اعوذ باالله من الشيطن الرجيم        بسم الله الرحمن الرحيم        الحمد لله  رب العالمين .        الرحمن الرحيم .       ملك  يوم الدين .        اياك نعبد و اياك نستعين .        اهدناالصراط المستقيم .       صراط الذين  انعمت عليهم '    غيرالمغضوب عليهم  ولاالضالين
Ieškau Allah prieglobsčio nuo prakeikto šėtono. Vardan Allah, Gailestingojo, Maloningojo. Visa šlove Allah'ui, Visatos Viešpačiui. Gailestingiausiajam, Maloningiausiajam. Teismo Dienos Valdovui. Išties, Tave viena mes garbiname, iš Tavęs mes prašome pagalbos. Išvesk mus į tiesų kelią. Į kelią tų, kuriuos apdovanojai gėrybėmis, o ne tų, kurie nusipelnė Tavo nepasitenkinimo ar paklydo.
 
 
     
 
 

Versija spausdinimui  

Vardan Allah, Gailestingojo, Maloningojo

 1.Viskas, kas yra danguje ir ant žemės garbina Allah. Juk Jis yra Galingiausias, Išmintingiausias.

 2. Jo yra Dangaus ir Žemės karalystė. Tik jis suteikia gyvybę, ir tik Jis ją pasiima. Jam yra viskas įmanoma.

 3. Jis yra Pirmas (nieko nebuvo rpieš Jį) ir Jis yra Pabaiga (nieko nebus po Jo), Jis yra Aukščiausiasis (nieko nra aukščiau Jo) ir Artimiausiasis (nieko nėra arčiau už Jį). Ir Jis yra Viską Žinantis.

 4. Jis yra tas, kuris sukūrė dangų ir žemę per šešias dienas, o poto atsisėdo į savo Didijį Sostą. Jis mato kas įeina į žemę ir kas išeina iš jos, kas nusileidžia iš dangaus ir kas pakyla į jį. Jis visuomet su Jumis, kur jūs bebūtumėt. Ir Allah mato viską, ką jūs darote.

  5. Jo yra Dangaus ir Žemės karalystė. Ir pas Allah sugrįžta viskas (Jo sprendimui).

  6. Jis naktį pakeičia į dieną, o dieną pakeičia į naktį. Jis puikiai žino tai, ką jūs slepiate savo širdyse.

  7. Tikėkite Allah ir Jo Pranašu (Muhamedu), ir leiskite iš to, ką Jis jums patikėjo (davė). leiskite/išlaidaukite (vardan Allah), tai kas jums duota palikimui (Jo). Ir tiems iš jūsų, kurie tiki ir leidžia (pinigus) Dievo labui paruoštas didžiulis atlygis.

  8. Kodėl jūs nenorite tikėti į Allah, kai Pranašas kviečia jus įtikėti jūsų Viešpačiu. Allah iš tiesų jums yra įsipareigojęs, jeigu jūs tikrai tikite.

  9. Jis yra Tas, kuris savo vergui (Muhamedui) siunčia aiškius įsakymus (ajatus), kad išvestų jus iš tamsos į šviesą. Iš tiesų, juk Allah jums yra Maloningas, Gailestingas.

  10. Ir kas gi sulaiko jus nuo savo turtų švaistymo vardan Allah? Juk Jam vienam priklauso visas Dangaus ir Žemės palikimas. Nelygūs tarp jūsų yra tie, kurie išlaidavo ir kovėsi (vardan Allah) iki  (Mekos) užkariavimo (negu tie, kurie kovėsi ir išlaidavo vėliau). Pirmieji yra visu laipteliu aukščiau už pastaruosius. Tačiau visiems Allah pažadėjo tinkamą atpildą. Juk Allah žino viską, ką jūs darote.

  11. Kuris iš jūsų paskolins Allah gerą sumą? Juk Viešpats ją gražins jums keleriopai didesnę, ir priedo duos didelį atlygį (Rojuje).

  12. Tą dieną tu (O, Muhamedai) pamatysi bėgant tikinčiuosius vyrus bei moteris, o iš jų priekio bei dešinių rankų liesis šviesa. Tą dieną jiems bus pranešta gera žinia. Ju lauks sodai su tekančiomis upėmis ir jie gyvens ten per amžius. Iš tiesų, tai didelė sėkmė!

  13.Tą dieną veidmainiai (vyrai ir moterys) sakys tikintiesiems: "Palaukite mūsų, mes norime pasiskolinti iš jūsų truputį šviesos." Tačiau jiems bus atsakyta: "Keliaukite ten, iš kur atėjote, ir (iš ten) imkite ugnį." Ir jie bus atskirti tvora su vartais. Dievo malone užsipildys viskas, kas viduje, o už jos ribų liks tik (Dievo) rūstybė ir bausmė.

  14. Veidmainiai pradės klausinėti tikinčiųjų: "Argi mes nebuvome kartu su jumis?" Tikintieji jiems atsakys: "Taip, jūs buvote su mumis, tačiau pasidavėte savo pagundoms, patys save sužlugdėte, nes abejojote (tikėjimu) ir nusileidote savo norams, kol galiausiai išsipildė Allah valia. Taigi, pagrindinis gundytojas, Šėtonas, Apgavo jus ir nuviliojo nuo Allah.“

 15. Šią dieną nei iš jūsų (veidmainiai), nei iš tų, kurie netikėjo Allah vienumu (Islamiškuoju monoteizmu), nebus imamam jokia išpirka (kaip išsigelbėjimas nuo Pragaro kančių). Jums skirta vieta yra Ugnis. Tai jums tinkama vieta ir iš tikrųjų, kokia ji yra baisi.

 16. Argi neatėjo laikas, kuomet visų tikinčiųjų (Islamišku monoteizmu) širdys būtų atvertos (šiuo Koranu) ir Apreikštąja Tiesa, idant jie netaptų kaip tie, kuriems buvo prieš tai pasiųsta Viešpaties tiesa (žydai ir krikščionys), ir kurių širdis per ilgus metus didis pasididžiavimas valdė, ir kuris daugumą jų pavertė nuodėmingais.

 17. Lai būna jums aišku, kad tik Allah gali atgaivinti žemę po didžiulės sausros. Mes anksčiau jau pasiuntėme jums aiškius ženklus, jeigu tik jūs juos suprantat.

 18. Iš tiesų, tiems vyrams ir moterims, kurie duoda Zakat (išmaldą), ir tiems, kurie suteikė Allah didelę paskolą, grąžinta bus šimteriopai, ir jų laukia jiems paruoštas didžiulis atlygis (t.y. Rojus).

 19. Ir tiems, kurie tiki Allah ir Jo pranašais, kurie yra Siddiqun (t.y. tie, kurie sako tiesą ir liudija prieš netikinčius vardan Allah), bei žuvusieji kovoje dėl Allah, jiems yra paruoštas atlygis ir šviesa (Prisikėlimo Dieną). O tiems, kurie netikėjo (Islamiškuoju monoteizmu) ir atstumė Mūsų ayatus, jie bus pragaro gyventojai.

 20. Žinokite, jog gyvenimas šiame pasaulyje tėra paremtas tik žaidimais ir linksmybėmis, pasilinksminimais, pagyromis ir lenktyniavimu tame, kuris daugiau sukaups turtų, ar turės daugiau vaikų. Visa tai panašu į žaliuojančią gamtą po lietaus. Tačiau laikui einant (kuomet nėra lietaus), jūs matote kaip augalai vysta, gelsta ir virsta į šiaudus. Tačiau po mirties netikinčiųjų laukia žiauri baismė, o tikinčiųjų - atpildas už jų darbus. Juk gyvenimas šiame pasaulyje tik apgaulingas malonumas.

 21. Geriau varžykitės vieni su kitais dėl Allah malonės ir amžino gyvenimo Rojuje, kuris yra toks platus, kaip Žemė ir Dangus kartu sudėjus, ir tai vieta tiems, kurie tikėjo Allah ir Jo pranašais. Tai yra Allah atpildas tiems, kuriais Jis yra patenkintas. Juk Allah yra didelio turto savininkas.

 22. Šioje žemėje bei jūsų sieloms neatsitinka nieko, kas nebūtų užrašyta Al-Lauh Al-Mahfuz (Įstatymų Knygoje) prieš Mums tai įgyvendinant. Iš tiesų, tai yra labai lengva Allah.

 23. Tai yra todėl, kad jūs per daug nesielvartautumėte dėl to, kas negero jus ištinka, ir per daug nesidžiaugtumėte tuo, kas gero jums nutinka. Juk Allah nemėgsta išdidžių pagyrūnų.

 24. Allah nereikia labdaros iš tų, kurie yra šykštūs ir vadovaujasi tik šykštumu. Jeigu kas nors iš jūsų nusisuka nuo Tiesos (Islamiško monoteizmo), Allah vis tiek išlieka Turtingas, vertas garbinimo.

 25. Iš tiesų, Mes siuntėme jums pranašus su aiškiais ženklais, davėme jiems Raštus, kuriuose buvo nurodytas (gėrio ir blogio) balansas., kad žmonija galėtų gyventi teisingai. Ir Mes davėme jums geležį, kuri teikia didelę naudą jums tiek kare, tiek kituose reikaluose. Ir Allah gali lengvai patikrinti, kuris iš jūsų padės Jam bei Jo pranašams tame, kas yra nematoma. Iš tiesų, Allah yra Stirpiausias, Galingiausias.

 26. Ir iš tiesų, Mes jums pasiuntėme Nojų ir Abraomą, jų palikuonis padarėme pranašais bei davėme jiems Raštą. Tarpe jų yra tie, kurie eina teisingu keliu, tačiau daugelis iš jų liko klystkelyje.

 27. Tuomet, po jų, Mes pasiuntėme (kitus) pranašus: Jėzų, Maryam (Marijos) sūnų, ir Jam Mes davėme Raštą (Evangeliją), o širdyse tų, kurie pasekė paskui Jį, Mes įdėjome gailestį ir švelnumą. Tačiau vienuolio gyvenimą jie juk patys susigalvojo, Mes jiems to neliepėme. Jie tai sugalvojo tam, kad tik pamaloninti Allah, tačiau jie to tinkamai nesilaikė. Taigi, tiems, kurie tarpe jų tikrai nuoširdžiai tikėjo, Mes davėme tinkamą atlygį, tačiau dauguma iš jų yra tikri maištininkai (t.y. nusigręžę nuo Tiesos).

 28. O jūs, kurie tikite (Moze, pvz.: žydai ar Jėzumi, pvz.: krikščionys)! Bijokitės Allah ir tikėkite Jo Pranašu (Muhamedu). Jis jums žada dvigubai Dievo malonės. Jis parodys jums šviesą, kurios pagalba eisite tiesiu keliu ir jums bus atleista. Juk Allah yra Visuomet Atleidžiantis, Gailestingiausias.

 29. Tegu Rašto žmonės (žydai ir krikščionys) žino, jog jie neturi jokios galios prieš Allah Gailestį. Jo Gailestis yra tik Jo rankoje, ir Jis duoda jį tam, kam nori. Juk Allah yra didelių turtų savininkas.

 
Atgal