taip pat ir judėjai,sabėjai,ir krikščionys - (visi) jie kurie tikėjo Allah'u ir Teismo diena,ir kas darė tik gerus darbus.

 

70.Mes sudarėme su Israil'io sūnumis sutartį ir pasiuntėme jiems pranašus.Ir kaskart,kai tik ateidavo pranašas pas juos,(kviesdamas) į tai,kas nepatiko jų širdims,

vienus jie melagiais pavadindavo,o kitus užmušdavo,

 

71. galvojo jie,kad jokių  jiems negandų nebus.Ir nusisuko nuo susitarimo (su Allah).Bet jie buvo kurti ir akli (širdimi);

Allah atleido jiems,bet dauguma iš jų ir liko kurti bei akli.Bet juk Allah mato,tai kaip jie elgiasi.

 

72.Ištiesų,neįtikėjo tie,kurie tvirtina:"Allah - tai Messiah,Mariam sūnus" O juk Messiah yra pasakęs:"O Israil'io sūnūs !Garbinkite Allah,Viešpatį mano ir jūsų.

Ištiesų tą, kas pripažįsta (kitus dievus,išskyrus Allah),atsisakė Rojaus sodų pats,ir jo prieglauda bus pragaro ugnis.Ir niekas nepadės pasiklydėliams.

 

73.Netiki tie,kurie tvirtina:"Allah yra trečias iš Trejybės" - nėra kitų dievų išskyrus Vienintelį Dievą.Jeigu jie nepaneigs to,ką jie liudija,tai tuos  iš jų kurie neįtikėjo užklups

 kankinati bausmė.

 

74.Nejaugi jie neapgailestauja (priešAllah) ir neprašo Jo atleidimo?Juk Allah yra - Atleidžiantis,Gailestingas.

 

75.Messiah,Mariam sūnus,-yra tik pranašas.Daug pranašų dar prieš jį,buvo atėję ir išėję Iš teisingųjų motina jo buvo,jie matinosi  maistu (skirtu mirtingiesiems),-

žiūrėk kaip aiškiai paaiškinome Mes,savo nurodymus jiems.

Ir pažiūrėk,kaip jie vis dar vengia.

 

76.Sakyk (O Muhammad):"Nejaugi jūs garbinsite tai,kas negali jums nei padaryti blogo,nei atnešti naudos,tuomet kai Allah yra - Girdintis,Žinantis.?"

 

77.Sakyk:"O Šv.Rašto žmonės ! Neperženkite ribų jūsų religijos (ir laikykitės) tiesos;ir nesekite pagal niekšiškus norus tų žmonių,kurie yra išklydę iš kelio

tiesos ilgainiui prieš jus,ir išklaidinę   daugumą iš jo.

 

78.Tie iš Israil'io sūnų,kurie netikėjo,prakeikti yra Davudo ir Jėzaus,Mariam sūnaus,už tai kad jie nepakluso( Allah'ui) ir peržengė religijos ribas(religinių įstatymų).

 

79.Jie nesulaikė viens kito nuo blogų darbų.Ak kokie žemi jų poelgiai !

 

80.Ir matai tu, kaip daugelis iš jų draugystes riša,su tais kurie neįtikėjo.Kaip žema yra,tai ką jų širdys yra paruošę.Juk Allah užsirūstinęs ant jų,ir  amžinai jie liks kančiose.

 

81.Jeigu tik būtų jie tikėję Allah'u,Jo pranašu ir tuom kas jam patikėta,tai nebūtų jie bičiuliavęsi su bedieviais.Juk dauguma iš jų - bedieviai.

 

82.Beabejonės,tu įsitikinsi tuo,kad labiausiai tikinčiųjų nekenčia judėjai ir pagonys..Beabejonės tu įsitikinsi ,kad arčiausiai draugystės  tie,kurie sako tikintiesiems:"Ištiesų mes esame- krikščionys"

Tai todėl,kad tarp jų yra kunigų ir vienuolių,kurie nėra išdidūs(kuire nesikelia prieš kitus).

 

83.Ir kai jie klausosi tai,kas perduota Pranašui yra,tu matai kaip jų akys prisipildo ašarų,todėl kad jie sužino tiesą.Ir jie sako:"Viešpatie mūsų.

Mes įtikėjome.Tad įrašyk mus,kartu su tais kurie liudija( Tiesą)."

 

84..O kodėl gi mums netikėti Allah ir tiesa,kuri pasirodė mums?Juk mes trokštame, kad Allah įvestų mus į Rojų kartu su pamaldžiaisiais."

 

85. Ir atlygins Allah  jiems už ištartus žodžius, rojaus sodais kuriuose upės teka,ir amžinai jie ten pasiliks.

Toks atlygis yra,darantiems gera.

 

86.O tie kurie neįtikėjo ir Mūsų ženklus melu vadino, - pragaro gyventojai.

 

87.O jūs,kurie tikite !Nedrauskite (valgyti) gero (maisto),kurį jums leido Allah.Neperženkite įstatymo(ribų),juk Allah'ui nepatinka kurie peržengia ribas.

 

88.Maitinkitės tuo ką suteikė jums Allah,leistiną ir gerą( maistą),dėkingi būkite Allah'ui,Kuriuo jūs tikite.

 

89.Allah reikaulauja iš jūsų ne dėl (netyčinės) priesaikos laužymo.o reikalauja už priesaikos davimą,(kuria jūs prisiekėt savim)

už savo  (visų nuodėmių) išpirkimą.Išpirka už šios priesaikos nesylaikymą pamaitinti dešimt vargšų taip,kaip maitinate savo šeimą,arba aprengti juos,arba išlaisvinti vieną vergą. O jeigu,kas nors neįgalintis tai padaryti,tada jam reikia pasninkauti tris dienas.Visa tai yra - jūsų išpirka už priesaikų laužymą. Laikykitės savo priesaikų.Taip Allah išaiškina savo nurodymus.Galbūt jūs būsite dėkingi.

 

90.O jūs,kurie tikite ! Visi svaiginantys gėrimai,azartiniai žaidimai(ma-isir), akmenys(aukojimams,altoriams,ir meldimuisi),ir nuspėjimas ateities - niekšiški darbai ,šėtono (pakišti). Venkite(šalinkitės) šito,ir galbūt jums pasiseks.

 

91.Ištiesų,šėtonas Vyno ir azartinių žaidimų pagalba nori tarp jūsų įkurti nesantaiką ir neapykantą,ir atitraukti jūsų dėmesį nuo Allah'o bei maldos. Ar atsilaikysite jūs( prieš jį).

 

92..Tad pakluskite Allah'ui ir Jo Pranašui,ir būkite atsargūs.O jeigu nusisuksite,žinokite, kad pranašui liepta tik atskleisti (dieviškąją tiesą).

 

93.Tie kurie tikėjo ir elgėsi gerai,neturi nuodėmės už tai,kad valgė jie( uždraustą praeityje),jeigu jie lieka dievobaimingi,tiki Allah,ir daro gerus darbus,ir jeigu jie tiki Allah ir dievobaimingi ir daro tiktai gerą, juk Allah'ui patinka darantys gerą.

 

94.O jūs, kurie tikite !Allah būtinai jus palenks  išbandymui ( Uždrausdamas hajj metu) medžioklę rankomis ir ietimis,kad įsitikinti,kuris gi iš jūsų bijosi Allah, netgi būdamas toli nuo (žmonių žvilgsnių),o tam kas peržengs šį (nurodymą) po pasakymo,paruošta kankinanti bausmė.

 

95.O jūs, kurie tikite !Nemėginkite sumedžioti  grobio (laimikio),kol esate apsirengę(piligriminiais drabužiais).O kas iš jūsų tyčia padarys tai.Turės grąžinti ,kaip išpirką savo naminį galviją tokio pat svorio, (kokiį jis nudėjo).Išpirką nustatys du sąžiningi vyrai (tikintys).Ši gyvulio auka bus atiduota į Ka'abą.Ar išpirka už (padarytą nuodėmę) -pamaitinti vargšą arba priderantis pasninkas.Visa tai,kad pajaustų savo poelgį. Ir Allah atleis ,tai kas buvo.O kas  pakartos tai (šią nuodėmę).Tam Bausmę paskirs Allah,juk Allah pats galingiausias skiriant bausmę.

 

96.Leistina jums gaudyti žuvį jūroje,ir ja maitintis,taip pat ir keliauninkams.Bet jums uždrausta medžioklė sausumoje,tol kol ant jūsų (piligriminiai drabužiai),bijokitės gi Allah,prieš kurį reiks jums pasirodyti.

 

97.Allah sukūrė Ka'abą - saugią(apsaugotą) šventyklą,kaip prieglaudą žmonių(vienintelio tikėjimo),o taip pat ir uždraustąjį mėnesį,ir aukojamus gyvulius,ir papuošalus (kabinamus ant jų),kad atskirti juos nuo kitų, Ir visa tai dėl to,kad jūs žinotumėte,Kad Allah'ui viskas yra žinoma,kas yra danguje ir kas ant žemės.Viską mato Allah.

 

98.Tad žinokite,kad Allah  yra griežtas bausmėje ir kad Gailestingas ir Atlaidus.

 

99.Ir kas yra Pranašui pavesta,tai tik pranešti apie (atskleistą paslaptį nuo Allah).Bet Allah mato viską,tai ką jūs darote slapčia,ir tai ką darote atvirai.

 

100..Sakyk (O Muhammad) "Blogis su gėriu negali būti sulyginami,nors  blogio perteklius kartais sužavėdavo tave.Bijokitės gi Allah,kurie apdovanoti mąstymu,gal būt jums pasiseks.

 

101.O jūs, kurie tikite !Neklausinėkite to,tai kas gali įskaudinti(nuliudinti) jus,kol nebus jums aišku.O jeigu jūs paklausite, tai kas jums neaišku  (tuo momentu) kai jums nusileis(pasirodys) Koranas, tada jums viskas aišku taps.Allah atleis jums už tai,juk Jis Atleidžiantis,Gailestingas.

 

102.Ir iki jūsų žmonės užduodavo (Muhammad'ui) klausimus apie tai,(bet gavę atsakymą) jie jais nepatikėdavo vistiek.

 

103.Nenustatė Viešpats (taisyklių ) nei bahir,nei dėl sa'ib nei dėl vasil nei dėl hamin.Tačiau tie kurie neįtikėjo,melą išgalvoja Allah,kai dauguma iš jų (nič-nieko) nesupranta (apie tai).

 

104.Kai (netikintiesiems) sako:"Sekite pagal tai,ką jums pasiuntė Allah ir paskui Pranašą", - jie atsako:"Mums užtenka to,ką išpažino mūsų tėvai". Nejaugi ir tada,kai jūsų tėvai buvo nukreipti nuo mąstymo ir supratimo(Allah)?

 

105.O jūs,kurie  tikite !Jūs patys už save atsakote.Jeigu jūs einate tiesiu keliu,ir  tas kas nuklysta,jums ne kliūtis.Visi jūs sugrįšite pas Allah.Ir Jis parodys jums tai,kaip jūs elgiatės.

 

106.O jūs,kurie tikite!Kada , prie kurio nors iš jūsų prisiartins mirtis ir laikas bus (sudaryti testamentą) ,liudininkais (turi būti) du (tikintys) vyrai iš jūsų .Arba  ne iš jūsų giminės,jeigu jums yra pavojus mirti bekeliaujant(svetimoje šalyje). Jeigu jūs nepasitikite jais,sulaikykite juos po maldos,ir lai jie su Allah vardu ištaria tokią priesaiką:Šio liūdijimu mes neparduosim,už jokią kainą(žemiškų gėrybių).Nors tai ir būtų naudinga mūsų artimiesiems, ir mes nenuslėpsim šio liūdijimo,kurį mes prisiekėm vardu Allah,nes mes tada būtume iš nusidėjelių tarpo.

 

107.Jeigu išaiškės,kad abu liūdytojai padarė nuodėmę(prisiekdami priesaika liūdijimą),lai tada nusamdo du kitus liūdytojus iš jo giminės,kurie tikrai sąžiningai paliūdys jo testamentą,lai ir jie prisiekia Allah vardu. Priesaiką kuria mes priesiekiam dabar, už du buvusius liūdytojus.Mes neperžengsime (tiesos ribų),kitaip mes būtume netikintys.

 

108.Toks liūdijimas yra geriausias,(priversti juos liūdyti) sąžiningai.Tam,kad jie baimintūsi,kad po jų priesaikų,gali būti prisiekta dar kartą.Tad bijokitės Allah ir pakluskite Jam.Juk Allah neveda nusidėjelių teisingu keliu.

 

109. (Atmink) tą dieną,kai Allah sukvies (visus) pranašus ir paklaus jų:"Ką jums atsakė (tie,kuiruos jus šaukėte naujam tikėjimui)?"

Pranašai atsakys:"Šito mums nesužinoti,tik Tau Vieninteliam visos paslaptys žinomos."

 

110..(Prisimink) Kai Allah pasakė:"O Jėzau,Mariam sūnau.Tu prisimink mano malonę(gerumą) tau ir tavo motinai,kai Aš tave sustiprinau šventa dvasia,taip kad dar lopšyje tu būdamas kabėjaisai su žmonėmis,kaip ir suaugęs. Išmokiau rašto ir (dieviškosios ) išminties,Evangelijai ir Torai.Ir su Mano įsakymu(valia) iš molio paukštį tu nulipdei,paputei į jį(ir man įsakius) jis tapo gyvas.Tu mirusius atgaivinai(Mano valia). Aš Israil'io sūnus sulaikiau prieš tave,tada kai tu jiems pranešei  tikrąją tiesą.( Jie juk nepatikėjo ja,norėdami tavo mirties).Ir tie kurie neįtikėjo pasakė:"Visai tai tik aiškūs burtai."

 

111.( Prisimink) kai Aš apaštalams patariau"Tikėkite Manimi ir Mano Pranašu" Jie atsakė:"Mes įtikėjom ( tad) paliūdykite ,kad mes atsidavusieji ( Tau)."

 

112.( Ir Prisimink) kaip apaštalai pasakė:"O Jėzau,Mariam sūnau !Gal galėtų tavo Viešpats mums valgį iš dangaus pasiųsti?" Jis atsakė:"Bijokitės Allaj,jiegu jūs tikrai tikite" !

 

113.Apaštalai pasakė:"Mes norime paragauti šio valgio,kad nurimtų mūsų širdys tam,kad įsitikintume,kad tu pasakei tiesą,ir kad mes būtume šio valgio  liūdytojais."

 

114..Jėzus,Mariam sūnus pasakė:"O Allah !Viešpatie mūsų !Atsiųsk mums iš dangaus valgio,kuris būtų švente mums visiems nuo pirmo iki paskutinio taip pat ir ženklu nuo Tavęs" suteik mums likimą(stebuklą), juk Tu -  geriausias dalinant likimus.

 

115..Allah atsakė:"Aš pasiųsiu jums valgį"Bet jeigu po šito,kas nors neįtikės,tada aš jį nubausiu taip,kaip dar nieko nebuvau nubaudęs nė vieno iš jūsų(viso pasaulio gyventojų)".

 

116. ( Prisimink) kaip Allah pasakė:O Jėzau,Mariam sūnau !Ar sakei tu žmonėms: "Garbinkite mane ir mano motiną,kaip du dievus išskyrus Allah"?" Atsakė Jėzus:"Garbė Tau, Kaip aš galiu tai sakyti,kai aš neturiu jokios teisės į tai" Jeigu ir būčiau tai pasakęs,Tu juk žinotum apie tai.Tu žinai ,kas mano mintyse,o aš nežinau kas Tavo mintyse.Ištiesų tu juk matai viską kas slepiama.

 

117.Aš apšatalams sakiau tik tai,ką tu įsakeiman (pasakyti):"Pakluskite Allah'ui,mano ir jūsų Viešpačiui."Aš buvau liudininku to,ką jie darė,tol kol buvau šalia jų.Kada  Tu mane pasiėmei pas Save,

(tiktai)  Tu matai,kaip jie elgiasi.Juk tu visatos Liūdytojas.

 

118.Jeigu Tu nubausi apaštalus,tai juk jie - tavo vergai.Jeigu Tu atleisi jiems,tai juk Tu - Didis,Išmintingas."

 

119.Ir pasakys Allah per Teismo dieną:" (Ši) diena,kai sąžiningiems vyrams padės jų sąžiningumas".Paruošti jiem rojaus sodai,kuriuose upės teka,ir amžinai jie ten pasiliks.

Allah bus patenkintas jais,o jie Allah.Tai ir yra jų didžiulis pasisekimas.

 

120.Allah priklauso viskas, kas danguje ir kas ant žemės ir tai kas randasi tarp jų.Ir Jis  valdo viską.

 
Atgal