اعوذ باالله من الشيطن الرجيم        بسم الله الرحمن الرحيم        الحمد لله  رب العالمين .        الرحمن الرحيم .       ملك  يوم الدين .        اياك نعبد و اياك نستعين .        اهدناالصراط المستقيم .       صراط الذين  انعمت عليهم '    غيرالمغضوب عليهم  ولاالضالين
Ieškau Allah prieglobsčio nuo prakeikto šėtono. Vardan Allah, Gailestingojo, Maloningojo. Visa šlove Allah'ui, Visatos Viešpačiui. Gailestingiausiajam, Maloningiausiajam. Teismo Dienos Valdovui. Išties, Tave viena mes garbiname, iš Tavęs mes prašome pagalbos. Išvesk mus į tiesų kelią. Į kelią tų, kuriuos apdovanojai gėrybėmis, o ne tų, kurie nusipelnė Tavo nepasitenkinimo ar paklydo.
 
 
     
 
 

Versija spausdinimui  

Vardan Allah, Gailestingojo, Maloningojo.

  1. Prisiekiu krentančia žvaigžde!

  2. Jūsų vadovas (bendrakeleivis) neklysta ir nėra klaidinamas,

  3. ir Jis nekalba vedamas savo troškimų.

  4. Tai tik apreiškimas, kuris (jam) buvo atsiųstas.

  5. Išmokė jį tas, kuris turi didžiulę galią,

  6. ir pasižymi begaline Išmintimi. Jis pasirodė kūno pavidalu,

  7. nors iš tikrųjų buvo aukščiausioje dangaus dalyje.

  8. Jis leidosi ir artinosi prie Jo (Muhamedo)

  9. kol pasiekė atstumą, kaip dviejų lankų ilgis, ar dar arčiau.

  10. Tuomet Jis (Allah) apreiškė savo tarnui tai, ką norėjo apreikšti.

  11. Ir Jo (Pranašo) širdis nelaikė melu to, ką jis matė.

  12. Negi norite ginčytis su juo apie tai, ką jis matė?

  13. Nes iš tiesų Jis (Muhamedas) matė Jį ir kitame nusileidime (apsireiškime),

  14. prie lotoso medžio, už kurio niekas nebegali eiti,

  15. ir prie kurio yra prieglobsčio (Rojaus) sodas.

  16. Žiūrėk! Lotuso medis buvo apsuptas (nenupasakojama paslaptimi).

  17. Jo (Muhamedo) žvilgsnis nenukrypo (nuo to medžio) ir viską matė teisingai.

  18. Iš tiesų, jis pamatė vieną didžiausių savo Viešpaties ženklų.

  19. Ar jūs tuomet pamastėte apie Al-Lat ir Al-' Uzza (pagonių arabų dievų statulos)?

  20. Ir apie dar vieną, trečiąją (deivę) Manat?

  21. Negi jums priklauso berniukai ir Jam mergaitės?

  22. Tai iš tiesų neteisingas paskirstymas.

  23. Iš tiesų, tai tik vardai, kuriuos jūs patys išgalvojot - jūs ir jūsų tevai, ir tam Allah nesuteikė jokio leidimo. Jie seka tik savo klaidingais įsitikinimais ir asmeniniais polinkiais, nors ir nebuvo gavę tam jokio nurodymo iš savo Viešpaties.

  24. Žmogus nori gauti viską, ko tik pageidauja,

  25. Tačiau tik Allah priklauso viso ko Pabaiga (Pomirtinis Pasaulis) ir Pradžia (šis pasaulis).

  26. Ir kiek angelų yra danguje, kurių užtarimas neatneš jokios naudos, kol Allah nedavė leidimo tam, kam Jis panorės ir ką Jis mėgsta.

  27. Tie, kurie netiki Pomirtiniu Gyvenimu, vadina angelus moteriškais vardais.

  28. Tačiau jie nežino (nieko tiksliai) apie tai. Jie tik remiasi savo spėjimais, o spėjimai negali atstoti teisybės.

  29. Todėl nusigręžk nuo to (O, Muhamedai), kuris atsuka nugarą Mūsų perspėjimams (šiam Koranui) ir nieko kito  netrokšta, kaip tik gyvenimo šiame pasaulyje.

  30. Tai yra visos jų žinios. Iš tiesų, tavo Viešpats pažįsta tuos, kurie nukrypsta nuo Jo kelio ir Jis pažįsta tuos, kurie seka teisingu keliu.

  31. Ir Allah priklauso visa, kas danguje ir ant žemės. Tiems, kurie daro bloga, Jis atlygins už tai, ką jie nuveikė, o tuos, kurie daro gera, Jis apdovanos pačiu geriausiu. (t.y. Rojumi).

  32. Tiems, kurie išskyrus mažus nusižengimus, vengia didelių nuodėmių ir Al-Fawahish (draudžiamų lytinių santykių), iš tiesų, tavo Viešpats yra kilniaširdiškas atleidime. Jis gerai pažįsta jus nuo to laiko, kai sukūrė jus iš žemės (Adomą) ir kai jūs tebuvot tik embrionai savo motinų įsčiose, todėl nesigirkite esą tyri. Jis geriausiai atpažįsta tuos, kurie yra dievobaimingi.

  33. Ar matai (O, Muhamedai) tą, kuris nusisuka (nuo Islamo)

  34. mažai duoda, ir yra šykštus?

  35. Ar jis žino apie tai kas nematoma, kad galėtų tai matyti?

  36. Ar nebuvo jam papasakota, kas Mozės raštuose parašyta,

  37. ir Abraomo, kuris (įsakymų) laikėsi?

  38. Kad nei viena apsunkusi (nuo nuodėmių) (siela) neneš kitos sielos (nuodėmių) naštos.

  39. ir, kad žmogui atiteks ne daugiau, nei jis pats siekia

  40. ir, kad jo siekiai bus greitai matomi.

  41. Tada jam bus už tai dosniai atlyginta.

  42. Ir, kad pas tavo viešpatį yra visa ko baigtis,

  43. ir jis yra tas, kuris leidžia verkti ir juoktis,

  44. ir jis yra tas, kuris duoda mirtį ir gyvenimą,

  45. ir jis yra tas, kuris sukūrė poras, vyriškas ir moteriškas (būtybes) 

  46. iš vieno sėklos lašo, kuris išsiskyrė,

  47. ir, tik Jam priklauso antras užgimimas (prikėlimas iš numirusiųjų)

  48. ir, kad Jis vienas padaro turtingu ar vargšu,

  49. ir, kad Jis yra Sirijaus (žvaigždės, kurią garbino pagonys arabai) Viešpats

  50. ir, kad jis sunaikino ankstesnįjį Adą (žmones)

  51. ir Thamudą, ir nei vieno nepasigailėjo

  52. ir prieš tai Nojaus tautą - iš tiesų jie buvo neteisūs ir užsispyrę

  53. Ir jis sugriovė sugadintus miestus

  54. ir pridengė juos tuom, kuom (juos) pridengė.

  55. Kokias iš tavo Viešpaties malonių tu nori dar paneigti?

  56. Tai toks pats įspėjimas kaip ir ankstesni įspėjimai.

  57. "Valanda" artėja,

  58. Niekas, išskyrus Allah, negali užkirsti tam kelio.

  59. Nejaugi jus stebina šis pranešimas?

  60. Ir jūs juokiatės, o ne verkiat?

  61. Ir jūs norite likti nedėmesingi (nežiūrint šio apreiškimo)?

  62. Geriau pulkite prieš Allah žemėn ir tarnaukite (Jam)

 
Atgal