اعوذ باالله من الشيطن الرجيم        بسم الله الرحمن الرحيم        الحمد لله  رب العالمين .        الرحمن الرحيم .       ملك  يوم الدين .        اياك نعبد و اياك نستعين .        اهدناالصراط المستقيم .       صراط الذين  انعمت عليهم '    غيرالمغضوب عليهم  ولاالضالين
Ieškau Allah prieglobsčio nuo prakeikto šėtono. Vardan Allah, Gailestingojo, Maloningojo. Visa šlove Allah'ui, Visatos Viešpačiui. Gailestingiausiajam, Maloningiausiajam. Teismo Dienos Valdovui. Išties, Tave viena mes garbiname, iš Tavęs mes prašome pagalbos. Išvesk mus į tiesų kelią. Į kelią tų, kuriuos apdovanojai gėrybėmis, o ne tų, kurie nusipelnė Tavo nepasitenkinimo ar paklydo.
 
 
     
 
 

Versija spausdinimui  

 Vardan Allah, Gailestingojo, Maloningojo.

 

1. KAF. HA. JA. AIN. SAD.

2. (Tai yra) tavo Viešpaties (Visagalio Allah) malonės priminimas, Jo tarnui Zacharijui.

3. Kai jis slapta pašaukė savo Viešpatį (Visagalį Allah).

4. Jis tarė: "Mano Viešpatie! iš tiesų mano kaulai nusilpo, galva pražilo, nebuvau niekada maldoje Tau nelaimingu."

5. Ir iš tiesų bijojau aš savo artimųjų po manęs, ir žmona mano nevaisinga, tad suteik man palikuonį nuo Tavęs.

6. Kuris paveldėtų nuo manęs ir paveldėtų iš Jokūbo giminės (religines žinias, pranašavimo dovaną). Padaryk jį mano Viešpatie maloningu.

7. (Allah Gailestingojo atsakymas): O Zakarijau! Iš tiesų pranešame (Mes) tau apie sūnų, kurio vardas bus JAHJA (Jonas), niekam kitam Mes nedavėme tokio vardo (prieš jį).

8. Jis (Zakarijus) pasakė: "Mano Viešpatie, iš kur pas mane bus sūnus, jei mano žmona nevaisinga ir aš jau sulaukiau senyvo amžiaus".

9. (Angelas perduodantis Allah žodžius) Pasakė: Taip pasakė tavo Viešpats: Man tai lengva. Aš sukūriau tave prieš tai, kai tu buvai niekuo.

10. (Zakarijus) Pasakė: Mano Viešpatie! Parodyk man ženklą. (Atsakymas) pasakė: Ženklu bus tau tai, jog tu (nesugebėsi) kalbėtis su žmonėmis tris naktis paeiliui.

11. (Kai) jis išėjo iš Michrabo (maldos vieta Šventovėje) pas savo tautą, nurodė jiems šlovinti ir garbinti Allah ryte ir vakare.

12. (Buvo įsakyta Zakarijaus sūnui) – O Jahja!- laikykis Rašto (Toros) visomis išgalėmis! Apdovanojome jį įstatymo išmintimi dar jaunystėje.

13. (Padarėme jį) gailestingu ir švariu nuo Mūsų, maloningu bei dievobaimingu.

14. (Buvo jis) paklusniu savo tėvams, (niekada) nebuvo jis arogantišku ir nedėkingu (Alahui, tėvams).

15. Ramybė ir taika jam tą dieną, kai jis gimė ir tą dieną, kai mirė ir tą dieną, kai bus prikeltas (gyvenimui).

16. (Muhamedai), primink Knygoje (Šv.Korane) Mariam (Marija), kada ji pasitraukė nuo savo artimųjų į vietą rytuose.

17. Ji persitvėrė uždanga nuo jų, tad atsiuntėme pas ją Mūsų Dvasią (Angelą Gabrielių). Apsireiškė jis jai žmogumi (su pilna pagarba jai).

18. Ji pasakė: iš tiesų! Aš prašau prieglobsčio pas Maloningąjį (Visagalį Allah) nuo tavęs, jei tu esi dievobaimingas.

19. (Gabrielius) pasakė:- Iš tiesų, aš - tavo Viešpaties (Gailestingojo Allah) pasiuntinys, (kad praneščiau) tau, apie dovanojamą sūnų teisingą tau.

20. (Marija pasakė): "Iš tiesų, kaip ir iš kur aš turėsiu sūnų, jei manęs nė vienas vyras niekada nelietė ir niekados aš nebuvau nedora."

21. ( Pasakė Gabrielius): "Šitaip pasakė tavo Viešpats (Visagalis Allah): tai lengva Man. Mes padarysime tai, kad jis (vaikas Jėzus) būtų ženklu žmonėms ir palaima nuo Mūsų. Taip buvo reikalas nuspręstas (Visagalio Allah)."

22. Tad taip ji tapo nėščia ir pasitraukė su juo į atokesnę vietą.

23. Gimdymo skausmai atvedė ją prie palmės kamieno. Ji pasakė: O kad aš būčiau prieš tai mirusi ir būčiau užmiršta.

24. (Gimęs vaikas Jėzus) pakvietė ją iš po jos. (Jėzus pasakė): Neliūdėk, tavo Viešpats (Gailestingasis Allah) padarė po tavimi upelį.

25. Papurtyk palmės kamieną, nukris tau šviežios datulės.

26. Tad valgyk ir gerk, duok ramybę savo akims, o jeigu pamatysi ką nors iš žmonių pasakyk: iš tiesų pažadėjau aš Gailestingajam (Maloningajam Allah) paninką ir nesikalbėsiu šiandien ne su vienu žmogumi.

27. Štai atėjo ji nešdama jį (Jėzų) pas savo tautą. Jie pasakė: "O Marija! Iš tiesų tu padarei neįtikėtiną dalyką."

28. : O Aarono seserie! (šis Aaronas - tai ne Mozės brolis) Tavo tėvas nebuvo negarbingu žmogumi ir tavo motina nebuvo pasileidėle.

29. Tada ji parodė į jį. Jie pasakė: "Kaip mes pasikalbėsime su vaiku lopšyje."

30. (Jėzus) pasakė: Iš tiesų! Aš Allah tarnas. Jis davė man knygą ir padarė mane pranašu.

31. Padarė mane palaimintu kur bebūčiau, įsakė man maldą bei Zakiat (labdarą) kol būsiu gyvas.

32. (Įsakė) man paklusti savo motinai (Marijai) ir nesukūrė manęs arogantišku ar nelaimingu.

33. Tad ramybė ir taika man tą dieną kai aš gimiau ir tą dieną kai mirsiu ir tą dieną kai būsiu atsiųstas gyvu.

34. Toks yra Jėzus, Marijos sūnus, tiesos kalba, dėl kurios jie ginčydamiesi abejoja.

35. Netinka (Visagaliui ir Garbingajam) Allah'ui paimti Sau sūnų ir niekada Jis jo neėmė. Šlove ir Garbė Jam Vienam (Allah Šlovingam). Jei jis nusprendė reikalą, iš tiesų Jis sako : Būk! Ir tai bus.

36. (Jėzus pasakė): Iš tiesų Allah yra mano Viešpats ir jūsų Viešpats, tad (melskitės) garbinkite tik Jį (Vieną). Toks yra (tiesos) tiesus kelias (Allah religija, Islamo monoteizmas, kurį skelbė visi Allah pranašai).

37. Tad išsiskyrė sektos tarpusavyje (turima omenyje krikščionių grupių skirtingos nuomonės, tvirtinimai apie Jėzų). Baisus liūdesys apims tuos, kurie neįtikėjo (nuslėpė tiesą apie Allah, bei klaidina kitus kai tvirtina, jog Jėzus yra Allah sūnus) prisikėlimo Didžią dieną.

38. Kaip aiškiai jie (netikintys į Allah, pagonys, politeistai) pamatys ir išgirs tą Dieną kai jie ateis pas Mus. Iš tiesų nusikaltėliai (kurie slepia tiesą) šiandien aiškiame paklydime.

39. Tad įspėk juos (O Muhamedai) apie šią (Prisikėlimo, Teismo dieną) liūdesio dieną, šis reikalas jau nuspręstas, o jie nerūpestingi ir netiki.

40. Iš tiesų Mes paveldėsime Žemę ir tai kas ant jos, ir pas Mus jie sugrįš.

41. Paminėk (Muhamedai) Knygoje (Šv.Korane) Abraomą. Iš tiesų jis buvo teisuoliu, pranašu.

42. Kai jis pasakė savo tėvui: O mano tėveli! Kodėl tu garbini tai kas tavęs negirdi ir nemato, ir negali tau niekuo padėti.

43. O mano tėveli! Iš tiesų pasiekė mane žinojimas, kuris neatėjo pas tave, tad sek manim, aš išvesiu tave į tiesų (tiesos) kelią.

44. Mano tėve! Negarbink Šėtono (stabų, skulptūrų, kurias žmonės Abraomo laikais išskaptavo iš akmens ir jas garbindavo) iš tiesų Šėtonas buvo maištininku Maloningajam (Visagaliui Allah).

45. O mano tėveli! Iš tiesų bijau aš, kad palies tave Gailestingojo (Baudžiančiojo Allah) bausmė ir tapsi Šėtonui draugu (pragare).

46. Jis (tėvas) pasakė: Ar tu Abraomai atsisakai mano dievų? Jie tu nenustosi, iš tiesų apmėtysiu aš tave akmenimis. Tad pasitrauk nuo manęs kol esi saugus.

47. (Abraomas) atsakė: Ramybė (taika) tau! Aš prašysiu mano Viešpats, kad Jis tau atleistų. Iš tiesų Jis man yra pats Gailestingiausias, Maloningiausias.

48. Aš pasitraukiu nuo jūsų ir nuo to ką jūs garbinate vietoj Allah ir šaukiuosi savo Viešpaties, galbūt aš nebūsiu savo maldose mano Viešpačiui nelaimingu.

49. Kada jis pasitraukė nuo jų ir nuo tų kuriuos jie garbino vietoje Allah, Mes davėm jam Izaoką ir Jokūbą ir kiekvieną iš jų padarėme pranašu.

50. Ir Mes apdovanojome juos Gailestingumu ir Malone, padarėme jų kalbas iškilmingomis (visoms tautoms, kad kiekvienas atsimintų jų teisingumą ir šlovę).

51. Primink Knygoje (Šv. Korane) Mozę. Iš tiesų jis buvo išrinktuoju, pasiuntiniu ir pranašu.

52. Mes pakvietime jį iš dešinės pusės kalno, ir priartinom jį arčiau pokalbiui.

53. Davėme jam (pagalbon) nuo Mūsų Malonės jo brolį Aaroną pranašu.

54. Paminėk Knygoje (Šv.Korane) Izmailą. Iš tiesų jis buvo teisingu savo pažaduose ir buvo jis pasiuntiniu pranašu.

55. Ir įsakė savo giminei maldą ir Zakat (labdarą) ir jo Viešpats buvo patenkintas juo.

56. Paminėk Knygoje (Šv.Korane) Idrį. Iš tiesų jis buvo teisiu pranašu.

57. Mes išaukštinome Jį.

58. Tai yra tie, kuriuos Allah pagerbė iš pranašų, iš Adomo kartos, ir iš tų kuriuos Mes atnešėme (išsaugojome laive) su Nojumi, ir iš Abraomo kartos ir Izraelio, ir iš tų kuriuos Mes išvedėme į (tiesos kelią) ir išrinkome. Kai skaitomi jiems Maloningojo eilutės (Ajos) jie krenta klūpsčiomis ir nulenkia galvas verkia

59. (Vėliau) atėję po jų užmiršo ir paliko maldą (tai nereiškia, kad jie visai nesimeldė, bet turima omenyje jog tai darydavo kai kada, neteisingai ir ne pastoviai nustatytu laiku). Ir nusekė paskui savo (aistras). Jie bus įmesti į pragarą.

60. Išskyrus tuos kurie atgailavo ir įtikėjo (Vieninteliu Allah ir Jo pranašu Muhamedu) bei darė gerus darbus, šie įeis į Rojų ir nebus nuskriausti niekuo.

61. Edeno Rojus, kurį pažadėjo Gailestingasis Savo tarnams paslapčia (Rojus, kurio mes negalime dabar pamatyti). Iš tiesų Jo pažadas išsipildo.

62. Jie negirdės tenai (Rojuje) tuščių kalbų (purvino melo, velniško šnabždesių), išskyrus tik Taiką (Ramybę, pasveikinimas, palinkėjimas susitikus). Jiems ten dovanos skirtos ryte ir vakare

63. Toks yra Rojus kurį jie paveldės, tai tie iš Mūsų tarnų kurie buvo dievobaimingais.

64. Mes (angelai) nenusileidžiame niekaip kitaip (kaip tik) išskyrus pagal tavo Viešpaties įsakymą (O Muhamedai). Jam priklauso kas yra prieš mus ir už mūsų, ir visa tai kas yra tarp viso šito, tavo Viešpats niekada nieko nepamiršta.

65. Dangaus ir Žemės Viešpats ir viso tai kas tarp jų, tad garbink Jį (Vieną) ir būk kantriu Jo garbinime. Ar tu žinai kažką kitą, kuris Jo vardu vadintųsi? (Aišku, kad nėra nieko kito Jam prilygstančio, Jis neturi partnerių.)

66. Sako žmogus (netikintis): Ar kai aš būsiu miręs ar būsiu prikeltas gyvu?

67. (Atsakymas): "O nejaugi žmogus nebeprisimena, kad Mes sukūrėme jį prieš tai, kai jis buvo niekuo?"

68. Prisiekiant tavo Viešpačiu (Visagaliu Allah) iš tiesų (be abejonės) Mes surinksime juos ir šėtonus (velnius) visus kartu, ir iš tiesų Mes atvesime juos prie pragaro, paklupdydami juos ant kelių.

69. Paskui iš tiesų Mes išrinksime iš visų sektų (grupių) tuos, kurie buvo labiausiai maištaujantys Maloningajam (Allah).

70. Iš tiesų Mes žinome apie tuos, kurie yra blogiausi iš jų ir pirmieji nusipelno patekti tenai (į Pragarą).

71. Ir nebus nė vieno iš jūsų neapsilankiusio tenai, šis faktas būtinai įvyksiantis ir tavo Viešpaties jau nuspręstas.

72. Paskui Mes išgelbėsime tuos kurie bijojo Allah ir buvo Jam paklusnūs, o piktadarius (kurie slepia tiesą, pagonys, nusikaltėliai, kurie netiki Visagaliu Allah) paliksime tenai, kad jie maldaus nusižeminę (pagalbos).

73. Kada skaito jiems Mūsų aiškias (Šv.Korano) eilutes, tie kurie neįtikėjo (pasiturintys arabai tarp pagonių iš Kuraiš genties) sako tiems, kurie įtikėjo (silpniems, vargšams Pranašo Muhamedo pasekėjams, gyvenantiems labai sunkiai): "Kuri iš dviejų grupių (t.y tikintys ir netikintys) yra geresnėje padėtyje ir dėmesio centre (pagal socialinę padėtį).?"

74. (Atsakymas susimąstymui) kiek (buvusių praeityje tautų) kartų Mes sunaikinome prieš juos, kurios buvo geresnės už juos pagal turtą ir pagal išvaizdą?

75. Sakyk (o Muhamedai) tam kuris randasi paklydime Maloningasis (Allah) prailgins jam laiką (šio gyvenimo) iki tol, kol jie pamatys tai kas buvo jiems pažadėta. Štai kančios ir štai Paskutinė Valanda, tada jie sužinos kas yra (randasi) blogiausioje padėtyje ir kas silpnesnis pagal jėgą.

76. Allah padidina vadovavimąsi tiems, kurie pasirinko tiesos kelią. Tik pasilikę geri darbai pas tavo Viešpatį yra geriausias apdovanojimas ir atpildas

77. Ar tu matei tą kuris neįtikėjo į Mūsų ženklus (į Šv.Koraną ir į Muhamedo misiją) ir pasakė: Žinoma man bus duota ir turtų ir vaikų (jei aš būsiu prikeltas dar kartą gyvenimui).

78. Argi jis sužinojo apie nematomą (pasaulį), ar sudarė sutartį su Maloninguoju (Allah'u)?

79. Aišku, kad ne! Mes užrašysime viską, ką jisai sako ir padidinsime jam kančias (pragare).

80. Mes paveldėsime iš jo (po mirties) viską apie ką jis kalba (turtas ir vaikus, kuriuos Allah padovanojo žmonėms šiame gyvenime) ir jis ateis pas Mus vienišas.

81. Tad jie ėmė be (Visagalio) Allah garbinti kitus dievus, kad jie suteiktų jiems garbę ir galią (kad apsaugotų juos nuo Allah bausmės).

82. Aišku kad ne! Tie (vadinami dievai) nepriims jų garbinimo ir taps jų priešais (Prisikėlimo Dieną).

83. Ar tu nematei, kad Mes atsiuntėm šėtonus (velnius) prieš netikinčius, kad jie įtrauktų juos į blogį.

84. Todėl neskubėk jiems priešintis: Mes skaičiuojame jų nustatytą laiką (gyvenimo dienos šiame pasaulyje ir laiką per kurį didėja jų nuodėmės ir blogis).

85. Tą dieną Mes surinksime dievobaiminguosius pas Maloningąjį apdovanojimui.

86. O nusikaltėlius (netikinčius į Vienintelį Allah) nutempsime į pragarą, kaip ištroškusią bandą prie šaltinio.

87. Jie negaus ten užtarimo, išskyrus tie, kurie gavo pažadą iš Maloningojo.

88. Jie (žydai ir krikščionys) pasakė, kad Maloningasis (Allah) paėmė sūnų (žydai pasakė, kad Ezra yra Allah sūnus, o krikščionys tvirtina, kad Jėzus yra Allah sūnus. Arabų pagonys tvirtino, jog Allah turi dukterų - angelų).

89. Iš tiesų jūs pasakėte baisiausią ir blogiausią dalyką.

90. Dėl kurio dangūs gali susikilti ir žemė apsiversti, ir kalnai pavirsti į griuvėsius.

91. Dėl to, jog jie priskyrė Maloningajam (Allah) sūnų.

92. Netinka (Garbingajam, Visagaliui) Gailestingajam (Allah) paimti sūnų.

93. Nes nėra nė vieno danguje ir žemėje kas nebūtų Maloningojo vergu.

94. Iš tiesų, Jis žino kiekvieną iš jų ir suskaičiavo juos pilnai.

95. Prisikėlimo Dieną visi jie ateis pas Jį po vieną (atskirai be pagalbininkų, apsaugos ar gynėjų).

96. Iš tiesų, tiems kurie įtikėjo (į Vienintelį Allah ir Jo pranašo Muhamedo misiją) bei darė gerus darbus, Maloningas (Allah) skirs jiems Savo meilę.

97. Mes padarėme (Šv.Koraną) lengvą tavo kalbai (o Muhamedai), kad praneštum gerą žinią dievobaimingiems, ir perspėtum juo (Šv.Koranu) užsispyrusius, netikinčius.

98. Tad kiek Mes sunaikinome kartų prieš juos! Ar tu gali (O, Muhamedai) surasti nors vieną iš jų? Ar girdi nors menką jų šnabždesį?

 
Atgal