اعوذ باالله من الشيطن الرجيم        بسم الله الرحمن الرحيم        الحمد لله  رب العالمين .        الرحمن الرحيم .       ملك  يوم الدين .        اياك نعبد و اياك نستعين .        اهدناالصراط المستقيم .       صراط الذين  انعمت عليهم '    غيرالمغضوب عليهم  ولاالضالين
Ieškau Allah prieglobsčio nuo prakeikto šėtono. Vardan Allah, Gailestingojo, Maloningojo. Visa šlove Allah'ui, Visatos Viešpačiui. Gailestingiausiajam, Maloningiausiajam. Teismo Dienos Valdovui. Išties, Tave viena mes garbiname, iš Tavęs mes prašome pagalbos. Išvesk mus į tiesų kelią. Į kelią tų, kuriuos apdovanojai gėrybėmis, o ne tų, kurie nusipelnė Tavo nepasitenkinimo ar paklydo.
 
 
     
 
 

Versija spausdinimui  

 Vardan Allah Gailestingojo, Maloningojo.

 1. Allah girdėjo žodžius moters (Khaulah bint Tha'labah), kuri kreipėsi į Tave (O, Muhamedai), dėl ginčo su savo vyru (Aus bin As­ Samit) ir (maldoje) ji skundėsi Allah. Ir iš tiesų Allah išgirdo šį jūsų pokalbį. Juk Allah yra Viską Girdintis, Viską Matantis.

 2. Jūsų tarpe yra tokių, kurie savo žmonoms sako, jog jos jiems yra tarsi motinos[1], tačiau jos nėra jūsų motinos. Jūsų motinos yra tos, kurios jus pagimdė. Iš tiesų, tokie jūsų žodžiai yra šlykštūs ir tai yra melas. Tačiau Allah yra Visą Atleidžiantis, Visą Dovanojantis.

 3. Ir tie iš jūsų tarpo, kurie savo žmonas pavadina savo motinomis[2], tačiau paskiau atsiima savo žodžius (išsižada to, ką pasakė), prieš vėl pradedant gyventi kartu[3], jiems priklauso išlaisvinti vieną vergą. Tai įsakymas jums, juk Allah mato viską, ką jūs darote.

 4. O jeigu jūs nerandate vergo, tuomet, prieš paliesdami savo žmonas (turima omenyje lytiniai santykiai), jus privalote pasninkauti du mėnesius iš eilės. O jeigu ir to negalite padaryti, tuomet pamaitinkite šešiasdešimt vargšų. Visa tai jums dėl to, kad jūs tikėtumėte Allah ir Jo Pranašu. Tokia yra Allah valia, o netikinčiųjų laukia žiauri bausmė.

 5. Iš tiesų, tie, kurie priešiški Allah ir Jo Pranašui, bus pražudyti taip, kaip buvo pražudyti ir jų pirmtakai. Juk Mes jiems pasiuntėme aiškius (ženklus), o netikintiesiems paruošėme žeminančią bausmę.

 6. Tą dieną, kai Allah prikels visus ir pateiks jiems tai, ką jie yra padarę (žemėje). Allah suskaičiavo visus jų poelgius, kai tuo tarpu jie patys viską pamiršo. Juk Jis yra Liudininkas visko, kas egzistuoja.

 7. Nejaugi tu nežinai, jog Allah mato viską, kas yra Danguje ir kas yra ant Žemės? Nėra nė vieno slapto trijų žmonių pokalbio, kur Allah nebūtų ketvirtas, ar penkių, kur Jis yra šeštas. Nesvarbu, ar jūsų daugiau, ar mažiau, Allah visuomet tarpe jūsų, kur jūs bebūtumėt. Prisikėlimo Dieną Jis pasakys, ka jūs darėte. Juk Allah mato viską.

 8. Nejaugi tu nematei tų, kuriems buvo uždrausti pokalbiai slapta, tačiau vis tik jie grįžta prie to, kas jiems buvo uždrausta. Jie šnabždasi slapta nuodėmėje, šitaip viešai rodydami savo nepkalūsnumą Pranašui, tačiau kai jie ateina pas Tave, sveikina Tave taip, kaip nė pats Allah Tavęs nėra sveikinęs, o mintyse sau mąsto: „Kodėl gi Allah mūsų nenubaudžia už tai, ką mes darome?“ Pragaro pakaks jiems degti ugnyje. Ir iš tiesų, kokia baisi ši vieta netikintiesiems.

 9. O jūs, kurie tikite! Kai jūs kalbatės slapčia, nekalbėkite apie nuodėmingus dalykus ir apie nepaklūsnumą Pranašui. Verčiau (slapta kalbėdami) išlikite dorybėje gerus ir bijokitės Allah, nes Jį jus būsite pakviesti.

 10. Slaptos kalbos yra Šėtono išdava, kad (jų rezultate) priversti liūdėti tuos, kurie yra tikintys. Tačiau jis (niekuomet) nepakenks be Allah leidimo. Lai tikintieji pasitiki tik Allah.

 11. O jūs, kurie tikite! Kai per susirinkimus jūsų prašo: „Nesigrūskite, padarykite vietos ir (kitiems)“, tai jūs padarykite ir Viešpats padarys (suteiks garbingą) vietą jums (danguje). Ir kuoemt jums sakoma: „Atsistokite“, tuomet atsistokite. Allah išaukštins tuos, kurie tiki ir tuos, kuriems duotos Žinios[4]. Juk Allah žino, kaip jūs elgiatės.

 12. O jūs, kurie tikite! Prieš ateidami pas Pranašą slaptam (asmeniniam) pokalbiui, išleiskite šiek tiek iš savo turto labdarai. Tai yra daug geriau ir švariau jums (jūsų mintims). Tačiau, jeigu jūs nerandate nieko (tinkamo išmaldai duoti), tai žinokite, jog Allah yra Atleidžiantis ir Gailestingas.

 13. O gal jūs bijotės prieš šį pokalbį duoti išmaldą? Tuomet Allah jums atleido, tačiau pasistenkite melstis tam skirtu laiku, aukokite tai, ką jums privalu aukoti (Zakat), garbinkite Allah ir pakluskite Jo Pranašui. Juk Allah mato viską, ką jūs darote.

 14. Argi tu (O, Muhamedai) nematei tų (veidmainių), kurie susidraugavo su tais, kurie yra užsitraukę (ant savęs) Allah rūstybę (t.y. žydų)? Jie nepriklauso nei jums (musulmonams), nei jiems (judėjams), ir melagingai prisiekinėja, nors puikiai žino, ką daro.

 15. Allah paruošė jiems griežtą bausmę. Iš tiesų, jų poelgiai yra niekšiški.

 16. Savo (melagingomis) priesaikomis jie prisidengia tarsi skydu, šitaip išvesdami (klaidindami) žmones iš tiesaus kelio. Jiems paruošta žeminanti bausmė.

 17. Nei jų turtai (finansinė padėtis), nei jų vaikai neišgelbės jų nuo Allah (pykčio). Jie yra Pragaro gyventojai ir jiems ten likti amžinai.

 18. Tą dieną, kuomet Allah prikels juos visus (atsiskaityti už savo darbus), jie prisiekinės Jam lygiai taip, kaip jie prisiekinėjo ir jums (musulmonai) manydami, kad tai juos išgelbės. Iš tiesų, jie yar melagiai.

 19. Jų širdis Šėtonas atitolino, priversdamas pamiršti Viešpatį. Jie - Šėtono bendražygiai. Ir iš tiesų, tai Šėtonas ir jo kompanija yra pralaimėjusieji.

 20. Tie, kurie nepaklūsta Allah ir Jo Pranašui, bus labiausiai smerkiamujų tarpe.

 21. Viešpats pareiškė: „Iš tiesų, tai Aš ir Mano pranašai, kurie bus laimėjusiųjų tarpe. Juk iš tiesų Allah yra Galingas ir Visagalis.

 22. Tarpe tų, kurie tiki Allah ir Teismo Diena, tu (O, Muhamedai) nerasi tokių, kurie draugauja (myli) su tais, kurie nepaklūsta Allah ir Jo Pranašui, netgi jei tai būtų jų tėvai, sūnūs, broliai ar kiti giminaičiai. Allah dovanojo jų širdims tikėjimą ir sustiprino juos dalimi Savo sielos. Ir Allah įves juos į sodus, kur upės teka, ir pasiliks jie ten amžinai. Allah patenkitas jais ir jie patenkinti Juo. Jie yra Allah pasekėjai. Iš tiesų, tai Allah pasekėjai, kas bus laimingųjų tarpe.


[1] T.y.: nenori turėti su jomis lytinių santykių, nenori išlaikyti finansiškai ir pan.

[2] Islame tai prilygsta skyryboms.

[3] T.y. prieš turint lytinius santykius.

[4] T.y. tuos, kuriems yra duotas sugebėjimas atpažinti Viešpaties ženklus.

 
Atgal