اعوذ باالله من الشيطن الرجيم        بسم الله الرحمن الرحيم        الحمد لله  رب العالمين .        الرحمن الرحيم .       ملك  يوم الدين .        اياك نعبد و اياك نستعين .        اهدناالصراط المستقيم .       صراط الذين  انعمت عليهم '    غيرالمغضوب عليهم  ولاالضالين
Ieškau Allah prieglobsčio nuo prakeikto šėtono. Vardan Allah, Gailestingojo, Maloningojo. Visa šlove Allah'ui, Visatos Viešpačiui. Gailestingiausiajam, Maloningiausiajam. Teismo Dienos Valdovui. Išties, Tave viena mes garbiname, iš Tavęs mes prašome pagalbos. Išvesk mus į tiesų kelią. Į kelią tų, kuriuos apdovanojai gėrybėmis, o ne tų, kurie nusipelnė Tavo nepasitenkinimo ar paklydo.
 
 
     
 
 

Versija spausdinimui  

Sura Al-An'aam

Vardan Allah Gailestingojo, Maloningojo....

 

1. Garbė Allah'ui, Kuris sukūrė dangų ir žemę ir įkūrė tamsą su šviesa. Ir vistiek tie,kurie neįtikėję,kitus sulygina su Juo.

 

2.Jis -  tas, kas sutvėrė jus iš molio.Po to nustatė jums tam tikrą laiką( periodą)(jūsų gyvenimui),ir dar Jis nustatė kitą,tam tikrą laiką.

O jūs vis dar abejojete.

 

3.Jis - Allah danguje ir ant žemės.Žino Jis jūsų paslaptis ir tai kas atvira.Žino Jis tai,ką jūs darote.

 

4.Bet koks  Allah ženklas( iš visų Jo ženklų), kuris bepasirodydavo jiems,vistiek nusisukdavo jie nuo jo.

 

5.Ir vadindavo tiesą melu,kai ji pasirodydavo jiems.Bet greitai ateis iki jų žinia, apie tą tiesą,kurią taip ilgai jie žemino.

 

6.Argi jie nematė,kiek Mes pražudėme žmonių kartų dar iki jų?Mes apgyvendinome juos žemėje ir suteikėme galią,tokią,kokios niekam nebuvom suteikę Mes: Mes liejome jiems gausiai lietų  iš dangaus,įsakėme tekėti upėms jiems po kojom.Vėliau  gi Mes pražūdėme juos už jų nuodėmes,ir vietoj jų įkūrėme naujas žmonių kartas.

 

7.Ir netgi jei Mes būtume tau Šv.Raštą sąrašu(išskleistą) pasiuntę ir jie būtų palietę savomis rankomis,tai vistiek tie,kurie neįtikėjo,būtų pasakę:"Tai tik akivaizdūs(pasisekę) burtai."

 

8.(Mekkos netikintieji(pagonys) ) pasakė:"Štai jeigu jam angelą pasiųstų..." Bet jeigu mes pasiųstume angelą,tai tada įvyktų (Teismo diena) ir nebebūtų jiems atidėliojimo.

 

9.Jeigu Mes ir pasiųstume angelą(kaip pranašą),tai Mes pasiųstume žmogaus pavidalu,palikdami juos paklydime,kuriame jie yra.

 

10.Pajuokomis buvo sutikti ir tie pranašai,kurie buvo dar iki tavęs.Bet užklupo tuos kurie žemino bausmė ,už jų visus pažeminimus.

 

11.Sakyk:"Pereikite per žemę ir pasižiūrėkite,koks buvo  galas tų (atpildas), kurie nepripažino pranašų.

 

12.Paklausk:"Kam priklauso viskas,kas danguje ir kas ant žemės?" Atsakyk:" Allah'ui" Jis Pats Sau įsakė suteikti jums pasigailėjimą (gerovę) (tikintiesiems). Ir Jis sukvies jus(Pas save) per Teismo Dieną,kuri beabejonės ateis.Ir neįtikėję tik tai tie,kurie pražudė savo sielas(amžiams).

 

13.Jam priklauso tai kas egzistuoja ir dieną ir naktį,ir Jis - Girdintis,Žinantis.

 

14.Sakyk:"Imsiu aš užtarėju ką-nors kitą, nei Allah,žemės ir dangaus sutverėjo? Jis aprūpina maistu( kitus) ,bet (nesirūpina) tuo,kad maistu būtų aprūpintas Jis." Sakyk:"Ištiesų, man lemta buvo pirmam tapti iš tikinčiųjų, Allah'u.Ir nesilyginkite su Allah,prilygindami ir kitus dievus."

 

15.Sakyk:"Ištiesų aš bijausi,(jeigu) aš nepaklusiu savo Viešpačiui,tai mane  Teismo Dieną užklups didžiulė bausmė".

 

16.Tas,kas išvengs bausmės,tą dieną Allah suteiks didžiulę malonę,o tai - aiški sekmė.

 

17.Jeigu Allah tave blogiu palies,tai nuo jo tau išvaduotojo nėra,išskyrus Jį.O jei Allah palies tave gėriu(palaima).Tai juk Jis valdingas viskam kas egzistuoja.

 

18.Jis valdovas Savo vergams,Jis Išmintingas,Visažinis.

 

19.Paklausk:"Koks liūdijimas pats patikimiausias?" atsakyk:"Allah liūdytojas tarp manęs ir jūsų" Ir duotas askleidimui man šis Koran'as,kad aš įtikinčiau juo jus visus, ir tuos kurie bus įtikinti.Nejaugi jūs liūdijate,kad  dar egzistuoja kiti dievai ne vien Allah?" Sakyk:"Aš neliūdiju."( Dar kartą ) sakyk:"( Būtent) Jis - vienintelis Dievas,ir,ištiesų aš visai toli nuo jūsų,kad (taip kaip jūs) garbinčiau ir kitus dievus kartu su Juo."

 

20.Tiems,kam mes patikėjome šv.Raštą,žino jį,taip kaip žino savo sūnus.Tie,kurie nubaudė patys save,jie ir yra netikintieji.

 

21.Kas gali būti nesąžiningesnis to,kuris išgalvojo melą prieš Allah ir neigė Jo ženklus?..Ištiesų nepasiseks netikintiesiems.

 

22.Tą Dieną,kai surinksime juos visus,Mes pasakysim daugiadieviams:" Kurgi tie,kuriuos jūs prilyginote (Allah'ui)?

 

23.Tada jie neturės jokio pasiaiškinimo,tik kaip pasakyti:"Prisiekiame Allah'u,mūsų Viešpačiu,mes nebuvo daugiadieviais."

 

24.Pažiūrėk kaip jie meluoja patys sau,ir paliko juo tie,kuriuos jie patys sugalvojo.

 

25.Ir tarp jų ( netikinčiųjų) yra ir tokių,kurie klausosi tavęs ( O Muhammad ),bet Mes uždengėme jų širdis uždanga ir padarėme jų ausis kurčias,kad jie negalėtų suvokti(suprasti) Koran'o. Ir kokį ženklą jie nepamatytų,jie nepatikėtų juo,taip kad,kada ateina jie pas tave pasiginčyti su tavim,tai pareiškia:"Tai (kas sakoma Koran'e) ,- tai tik  senų-senovės žmonių (kartų) pasakojimai .

 

26.Jie nukreipia  nuo Koran'o ( žmones ) ir patys pasitraukia .Bet jie žudo tik patys save patys ( to) nesuvokdami.

 

27.Jeigu tu tik  pamatytum ( O Muhammad ),kai jie stos prieš ( pragaro )  ugnį ir sakys:"O,jeigu tik mus galėtų grąžinti( į pasaulį ).Mes neatstumtume mūsų Viešpaties ženklų,ir kreiptumėmės į tikinčiuosius."

 

28.Ne. ( Jie taip sako tik todėl) kad prieš juos pasirodė tai,ką jie bandė nuslėpti anksčiau.O jeigu  būtų grąžinę i (šį pasaulį) jie vėl išnaujo darytų,tai kas yra uždrausta. Juk ištiesų jie yra - melagiai.

 

29.Jie tvirtina:"Nėra (kito gyvenimo) išskyrus šį gyvenimą šiame pasauly,ir nebūsime mes prikelti."

 

30.Jeigu tu tik pamatytum ( O Muhammad ) kai jie stos priešais jų Viešpatį,kuris paklaus:" Argi visa tai netiesa (kad jūs stojote prieš Mane atsakymams)?" Jie atsakys: " Taip (tiesa) prisiekiame savo Viešpačiu." Ir Jis pasakys:" Tad pajauskite dabar kančias už tai,kad jūs buvote netikintys."

 

31.Pajautė pažeminimą tie,kurie neigė,kad jie stos (per teismo dieną) priešais Allah.Kai juos netikėtai užklups (teismo) valanda jie sušuks:"O vargas mums už tai,kuo mes nesirūpinome (apleidome) šiame pasauly."Ir neš jie savo(poelgių) sunkią naštą sau ant nugarų.O kaip yra žema tai ką jie neš.

 

32.Gyvenimas - šieme pasauly tai tik,žaidimas ir užsiėmimas.Tiems kurie yra tikintys,geresnis gevenimas yra būsimasis.Nejaugi jūs nesuprantate to?

 

33.Mes žinome (O Muhammad),kad tave skaudina jų kalbos.Ištiesų tai ne tavo žodžius jie melu skaito, - netikintys neigia Allah ženklus.

 

34.Ir iki tavęs (kitus) pranašus jie vadino melagiais.Bet jie kentėjo jų engimą ir kad  apšaukdavo melagiais juos ,tol kol nepasirodė Mūsų pagalba jiems.

Juk nėra tokio,kuris galėtų pakeisti Žodį Allah'o.Ir tau jau žinomi  pasakojimai apie pranašus yra.

 

35..O jeigu tau ir skaudu,dėl to,kad jie nepriima Koran'o,tai,jeigu tu galėtum surasti žemėje skylę (angą) ,kad (galėtum parasiskverbti į gilumą) ar priremti (pastatyti) kopėčias (kad užliptum) į dangų dėl to,kad

 sukurtum (padarytum) jiems ženklus (taip ir padaryk).Jeigu Būtų panorėjęs,Jis visus netikinčiuosius būtų nukreipiąs  į tiesų kelią.Tad nebūk neišmanėlis.

 

36.Ištiesų, (į tavo pašaukimą ),atsilieps tie,kurie girdi (širdimi).O tuos,kurių (širdys) negyvos,Allah prikels (ir pareikalaus atsakymo per Teismo dieną).O vėliau jie stos prieš Jį( į teismą).

 

37.(netikintys Mekkos gyventojai ) sako:"Kodėl nepasiuntė  jo Viešpats ženklo jam?" Atsakyk:"Ištiesų Allah gali pasiųsti ženklą" Bet juk dauguma žmonių nemato to."

 

38.nėra nė vieno gyvūno,(vaikščiojančio) ant žemės,nei vieno (sparnais) skraidančio paukščio,kurie,kaip ir jūs,nesusivienytų(nesusijungtų) į viena būrį., - juk Mes nieko nepraleidome (šiame) Šv.Rašte

 ir paskui jie visi bus sukviestį priešais jų Viešpatį.

 

39.tie kurie paneigė Mūsų ženklus,yra kurti,akli ir randasi tamsoje.Allah išveda iš tiesaus kelio ką panorėjęs,ir nukreipia į tiesų kelią,ką panorėjęs.

 

40.Paklausk (O Muhammad ) :"Ar galite įsivaizduoti sau,kad jūs kreipiatės pagalbos į ką nors kitą,bet ne Allah, tada kai kris ant jūsų bausmė Allah'o ir užklups jus Teismo diena?

( Atsakykite gi) jeigu( tik) mokate sakyti tiesą."

 

41.Taip.Tik Jį jūs ir kviesite į pagalbą.Ir Jis padės jums,tuo kuo jūs kreipsitės į Jį,jeigu panorės.Ir pamiršite tada jūs kitus dievus,kuriuos garbinote vietoje Jo.

 

42.Ir iki tavęs (Muhammad) Mes siuntėme pranašus tautoms ir nubloškėme jas(t.y.tautas) į rūpesčius ir vargus:galbūt jie taps paklusnūs.

 

43.Tai kodėl gi,kai užklupdavo juos Mūsų bausmė,jie netapdavo paklusnūs? Atvirkčiai, sugrūbėjo širdys jų,ir šėtonas  gražino ( visą purvą) jų (nuodėmingų) darbų.

 

44.o kai jie pamiršo (Mūsų) nurodymus,Mes atvėrėme prieš juos visų gėrybių vartus.Ir kai jie džiaugėsi (gautomis) gėrybėmis,užklupome juos netikėtai Mes,ir štai dabar jie nusivylę (laukia teismo dienos).

 

45.ir buvo sunaukinti visi netikintieji - visi iki paskutinio.Garbė Allah'ui pasaulio Viešpačiui.

 

46.Paklausk ( O Muhammad ):"Ką jūs manote,jeigu Allah atimtų iš jūsų klausą ,matymą ir uždėtų ant jūsų širžių antspaudą,tai koks gi dievas išskyrus Allah,jums grąžintų visa tai?"

Pažiūrėk kaip mes išaiškinam Savo ženklus.Ir po viso šito jie vis dar nusisuka (nuo tikėjimo).

 

47.Paklausk ( O Muhammad) "Ar žinote jūs,kad žūtų tiktai visi netikintys,jeigu netikėtai užkluptų Allah bausmė?"

 

48.Mes pranašus siunčiame tik dėl to,kad paskelbti apie gėrį,ir apsaugoti nuo blogio.O tie kurie tikėjo ir darė tik gerus darbus,- nereikia jiems nieko bijotis,jie nebus nuskriausti.

 

49.O tie kurie Mūsų ženklus vadina melu - užklups juos bausmė už tai,kad nuodėmes jie darė.

 

50.Sakyk:"Aš nesakau jums,kad pas mane  yra Allah lobynas,ir paslaptys man nežinomos yra,aš nesakau jums,kad aš angelas.Aš tik seku pagal tai, kas man duota atskleisti.

(Dar kartą) sakyk:"Argi lygūs aklas ir matantis? Nejaugi jūs nesusimąstote?"

 

51.Įtikint Koran'u tuos,kurie bijosi pasirodyti prieš jų Viešpatį.Nėra pas juos ,išskyrus Jį,nei užgynėjo,nei užtarėjo.Gal būt jie bus dievobaimingi.

 

52.Neišvaryk tų,kurie kreipiasi į savo Viešpatį ryte ir vakare,stengdamiesi užsitarnauti jo palankumą.Tu už juos neatsakingas nė kuo,ir jie neatsakingi už tave yra.Ir nevertėtų jų išvaryti,kad neatsidurtum

skriaudėjų (tarpe).

 

53.Ir taip Mes išbandėm vienus žmones kitais,kad (turtuoliai rodydami į vargšus),paklaustų (su pasityčiojimu):"Nejaugi šituo Jis ir  parodė palankumą Savo tarp mūsų?"

Argi Allah negeriausiai žino iš visų ,kas (Jam) dėkingas?

 

54.Kai pas tave ( O Muhammad) ateina tie,kurie tiki Mūsų ženklais, tu sakyk jiems:"Taika jums.Jūsų Viešpats Pats sau paskyrė pasigailėjimą (dėl žmonių),jeigu kas nors iš jūsų

nežinodamas,pasielgs blogai,bet po to gailėsis ir pasitaisys,tai Jis atleis ir pasigailės (jo).

 

55.Taip Mes aiškiname Mūsų ženklus,kad nuodėmingųjų kelias skirtųsi (nuo tikinčiųjų).

 

56.Sakyk ( O Muhammad ):"Ištiesų,man uždrausta garbinti tą,į kurį jūs kreipiatės kaip į dievą,išskyrus Allah". Sakyk:"Aš neisiu jūsų aistrų keliu,kitaip aš išklysčiau iš Viešpaties kelio,ir nebūčiau aš iš

tų,kurie eina tiesiu keliu".

 

57.Sakyk:"Aš seku pagal aiškų ženklą,siųstą mano Viešpaties,o jūs neigiate Jį.Nepajėgus aš tam,kad jūs prašote pagreitinti,tai nuspręsti gali tik Allah,kuris skiria tiesą (nuo melo) - niekas taip gerai neskiria jų,tik  Jis.

 

58.Sakyk:"Jeigu tai,ką jūs prašote pagreitinti,būtų mano jėgose,tai ginčas tarp jūsų ir manęs būtų (senai)  išspręstas.Juk Allah geriausiai atskiria neteisinguosius."

 

59.Pas jį paslapties raktai yra.Apie juos žino tiktai Jis.Žino jis  viską kas yra sausumoje ir jūroje.Ir nė vienas lapas nuo medžio nenukris be Jo žinios.Ir nėra nė grūdelio žemės tamsoje,

nei  žalio nei sauso lapelio nėra,apie kuriuos nebūtų parašyta aiškioje Knygoje.

 

60.Jis - Tas kuris nakčiai pasiima jūsų sielas,ir žino viską ką padarėte per visą dieną;O (patekant) saulei Jis vėl (grąžina jūsų sielas atgal).tam,kad užsibaigtų jums  jūsų skirtas laikąs.

Poto jūs būsite sugrąžinti atgal pas Jį,ir tada Jis paskelbs jums viską,ką jūs (darėte žemėje).

 

61.Jis - savo vergų Valdovas ir Jis siunčia ( angelus sargus) ,kad jie apsaugotų jus,tol kol prie kurio nors iš jūsų neprisiartina mirtis.Ir tada jie pasiima jo sielą,o jie niekada neapsirinka.

 

62.Veliau juos visus grąžina Allah'ui - jų vieninteliam Valdovui.Argi ne Jam priklauso nuosprendis?Juk Jis pats greičiausias atlyginant.

 

63.Paklausk ( O Muhammad Mekkos gyventojų):"Kas apsaugo jus nuo nelaimių ir sausumoje ir jūroje?Į ką jūs kreipiatės slapčia ir nusižeminę:"Jeigu Tu išgelbėsi mus nuo šito ,

tuojau pat mes būsime dėkingųjų tarpe.(Tau)

 

64.Atsakyk:"(tiktai) Allah apsaugo jus nuo šių ar (kitokių) negandų.Ir po viso šito jūs dar lenkiatės kitiems dievams,išskyrus Allah."

 

65.Sakyk:"Jis - Tas,kas gali jums pasiųsti bausmę ir išviršaus ir iš apačios,padalinti jus į (skirtingas) puses,ir duoti pajausti žiaurumą viemiems per kitus."

"Pažiurėkite kaip mes parodome ženklus...Galbūt jie susipras.

 

66.Ir tavo tauta Koran'ą skaito melu.O juk tai - tiesa.Sakyk:":Aš ne užtarėjas jums.

 

67.Viskas kas paršyta Koran'e išsipildys.Ir greitai  apie tai jūs sužinosite.

 

68.Kai tu sutinki tuos,kurie blogai žodžiu mini Mūsų ženklus,(palik juos ir negrįžk),tol kol jie nepakeis temos.Jeigu šėtono kurstomam tu pamirši (apie tai),tai,tada kai prisiminsi,nebendrauk su

netikinčiais žmonėmis.

 

69.Tie kurie bijosi Allah,visai neatsakingi už netikinčiųjų darbus,jiems tik priklauso įtikinti juos:galbūt jie taps dievobaimingais.

 

70.Nebendrauk su tais, kurie  susigundę gyvenimu šiame pasauly,savo religiją pavertė žaidimu ir pasilinksminimu.Bet ragink juos Koran'u ir (sakyk) kad žmogus (būsimame gyvenime)

išnyks,už tai kaip elgėsi(šiame pasauly);kad neturi jis užgynėjo ir užtarėjo išskyrus Allah,ir kad kokią išpirką jie bepasiūlytų(nuo nuodėmės atleidimo) nepriims iš jo.Tiems kuriems priklauso pražūti už jų elgiasį

(šiame pasaulyje),paruošta jiems verdantys gėrimai ir kankinati bausmė,už tai kad jie netikėjo.

 

71.Paklausk ( O Muhammad ) :"Ar mes pradėsime garbinti tą,išskyrus Allah,kuris negali mums nei padėti,nei pakenkti,ar grįšime mes atgal po to,kai Allah nukreipė mus į tiesų kelią,

tai lygu tiems kuriuos žemėje  sugundė šėtonas ir kurie atsidūrė paklydime?Kai tuo metu jo draugai kviečia:"Ateik pas mus." - į tiesų kelią",

Sakyk ( O Muhammad) :"Ištiesų tik Allah kelias,yra  tiesus kelias,ir mums įsakyta paklusti pasaulio Valdovui.

 

72.o taip pat įsakyta:" Atlikite salat,bijokitės Jo,juk Jis - tas,prieš kurįs jūs stosite."

 

73..Jis - Tas,kas,ištikrųjų sukūrė dangų ir žemę.Ir tada kai jis paskelbs:"Būk"- tai ir bus.Jo žodis - tiesa. Tą dieną,kai pasigirs trimitas,Jo valdžioje(bus visi).Jis žino ir tai kas slapta ir tai kas atverta.

Jis - Išmintingas,Matantis.

 

74.( Prisimink O Muhammad ) kai Ibrahim'as pasakė savo tėvui Azar'ui:"Nejaugi tu stabams lenkiesi kaip dievams? Ištiesų aš juk matau,kad tu ir tavo tauta esate dideliame paklydime."

 

75.Taip Mes parodėme Ibrahim'ui (Savo) jėgą  danguje ir ant žemės,kad jis įsitikintų( šituo).

 

76.Ir kaip apglėbė jį tamsa,jis pamatė žvaigždę ir pasakė: Tai mano - Viešpats !"  . Kai paryčiui ji pranyko,jis pasakė:"Man nepatinka tai,kas pasirodo ir pranyksta".

 

77.Kai jis pamatė pasirodantį mėnulį,sušuko:"Tai mano - Viešpats ! " Kai jis pradingo,tada jis pasakė:"Jei Viešpats nenukreips manęs į tiesų kelią,tai aš atsidursiu tarp pasiklydusiųjų."

 

78.. O .Kada jis pamatė patekant saulę,tai sušuko:"Štai mano Viešpats ! Jis didesnis (už mėnulį ar žvaigždes)".Kai saulė patekėjo,jis pasakė:"O tauta mano !

Ištiesų aš nesu įsipainiojęs tame,kad jūs garbinate kai ką kitą,išskyrus Allah.

 

79.Taip ištikro ! nuoširdžiai įtikėjęs,kreipiausi aš į Tą,kuris sukūrė dangų ir žemę.Ir nepriklausau daugiadieviams."

 

80.Bet Ibrahim'o tauta pradėjo ginčytis su juo.Ir Ibrahim'as pasakė:"Nejaugi jūs pradėsite su manim gynčytis dėl Allah?Juk jis nukreipė mane į tiesų kelią.Aš

neišsigąsiu tų,kuriuos jūs garbinate(išskyrus Jį), tik jeigu  mano Viešpats nenori,kad (aš bijočiausi). Mano Viešpats Užpildys Savo ženklais viską kas egzistuja.Nejaugi jūs dar nesusimąstėte apie tai?

 

81.Kodėl aš turėčiau bijotis (stabų),kuriuos jūs garbinate (kartu su Allah)? Juk jūs nebijote garbinti jų(kartu su  Allah),nors Jis ir nepateikė (dėl šito) jokių įrodymų.Tai kas gi (jūsų nuomone)

turėtų jaustį didelį saugumą - tie kurie,garbiną tik Allah,ar daugiadieviai? ( Atsakykite pagaliau),jeigu tik jūs žinote (atsakymą) !"

 

82. Tie, kurie yra tikintys ir nesuteršę savo tikėjimo tamsa (daugiadieviškumu), būtent jie yra Saugus, ir vedami jie tiesiu keliu.

 

83. Tokios Mūsų priežąstys (argumentai), kuriais Mes palaikėme Ibrahim'ą Jo ginčuose su Jo tauta.Mes palaipsniui išaukštiname, kurį panorėję.

.Ištiesų Tavo Viešpats - Išmintingas,Visamatantis.

 

84. Mes davėme Jo tautai, Ishaką ir Jokūbą, abu juos vedėme tiesiu keliu, o Nojų Mes dar prieš Ibrahim'ą (išvedėme į tiesų kelią).O iš Ibrahim'o palikuonių (vedėme tiesiu keliu)

Davudą,Suleimaną,Ajubą,Jusufą,Mozę,ir Haruną.Taip Mes atsilyginam darantiems gerą.

 

85. (Tiesiu keliu Mes vedėme) Zakarijų, Jahijų, Jėzų, Ilijasą, visi jie - teisingieji.

 

86. O taip pat ir Ismailį, al-Jasą, Junūsą, Lutą.Ir visus juos Mes išaukštinome prieš visus (pasaulio) gyventojus.

 

87. O taip pat, ir kai kuriuos jų tėvus, vaikus ir brolius Mes išrinkom ir nukreipėme į tiesų kelią.

 

88.Taip veda tiesiu keliu Allah.Jis veda tiesiu keliu tuos Savo vergus,kuriuos Jis panorėjęs.O jeigu (sumanytų ) jie garbinti ką nors kitą, išskyrus Allah.tai visi jų poelgiai būtų tušti.

 89.Tai - tie,kuriems Mes dovanojome Šv.Raštą,išmintį,ir pranašavimą.Jeigu (atsirastų) tokių žmonių,kurie neįtikėtų į tai,kas buvo,tai juk yra kiti kuriuos Mes įtikinome viskuo,kas buvo pasakyta,

ir jie neatstumia Jo.

 

90. Jie yra - tie, kuriuos Allah Veda tiesiu keliu.Tad sek (O Muhammad) jų tiesiuoju keliu.Sakyk:"Aš neprašau iš jūsų užmokesčio, už Tai, kad sektumėte Koran'u,

kuris nieko daugiau,kaip raginimas(įspėjimas) žmonėms."

 

91. Jie neatsimokėjo Allah'ui kaip priklauso, kada pasakė:"Nieko Allah nepasiuntė žmogui."Paklausk ( O Muahammad):"Kas pasiuntė žmonėms kaip šviesą vadovavimasį į tiesų kelią Šv.Raštą,su kuriuo pas žmones atėjo Mozė?

Jūs Šv.Raštą rašote ant skirtingų lapų,skaitydami (žmonėms) atsikirus (išplėštus) lapus,daugelį dalykų nuslėpdami.O juk jus išmokiau to,ko nežinojote nei jūs,nei jūsų tėvai."

Atsakyk (O Muhammad):" Allah pasiuntė Šv.Raštą" Po to palik juos linksimtis savo tuščiažodžiuose plepaluose.

 

92. Mes pasiuntėme šį Šv.Raštą palaimintą ir patvirtinantį tiesą to, kas buvo iki Jo, ir kad tu praneštum miestų Motinai (t, y.Mekkai), ir tiems, kurie (gyvena) aplink JA,

ir tiems kurie tiki būsimu gyvenimu,tiki Koran'u ir meldžiasi.

 

93. Argi yra (žmonių) labiau nesąžiningesnių nei tie, kurie išvedžioja Allah’ui neteisingus kaltinimus ir tvirtina:"man suteikta atskleisti paslaptį", nors jam nieko nebuvo suteikta,

arba kas nors sako:"aš pasiųsiu jums( panašų)  į tai,ką jums pasiuntęs yra Allah"?O, kad tu pamatytum,kaip nuodėmingieji krenta į mirties bedugnę,o angelai (jiems) tiesia rankas (kad pasiimtų jų gyvenimus ir sako)

"Atsisveikinkite  su savo sielomis dabar ! Šiandien su jumis bus atsiskaityta žeminančiomis bausmėmis,už tai kad jūs neteisingai apšmeižėte  Allah ir už tai,kad neigėte Jo ženklus."

 

94. (Ir per Teismo dieną jiems Allah pasakys) Pasirodėte jūs Mums be nieko - tokie kokius Mes jus sukūrėme iš pat pradžių.Jus už savęs palikote viską, ką Mes suteikėme jums.

Ir Mes nematome jūsų gynėjų,kuriais jūs vadinote dievais.(Taip pat kaip ir Mus).Ir sudegė jūsų ryšiai,ir paliko jus tie,kuriais jūs pasikliovėte."

 

95. Ištiesų Allah gali suskaldyti ir grūdą ir akmenį.Jis mirusį padaro gyvu, gyvą mirusiu.Toks Jis - jūsų Allah.Ir kaip jūs galite taip klysti?

 

96.Jis ryte pasiima tamsą ,ir naktį suteikia ramybę.Saulę ir mėnulį paverčia (prognozių) apskaičiavimu(dienų ir mėnesių).Tokie yra Allah nustatymai-Didžio,Išmintingo.

 

97.Jis - Tas,kuris sukūrė jums žvaigždes,kad tamsiu metu būdami sausumoje ar jūroje surastumėte kelią .Juk Mes ženklus išaiškiname mąstantiems žmonėms.

 

98.Jis - Tas,kuris jus visus išaugino iš vienintelės gyvos būtybės( t.y.Adomo) ir nustatė (jums) vietą (trumpo) ir vietą(ilgojo) laiko buvimą.Visus šiuos ženklus Mes paaiškinome žmonėms kurie mąsto.

 

99Jis- Tas kuris,pasiunčia iš dangaus lietų.Lietaus dėka Mes išauginame (ant žemės) visokius augalus žalius ir varpas su grūdais.

Ant palmės iš mažiausios mezginės Mes (išauginome) žemai kabančias (nuo sunkumo vaisių ) kekes.Mes ( sukūrėme) ir vynuogynus,ir alyvmedžius ir granatus,(vaisiai nors

ir panašūs vieni į kitus) bet tuo pačiu ir skiriasi (vieni nuo kitų).Pažiūrėkite į šių medžių vaisius:"Kada jie ūžsimezga ir kada jie prinoksta.Ištiesų šis ženklas tik tikintiesiems.

 

100.Jie garbino Allah kartu garbindami ir džinus.O juk (būtent) Jis sukūrė džinus.Jie,nieko apie tai nenusimanydami ,tikino,kad Jis turi sūnus ir dukteris.Garbė Jam,ir Jis yra aukščiausiai to,kas jam priskiriama.

 

101.Jis - dangaus ir žemės sukūrėjas.Kaip gali būti pas Jį vaikas, jeigu pas Jį nėra žmonos ir jeigu Jis sukūrė visa kas gyva,ir Jis mato viską  kas gyva.

 

102.Tai yra - Allah,jūsų Viešpats.Nėra kito dievo,išskyrus Allah visatos Sukūrėjo.Tad garbinkite Jį,juk Jis ištiesų valdo visa kas egzistuoja.

 

103.Nė vienas žvilgsnis nepasiekia Jo,o Jis pasiekia (viską,ką pasiekia) žvilgsniai.Jis Įžvalgus,Nusimanantis apie visą visatą.

 

104.(Sakyk O Muhammad) :"Prieš jus pasirodė matomi ženklai nuo jūsų Viešpačio.Tiems kas pastebėjo juos,(eis tik) į naudą,o tiems kurie pražiopsojo juos,(eis tik) žalą.(pakenks).

Aš ne sargybinis jums.

 

105.Su ženklais Mes elgiamės taip,kad žmonės sakytų tau (O Muhammad):"Tu supranti( mokeisi)  - ir kad Mes išaiškintume tai žmonėms,sugebantiems suprasti.

 

106.Sek pagal tai,kas tau duota nuo tavo Viešpačio."Nėra kito dievo,išskyrus Jį"Ir nusisuk nuo daugiadievių.

 

107.Jeigu Allah panorėtų,tai tie daugiadieviai negarbintų(kitų dievų) kartu su Juo.Mes nepaskyrėme tavęs daugiadievių sargybiniu.Ir tu  nesi laiduotojas(neatsakingas) už juos.

 

108.Neįžeidinėkite tų,kurie garbina (kitus dievus) katu su Allah.Nes tada jie pradės įžeidinėti Allah, iš pykčio ir neapykantos.Mes aiškiai nustatėme kiekvienai tautai jų kančias.Juk galų gale jie sugrįž pas Viešpatį savo.

Ir Jis praneš jiems, tai kaip jie elgėsi.

 

109.(Mekkos netikintys) prisiekė Allah'u-jiems pačia svarbiausia priesaika,kad jeigu jiems pasirodys,ženklai,tuojau pat patikės Koran'u.Sakyk(O Muhammad):"Ištiesų visi ženklai pilnai Allah valdžioje.

Bet kaip jus įtikinti  ( O muslimai),kad jie neįtikės,ir jeigu pasirodys ženklai."

 

110.Mes nukreipiame jų širdis ir žvilgsnius(nuo tiesos) ir jie lieka tokie patys kokie ir buvo,kai neįtikėjo ir pirmą kartą.Ir Mes paliekame juos nepklusnius Allah'ui,pasiklydusius.

 

111.jeigu ir būtume jiems pasiuntę angelus,jeigu ir būtų juos užklabinę mirusieji,ir būtume surinkę priešais  viską (kas liudija tiesą apie Muhammad mokymus).Jie nė už ką nebūtų patikėję,

jeigu tiktai šito nepanorėtų Allah.Vistiek dauguma iš jų nemato šito.

 

112.Ir taip Mes kiekvienam pranašui įvedėme priešų-šėtonų iš tarpo žmonių ir džinų.Vieni iš jų kreipiasi į kitus viliodami gražiomis kalbomis,(vieni kitus).Jeigu panorėtų tavo Viešpats jie taip nedarytų.

Tad nusisuk nuo jų ir nesiklausyk jų išsigalvojimų,

 

113.kad jų(t.y.gražių kalbų) klausytusi širdys tų,kurie netiki būsimu gyvenimu,kad jie džiaugtųsi jomis ir kad tęstu savo nuodėmes.

 

114.(Paklausk O Muhammad) :"nejaugi aš panorėsiu kito teisėjo nei Allah?Būtent Jis pasiuntė jums Šv.Raštą(t.y.Koran'ą).Tiems kam duotas Šv.Raštas,jie žino, kad tai nuo Jo tavo Viešpaties

 tiesa.Tad nebūkite iš abejojančiųjų.

 

115.Išsipildė tavo Viešpaties žodis,tikras ir teisingas.Niekas negali pakeisti Jo žodžių,ir Jis yra -Girdintis,Matantis.

 

116.Jiegu tu ( O Muhammad) klausysiesi daugelio žemės gyventojų,jie išves tave iš kelio Allah.Jie tik ir seka pasiūlymais ir išgalvoja spėliones.

 

117.Ištiesų tavo Viešpats žino geriau,kas išėjo iš Jo kelio,ir dar geriau žino kas  įėjo įtiesų kelią.

 

118.Valgykite tai ,kas paminėta su Allah vardu,jeigu tik jūs tikite jo ženklais.

 

119.Kas su jumis?Kodėl gi jūs nevalgote to,kas paminėta su Allah vardu.Juk Allah išaiškino jums,kad Jis uždraudė  jums (valgyti),išskyrus tik jeigu tai labai svarbu.Ištiesų dauguma žmonių

išveda iš kelio kitus savo (niekšiškais) norais, patys apie tai visai nieko nenumanydami.Ištiesų,tavo Viešpats žino geriau tuos,kurie peržengia (įstatymų) ribas.

 

120.Susilaikykite nuo matomos ir nuo slapčiausios nuodėmės.Ištieų juk,tie kurie daro nuodėmes, bus nubausti už savo nuodėmes.

 

121.Nevalgykite to,kas buvo papjauta nepaminint vardo Allah.Toks elgesys - yra nuodėmė.Ištiesų juk šėtonas pakiša savo pasekėjams(tokią mintį),kad jie pasistengtų įtikinti jus valgyti

dvėseną.Ir jeigu jūs paklustate jų (kvietimui),jus esate daugiadievis.

 

122.Argi tas,kuris (savo pasiklydimu) buvo panašus į mirusijį,kurį mes prižadinome (iš paklydėlių sapno) ir įteikėme jam šviesą,kurią jis nešdamas  tarp žmonių,panašus į tą,

kuris yra tamsoje ir niekaip neišeinantis į šviesą.Taip išpuošiama netikintiesiems,tai kaip jie elgiasi.

 

123.Taip pat (kaip ir į  Mekką),Mes  ir į kitus miestus pasiuntėme nusidėjėlius laikančius valdžią,tam kad ir tenais įgyvendintų savo klastingas mintis (planus).Bet jų klasta pasisuko į juos pačius,

o jie to net nejaučia(nemato).

 

124.Kai tik jiems pasirodo ženklai,jie sako:"Mes neįtikėsime į tai,kol nebus mums suteikta (patikėta) tai,kas buvo suteikta (patikėta) (dar prieš) mus, Allah'o pranašams.

Bet juk Allah žino geriau kam patikėti pranašo pašaukimą. O Tuos, kurie darė nuodėmingus darbus,jiems bus pažeminimas Allah'o,ir griežta bausmė už jų klastingus darbus.

 

125.Kurį Allah nori išvesti į tiesų kelią - Jis palengvina (jo sielą) priimant islamą,o kurį norį išvesti iš tiesaus kelio - Jis prislėgia,suspaudžia to krūtinę,tarsi jis kiltų į dangų.Taip Allah parodo

(pademonstruoja) bausmę tų,kurie yra netikintys.

 

126.Ir tai yra - tavo Viešpačio kelias,kuris veda tieiai.Mes juk išaiškinome (Mūsų) ženklus mąstantiems žmonėms:

 

127.ir paruošta jiems,laimės (palaimos) būstinė pas Viešpatį jų.Ir Jis - globėjas jų,už tai,kaip jie elgėsi.

 

128.Tą dieną,,kai jis surinks(pas save) visa (kas gyva,pasakys):"O minia(būrį) džinų, Jūs išvedėte (iš tiesos kelio) daugybę žmonių".O džinų draugai,iš grupės žmonių pasakys:"O mūsų Viešpatie.

Mes vieni iš kitų gaudavome naudą,ir mes daėjome iki mums paskirto laiko,kurį tu mums paskyrei".(Allah) atsakys (jiems):"Jūsų prieglobstis - ugnis,ir amžinai jūs ten pasiliksite,jeigu tik kitaip Allah nepanorės"

Juk jūsų Viešpatis ištiesų yra - Išmintingas,Visažinis.

 

129.Tai lygiai taip pat (kaip džinų draugai gaudavo naudą vieni iš kitų),Mes vienus nusidėjėlius padarome priklausomus nuo kitų,už tai ką jie padarė.

 

130.(Teismo dieną Allah pasakys):"O džinų ir žmonių būrį ! Argi pas jus nebuvo atėję pranašai (iš jūsų pačių brolių),kurie perpasakojo jums Mano ayat'us ir įspėjinėjo apiie ateinačią Teismo dieną?"

Jie atsakys:"Mes liudijame prieš save pačius."Gyvenimas juos suviliojo šiame pasaulyje,ir jie pripažino tai,kad buvo neteisūs(netikintys).

 

131.(Allah siuntė paranašus) taip kaip buvo (pasakyta),todėl,kad tavo Viešpats yra netoks,kad pražūdytų net visą šalį nesąžiningai tuomet,kai jos gyventojai,net nežino tiesos.

 

132.Kiekvienam žmogui -  atlygys, atitinkamas padarytiems jo darbams.O juk Viešpats tavo,matė viską kaip jie elgėsi.

 

133.Viešpats tavo yra turtingiausias,maloningiausias.Ir jeigu Jis panorės,Jis gali sunaikinti jus ir padaryti jūsų paveldėtojus ką panorėjęs,tai taip pat kaip jis sukūrė jus palikuonimis kitų

(pražūdytų) tautų.

 

134..Ištiesų,tai kas jums yra pažadėta - išsipildys.Ir jūs negalėsite to išvengti.

 

135..Sakyk ( O Muhammad):"O tauta mano !Elkitės pagal savo padėtį.Ir aš elgsiuosi kaip (priklauso).Ir sužinosite kam koks likimas atiteks būsimame gyvenime.Ištiesų klaidatikiams nepasiseks

( būsimame gyvenime)".

 

136.(Mekkos netikintys) skiria Allah'ui dalį to,ką Jis pats užaugino iš derliaus ir galvijų,ir dar sako:" Tai Allah'ui,pagal jų manymą,o tai  mūsų dievams.Tai kas skiriama jų dievams,netenka Allah,

o tai kas skiriama Allah'ui,atitenka jų dievams.Niekšiški jų poelgiai.

 

137.Taip jų dievai įteigė (pakišo) daugumai daugia-dievių,tai kad vaikų žūdymas - gėris.Ir visai tai dėl to,kad paržūdytų ( save) ir įvestų painiavą į jų religiją.O jiegu Allah panorėtų jie to nedarytų.

Tad nusisuk nuo jų ir jų išsigalvojimų.

 

138.Daugiadieviai sako:"Štai šis derlius ir galvijai draudžiami.Jais galės maitintis tik tai tie, kuriems mes leisime.Taip jie (klysdami) tvirtina.(Taip pat jie draudžia) joti,ar vežti krovinius ant

(kai kurių rūšių) kupranugarių,ir nepamini vardo Allah prieš juos papjaudami,išsigalvodami melą prieš Jį.Atlygins Jis jiems už tai,ką jie išsigalvoja.

 

139.Dar jie sako:"Tai kas yra jų pilvuose,leistina yra mūsų vyrams,bet uždrausta yra mūsų žmonoms".Jeigu (vaisius) bus negyvas,tai jį dalinsis ir vyrai ir moterys

.(Allah) atlygins jiems už tai ką jie išvedžioja prieš Jį.Juk ištiesų Jis Išmintingas,Visamatantis.

 

140.Netekty rasis tie,kurie žudė savo vaikus per  nemąstymą ,nemokšiškumą ir  ir draudė valgyti(tai ką) suteikęs yra Allah , išvesdami prieš Jį neteisybę.Ištiesų jie klysta,ir neina tiesiu keliu.

 

141Jis - Tas,kuris,užaugino sodus,kuriuose augalai su atramomis (jiems),ir be atramu (juose) datulių palmės,derliai iš įvairiausių javų(grūdų),alyvmedžiai,granatmedžiai,jų vaisiai panašus,bet skoniai skirtingi.

Valgykite šiuos vaisius, kai tik sodai duos vaisius,ir duokitie (kurie neturi) jiems priklausomą (per derliaus nuėmimo dieną),ir nebūkite nenuosaikūs.(nepiktnaudžiaukite).

 

142.(Allah sukūrė įvairiausių) gyvulių(gyvūnų),vieni,kad pervežtų krovinius,kitus dėl patalynės,Valgykite,tai ką jums suteikė Allah,ir nesekite šėtono pėdomis,juk jis jūsų (aiškus) priešas.

 

143.(Allah  sukūrė jums) gyvulius poromis:aviną ir avį,ožį ir ožką(ir daug kitų),Paklausk ( O Muhammad):"Jis maistui uždraudė patinus ar pateles?"Ar tai kas yra patelės širdyje?

Pasakykite man,remdamiesi( Šv.Rašro )ženklais,jeigu jūs sakote tiesą".

 

144.(Taip pat Allah sukūrė) kupranugarį ir kupranugarę, karvę ir jautį.Paklausk ( O Muhammad):"Jis maistui uždraudė patinus ar pateles?O gal jūs dalyvavote kaip liūdytojai ,kai Allah pranaešė jums apie tai?"

Kas gi gali būti labiau nesąžiningas,kaip tas kuris išsigalvoja melą prieš Allah.Kad išvesti žmones iš (tiesaus kelio) visai net nepamąstant(apie tai ką sako)?

Juk ištiesų Allah neveda teisingu keliu nesąžiningųjų.

 

145.Sakyk ( O Muhammad) :"Tai kas man yra  patikėta Šv.Raštu,aš matau draudžiama maistui yra dvėsena,kraujas,kiaulės mėsa - juk visa tai yra nešvankybė,o taip pat uždraustų (gyvūnų) mėsa,

papjauto napaminint vardo Allah"( O jeigu kuris nors bus priverstas suvalgyti mėsą (kuri yra paminėta),be jokios minties padaryti nuodėmę,ir peržengti įstatymus,tai,ištiesų juk,tavo Viešpats - Atlaidus,Gailestingas.

 

146.judėjams Mes uždraudėme (valgyti mėsą) visų gyvūnų, kurie turi kanopas,o iš karvių ir avių Mes uždraudėme riebiają dalį valgyti,išskyrus taukus kurie yra ant nugarkaulio,

ar vidinių taukų,ar tų kurie susimaišę su kaulais.Taip mes juos nubaudėme už jų nasažiningumą.Mes juk  - sąžiningi.

 

147.Jeigu tave ( O Muhammad ) apklatins  melagyste (judėjai ar daugia-dieviai) atsakyk:"Jūsų Viešpats turį didžiulį pasigailėjimą (malonę),o Jo  bausmė nusidėjėliams  yra neišvengiama.

 

148.Tie,kuire garbina kitus dievus (kartu su Juo) sakys:"Jeigu tik Allah būtų panorėjęs,tai nei mes,nei mūsų tėvai nebūtų garbinę kitų dievų,ir mes nebūtume uždraudę nieko ( tokio,ką mums leido Jis)

Taip pat gi ir tie melavo,kurie gyveno iki jų,tol kol nepajautė Mūsų bausmės.Sakyk( O Muhammad ) :"Ar yra pas jus nors koks ženklialis (tiesos)?

Tad parodykite mums jį.Jūs elgiatės tik pagal savo spėliones ir sakote netiesą.

 

149.Sakyk ( O Muahammad) :" Allah turį įtikinantį įrodymą ( to,ką jūs meluojate).Jeigu tik Jis panorėtų,tuojau pat nukreiptų jus visus tiesiu keliu".

 

150.Sakyk:"Sukvieskite čia liudininkus,kurie liudija,kad Allah uždraudė (valgyti) tai,(ką jūs vadinate).Net  tada jeigu jie  ir paliūdytų (tai),tu neprisijunk prie jų ir nenuolaidžiauk jų užgaidom,tų kurie neigia Mūsų ženklus

ir netiki kitu gyvenimu.Jie-ir prilygina Viešpačiui savo (kitus dievus).

 

151.Sakyk:"Ateikite ir aš pranešiu jums tai ką jums įsakė jūsų Viešpats.(kuris paliepė) negarbinti Jo kartu su kitais dievais,gerbti savo tėvus,nežudyti savo vaikų,(baiminantis neturto)-juk Mes daliname jums ir

 jiems likimus,nesielgti pasibjaurėjančiai,nei atvirai,nei slapčia;neužmušinėtį gyvų būtybių,kuriuos uždraudė Allah,išskyrus tada,tik kai jūs turite(tam) teisę.Visa tai jums įsakė Allah, - galbūt jūs susiprasite.

 

152.Ir nesiartinkite prie našlaičių turto,tik tai su tuo,kas geriausia,tol kol jis nesutvirtės(nesulauks pilnametystės); pripildykite su kaupu,ir pasverkite sąžiningai.Mes nieko žmogui nepavedam,išskyrus įmanomą jam.

O kai jūs kalbate,tai kalbėkite tiesą,bent jau nors savo giminaičiams,ir vykdikite įsakymus Allah.Tai Jis jau jums yra pasakęs - galbūt jūs prisiminsite.

 

153. Ir (žinokitės), kad šis (kelias) - tiesus (teisingas) kelias,(kurį nurodžiau) Aš.Sekite juo,ir nesekite kitais kelias,nes jie iškreips jus iš kelio,kurį nurodė jie.

Tai įsakė Jis jums,gal būt jūs tapsite dievobaimingais.

 

154.Vėliau (Pasakyk O Muhammad):"Mes Mozei Šv.raštą patikėjome kaip  (Mūsų geros valios) užbaigtį tiems,kurie darė tik gerus darbus,kaip visos visatos paaiškinimą,kaip vadovavimasį tiesiu keliu,

kaip pasigailėjimą:galbūt  jie patikės tuo,kad stos jie priešais Dievą".

 

155.Ir šis (Koran'as) tai palaimintas Šv.Raštas,kurį pasiuntėmėme Mes.Tad sekite paskui jį,ir bijokitės Dievo.Galbūt jūs gausite atleidimą.

 

156.(Šis Šv.Raštas yra pasiųstas jums) dėl to,kad nesakytumėte jūs:"ištiesų Šv.Raštas buvo pasiųstas tiktai dviems tautoms dar iki mūsų,ir ištiesų mes nesirūpinome jos mokymusi.

 

157.ir kad jūs nesakytumėte (ir to) :"Jeigu mums būtų buvęs pasiųstas Šv.Raštas,tai mes būtume tiesiasniame kelyje,nei jie".Jums buvo suteikta jūsų Viešpaties ir aiškūs ženklai,ir

vadovavimasis,ir pasigailėjimas.Tai kas gi nesąžiningesnis,nei tas kuris neigia ženklus Allah,ar tas kuris niekina (juokiasi) juos?Mes atlyginsime žiauria bausme tuos,kurie niekina Allah'o ženklus.

 

 

158.Nejaugi jie tikisi,kad pasirodys jiems angelai,ir  tavo Viešpats (duos komandą)  (bausmei) ar taip pasirodys koks nors tavo Viešpaties ženklas?

Tą dieną,kai pasirodys toks Viešpaties ženklas,niekam neatneš naudos nors ir jis įtikės (tą pačią dieną),jeigu jis buvo netikintis ir nedarė gerų darbų(vardan tikėjimo).Sakyk ( O Muhammad ):

"Laukite ( O jūs netikintieji,teismo dienos),ištiesų mes irgi laukiame.

 

159.Juk ištiesų tu nėkiek neatsakingas už tuos,kurie padarė tarpus (suskaldė) savo religijoje, ir pasidalino į sektas.Ištiesų juk jiems reiks atsiskaityti prieš Allah,o jau Jis parodys jiems tai,kaip jie elgėsi.

 

160.Tam,kuris ateis pas Allah su geru darbu (noru) ,jam atsilygins dešimteriopai.Tam kuris ateis pas Allah su pykčiu,nebus parodyta nesąžiningumo.

 

161.Sakyk:"Ištiesų,mano Viešpats išvedė mane į tiesų kelią su tikra religija,su tikėjimu Ibrahim'o-hanif'o.O jis juk nebuvo daugiadievis".

 

162.Sakyk:"Ištiesų mano malda,mano garbinimas(Allah),gyvenimas mano,ir mirtis mano - Allah valdžioje,pasaulio Viešpačio,

 

163.kuris neturi sąjungininkų,toks tikėjimas įsakytas man,ir aš - pirmutinis iš atsidavusiųjų Jam.

 

164.Sakyk:"Nejaugi aš galiu pripažinti kitą Viešpačiu nei Allah? Juk Jis visos visatos Viešpats"Ir kokį blogį žmogus bepadarytų,tiktai jis atsakingas už (savo poelgį).Ir niekas kito naštos neneš.

O poto jūs būsite sugrąžinti pas jūsų Viešpatį,ir Jis jums išaiškins tai,kur nesutardavote tarpusavy.

 

165.Tai Jis jus padarė žemės įpėdinias ir išaukštino jus vienus tarp kitų palaipsniui,kad išbandyti jus tame,ką Jis suteikė jums.Ištiesų tavo Viešpats greitas bausmėje,ir,ištiesų  Jis Atleidžiantis,Gailestingas. 

 
Atgal